De strategie van spanning, gisteren en vandaag

Illustré par :

ANa de terroristische aanslagen van 11 september 2001 hebben onderzoekers in Europa en in mijn geboorteland Zwitserland, die geïnteresseerd zijn in de details van dit fenomeen, reikhalzend uitgekeken naar het officiële onderzoek van de VS naar deze misdaad. De meesten van hen hadden onmiddellijk begrepen dat deze terroristische aanslagen op de Verenigde Staten verstrekkende gevolgen zouden hebben voor Europa en de rest van de wereld, en dat zij derhalve grondig moesten worden bestudeerd. Toen het Verslag van de 9/11 Commissie (ook bekend als het Kean-Zelikow Verslag) eindelijk werd gepubliceerd in juli 2004 — bijna drie jaar na de aanslagen van 9/11 — hoopten veel geleerden van hedendaagse geschiedenis en internationale betrekkingen dat het een volledig en definitief verslag zou geven van 9/11.

Deze hoop werd een paar maanden later de bodem ingeslagen met de publicatie van David Ray Griffin’sOmissions and Manipulations of the 9/11 Commission .  » Denk ik, » schreef Griffin, dat veel lezers verontwaardigd zullen zijn over het grote aantal omissies en de mate van manipulatie. « Sommige Europese onderzoekers die geïnteresseerd zijn in 9/11 hebben alleen de 571 bladzijden van het officiële 9/11 rapport gelezen en hebben, door gebrek aan tijd of interesse, genoegen genomen met het verhaal dat het rapport biedt. Anderen, die meer tijd en energie investeerden en ook de 351 bladzijden kritiek van Griffin doornamen, vonden zichzelf zeer verward. 

Deze nogal ongelukkige scheiding bestaat vandaag de dag nog steeds. De eerste groep, bestaande uit degenen die alleen het rapport Kean-Zelikow hadden gelezen, bleef ervan overtuigd dat de regering Bush-Cheney en het officiële rapport Kean-Zelikow — dat in wezen de officiële versie had bevestigd — de waarheid hadden vastgesteld. De tweede groep kon na lezing van Griffins analyse niet anders dan verbaasd zijn over de vermetelheid van de omissies en manipulaties, zoals hij had voorspeld. Voor deze tweede groep, waartoe ik mezelf reken, vertoonde het rapport van KeanZelikow zulke ernstige tekortkomingen en onevenwichtigheden dat het op geen enkele manier kon worden aanvaard als een accuraat verslag van wat er werkelijk is gebeurd op 9/11.

Het feit dat het rapport Kean-Zelikow ondeugdelijk is, maakt nog niet meteen duidelijk wat er werkelijk is gebeurd op 9/11. Dit misdrijf moet dan ook verder worden onderzocht door onderzoekers over de hele wereld — een dringend onderzoek, zou men kunnen toevoegen, gezien de verstrekkende gevolgen van de aanslagen van 9/11 in de afgelopen jaren. Dit heeft ons allen, die gespecialiseerd zijn in geheime oorlogen, gedwongen terug te keren naar de ruwe feiten van 9/11 — in feite een nevelige verzameling feiten — om te bepalen welke theorie 9/11 het best verklaart. 

Dit artikel probeert niet te verklaren wat er werkelijk gebeurde op 9/11. Het presenteert ook niet alle tegenstrijdige informatie die momenteel beschikbaar is over 9/11. In feite behandelt het alleen de geheime oorlogen uit de tijd van de Koude Oorlog, omdat daar het meest verhelderende begin te vinden is. 

de relevantie van de geschiedenis van de geheime oorlogen 

Gewone mensen met een beperkte kennis van de geschiedenis van geheime oorlogen vinden het buitensporig schokkend om te denken dat de regering van de VS de aanslagen van 11 september heeft kunnen laten gebeuren, laat staan dat zij actief heeft deelgenomen aan de organisatie ervan. Waarom, zo vroegen zij, zou een regering haar eigen volk aanvallen of, even misdadig, doelbewust een buitenlandse groepering toestaan een dergelijke aanval uit te voeren? Het is bekend dat wrede dictaturen, zoals het regime van Pol Pot in Cambodja, het leven en de waardigheid van hun burgers niet hebben gerespecteerd, maar een westerse democratie zou nooit een dergelijk machtsmisbruik begaan. En als criminele elementen binnen een Westerse democratie, in Noord-Amerika of Europa, een dergelijke misdaad zouden hebben begaan, zouden gekozen functionarissen of de media dit dan niet onmiddellijk ontdekken en aan de kaak stellen? Is het denkbaar dat criminele elementen binnen een regering terroristische operaties uitvoeren tegen onschuldige burgers die diezelfde regering financieren met de belastingen die zij elk jaar betalen? Zou niemand dat merken? Dit zijn pijnlijke vragen, zelfs voor onderzoekers die gespecialiseerd zijn in de geschiedenis van geheime oorlogen. Maar in feite zijn er historische voorbeelden van dergelijke operaties die door Westerse democratieën zijn uitgevoerd. 

In dit artikel presenteer ik de meest recente academische gegevens over geheime oorlogen tijdens de Koude Oorlog. Zij tonen zonder twijfel aan dat er een heimelijke militaire strategie bestaat om bevolkingsgroepen door middel van terrorisme te treffen. Het wordt de « spanningsstrategie » genoemd, en het is in praktijk gebracht, opnieuw, door Westerse democratieën. 

de spanningsstrategie

De strategie van de spanning — een begrip dat bij het grote publiek weinig bekend is — is in wezen gericht op de emoties van het grote publiek en beoogt daarbinnen zoveel mogelijk angst te zaaien. Een terroristische aanslag op een openbare plaats, zoals een treinstation, een markt of een schoolbus, is de typische techniek waarmee de spanningsstrategie wordt uitgevoerd. Na de aanslag — en dit is van cruciaal belang — schuiven de geheime agenten die het misdrijf hebben gepleegd de schuld af op een politieke tegenstander door sommige bewijzen te verbergen en andere te verzinnen. 

Er zij op gewezen dat de doelen van de strategie van spanning niet de doden en gewonden van terroristische aanslagen zijn, zoals men zou kunnen denken. De echte doelwitten zijn politieke tegenstanders, die door de aanslag in diskrediet worden gebracht, en degenen die niet persoonlijk worden getroffen maar beginnen te vrezen voor hun leven en dat van hun dierbaren. Aangezien het doel van de strategie is de tegenstanders in diskrediet te brengen en angst te zaaien, zijn de werkelijke doelwitten niet de mensen die gedood worden, of het er nu tientallen of zelfs duizenden zijn, maar veeleer de miljoenen die overleven zonder lichamelijk letsel maar met emotionele stress. 

De strategie van spanning maakt deel uit van wat « psychologische oorlogsvoering » wordt genoemd. Zoals de term impliceert, valt deze vorm van oorlogsvoering geen menselijke lichamen, tanks, vliegtuigen, schepen, satellieten of huizen aan om ze te vernietigen, maar het menselijk bewustzijn, de menselijke geest. Als een groep toegang heeft tot onze gedachten en gevoelens zonder dat wij het merken, kan zij grote macht over ons uitoefenen. Wanneer we ons echter realiseren dat ons geweten wordt gemanipuleerd door psychologische oorlogsvoering, verliest deze techniek een deel van haar effect. 

De beste historische gegevens die thans beschikbaar zijn over de strategie van de spanning komen uit Italië, waar rechters, parlementariërs en academici blijven samenwerken om deze geheime strategie te begrijpen en te beschrijven. 

Rechter Casson
en de Peteano aanval 

De Italiaanse rechter Felice Casson herontdekte deze strategie tijdens zijn onderzoek naar een aantal terroristische aanslagen in Italië in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Volgens Casson was het best gedocumenteerde historische geval waarin de spanningsstrategie werd gebruikt, het Italiaanse dorpje Peteano. Hier werden op 31 mei 1972 drie leden van de Carabinieri (de Italiaanse gendarmerie) naar aanleiding van een anoniem telefoontje opgeroepen om een verlaten Fiat 500 te inspecteren en werden gedood door een bomexplosie toen zij de motorkap openden. Jarenlang werd deze terroristische aanslag toegeschreven aan de Rode Brigades, een linkse terroristische organisatie in Italië. Maar toen Casson de zaak heropende, ontdekte hij dat de katholieke neo-fascist Vincenzo Vinciguerra, een anticommunistische activist, de misdaad had gepleegd. 

Tot zijn verbazing ontdekte Casson ook dat Vinciguerra niet alleen had gehandeld, maar werd beschermd door leden van de Italiaanse militaire inlichtingendienst. Tijdens zijn proces in 1984 bevestigde Vinciguerra dat het voor hem relatief gemakkelijk was geweest om te ontsnappen en zich te verbergen, aangezien een aanzienlijk deel van het Italiaanse veiligheidsapparaat, met inbegrip van de militaire inlichtingendienst, zijn anticommunistische overtuigingen deelde en derhalve stilzwijgend zijn steun had verleend aan misdaden die de Italiaanse linkerzijde en in het bijzonder de invloedrijke Communistische Partij in die tijd in diskrediet brachten. Vinciguerra herinnerde zich dat na de aanval,  » een heel mechanisme in gang was gezet… De Carabinieri, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de douanediensten en de civiele en militaire inlichtingendiensten aanvaardden de ideologische redenering achter de aanslag.  » Na deze misdaad betoogden militaire inlichtingendiensten en politici dat het « communistische gevaar » een verhoging van de militaire budgetten en een beperking van de burgerlijke vrijheden rechtvaardigde in het belang van de staatsveiligheid. De strategie van spanning die bij de aanslag op Peteano werd toegepast, zaaide dus angst in heel Italië, bracht een politieke tegenstander in diskrediet en maakte de uitvoering van een conservatief veiligheidsbeleid mogelijk. Een van de redenen voor de doeltreffendheid van de manoeuvre was dat niemand op dat moment wist dat de inlichtingendiensten zelf de misdaad hadden gesteund. 

Peteano was geen geïsoleerde tragedie in Italië, maar maakte deel uit van een lange reeks terroristische aanslagen die begon op 12 december 1969, toen vier bommen ontploften op openbare plaatsen in Rome en Milaan, waarbij 16 onschuldige burgers om het leven kwamen en 80 gewond raakten. Na het bloedbad deponeerde de Italiaanse militaire inlichtingendienst materiaal om bommen te maken in de villa van de bekende linkse uitgever Gianfranco Feltrinelli om de aanslagen toe te schrijven aan communisten en andere leden van extreem links. Pas jaren later werd bekend dat Feltrinelli niets met deze misdaad te maken had, en dat het in feite extreem-rechts was dat deze gruweldaad had begaan om de strategie van spanning te bevorderen. Maar de meest dodelijke en gedenkwaardige aanslag in deze reeks was ongetwijfeld die in het station van Bologna op 2 augustus 1980, waarbij 85 mensen omkwamen en meer dan 200 gewond raakten. 

Het doel van deze aanvallen, zo verklaarde Vincenzo Vinciguerra na zijn arrestatie, was simpel: « ikHet doel was om het Italiaanse publiek zich tot de staat te laten wenden voor meer veiligheid. Dit is de politieke logica achter alle bloedbaden en aanslagen die ongestraft blijven, omdat de staat zichzelf niet kan veroordelen of verantwoordelijk kan stellen voor wat er is gebeurd.  »

Verbijsterd als hij in de loop van zijn onderzoek ontdekt dat leden van de Italiaanse regering en de geheime dienst criminele ondernemingen hebben gesteund, besluit rechter Casson de zaak tot het einde toe te onderzoeken. In 1990 deed hij, na toestemming te hebben gekregen om de archieven van de Italiaanse militaire inlichtingendienst te doorzoeken, een opzienbarende ontdekking: onder de codenaam « Gladio » bestond een geheim leger, dat na de Tweede Wereldoorlog door de Italiaanse militaire inlichtingendienst in samenwerking met de CIA was opgericht en nauw met de NAVO was verbonden. Dit geheime leger, dat het verzet moest voorbereiden op een eventuele Sovjet-invasie, trachtte ook het Italiaanse politieke spel te manipuleren ten nadele van de linkse krachten door middel van geheime, vaak bloedige operaties. De publieke opinie was verontwaardigd en de Gladio-affaire, die zich zou uitbreiden tot alle Europese NAVO-landen, werd gelanceerd. Het bleek dat, net als Gladio in Italië, dergelijke zogenaamde « stay-behind »-netwerken sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa bestonden in twaalf landen die lid waren van de NAVO en in vier neutrale landen. Elk van deze netwerken telde tussen enkele tientallen en enkele honderden mensen. 

de strategie van
spanning in belgië 

Op de avond van 7 november 1990 maakte de socialistische minister van Defensie, Guy Coëme, aan het verbijsterde publiek bekend dat er tijdens de Koude Oorlog in België een geheim leger had bestaan dat banden had met de NAVO. Hij voegde eraan toe:  » Ik zou graag willen weten of er een verband bestaat tussen de activiteiten van dit geheime netwerk en de golf van misdaad en terrorisme die ons land de afgelopen jaren heeft geteisterd.  » Tussen 1983 en 1985 werd België namelijk opgeschrikt door de beroemde moordpartijen in Waals-Brabant, waarbij in totaal 28 doden en vele gewonden vielen, en die het land hadden geterroriseerd. De aanvallen waren met militaire precisie en kalmte georganiseerd, vooral tegen Delhaize-supermarkten. Telkens schoten enkele gemaskerde moordenaars van dichtbij, zonder enig onderscheid te maken en zonder zich zorgen te maken over het vergaren van een waardige buit. De moordenaars aarzelden ook niet om op politieagenten te schieten, of hen zelfs uit te dagen of op hun komst te wachten om hen in een hinderlaag te lokken. De daders van deze moorden zijn nooit geïdentificeerd en het onderzoek loopt tot op de dag van vandaag. 

Om mogelijke overeenkomsten met sommige verdachten van de Brabantse moorden te verifiëren, hebben de leden van de senaatscommissie die belast is met het ophelderen van de activiteiten van het stay-behind netwerk in België, geëist dat de geïdentificeerde leiders van de twee belangrijkste takken van het netwerk in België hun de namen of zelfs alleen de geboortedata van de leden van het geheime leger zouden verstrekken. Zij stuitten echter op een muur van weigering, ondanks alle druk die zij uitoefenden. Albert Raes (directeur van de Staatsveiligheid tussen 1977 en 1990, en hoofd van het STC/Mob, de logistieke tak van het Belgische netwerk) en luitenant-kolonel Bernard Legrand (hoofd van de Belgische militaire inlichtingendienst en hoofd van de SDRA8 , de operationele tak van het geheime leger in België) zwegen, ondanks de strenge bevelen van de ministers van Justitie en Defensie, hun respectieve superieuren, en in weerwil van alle democratische regels en de wet. 

ConClusie

De twee belangrijkste argumenten tegen het idee dat de aanslagen van 9/11 actief of passief werden beïnvloed door de regering van de VS en haar militaire apparaat, zijn a priori argumenten. De eerste is dat beschaafde westerse regeringen in het algemeen, en de regering van de VS in het bijzonder, zich nooit schuldig zouden maken aan zo’n gruwelijke misdaad. Het andere belangrijke a priori-argument is dat indien de aanslagen van 9/11 zouden zijn uitgevoerd door krachten binnen de regering van de VS, dit feit niet al die tijd geheim had kunnen worden gehouden. De informatie in deze tekst toont aan dat beide argumenten in het beste geval zeer dubieus zijn. 

Daniele Ganser

Historicus, directeur van het Zwitsers Instituut voor Onderzoek naar Vrede en Energie (SIPER), Basel 

Espace membre

Leden