Tegen censuur: KAIROS daagt YOUTUBE voor de rechter

Donderdag, 5 augustus 2021, om 9 uur, ten overstaan van het CHAMBRE DES VACATIONS — SALLE A — DU TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE FRANCOPHONE DE BRUXELLES, zetelend in zijn gewone zittingszaal, Waterloolaan 70, 1000 Brussel (De Rechtbank van Koophandel bevindt zich op het kruispunt van de Waterloolaan en de Quatre Brasstraat)

Kairos is een onafhankelijke Belgische krant die sinds 2012 bestaat, en zichzelf omschrijft als « Anti-productivistische krant — voor een fatsoenlijke samenleving ».

Op 10 juni 2021 werd door Kairos een « Groot Debat » georganiseerd met als thema « De Covid en zijn beheer », dat live werd uitgezonden op Facebook. Aan het debat werd deelgenomen door bekende figuren uit de Belgische en Franse medische wereld(1). De Eerste Minister en de Belgische regeringsdeskundigen hebben een uitnodiging ontvangen om aan het debat deel te nemen, waarop zij niet zijn ingegaan. De video van dit debat werd vervolgens op 18 juni op het YouTube-kanaal van Kairos geplaatst. Een paar uur later kon de video niet meer worden bekeken, omdat YouTube had besloten dat de video in strijd was met zijn beleid inzake « onjuiste medische informatie « .

Wij eisen onder meer dat de video onmiddellijk opnieuw online wordt gezet en dat Google wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding

Na enig beraad met zijn juridische pool besloot Kairos zich tot de rechter te wenden, onder meer door een vooraanstaande advocaat op het gebied van burgerlijke vrijheden en persrecht in te schakelen. Op 20 juli is een dagvaarding uitgebracht tegen Google Ierland (verantwoordelijk voor YouTube). Wij eisen onder meer dat de video onmiddellijk opnieuw online wordt gezet en dat Google wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding.

HELP ONS
Wij doen een oproep tot donaties om dit juridisch initiatief te financieren. Zodra de hoofdaanvraag (de vrijgave van de video) in het kader van de spoedprocedure is onderzocht, zullen de procedures elkaar zeer snel opvolgen. We moeten dus dringend de nodige fondsen werven!
Wij lanceren deze oproep omdat het crowdfundingplatform KissKissbank ons project heeft geweigerd (het valt « buiten het toepassingsgebied »…) met als doel een budget van 20.000€ te bereiken om de eerste aanleg geheel of voor een groot deel te bekostigen(2).
Maak de betaling over aan :
Rekening eigenaar : Kairos vzw
Rekeningnummer: 523–0806213-24
IBAN: BE81 5230 8062 1324
GIERZWALUW: TRIOBEBB
Bank: Triodos
Vermeld« Google Citation Support » in communicatie

De procedure zal op 5 augustus op een zitting voor de Rechtbank voor Ondernemingen te Brussel worden gebracht. Verder dan het specifieke geval van deze video, en zelfs verder dan de kwestie van pandemiebeheer, het is de centrale kwestie van de handhaving van het recht op vrije meningsuiting in onze democratische samenlevingen en van de « particuliere censuur » die centraal zal staan in het juridische debat. Terwijl traditionele kranten steeds vaker alleen de dominante stromingen weergeven, is het vaak via sociale netwerken dat echt onafhankelijke journalistiek van zich kan laten horen, en de dissonante stem kan bieden die zo essentieel is voor onze democratieën. De platforms van sociale netwerken eigenen zich echter, via hun algemene gebruiksvoorwaarden, het eenzijdige recht toe om elke uitzending te blokkeren die niet valt binnen wat zij passend achten. Tot dusver lijken de staten dit exorbitante recht aan hen over te laten, zonder dat er een reële mogelijkheid tot beroep bestaat. Als je erover nadenkt, is op lange termijn elke mogelijkheid om een kritisch discours te organiseren en sociale protestbewegingen op min of meer grote schaal op gang te brengen, in feite overgeleverd aan de goodwill van een paar technologische multinationals…

Het is de centrale kwestie van de handhaving van het recht op vrije meningsuiting in onze democratische samenlevingen en « particuliere censuur » die centraal zal staan in het juridische debat

De kernvraag in deze procedure is dus de rechter ervan te overtuigen dat sociale netwerkplatforms zich niet langer kunnen verschuilen achter hun contractuele bepalingen, maar zich moeten onderwerpen aan het recht van het land, met name wat de vrijheid van meningsuiting betreft. Vanuit juridisch oogpunt zou een beslissing dat artikel 9 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens ook van toepassing is op sociale netwerkplatforms, een enorme impact hebben in heel Europa en daarbuiten.

Dit is een principiële rechtszaak. Wij zijn vastbesloten dit tot het einde toe vol te houden, en we mogen aannemen dat dit ook het standpunt van Google zal zijn. Een dergelijke procedure brengt kosten met zich mee (kosten van verdediging en procedurekosten) die derhalve aanzienlijk zullen zijn, vooral omdat wij niet willen beknibbelen op de kwaliteit van onze juridische verdediging.

Vanuit juridisch oogpunt zou een beslissing dat artikel 9 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens ook van toepassing is op sociale netwerkplatforms, een enorme impact hebben in heel Europa en daarbuiten.

Aarzelt u niet contact met ons op te nemen voor nadere informatie over dit initiatief. Een kopie van het vonnis van 20 juli tegen Google kan worden verkregen op verzoek bij info@kairospresse.be met een kopie van het vonnis van Google).

Dank u voor uw steun, de zaak is het waard!

Notes et références
  1. https://www.kairospresse.be/grand-debat/
  2. Kairos s’engage à réserver les fonds reçus à cette procédure avec ses diverses ramifications. Si une partie des fonds récoltés devait être excédentaire, nous les conserverions à la seule destination de frais de défense juridique ultérieurs. Nous fournirons sur simple demande de tout donateur la preuve de l’utilisation des fonds récoltés.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.