Sciensano informeert burgers verkeerd over 5G

Open brief van Paul Lannoye, voorzitter van de Grappe VZW, doctor in de natuurwetenschappen en erelid van het Europees Parlement voor www.stop5G.be

Van een openbare instelling die verantwoordelijk is voor de voorlichting van de burgers van ons land over volksgezondheidskwesties wordt verwacht dat zij feitelijk is en wetenschappelijk geldige argumenten gebruikt om haar uitspraken te onderbouwen. In het persbericht dat op 8 juni onder verantwoordelijkheid van mevrouw Ledent is gepubliceerd, kan gemakkelijk worden nagegaan dat dit niet het geval is. In plaats van naar behoren te informeren, is deze tekst een eenzijdig en totaal partijdig pleidooi voor de uitrol van 5G, dat tot besluit wordt gepresenteerd als een onmisbaar instrument zonder hetwelk de toegang tot nooddiensten via het mobiele telecommunicatienetwerk in gevaar zou komen! 

Deze tekst is zo slecht dat negeren mij in eerste instantie de meest redelijke houding leek. Dit was een vergissing. Sindsdien hebben de woordvoerders van de telecommunicatie-exploitanten, op grote schaal door de media doorgegeven, het als een garantie voor de relevantie van hun project gebrandmerkt. Bovendien heeft een lid van het Brusselse parlement het gebruikt als basis voor een lasterlijke en karikaturale openbare interventie van de oppositie tegen 5G. 

Laten we eens kijken naar enkele van de beweerde wetenschappelijk gefundeerde beweringen die het leeuwendeel van Sciensano’s tekst uitmaken. 

1. Gezondheidsrisico’s kunnen worden beoordeeld op basis van bestaand onderzoek dat is uitgevoerd op frequenties die vergelijkbaar zijn met die van de 5G-technologie. Ik herinner u eraan dat de frequentieband die het BIPT op 18 juli laatstleden aan 5 operatoren heeft toegewezen 3600 tot 3800 MHz bedraagt. Over deze frequentieband zijn tot op heden slechts zeer weinig studies verricht, zoals de ANSES, de Franse overheidsinstantie die met deze problematiek is belast, in een voorlopig verslag toegeeft(1). Aangezien de frequentie een belangrijke parameter is bij de kwalificatie en kwantificering van de biologische effecten van elektromagnetische straling, is het onverstandig en wetenschappelijk ongegrond om er a priori van uit te gaan dat er voldoende bekend is om het gebruik ervan zonder risico toe te staan. 

2. Nog veel ernstiger: het is onjuist te beweren dat de in België toegepaste blootstellingslimieten voor radiofrequenties ons nu al beschermen tegen schadelijke gevolgen voor onze gezondheid. Deze grenswaarden beschermen ons tegen thermische effecten, maar niet tegen biologische effecten, die bij veel lagere blootstellingsniveaus optreden (duizend- tot honderdduizendmaal). Deze biologische effecten kunnen bij regelmatige, of erger nog, permanente blootstelling leiden tot gezondheidsschade, vooral bij kinderen en embryo’s. De overvloedige wetenschappelijke literatuur die deze ernstige gezondheidsproblemen aan het licht brengt, is reeds in 2007 onderworpen aan een uitputtende meta-analyse door een groep wetenschappers die tot de meest gerespecteerde specialisten op het gebied van bio-elektromagnetisme behoren(2). Deze meta-analyse werd in 2012 door deze groep bijgewerkt en regelmatig bijgewerkt op(3). Er zijn enkele duizenden publicaties verschenen over hoogfrequente straling; bevestigd wordt dat de gepulseerde aard van de straling van mobiele telefoons een verergerende factor is in de schade die aan levende organismen wordt toegebracht. In de wetenschappelijke literatuur wordt melding gemaakt van de volgende gezondheidsschade 

 • Cellulaire DNA-schade ;
 • Cellulaire stress ;
 • Verandering van genexpressie ;
 • Onvruchtbaarheid en verminderde kwaliteit van het sperma ;
 • Slaapstoornissen ;
 • Hartproblemen, waaronder tachycardie, aritmie en hartstilstand;
 • Neurologische aandoeningen, waaronder depressie en autisme;
 • Kanker.

De essentiële processen van het menselijk organisme worden gewijzigd door de permanente stress die wordt veroorzaakt door de chronische blootstelling aan elektromagnetische straling, hetgeen leidt tot stoornissen van de stofwisselings‑, immuun- en voortplantingsfuncties. Het biologische mechanisme dat deze gezondheidsproblemen verklaart, werd reeds in 2013 voorgesteld door Martin Pall(4) en in de loop van de tijd door de wetenschappelijke gemeenschap onderschreven. Het rapport van 2019 van de Belgische Hoge Gezondheidsraad onderschrijft deze verklaring wanneer het stelt dat « niet-ioniserende gepulseerde microgolfstraling werkt via activering van spanningsafhankelijke calciumkanalen, waardoor biologische effecten worden geïnduceerd op niet-thermische niveaus »(5). Het is belangrijk de aandacht te vestigen op het feit dat we met 5G een tijdperk binnengaan waarin elektromagnetische vervuiling niemand zal ontzien, aangezien de vermenigvuldiging van antennes, basisstations (hun aantal zou met een factor 5 toenemen) en mini-elektronisch gescande antennes in staat zal zijn om smartphones en aangesloten objecten overal te bereiken. 

3. Sciensano geeft toe dat « hogere frequenties essentieel worden geacht voor de optimale werking van het 5G-netwerk (bv. 26 en 66 GHz) ». De nadruk op de ondiepe penetratie van hoogfrequente golven met golflengten van centimeters tot millimeters suggereert dat het menselijk organisme nauwelijks gevaar loopt, waarbij alleen de oppervlakkige lagen van de huid en de ogen mogelijk worden aangetast. Deze overdreven geruststellende voorstelling van zaken gaat voorbij aan de bijzondere gevoeligheid van bepaalde oppervlakkige organen en aan de biologische mechanismen die oppervlakkige cellen betrekken bij het algemeen functioneren van de mens, mechanismen die nog niet volledig worden begrepen.

Een recente (2018) studie gepubliceerd door Betzalal et al. toonde aan dat zweetklieren in de bovenste lagen van de huid fungeren als antennes, die de specifieke absorptie van millimetergolven aanzienlijk verhogen(6). Een andere, ook in 2018, onthult het verschijnen van temperatuurpieken in de huid van blootgestelde mensen als gevolg van de milliseconde-uitbarstingen die worden uitgezonden door draadloze apparaten(7). De deskundigen van Sciensano geven toe dat het onderzoek nog in een pril stadium verkeert en nog niet is afgerond. Zij stellen dat wanneer er onzekerheid bestaat over de veiligheid voor onze gezondheid, het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast. Deze bewering is relevant, maar impliceert dat er helemaal geen onzekerheid bestaat, hetgeen onjuist is. 

4. Ten slotte is de bewering dat « er geen wetenschappelijke verklaring is voor het feit dat 5G-straling enig effect heeft op de verspreiding van het coronavirus » en dat dit nepnieuws is, een grove onwaarheid. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat kortstondige blootstelling aan radiofrequente straling het immuunsysteem weliswaar versterkt, maar dat langdurige blootstelling het immuunsysteem verzwakt. Het betrokken mechanisme is goed bekend en is het onderwerp geweest van verschillende publicaties: microgolfstraling opent de calciumkanalen in de celmembranen (zie ref. 4 en 5) en verhoogt de concentratie van vrije radicalen. Het terrein is in feite zeer gunstig gemaakt voor virusreplicatie. Het is dus wetenschappelijk aannemelijk dat de verspreiding van virale infecties wordt versneld door blootstelling aan microgolfstraling.

Net als luchtverontreiniging moet elektromagnetische verontreiniging worden beschouwd als een potentiële medeveroorzaker van de huidige pandemie, zoals is gesuggereerd door verscheidene competente en gerespecteerde wetenschappers(8), alsook door verscheidene leden van het Europees Parlement in een prioritaire vraag aan de Commissie in april 2020(9). Tot besluit zou ik de nadruk willen leggen op de aard van de wetenschappelijke controverse tussen de aanhangers van het « thermische » paradigma, de ouden, en de verdedigers van het « biologische » paradigma, die ik de modernen zal noemen. Het « thermische » paradigma is het paradigma dat oorspronkelijk werd aangenomen door wetenschappers en ingenieurs die betrokken waren bij de ontwikkeling van telecommunicatietechnologieën voor militaire of civiele doeleinden. Dit paradigma is gebaseerd op de impliciete veronderstelling dat deze ontwikkeling noodzakelijk is en dat de veroorzaakte hinder moet worden beperkt en zo gering mogelijk moet zijn zonder deze ontwikkeling te belemmeren.

De ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) is een commissie van deskundigen uit de wereld van ingenieurs en natuurkundigen die zich dit « thermische » paradigma eigen hebben gemaakt en dicht bij de industrie staan. De aanbevelingen van de WHO hebben de afgelopen 30 jaar alle wetgeving geschraagd en zijn de enige bron van aanbevelingen van de WHO en de EU, ondanks de accumulatie van wetenschappelijke gegevens die bevestigen dat het « thermische » paradigma achterhaald is en dat er gezondheidsschade bestaat bij blootstellingsniveaus die ver onder de thermische drempel liggen. De ICNIRP is een van de comités van deskundigen. Zij is niet onafhankelijk, maar verbonden met de industrie. Het is geenszins een onbetwistbare wetenschappelijke autoriteit, zoals blijkt uit een recent verslag van de EP-leden Michèle Rivasi (biologe) en Klaus Buchner (natuurkundige)(10).

In het persbericht dat de ICNIRP op 11 maart uitbracht over de presentatie van de nieuwe richtsnoeren voor de bescherming tegen niet-ioniserende straling, verklaarde haar voorzitter, Dr. Van Rongen, dat de toepassing van deze richtsnoeren de uitrol van 5G zonder enige gezondheidsschade mogelijk zal maken! Midden in het debat over de 5G-kwestie heeft deze verklaring duidelijk als enig doel dit debat snel en definitief af te sluiten ten gunste van industriële belangen en een aan de bevolking opgelegde maatschappelijke keuze ten koste van de gezondheid. Door zijn analyse uitsluitend op de aanbevelingen van de ICNIRP te baseren, misleidt Sciensano het publiek op gevaarlijke wijze en, wat nog belangrijker is, informeert hij het publiek verkeerd. Dit is wat Test Achats reeds heeft gedaan, zoals Sciensano vermeldt, men vraagt zich af waarom. 

Notes et références
 1. ANSES, Exposition de la population aux champs électromagnétiques liée au déploiement de la technologie de communication « 5G » et effets sanitaires associés, Rapport préliminaire, octobre 2019.
 2. Rapport Bioinitiative 2007 : a rationale for Biologically-based Exposure Standards for Low Intensity Electromagnetic Radiation ; Groupe Bioinitiative, 2007.
 3. Le rapport complet est lisible sur le site bioinitiative.org. La traduction française du résumé pour le public se trouve sur le site www.stop5g.be
 4. Martin Pall : Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects ; J.Cell Mol Med 2013 Aug : 17(8) :958–65
 5. Conseil Supérieur de la Santé de Belgique, Hygiène de l’environnement physico-chimique, mai 2019 ; CSS n° 9404
 6. Betzalal et al. The human skin as a sub-THz receiver-Does 5G pose a danger to it or not ? Environmental Research, 2018.
 7. Neufeld and Kuster, Systematic Derivation of Safety Limits for Time-Varying 5G Radiofrequency. Health Physics, 2018.
 8. Martin Pall : Argument for a 5G-COVID-19 Epidemic causation Mechanism. March 2020,electromagnetichealth.org ; Jacques Lintermans, docteur en sciences et André Vander Vorst, professeur émérite de l’ULouvain : « Coronavirus et 5G, y aurait-il une corrélation ? ». Mars 2020,www.stop5g.be/fr/doc/.
 9. Rivasi et al. : « Question prioritaire avec demande de réponse écrite à la Commission : la 5G, le virus et l’effet immunodépresseur de l’exposition prolongée aux ondes e.m.de radiofréquences », 24 avril 2020.
 10. Klaus Buchner et Michèle Rivasi, rapport « la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) : conflits d’intérêts, 5G et capture réglementaire » publié sur le site https://www.michele-rivasi.eu/a‑la-une/icnirp-conflits-dinterets-5g-et-capture-reglementaireGrappe asbl Rue Raymond Noël 100 5170 Bois de Villers 081 23 09 69 www.grappe.beinfo@grappe.be

Espace membre

Leden