Persbericht KAIROS — Absurditeit en onrechtvaardigheid van verplichte vaccinatie voor gezondheidswerkers

Het Huis van Afgevaardigden zal over het wetsvoorstel stemmen  » betreffende de verplichte vaccinatie van gezondheidswerkers tegen Covid-19″ (Kamerstuk 2533, beschikbaar op de website van de Tweede Kamer(1)) van de huidige minister van Volksgezondheid, de heer Vandenbroucke, dat reeds door de Commissie Volksgezondheid is gevalideerd en waarover de afdeling Wetgeving van de Raad van State een eerste advies heeft uitgebracht. Er zijn wijzigingen aangebracht en de parlementaire minderheid heeft van de afdeling Wetgeving van de Raad van State een nieuw advies gekregen, dat zeer binnenkort zou moeten worden uitgebracht. Waar hebben we het over?

Er is een juridisch kader nodig dat het mogelijk maakt om op elk moment een verplichting tot vaccinatie van verzorgers in te voeren, met vermelding van sancties in geval van niet-naleving. Deze sancties kunnen gaan van intrekking van de behandeling tot ontslag. In dit stadium is het echter zeer moeilijk om duidelijke uitleg te krijgen over de doelstellingen van een dergelijke maatregel, die een politieke keuze lijkt te zijn, niet gebaseerd op wetenschappelijke argumenten en gericht op het veiligstellen van het hergebruik van de gezondheidsstrategieën die in de afgelopen twee jaar ten uitvoer zijn gelegd: het gemeenschappelijk veiligheids- en gezondheidsbeleid, vaccinatie, enz.

- Ten eerste is er geen overleg geweest met verzorgers en het parlement over de noodzaak om een dergelijke maatregel te activeren. De genoemde sancties (verlies van salaris en ontslag) zijn echter bijzonder drastisch.

- Ten tweede lijkt de politieke keuze die met deze maatregel wordt gemaakt meer op een overhaaste poging om koste wat kost de vaccinstrategie voort te zetten dan op een beredeneerde opstelling van een wet. In feite wordt elke kritische analyse van de zwakke punten van de gezondheidsstrategie door de regering van tafel geveegd en bekrachtigt de vaccinatieplicht de absolute en definitieve prioritering van vaccinatie en, in fine, de schending van het medisch beroepsgeheim dat normaal door de RGPD wordt gewaarborgd.

- De huidige vaccins hebben echter geen effect op de infectie. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is deze verplichte vaccinatie dus niet te rechtvaardigen en ook niet relevant, aangezien bewezen is dat de gevaccineerden het virus ook overdragen. Bovendien ontkent zij de verschillende getuigenissen en verslagen waarin de min of meer ernstige bijwerkingen van het vaccin worden gedocumenteerd.

- Stemmen voor verplichte vaccinatie betekent de ogen sluiten voor het alternatief van vroegtijdige behandeling van Covid-19-patiënten door onze huisartsen, die effectief ontstekingsremmers kunnen voorschrijven om cytokinestormen te bestrijden, antistollingsmiddelen om het risico van trombose te voorkomen, antibioticatherapie in geval van post-virale bacteriële co-infectie, of zelfs thuiszuurstof als de cytokinestorm (ontsteking) te laat is behandeld.

- Ook kan verplichte vaccinatie leiden tot een tekort aan gezondheidswerkers(2). De niet-gevaccineerde zorgverleners, hoewel een minderheid, zijn namelijk overtuigd van hun keuze en de vaccinatieplicht zal hen ertoe aanzetten de gezondheidszorg te verlaten, die toch al te lijden heeft onder personeelsschaarste; de situatie is bijzonder dramatisch op de ICU’s (Intensive Care Units). Uiteindelijk zal een dergelijke maatregel, die het grondrecht op lichamelijke integriteit schendt, alleen maar bijdragen tot de neoliberale logica van de ontmanteling van de openbare gezondheidszorg door de beschikbare krachten te verminderen en de sociale ongelijkheden te vergroten. Voor deze wet stemmen is de vlucht aanmoedigen van duizenden gezondheidswerkers die essentieel zijn voor onze gemeenschappelijke gezondheid.

- Tenslotte, als deze vaccinatieverplichting wordt bekrachtigd, zal dit een gevaarlijk precedent scheppen dat politici een absoluut onevenredig instrument in handen geeft om naar believen te gebruiken. Kairos heeft reeds publiekelijk de belangenconflicten aangetoond tussen leden van de Vaccine Task Force en de farmaceutische industrie. Eens te meer baseren politici hun beslissingen op het advies van de industrie in plaats van op dat van onpartijdige wetenschappers.

Als het ziekenhuis al iets nodig heeft, dan zijn het meer investeringen om de vernieuwing en opwaardering van het personeel en de kwaliteit van de zorg te verzekeren, dan een straflogica die de architectuur van de verzorgingsstaat verder verzwakt en de wetenschappelijke waarheid bij voorbaat afwijst. Zich verzetten tegen verplichte vaccinatie betekent het weigeren van de autoritaire halsbrekende toeren die onze regeringen sinds het begin van de crisis hebben uitgehaald.

Espace membre

Leden