OPEN BRIEF AAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS MARIE-MARTINE SCHYNS

Illustré par :

Onlangs besloot u, minister Schyns, dat uw netwerk, dat van de « Communauté Française Wallonie Bruxelles », een « facelift  » moest krijgen. Hoofdonderwijzers hebben er in 2009–2010 op gewezen dat het« geen echt duidelijke identiteitheeftvoor het publiek, noch intern soms ».(1). Helaas is het mogelijk dat een school van het vrije of gesubsidieerde net verward wordt met een school van de Franse Gemeenschap!

In werkelijkheid

Het resultaat liet niet lang op zich wachten in een maatschappij waar opsmuk belangrijker is, waarbij de glans van de outfit het glansloze innerlijk verdoezelt. Het was daarom noodzakelijk« deze identiteit beter te definiëren en een positief beeld van ons netwerk op te bouwen dat de vele successen ervan zou versterken en de waarden die het verdedigt zou verspreiden ». Kapitaal in de huidige staat van de wereld! 

Er werd dus een nieuwe naam bepaald: Wallonie-Bruxelles enseignement of W‑B E; een logo: een gestileerde « e » waarvan het silhouet openheid, ontplooiing, dynamiek en enthousiasme oproept. Mooi project! De « e » doet ook denken aan de « e » in euro, zozeer zelfs dat de school de plaats en het symbool is geworden van één enkele leverancier van arbeid, zonder enige vorm van ontwikkeling van kritisch denken en diepe reflectie over de wereld waarin men zich bevindt; een kritische vorming die paradoxaal genoeg bijdraagt tot de mogelijkheid dat de leerling op een dag in opstand komt tegen de instelling die hem of haar heeft opgeleid… het CFWB is niet klaar voor deze vraagstelling. 

Het beeld dat u wilt « verkopen » is geen exacte weergave van wat er in de schoolgangen gebeurt? Het is er alleen om te verbergen, om aantrekkelijk te maken, om te doen vergeten: dat is zijn enige functie. Gevangen in een marketingmaatschappij neemt de CFWB, net als de grote mediaconcerns, diverse verenigingen, bedrijven, enz., de « merk »-geest aan, d.w.z. dat zij zichzelf een onderscheidend merkteken geeft om zich te onderscheiden. De organiserende kracht van het onderwijs van de Franse Gemeenschap wordt een teken dat de producten die zij voortbrengt onderscheidt. 

Maar heeft zij een andere keuze dan een belangrijk propaganda-orgaan te worden, wat de enige mogelijke keuze is wanneer zij weigert de beslissingen te nemen die voorrang zouden moeten krijgen? Voor het debacle dus, de schijn, het scherm, het spektakel van « alles is in orde » en « alles zal beter worden », terwijl alles achteruit gaat. 

TONGUE-IN-CHEEK FESTIVAL

In het licht hiervan worden waarden niet meer beleefd, vooral door de strijd om ze te handhaven, aangezien ze al lang dood zijn, maar worden ze verkocht als een beeld dat verdedigd moet worden, een vaag abstract beginsel waarvan de betekenis in de werkelijkheid niet meer duidelijk is. Waarden zijn hier ook merken. 

Zo« biedt WBE, door de inzet en de kwaliteit van het werk van haar personeel, elke leerling, elke leerling en zijn of haar familie de mogelijkheid om essentiële waarden te beleven en te delen »:

« Democratie: WBE leidt leerlingen en studenten op om de fundamentele rechten en vrijheden van mannen, vrouwen en kinderen te eerbiedigen. Het moedigt leerlingen en studenten aan hun vrije wil uit te oefenen door de ontwikkeling van beredeneerde kennis en kritisch denken.  »

Als er iets is wat de moderne school niet is, dan is het wel democratisch. School reproduceert ongelijkheden, en in België nog meer dan elders: in ons land, of we het nu leuk vinden of niet, hoe armer je bent, hoe meer je faalt (zie ons speciale nummer over onderwijs, februari 2014). Van meet af aan is het kind dus geconditioneerd aan het feit dat sommigen « gelijker » zijn dan anderen. 

 » openheid en wetenschappelijke benadering: WBE leidt vrije en verantwoordelijke burgers op, die openstaan voor de wereld en haar culturele diversiteit. Burgerschap wordt aangeleerd door een cultuur van respect, begrip voor anderen en solidariteit met anderen. Het ontwikkelt de smaak van leerlingen en studenten om naar de waarheid te zoeken met een constante intellectuele eerlijkheid, vol strengheid, objectiviteit, rationaliteit en verdraagzaamheid. 

Volgens het onderzoek van APED naar de kritische burgerschapskennis van middelbare scholieren(2)Zo gelooft bijvoorbeeld 30% van de studenten (ten onrechte) dat waterstof een hernieuwbare energiebron is; één op de drie studenten gelooft dat het aandeel van hernieuwbare energie meer dan 15% bedraagt; gemiddeld denken de studenten dat onze ecologische voetafdruk nog kan verdubbelen voordat we de grens van de natuurlijke en minerale hulpbronnen van de aarde bereiken; voor 15% van de studenten — en tot 20% in het beroepsonderwijs — was de mens de tijdgenoot van de dinosauriërs. « Wetenschappelijke openheid  » dus… 

  • « respect en neutraliteit: WBE verwelkomt iedere leerling en student zonder discriminatie » … in haar « affirmative action schools », eh, pardon, in « differentiated coaching » blijven de principes en praktijken min of meer dezelfde, alleen de woorden veranderen. « Het ontwikkelt de vrijheid van geweten en denken in hen en waarborgt die. Het stimuleert hun engagement om gebruik te maken van de vrijheid van meningsuiting zonder ooit mensen of kennis te denigreren.. Vrijheid, vrijheid, hoe meer je genoemd wordt, hoe meer je onbestaand bent. Vrijheid is geen zaak van vage beloften, maar iets dat wordt opgebouwd en waarvoor wordt gevochten. 
  • « sociale emancipatie: WBE werkt voor vrije en geleidelijke ontwikkeling (sic!) de persoonlijkheid van elke leerling en student. Het is erop gericht hen te helpen de kennis en vaardigheden te verwerven die hen in staat stellen actief deel te nemen aan het economische, sociale en culturele leven. Actief tegen sociale ongelijkheid (sic!), steunt WBE de minder bedeelden, zodat hen geen keuzes worden ontzegd om redenen die verband houden met hun achtergrond.

SCHOOL OF ACADEMISCHE SEGREGATIE 

Om actief te kunnen zijn tegen sociale ongelijkheid, zou het goed zijn een duidelijk beeld te hebben van de sociale realiteit. Echter, « Slechts 13–28% van de studenten heeft een realistisch idee van de inkomenskloof in ons land. De overigen hebben geen mening (10%), geven inconsistente antwoorden (20 tot 25%) of neigen ertoe de ongelijkheden zeer sterk te onderschatten (40 tot 50%) »; « een op de vijf leerlingen in het algemeen onderwijs en bijna een op de twee in het beroepsonderwijs weet niet dat de zwarten in Amerika de afstammelingen van slaven zijn, enz.. Dus het is een mooie manier om het aan te kondigen. 

Uit de enquête van de Oproep voor een Democratische School blijkt ook dat: 

  • « Met name leerlingen in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding zullen veel minder goed toegerust zijn om hun democratische rechten en plichten uit te oefenen dan anderen ;
  • De resultaten hangen zeer nauw samen met de sociale achtergrond van de studenten. Tussen het laagste en het hoogste sociaal-economische kwartiel gaapt er in beide gemeenschappen een kloof van ongeveer 95 punten.
    Het is bij geschiedenis, wetenschappen en sociaal-economische vakken dat de prestaties het sterkst worden bepaald door de sociale achtergrond van de leerlingen.

Mevrouw de minister, u zult dus begrijpen dat uw oppervlakkige aanpassingen ons niet zullen geruststellen, integendeel. U zult het tegenovergestelde moeten doen van wat u nu doet, d.w.z. niet doen alsof alles in orde is, aankondigingen gebruiken, een show opvoeren, maar eindelijk officieel zeggen dat de situatie deplorabel is! 

Alexandre Penasse

Notes et références
  1. Wallonie-Bruxelles Enseignement: notre réseau fait peau neuvez, sur wallonie-bruxelles-enseignement.be
  2. www.skolo.org/spip.php?article486&lang=fr

Espace membre

Leden