Open brief aan de directeurs van Attac-Liège en Beau-Mur


Dames en Heren,

Op 24 juli 2021 had ik contact opgenomen met Attac-Luik om een conferentie-debat te organiseren « door mpOC-Luik met de steun van Attac », zoals we vanaf januari 2014 regelmatig begonnen te doen, waarbij Attac-Luik en mpOC-Luik een aantal punten van belang deelden. Het was ook een uitwisseling van goede praktijken, waarbij Attac-Luik in het algemeen zorgde voor het vinden van een zaal en deze conferenties bij de Franse Gemeenschap promootte als erkende vereniging van permanente educatie (wat mpOC-Luik niet is). Enkele dagen later werd op het web(1) de conferentie van 25 augustus met Michel Weber aangekondigd, « Covid-19(84) — De politieke waarheid van de gezondheidsleugen », die zal plaatsvinden in een van de zalen van Beau-Mur.

Op 24 augustus, de avond vóór de conferentie, deelde Attac-Luik mij per e‑mail mee: « Het bestuur van Attac heeft besloten de conferentie van Michel Weber morgen niet te steunen en er niet aan deel te nemen ». Uit telefonisch verkregen informatie blijkt eveneens dat de toegang tot de zaal (het mpOC-Luik) is ingetrokken en dat deze beslissing gezamenlijk is genomen door de directies van Attac-Luik en de Beau-Mur.

De verrassing is totaal, ik had nooit gedacht dat zo’n manoeuvre van censuur en sabotage mogelijk was ten opzichte van mpOC-Luik die al bijna 10 jaar samenwerkt met Attac-Luik, om nog maar te zwijgen van mezelf voor wie het nog verder teruggaat, met de oprichting van het collectief van verzet tegen het Verdrag van Lissabon eind 2007 U kunt zich voorstellen hoe moeilijk en stressvol deze beslissing voor ons was. Wat moet ik doen? Het hele gebeuren afzeggen of herschikken door het in een openluchtpark te doen of een andere plaats te zoeken op de dag zelf? Uiteindelijk zijn we er op het laatste moment in geslaagd een zaal te vinden: dank u, we hebben 120 mensen mogen verwelkomen voor een presentatie en een debat die in de beste sfeer hebben plaatsgevonden (de conferentie is gefilmd, zie hier: www.liege.mpoc.be/covid.htm#mw ).

In de bovengenoemde e‑mail staat slechts één zin ter verklaring van deze beslissing, die niettemin onbegrijpelijk is: « De revisionistische opmerkingen over de vergelijking van het vaccin met zyklon B waren een doorslaggevende factor voor onze verandering van standpunt ».

Het is moeilijk te begrijpen hoe mensen die ons al lang kennen ook maar een seconde hebben kunnen denken dat wij « revisionistische verklaringen » zouden afleggen of iemand zouden steunen die dergelijke verklaringen zou afleggen. Deze toespeling op Zyklon B is dubbel absurd: enerzijds, zelfs indien Michel Weber had geschreven, zoals mij telefonisch werd medegedeeld, dat de derde dosis vaccin het equivalent zou zijn van een injectie met Zyklon B, zou het slechts een dosis humor a la Hara Kiri zijn, « een dwaze en nare krant », rekening houdend met het feit dat vaccins tegen runderen zich nog in een experimentele fase bevinden (2)dat de klinische proeven van deze vaccins onder de exclusieve controle staan van de farmaceutische industrie(3) en dat wij derhalve deelnemen aan of getuige zijn van een massale proefneming onder de zeker welwillende waakzaamheid van deze industrie. Anderzijds, wanneer men het commentaar in kwestie bekijkt, blijkt dat er zelfs geen sprake is van een vaccin! (4)

Wat is Michel Weber’s punt (en het onze)? Verwijzen naar een historische periode — in dit geval het nazisme — om een interpretatie voor te stellen van wat ons sinds het begin van het jaar 2020 is overkomen. Hoe zou dit « extremistisch » of « abject » zijn (termen die respectievelijk op de website van Attac-Luik en door een « klokkenluider » worden gebruikt — zie hieronder)? Enerzijds gaat het hier om vrijheid van meningsuiting en onderzoek, anderzijds is het leren van onze geschiedenis het minste wat wij kunnen doen, zelfs met het risico dat wij het bij het verkeerde eind hebben. Helaas bewijst de ene gebeurtenis na de andere dat wij gelijk hebben, zoals het verbod op niet-gevaccineerde verzorgers in Frankrijk, de expliciete of verhulde oproepen tot (5) In België wordt steeds meer gebruik gemaakt van de gezondheidspas (« Covid Safe Ticket » en andere) en onze regeringen zijn bezig een categorie burgers te creëren die niet zoals de anderen kunnen leven — de nieuwe paria’s. Klinkt dat niet bekend?

In haar boek « Vrijheid » aarzelt de filosofe Nadia Lamm niet om dit te illustreren met een foto van gedeporteerden die een inscriptie lezen waarin het in acht nemen van de deugden van de perfecte gedeporteerde wordt voorgesteld als « de weg naar de vrijheid » (de inscriptie luidt: « Er is een weg naar de Vrijheid. Zijn stappen zijn gehoorzaamheid, ijver, ordelijkheid, reinheid, nederigheid, waarachtigheid, opofferingsgezindheid en liefde tot het Vaderland)!(6). Zij maakt zich ook zorgen over de houding van degenen die het beleid van onze regeringen in bedekte termen en zonder veel risico bekritiseren, omdat « zij in principe een intentie om de regering kwaad te doen uitsluit, terwijl er richtinggevende teksten zijn, zoals de Agenda 2030 op de website van het Wereld Economisch Forum, het manifest van de voorzitter van het Wereld Economisch Forum, Klaus Schwab, bijgestaan door Thierry Malleret: « Covid 19: de grote herinitialisatie »; een project van de Franse Senaat — die het mogelijk maken om de welwillende aard van de intentie die de handelingen van de regering voorzit, in twijfel te trekken. En niet te vergeten de boeken van Jacques Attali, die al geruime tijd de intrede van het Westen in een Nieuwe Wereldorde aankondigt, een ijzeren marktorde zonder tegenwicht. Zo ook Ariane Bilheran in een briljant interview « Naming Evil » (Ariane Bilheran is afgestudeerd aan de Ecole Normale Supérieure, klinisch psychologe, doctor in de psychopathologie, universitair docent en auteur van talrijke essays)(7). En nogmaals, Vera Sharav, Holocaust overlevende: « Ik moet zeggen dat sinds die tijd in mijn leven [période nazie]Wanneer regeringen wegkomen met misdaden, met het onderdrukken van mensenrechten, grondwettelijke rechten, in wat zij beschouwen als een noodtoestand, wel, dan zullen regeringen gewoon noodtoestanden creëren, de noodtoestand afkondigen en rechten onderdrukken. Dit is een belangrijke parallel tussen het nazi-regime en vandaag »(8).

Wij, van mpOC-Luik, zijn voorstanders van ontgroening en, zoals iedereen weet, is het sociaal-politieke project van de ontgroening een links project (9). Zeker, maar niet van het institutionele links dat regelmatig aan de macht is, noch van het links waaraan u vandaag bijdraagt, een angstig, sektarisch links dat het « leven » heiligt.(10) en hygiënist in het extreme, door de rode loper uit te rollen voor een steeds discretionairder wordende macht en tegelijkertijd voor extreem-rechts, door zijn blindheid, het afzien van kritisch denken en de weigering van debat. Bevestiging van een lid van de Raad van Bestuur van Attac-Luik, die mij aanraadde een « zinnig » artikel te lezen van een zekere Philippe Marlière, die in de titel snel een van de laatste neologismen gebruikt die in de mode zijn voor iedereen die de doxa van de machthebbers wil propageren: « Links en de gezondheidspas: de doodlopende wegen van een verwarring stichtende strijd ».(11). « Links moet pleiten voor vaccinatie », zegt hij, « want de wetenschappelijke meningen zijn het erover eens: alleen door vaccinatie van de gehele Franse en wereldbevolking of een deel daarvan kan de pandemie worden overwonnen. Heeft « links » niets beters te doen dan zich bezig te houden met vaccins door ons een extra vrijheid te willen ontnemen, het natuurlijke recht om zelf te bepalen wat goed is voor onze gezondheid? Moet zij dan niet ook campagne voeren om mensen met overgewicht of obesitas uit restaurants te weren, omdat zij de meerderheid vormen in bedden op de intensive care? En als we toch bezig zijn, kunnen we dan op de een of andere manier de cohorten van suiker‑, tabaks- en alcoholverslaafden straffen, omdat zij een zware last voor de begroting voor volksgezondheid vormen? Wat de wetenschappelijke meningen betreft die zouden convergeren, dit is alleen duidelijk voor degenen die alleen de RTBF en alle andere mainstream media lezen of beluisteren: Dit is bijvoorbeeld niet de mening van een bekende Luikse viroloog, voormalig rector van de Universiteit van Luik, voor wie « het weglaten uit het wetenschappelijke en populaire denken van de risico’s van een behandeling, zoals het geval was voor het vaccin tegen knokkelkoorts, uiterst riskant is », « Het langetermijnrisico van vaccins op basis van « genetisch materiaal » (mRNA en adenovirale vector) is onbekend » en « de geldigheid van een vaccinatie berust op een vergelijking van de bekende risico’s van de natuurlijke ziekte enerzijds en van de vaccinatie anderzijds, zodat voor elk individu een specifieke afweging van risico’s en voordelen van de vaccinatie kan worden gemaakt [je souligne] « (12). Aangezien het risico op lange termijn van genetisch gemanipuleerde vaccins tegen covid niet bekend is, is het onmogelijk de risico-batenverhouding van deze vaccinatie nu al te beoordelen, zodat het slechts om een experiment gaat en de wereldwijde campagne ervan wordt gediskwalificeerd. Wat de risico’s op korte termijn betreft, deze worden steeds talrijker (met inbegrip van sterfgevallen) en overtreffen ruimschoots die van andere vaccinaties (13), zodat de inentingscampagne tegen covidaceeën meteen na de eerste waarschuwingen volledig had moeten worden stopgezet.

Het lijkt erop dat u onder « druk » bent gezet door « belhamels », zoals zij zichzelf noemen, druk waaraan u niet hebt kunnen of willen weerstaan. Op een « sociaal » netwerk dat ik niet bij naam zal noemen, schrijft een gemeenteraadslid van de stad Luik dat aan het hoofd staat van een « linkse » nanopartij en bekend staat om zijn opportunisme: « Wij stellen met afschuw vast dat de Mouvement politique des objecteurs de croissance » [mpOC-Liège]In dit verband is de Europese Commissie een bron van verwarring en misverstanden geworden. De kers op de taart is een vergelijking tussen sanitaire maatregelen en nazisme. Na in de loop van de dag de noodklok te hebben geluid […] heeft het Centre liégeois du Beau-mur, dat niet op de hoogte was gesteld van de inhoud van deze verwarrende conferentie, vanavond besloten deze conferentie niet te organiseren. Ik juich dit toe. No pasarán! « . De republikeinen en anti-fascisten die in 1936 in Madrid stierven, moeten zich omdraaien in hun graf! Gelukkig voor hem is geen enkele operette-revolutionair ooit door spot om het leven gekomen.

Ook op dit « sociale » netwerk, op een pagina getiteld « Front AntiFasciste Liège 2.0 » (sic): « Hoewel de auteur [Michel Weber] niet extreem-rechts is, levert valse informatie (precies het tegenovergestelde van kritisch denken), haar stellingen nemen deel aan een samenzweringslezing van de pandemische opeenvolging, en werken — vrijwillig of niet — aan een ideologische verwarring, die ook een fractie van links treft […] Na deze onderzoeken hebben wij sinds meer dan een week contact opgenomen met ATTAC Luik en het Luikse Centrum van de Mooie Muur (beide ondertekenaars van de oproep van het Front Antifasciste), om hen te informeren ».

Niemand mag zich laten verleiden door een dergelijke slechte argumentatie, die alle vormen van afwijkende meningen naar extreem-rechts verwijst of naar de neologismen van de macht, zoals samenzwering en verwarring, en zo, logischerwijze, hun bed opmaakt.

Dat u besloten hebt deze conferentie te censureren en te saboteren op de wijze van een totalitaire macht is onaanvaardbaar en onwaardig voor degenen die u vertegenwoordigt. De raad van bestuur van Attac-Luik zal derhalve akte nemen van mijn ontslag als lid.


Notes et références
 1. L’annonce est toujours visible dans les archives du site du mpOC-Liège : www.liege.mpoc.be/agenda-ancien.htm#25aout2021
 2. Pfizer/BioNTech : clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728 (fin de la phase 3 le 2 mai 2023). 
– Moderna : clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427 (fin le 27 octobre 2022). 
– AstraZeneca : clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746 (fin le 14 février 2023). 
– Janssen : clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722 (fin le 2 janvier 2023)
 3. Ce qu’en dit le Dr Michel de Lorgeril, chercheur au CNRS, dans son livre Les vaccins à l’ère de la covid-19, page 341 (il s’agit du vaccin Pfizer, mais le constat est le même pour les autres vaccins) : 
« Je note d’emblée que cet essai clinique est en fait une étude commerciale puisque la très grande majorité des investigateurs sont liés de près ou de loin aux industriels qui ont financé l’étude. 
De plus, l’étude est sous le contrôle total des industriels. Je copie un paragraphe de la page 2 de l’article [www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577] : 
Pfizer était responsable de la conception et de la conduite de l’essai, de la collecte des données, de l’analyse des données, de l’interprétation des données et de la rédaction du manuscrit. BioNTech était le commanditaire de l’essai, a fabriqué le matériel d’essai clinique BNT162b2 et a contribué à l’interprétation des données ainsi qu’à la rédaction du manuscrit. 
Peut-on être plus explicite ? C’est une étude conduite par des employés des industriels impliqués. Aucune trace de la moindre indépendance ».
 4. Le commentaire de Michel Weber sur sa page Facebook, le 14 juillet 2021 : 
« Zyklon B et variant delta 
L’évolution de la crise de la C19 se poursuit sans accident de parcours. Afin de comprendre comment et pourquoi cela est possible, il peut suffire de se concentrer sur une seule proposition : la vérité du covidisme est le nazisme. 
Je ne vais pas reprendre la discussion que j’ai menée tambour battant ces derniers mois, ou citer le travail de Chapoutot. Souvenons-nous simplement que le noyau de l’idéologie nazie était un hygiénisme et un eugénisme : il fallait préserver, quoi qu’il en coûte, la pureté de la race de toutes les formes de contaminations (raciales, morales, culturelles…). 
Les Juifs étaient perçus comme de la vermine à éliminer. 
Le Zyklon B était un pesticide ; son usage tardif était donc aussi symbolique que pragmatique ». 
Vient ensuite une série de références bibliographiques.
 5. Par exemple, les récentes déclarations de Sophie Wilmès, Première ministre à la manœuvre lors des 6 premiers mois de la crise du covid, ensuite vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères. Précédées en août de celles du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, tout à fait explicites elles.
 6. Nadia Lamm. Le chemin vers la liberté. www.liege.mpoc.be/doc/divers/covid-19/analyses/politiques/Nadia-Lamm_Le-chemin-vers-la-liberte_2021.pdf
 7. Ariane Bilheran. Nommer le mal. www.liege.mpoc.be/doc/divers/covid-19/analyses/politiques/Ariane-Bilheran_Nommer-le-Mal_1sept2021.pdf
 8. Vera Sharav. L’holocauste s’est produit car les gens ont détourné le regard ! www.liege.mpoc.be/doc/divers/covid-19/analyses/politiques/Vera-Sharav_L-holocauste-s-est-produit-car-les-gens-ont-detourne-le-regard_sept2021.pdf
 9. La décroissance comme projet politique de gauche . Conférence de la journée de réflexion sur l’objection de croissance, Bruxelles, le 21 février 2009, www.liege.mpoc.be/doc/ecologiepolitique/Latouche-Serge_La-decroissance-comme-projet-politique-de-gauche_AdOC-21fev09.pdf
 10. La vie « nue », biologique, c’est-à-dire juste le fait d’avoir le cœur qui bat et un corps fonctionnel, rien à avoir avec le « buen vivir » des Amérindiens qui inspire le mouvement de la décroissance ! Le « buen vivir » prime les relations avec les autres et la nature, l’être sur l’avoir.
 11. www.blogs.mediapart.fr/philippe-marliere/blog/200821/gauche-et-pass-sanitaire-les-impasses-d-un-combat-confusionniste . Philippe Marlière se recommandant au passage de Philippe Corcuff, l’auteur de « La Grande Confusion » (mars 2021), une brique de 670 pages encensée par Le Monde et les autres « grands » médias et très populaire auprès d’une certaine « gauche » qui ne voit pas la contradiction. Normal, dans son livre Philippe Corcuff absout ces médias de tout rôle dans cette « confusion ». Au contraire, il dénonce la critique des médias « manichéenne » et « complotiste » d’Acrimed (Observatoire des médias), de Noam Chomsky et d’autres (www.acrimed.org/Et-ma-lumiere-fut-par-Philippe-Corcuff). Voir aussi la réponse de Vincent Cheynet (du journal La Décroissance) à Philippe Corcuff, www.vincent.chey.net/reponse-a-philippe-corcuff.htm.
 12. www.liege.mpoc.be/covid.htm#vaccinenfants
 13. Le VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) est le système étasunien qui permet d’enregistrer les événements indésirables liés aux vaccins. Il a été mis en place en 1990. Ces événements étant enregistrés sur base volontaire, tout le monde s’accorde pour dire que tous ne sont pas rapportés, loin de là même selon certaines études. 
Aux États-Unis, le nombre de morts rapportés au 30 juillet 2021 suite à l’injection des quatre vaccins géniques anti-covid est de 6183, alors que le total des décès associés à la vaccination depuis 1990 est de 10 672. Ces six mois de vaccination anti-covid représentent donc à eux seuls 58 % du total des morts rapportés sur 31 ans, c’est énorme. Le taux de létalité du vaccin anti-covid est d’environ 1 pour 27 000, environ 120 fois celui du vaccin antigrippe (un vaccin très utilisé aux États-Unis – 650 millions de doses sur les quatre dernières années). Ces données concordent avec celles de l’UE et de la Suisse. 
Ces décès semblant se répartir également selon les tranches d’âge, le constat pour les enfants (de 0 à 14 ans) est terrible, car, à ce jour, aucun enfant en bonne santé (c’est-à-dire sans comorbidité) n’est mort du covid. Pour les moins de 65 ans sans comorbidité, « le vaccin apparaît délétère » (www.reinfocovid.fr/science/benefice-risque-des-vaccins-covid-par-tranche-dage-donnees-du-1er-juillet-2021/). 
Par le passé, on a arrêté des vaccins pour beaucoup moins.

Espace membre

Leden