Nee tegen verplichte vaccinatie van verzorgers — antwoord aan de minister

Door Reinfocovid België en de VZW « Notre Bon Droit »Analyse door Marc G. Wathelet, Ph. (Moleculaire Biologie)

Geachte heer Vandenbroucke, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Dank u voor uw antwoord op onze brief betreffende de verplichte vaccinatie van verzorgers*, die u rechtvaardigt op basis van een aantal beweringen die niet worden gestaafd door een documentatie van wetenschappelijk bewezen feiten.

Integendeel, de wetenschappelijke gegevens die tot op heden beschikbaar zijn, spreken uw hele argumentatie tegen en, zoals hieronder uiteengezet, kunnen we alleen maar concluderen dat verplichte vaccinatie van verzorgers niet alleen onnodig is, maar ook contraproductief vanuit het oogpunt van de volksgezondheid, nog afgezien van het feit dat het in strijd is met de beginselen van bio-ethiek en medische ethiek, alsmede met de mensenrechten.

1) Verplichte vaccinatie van verzorgers is onnodig

Verplichte vaccinatie van gezondheidswerkers is niet nodig, omdat uit onderzoek onomstotelijk blijkt dat vaccinatie noch voorkomt dat iemand besmet raakt, noch de virusbelasting van besmette personen vermindert, en dus ook niet hun vermogen om het virus op anderen over te dragen.

In bijlage A vindt u een lange lijst van feiten, wetenschappelijke publicaties en officiële verklaringen van gekwalificeerde instanties en personen, zoals Dr. Fauci, die onze bewering bevestigt dat vaccinatie niet voorkomt dat een persoon besmet raakt en de delta-variant die nu circuleert op anderen kan overdragen.

Wij vermelden hier alleen het meest recente voorbeeld: op 23 september meldde de Irish Examiner dat in de stad Waterford 99,7% van de mensen boven de 18 jaar volledig was gevaccineerd, het hoogste totaal in de Europese Unie(1). Op 11 oktober meldde de Waterford News & Star dat de stad het hoogste incidentiecijfer van Ierland had(2).

Er is slechts één conclusie, die niet te goeder trouw kan worden betwist: buiten de studies, in de echte wereld, in de praktijk,  Vaccinatie voorkomt de overdracht van SARS-CoV‑2 binnen een gemeenschap niet.

2) Verplichte vaccinatie van gezondheidswerkers is contraproductief vanuit het oogpunt van de volksgezondheid

De boodschap dat COVID-vaccins « veilig en doeltreffend » zijn, een bewering die alleen wordt gestaafd door het ontbreken van de nodige kennis achteraf, is maandenlang in alle media onophoudelijk gehamerd. Een van de negatieve gevolgen van deze campagne is de aanvaarding van deze bewering als een feit, niet alleen door de bevolking maar ook door haar leiders.

Als gevolg daarvan zijn gevaccineerden minder geneigd zich te houden aan barrière-maatregelen zoals het nemen van afstand of het dragen van maskers, en omdat zij waarschijnlijk asymptomatisch zijn wanneer zij besmet zijn, waardoor zij zich minder bewust zijn van het risico dat zij voor anderen vormen, lopen zij in feite meer kans om het virus te verspreiden dan niet-gevaccineerden.

In de praktijk betekent dit dat het COVID Safe Ticket niet alleen nutteloos is, maar zelfs contraproductief: een vrijbrief voor gevaccineerden om anderen te besmetten, of zij nu gevaccineerd zijn of niet.

Dezelfde redenering geldt voor verzorgers, zelfs indien zij de barrièremaatregelen nauwgezetter zouden naleven, omdat de doeltreffendheid van deze maatregelen slechts gedeeltelijk is: het vaccineren van alle verzorgers zal de besmetting van « mensen die ziek of kwetsbaar zijn wegens hun hoge leeftijd », waarover u zich terecht zorgen maakt, niet voorkomen.

Wij zijn het met u eens dat « mensen in de zorg recht hebben op maximale veiligheid ». Wij stellen twee niet-exclusieve alternatieven voor verplichte vaccinatie van zorgverleners voor, die veel doeltreffender zullen zijn om ziekenhuisinfecties te voorkomen:

1. Laat alle gezondheidswerkers, ongeacht of zij gevaccineerd zijn of niet, met een hoge frequentie testen. In dit verband moet worden opgemerkt dat nasofaryngeale tests niet zonder risico zijn, zoals gemeld door de Franse Academie voor Geneeskunde(3). Twee andere veiliger methoden kunnen worden overwogen: een oro-pharyngeale antigeentest of een orale PCR-test.

2. Implementeer een vrijwillig ivermectineprofylaxeprogramma: er zijn 14 studies die de doeltreffendheid van deze aanpak ondersteunen(4).

Eindelijk, verplichte vaccinatie van verzorgers is contraproductief vanuit het oogpunt van de volksgezondheid omdat degenen die nog steeds weigeren zich te laten vaccineren, niet langer zullen kunnen werken, waardoor het toch al beperkte aantal gezondheidswerkers nog verder zal afnemen, met alle negatieve gevolgen van dien voor de volksgezondheid. In Frankrijk zijn er ~300.000 niet-gevaccineerde verzorgers (~10%)(5), en 15.000 van hen zijn al geschorst(6). In Belgische ziekenhuizen is 9,4% van de zorgverstrekkers niet gevaccineerd en in MR/MRS is 13,1% niet(7).

3) De illusie van kudde-immuniteit

U zegt: « Wetenschappers zeggen dat 70% van de totale bevolking (inclusief kinderen) volledig zou moeten worden gevaccineerd om iedereen te beschermen. Met de Delta-variant, die besmettelijker is dan de eerdere varianten, mikken we nog steeds op die 70%, maar we streven wel naar een zo hoog mogelijk percentage. »

Dit standpunt lijkt vooral te worden gedeeld door deskundigen die in opdracht van de regering werken. Integendeel, veel wetenschappers hadden verwacht dat vaccinatie tijdens een pandemie geen afdoende aanpak zou zijn om het virus onder controle te krijgen, en de gebeurtenissen hebben hun gelijk bewezen (zie bijlage A voor een lijst van citaten).

U zegt dat « Vaccinatie de circulatie van het virus vermindert ». Dit wordt tegengesproken door de hierboven geciteerde artikelen over de deltavariant (aanhangsel A), het voorbeeld van de stad Waterford, en nu blijkt uit een grootschalige studie dat de toename van COVID-19 wereldwijd inderdaad geen verband houdt met het vaccinatieniveau (een studie van 68 landen, alsook 2947 counties in de VS)(8).

4) De gevaren van COVID vs. de gevaren van vaccinatie

U zegt: « Als we bang zijn voor varianten, moeten we vandaag zeker meer vaccineren. Aangezien de objectieve gegevens erop wijzen dat vaccinatie in de praktijk niet werkt, zelfs wanneer iedereen wordt gevaccineerd, kan de oplossing niet zijn meer te vaccineren!

Er is geen reden om bang te zijn voor de varianten: enerzijds is de letaliteit van de deltavariant volgens Public Health England een tiende van die van de alfavariant, en anderzijds is de letaliteit van COVID inherent laag. Het hangt vooral samen met de aanwezigheid van comorbiditeiten (99% van de sterfgevallen doet zich voor bij mensen met één comorbiditeit, 96% bij mensen met meerdere comorbiditeiten, Bijlage B).

Het belangrijkste is dat deze letaliteit vergelijkbaar is met die van andere infecties van de luchtwegen. Daarom,  noch het COVID Safe Ticket, noch verplichte vaccinatie te rechtvaardigen is vanuit het oogpunt van de volksgezondheid !

Risicogroepen hebben de mogelijkheid gehad zich te laten vaccineren of kunnen een profylactische behandeling ondergaan als zij niet willen worden gevaccineerd. De situatie van deze personen kan derhalve niet rechtvaardigen dat andere gezonde personen onnodig in gevaar worden gebracht.

Het risico van vaccinatie tegen COVID op middellange en lange termijn is eenvoudigweg onbekend, bij gebrek aan inzicht achteraf (hoewel het langdurige post-vaccinatiesyndroom, vergelijkbaar met lange COVID, wordt opgemerkt). Het risico op korte termijn is duidelijk, ondanks de intense pogingen van de gezondheidsautoriteiten, de reguliere media en de GAFAM om informatie over dit onderwerp te onderdrukken.

Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid plaatste bijvoorbeeld een artikel op zijn Facebook-pagina over wat het een zeer zeldzame ernstige bijwerking noemde, en werd vervolgens overspoeld met een stortvloed van tegengestelde meningen van zijn burgers (14.000 in een paar uur), die eenvoudig werden verwijderd. Deze realiteit eenvoudigweg ontkennen is geen oplossing voor het probleem dat zij vormt.

Facebook verwijdert routinematig elke groep die bericht over bijwerkingen van vaccins, groepen met tienduizenden gebruikers in de VS en elders. Met welk recht? Alleen al in de Franstalige wereld toont de (niet-uitputtende) verzameling van schermafbeeldingen van deze afzonderlijke meldingen de catastrofale omvang van het verschijnsel(9).

Post-marketing databanken over de hele wereld melden een toename van ernstige ongewenste voorvallen en sterfgevallen voor COVID-vaccins ((10)(11)(12)[Royaume-Uni] (13) .

Uit een analyse van VAERS-gegevens blijkt bijvoorbeeld dat het aantal ernstige ongewenste voorvallen (28X meer) en sterfgevallen (57X meer, zie aanhangsel B) bij COVID-vaccins veel hoger is dan bij griepvaccins. Wat is het nut van deze geneesmiddelenbewakingssites als dergelijke cijfers als onbeduidend terzijde worden geschoven, terwijl in plaats daarvan wordt opgeroepen tot opschorting van de vaccinatiecampagne totdat de betekenis ervan is vastgesteld?

Fact-checking sites, gefinancierd door de farmaceutische industrie, schieten de doxa te hulp door te beweren dat er geen bewijs is dat deze sterfgevallen aan vaccins te wijten zijn. Dit is het omkeren van de bewijslast!

Volgens een verslag van de ANSM in Frankrijk (28.01.2021) luidt de officiële regel in de geneesmiddelenbewaking als volgt: « Bij de analyse van gemelde gevallen wordt rekening gehouden met klinische, chronologische, semiologische en farmacologische gegevens. Het kan leiden tot uitsluiting van de verantwoordelijkheid van het vaccin bij het optreden van een waargenomen ongewenst voorval, wanneer een andere, zekere oorzaak is aangetoond.

Uit een onderzoek van VAERS-gegevens blijkt dat slechts 14% van de sterfgevallen na vaccinatie aan een andere oorzaak kan worden toegeschreven; en deze meldingen worden niet zomaar door iedereen gedaan: 67% van de meldingen wordt gedaan door een arts. Ook bij Eudravigilance werd 79% van de meldingen over een sterfgeval ingediend door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Alle Bradford Hill-criteria worden nageleefd, wat impliceert dat deze vaccins de oorzaak zijn van de meeste gemelde ongewenste voorvallen. Wanneer autopsies, die maar al te zelden worden verricht, worden verricht, blijkt dat tussen 30% en 100% van de sterfgevallen aan vaccinatie kan worden toegeschreven (zie aanhangsel B).

Deze databanken zijn slecht opgezet, wat leidt tot foutieve berichtgeving aan beide zijden van het debat. Zo circuleert bij Eudravigilance een cijfer van meer dan 25.000 sterfgevallen na vaccinatie tegen COVID. Een meer rigoureuze analyse geeft 7.174 sterfgevallen aan vanaf 9 oktober 2021. De VAERS-analyse geeft een aantal sterfgevallen van dezelfde orde van grootte (7.680, per 8 oktober 2021).

Deze geneesmiddelenbewakingssystemen zijn passief, wat leidt tot een zeer aanzienlijke onderrapportage van het werkelijke aantal gevallen. Een factor 5 lijkt aan de voorzichtige kant, maar wat het precieze getal ook moge zijn, wat onbetwistbaar is, is dat gezonde, jonge mensen zonder co-morbiditeiten sterven als gevolg van vaccinatie of ernstig gewond raken.

Het rotavirusvaccin werd in 1999 uit de handel genomen omdat slechts 15 gevallen van darminvaginatie bekend waren. De vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep in 1976 werd stopgezet na 25 sterfgevallen. Wij zijn minstens 3.000 keer meer (Bijlage B). Hoeveel doden zijn er nog nodig voor we de feiten onder ogen zien?

Uit de gegevens blijkt dat degenen die terughoudend zijn ten aanzien van vaccins gemiddeld hoger opgeleid zijn dan degenen die voor vaccinatie zijn, in tegenstelling tot wat in de media wordt beweerd.

En de realiteit van ernstige ongewenste voorvallen als gevolg van vaccinatie wordt bevestigd door het feit dat het juist zorgverleners zijn die niet gevaccineerd willen worden, ondanks hun opleiding en het feit dat zij over het algemeen vóór vaccinatie zijn (zij zijn geen antivaxers!), omdat zij in de frontlinie staan en de schade kunnen zien die deze vaccins veroorzaken

Het is daarom  om vaccinatie verplicht te stellen Het is dus immoreel om vaccinatie verplicht te stellen, of het nu gaat om zorgverleners of om welke andere categorie burgers dan ook. Evenzo is het in strijd met de bio-ethiek om vaccinatie aan te moedigen in klassen van personen die van klinische proeven van fase 3 werden uitgesloten, waaronder zwangere vrouwen en personen jonger dan 18 jaar.

Sterfgevallen bij kinderen als gevolg van COVID zijn uiterst zeldzaam en komen alleen voor bij personen met ernstige co-morbiditeiten, en daarom zouden de reeds geregistreerde sterfgevallen van gezonde kinderen na vaccinatie moeten leiden tot een onmiddellijk moratorium op de vaccinatie van kinderen en zwangere vrouwen, naast het gebrek aan bewijs voor langetermijneffecten van deze procedure op deze bevolkingsgroepen.

Verplichte vaccinatie schendt niet alleen ethiek, maar ook fundamentele concepten van rechten Zoals aangetoond door Alessandro Negroni, hoogleraar rechtsfilosofie aan de universiteit van Genua:  » In de ogen van de Europese en internationale wetgeving zijn vaccins tegen genetisch materiaal van runderen medische experimenten op mensen. Zowel uit ethisch als uit juridisch oogpunt kan niemand worden gedwongen een vorm van medisch experimenteren te ondergaan zonder vrije en geïnformeerde toestemming.(14)

Wij hopen dat u deze wrange analyse ter harte zult nemen en zult inzien dat het idee van verplichte vaccinatie met experimentele producten voor iedereen, en de invoering van een COVID Safe Ticket op basis van iets anders dan een recente test, moet worden losgelaten.

Laten we ook het therapeutisch nihilisme laten varen en besmette personen vroegtijdig behandelen, zoals de geneeskunde voor het begin van deze crisis altijd heeft gedaan.

Met ons diepste respect,

Door Reinfocovid België en de VZW « Notre Bon Droit

Analyse door Marc G. Wathelet, Ph. (Moleculaire Biologie)

BIJLAGE A Gegevens over het effect van vaccinatie op SARS-CoV-2-infectie en ‑transmissie

Het effect van vaccinatie op het risico van SARS-CoV-2-infectie en ‑overdracht aan anderen was in de eerste studies bescheiden, maar door de snelle afname van de immuniteit bij de gevaccineerde en de opkomst van besmettelijker varianten is dit effect thans verwaarloosbaar, zoals in dit document uitvoerig wordt besproken https://www.linkedin.com/pulse/questions-sur-limmunisation-et-la-transmission-de-marc-wathelet/?published=t, opgesteld in het kader van een door de VZW « Notre Bon Droit » aangespannen rechtszaak tegen het door de Belgische regering voorgestelde « COVID Safe Ticket ».

Dit document dateert van 28 juli 2021, bevat 50 referenties en de studies die sindsdien zijn verschenen, bevestigen deze analyse alleen maar:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261295v1

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.13372

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262139v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.12.21261951v2

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid=mm7031e2_w

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264262v1.full.pdf

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.02.21262979v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264260v1.full.pdfhttps://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021–00808‑7

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2114583?articleTools=true https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02183–8/fulltext

Volksgezondheid Engeland gegevens tot week 40 van 2021

Uit de meest recente gegevens van Public Health England blijkt dat in alle cohorten het infectiecijfer bij de gevaccineerden hoger is dan bij de niet-gevaccineerden vanaf de leeftijd van 30 jaar. Onder deze omstandigheden is verplichte vaccinatie gewoon absurd.

De CDC en Dr. Fauci erkent het effect van de hogere besmettelijkheid van de deltavariant en stelt opnieuw maskering in voor de gevaccineerde https://www.cnbc.com/2021/07/28/dr-fauci-on-why-cdc-changed-guidelines-delta-is-a-different-virus.html.

Bovendien staat in het hierboven geciteerde document https://www.linkedin.com/pulse/questions-sur-limmunisation-et-la-transmission-de-marc-wathelet/?published=t De studie vergelijkt ook de immuniteit tegen SARS-CoV‑2 die wordt verworven na vaccinatie met die na natuurlijke infectie en toont aan dat deze laatste robuuster, breder, evenwichtiger tussen antilichaam- en T‑celproductie is en langer aanhoudt dan vaccinimmuniteit, wat resulteert in een betere en langduriger bescherming tegen infectie voor herstellende personen in vergelijking met de gevaccineerden.

Verzorgers behoren tot degenen die tot dusver het meest aan het virus zijn blootgesteld, zodat het geen zin zou hebben hun vaccinatie op te leggen wanneer hun natuurlijke immuniteit doeltreffender is. Ook hier bevestigen de studies die sindsdien zijn verschenen deze analyse alleen maar:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.12.21261951v2

https://www.bmj.com/content/bmj/374/bmj.n2101.full.pdf

Het collectief #Covidrationnel in België, dat een dertigtal universiteitsprofessoren, onderzoekers en artsen omvat, heeft een soortgelijke analyse uitgevoerd en is tot dezelfde conclusies gekomen: https: //covidrationnel.be/2021/10/06/de-source-sure/

Deze studies worden bevestigd door waarnemingen in de echte wereld: in gebieden met de hoogste vaccinatiegraad, zoals de Seychellen, Gibraltar en IJsland, verhindert deze hoge vaccinatiegraad niet dat er grote golven van besmetting ontstaan die de vaccinatiecampagne op de voet volgen.

Meer recent heeft de stad Waterford in Ierland, waar 99,7% van de 18-plussers volledig gevaccineerd is, https://www.irishexaminer.com/news/arid-40704104.html, nog steeds het hoogste incidentiecijfer in Ierland (618,9 per 100.000 in de afgelopen 2 weken) https://waterford-news.ie/2021/10/11/waterford-now-has-highest-incidence-of-covid-in-ireland/.

Uit een recente wereldwijde studie blijkt dat de toename van COVID-19 inderdaad geen verband houdt met de vaccinatieniveaus wereldwijd (68 landen en 2947 counties in de VS) https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021–00808‑7.

BIJLAGE B De gevaren van COVID versus de gevaren van vaccinatie tegen

COVID

Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid is het niet zinvol naar het algemene letaliteitscijfer te kijken, het gaat erom vast te stellen welke bevolkingsgroepen risico lopen.

De gevaren van COVID

De gevaren van COVID hangen samen met de leeftijd en de aanwezigheid van comorbiditeiten: 99% van de sterfgevallen doet zich voor bij mensen met één comorbiditeit, 96% bij mensen met meerdere comorbiditeiten volgens de Amerikaanse CDC:

De overlevingskansen in COVID per leeftijdsgroep zijn volgens het team van Dr. K. Ioannidis:

Leeftijd Overlevingspercentage

0–19 99.9973%

20–29 99.986%

30–39 99.969%

40–49 99.918%

50–59 99.73%

60–69 99.41%

70+ 94.5%

Deze cijfers maken geen onderscheid tussen COVID en andere infecties van de luchtwegen wat de mortaliteit betreft, en rechtvaardigen dus geen andere aanpak van deze ziekte vanuit het oogpunt van de volksgezondheid. Daarom  noch het COVID Safe Ticket, noch de verplichte vaccinatie zijn gerechtvaardigd vanuit het oogpunt van de volksgezondheid!

De gevaren van vaccinatie tegen COVID

Er bestaan uitstekende vaccins, met een zeer gunstige risico-batenverhouding, tegen ernstige ziekten zoals tetanus en gele koorts. Soms blijkt de risico-batenverhouding echter ongunstig uit te vallen en wordt het vaccin in kwestie uit de handel genomen.

Zo werd in 1999 een rotavirusvaccin van de markt gehaald omdat er slechts 15 gevallen van intussusceptie bekend waren ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC2094741/).

De vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep in 1976 werd stopgezet na 25 sterfgevallen https://www.lemonde.fr/planete/article/2009/09/15/le-precedent-vaccinal-de-1976_1240713_3244.html. Het veroorzaakte ook 532 gevallen van het Guillain-Barré syndroom.

Hoe zit het met COVID vaccins?

Een simpele correlatie betekent niet dat er een oorzakelijk verband is. Voor deze vaccins worden de Bradford Hill-criteria gebruikt, waarvan is gebleken dat zij grotendeels geldig zijn, zoals hieronder is aangegeven:

  1. Sterkte van de associatie (hoe groter de omvang van de met de associatie geassocieerde effecten, hoe waarschijnlijker een oorzakelijk verband, hoewel een klein effect niet impliceert dat er geen causaliteit is);
  2. Stabiliteit van de associatie (de herhaling ervan in tijd en ruimte)
  3. Consistentie (dezelfde waarnemingen worden gedaan in verschillende populaties) ;
  4. Specificiteit (een oorzaak veroorzaakt een bepaald effect in een bepaalde populatie bij afwezigheid van andere verklaringen);
  5. Temporele relatie (temporaliteit). Oorzaken moeten voorafgaan aan gevolgen;
  6. Dosis-respons relatie (grotere dosis leidt tot groter effect);
  7. Plausibiliteit (biologische plausibiliteit, mogelijkheid om de betrokken mechanismen te verklaren) ;
  8. Experimenteel bewijs (bij dieren of mensen) ;
  9. Analogie (mogelijkheid van alternatieve verklaringen).

Tijdelijkheid(#5) vertoont bijvoorbeeld een zeer hoge incidentie van sterfte in de dagen na de vaccinatie, alvorens weer te dalen tot normale niveaus.

Hetzelfde patroon van ongewenste voorvallen wordt waargenomen in Europa en de Verenigde Staten(#3), die hieronder worden opgesomd in afnemende volgorde van frequentie ten opzichte van hun respectieve normen:

longembolie, beroerte, diepe veneuze trombose, trombose, verhoogde fibrine D‑dimeren, appendicitis, oorsuizingen, hartstilstand, overlijden, ziekte van Parkinson, trage spraak, afasie (niet kunnen spreken), vermoeidheid, pericardiale effusie, hoofdpijn, rillingen, pericarditis, doofheid, myocarditis, intracraniële bloeding, spontane abortus, hoest, Bell’s palsy, paresthesie, blindheid, dyspneu (moeite met ademhalen), myalgie, dysstasie (moeite met staan), convulsies, anafylactische reactie, zelfmoord, spraakgebrek, trombotische trombocytopenische purpura (TTP), verlamming, zwelling, diarree, neuropathie, multivisceral dysfunction syndrome (MDDS), depressie.

Hun aantal neemt toe met de vaccinatiegraad, en er is specificiteit (#4), verschilt het hierboven vermelde profiel van de bijwerkingen van griepvaccins, maar is het vergelijkbaar met de effecten van COVID; ook worden bepaalde bevolkingsgroepen anders getroffen, bv. myocarditis en pericarditis komen vaker voor bij jonge mannen.

Biologische plausibiliteit (#7): COVID-vaccins produceren het SARS-CoV‑2 Spike-eiwit in onze cellen zoals besmetting met het virus dat doet, en de bijwerkingen lijken op die welke bij de ziekte worden waargenomen; het Spike-eiwit vertoont in vitro intrinsieke toxiciteit voor cardiale endotheelcellen en pericyten: https://www.nature.com/articles/s41593-020–00771‑8

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096999612030406X?via%3Dihub

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.04.30.442194v1

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.21.423721v2

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902.

Experimenteel bewijs (bij dieren of bij mensen, #8), experimenten met muizen reproduceren myopericarditis https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab707/6353927.

Kracht van de associatie(#1) en stabiliteit(#2) :

Verhouding van ernstige ongewenste voorvallen en sterfgevallen voor alle COVID-vaccins per miljoen doses in vergelijking met jaarlijkse griepvaccins van 2016 tot 2021, met het H1N1-griepvaccin in 2009–2010, en met alle vaccins behalve COVID van 2006 tot 2021 in het Amerikaanse VAERS-systeem.

Uit analyse van VAERS-gegevens blijkt een veel hoger aantal ernstige ongewenste voorvallen (28X hoger) en sterfgevallen (57X hoger) voor COVID dan voor griepvaccins.

Absolute aantallen ernstige ongewenste voorvallen en sterfgevallen in VAERS voor de 3 vaccins in de VS tegen COVID, en hun verhouding per aantal injecties.

Uit een controle van VAERS-gegevens blijkt dat slechts 14% van de sterfgevallen na vaccinatie aan een andere oorzaak kan worden toegeschreven; ten minste 67% van de meldingen werd gedaan door een arts.

https://www.researchgate.net/publication/352837543_Analysis_of_COVID-19_vaccine_death_reports_from_the_Vaccine_Adverse_Events_Reporting_System_VAERS_Database_Interim_Results_and_Analysis?channel=doi&linkId=60dc44c9a6fdccb745f48fc7&showFulltext=true

Aangezien het VAERS-systeem passief is, wordt slechts een klein deel van de werkelijke gevallen geregistreerd. Dit percentage kan worden geschat op basis van een studie bij 64.900 werknemers van een ziekenhuis in Massachusetts, waarbij ernstige reacties werden gemeten die overeenkomen met anafylaxie en die onmiddellijk na de vaccinatie kunnen optreden: deze kwamen voor met een frequentie van 2,47 per 10.000 vaccinaties. De incidentie van bevestigde anafylaxie in deze studie is hoger dan die welke door de CDC wordt gemeld op basis van passieve methoden (VAERS) van spontane meldingen (0,025–0,11 per 10.000 vaccinaties). https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777417

Deze gegevens suggereren dat de onderrapportage bij VAERS een factor tussen 22,5 en 98,8 bedraagt!

Hieruit blijkt dat het aantal sterfgevallen meer dan 150.000 en het aantal ernstige ongewenste voorvallen meer dan een miljoen bedraagt in de VS.

Absolute aantallen ernstige ongewenste voorvallen en sterfgevallen in de Europese Economische Ruimte voor de 4 COVID-vaccins, en hun verhouding per aantal injecties.

79% van de overlijdensberichten werd ingediend door personeel in de gezondheidszorg.

De officiële regel in de geneesmiddelenbewaking: « Bij de analyse van gemelde gevallen wordt rekening gehouden met klinische, chronologische, semiologische en farmacologische gegevens. Het kan leiden tot uitsluiting van de verantwoordelijkheid van het vaccin bij het optreden van een waargenomen ongewenst voorval, wanneer een andere, zekere oorzaak is aangetoond.

https://www.lelibrepenseur.org/temoignage-explosif-demission-dun-membre-du-comite-scientifique-permanent-pharmacovigilance-de-lansm/

Wanneer autopsies, die maar al te zelden worden verricht, worden verricht, blijkt 30 tot 100% van de sterfgevallen toe te schrijven te zijn aan vaccinatie. Peter Schirmacher, hoofd-patholoog aan de Universiteit van Heidelberg, heeft vastgesteld dat uit autopsierapporten blijkt dat ten minste 30–40% van een steekproef van 40 mensen die binnen twee weken na vaccinatie zijn overleden, daadwerkelijk aan het vaccin is overleden, conservatief https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126061/Heidelberger-Pathologe-pocht-auf-mehr-Obduktionen-von-Geimpften.

De forensische wetenschappers prof. Arne Burkhardt en prof. Walter Lang hebben op maandag 20 september in Reutlingen de resultaten van tien lijkschouwingen gepresenteerd. Van de tien sterfgevallen houden er zeven « waarschijnlijk » verband met de injecties, waarvan vijf « zeer waarschijnlijk ». Van de laatste drie gevallen moet er nog één worden beoordeeld, een ander lijkt « een toeval » te zijn, en voor het laatste geval is het verband « mogelijk maar niet zeker ». https://tinyurl.com/3b779fer.

In Noorwegen hebben de autoriteiten bij 23 sterfgevallen in een verpleegtehuis in verband met vaccinatie 13 lijkschouwingen verricht en alle 13 sterfgevallen bleken verband te houden met vaccinatie https://norwaytoday.info/news/norwegian-medicines-agency-links-13-deaths-to-vaccine-side-effects-those-who-died-were-frail-and-old/.

Een Frans centrum voor geneesmiddelenbeoordeling kwam tot de conclusie dat vaccinatie tegen COVID moet worden stopgezet https://tinyurl.com/2s64aenn, voor alle 4 producten. En het vaccin Moderna wordt door sommige landen opgegeven voor jongere kinderen (Noorwegen, Zweden, Denemarken; Frankrijk voor de tweede dosis).

Zie ook: https: //www.researchgate.net/publication/354601308_Paradoxes_in_the_reporting_of_Covid19_vaccine_effectiveness_Why_current_studies_for_or_against_vaccination_cannot_be_trusted_and_what_we_can_do_about_it

Ten slotte concluderen de auteurs in een artikel getiteld « Waarom vaccineren wij kinderen tegen COVID? » dat vaccinatie niet alleen gecontra-indiceerd is, maar dat zelfs voor de meest kwetsbare personen boven de 65 jaar de risico-batenanalyse aantoont dat er 5 maal meer sterfgevallen zijn toe te schrijven aan vaccinatie dan aan de ziekte https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X.

Het is in strijd met de bio-ethiek en de wet om klassen van personen te vaccineren die van klinische proeven van fase 3 werden uitgesloten, met name personen onder de 18 jaar. https://medcritic.fr/la-vaccination-des-enfants-contre-le-covid19‑1/: de samenleving brengt kinderen in gevaar door hen te vaccineren om volwassenen te beschermen zonder rekening te houden met hun welzijn, terwijl het de verantwoordelijkheid van volwassenen is om zichzelf te beschermen.

Het is niet alleen onjuist dat de delta variant gevaarlijker is voor kinderen https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.06.21264467v1, maar uit gegevens van het Britse Office for National Statistics (ONS) blijkt dat het aantal sterfgevallen in de leeftijdsgroep van 15–19 jaar met 46% is gestegen sinds de vaccinatie werd toegestaan (+63% bij jonge mannen, +16% bij jonge vrouwen #4 ), vergeleken met dezelfde periode in 2020. https://theexpose.uk/2021/09/30/deaths-among-teenagers-have-increased-by-47-percent-since-covid-vaccination-began/.

  • Originele post:

De slechte reactie van het kantoor van minister Vandenbroucke:

Espace membre

Leden