Massavaccinatie tegen covid-19: het resultaat van individuele, vrije en geïnformeerde toestemming?

In navolging van de analyses van een toenemend aantal wetenschappers, die politici en burgers oproepen om de risico’s van de nieuwe vaccins aan te pakken, ondanks de wraakzuchtige media waaraan zij dagelijks blootstaan, geeft dit artikel een overzicht van de grijze zones rond deze vaccins en trekt het de nodige conclusies: de eisen van de burgers, waaronder het recht op informatie en de vrijheid van vaccinatie, maar niet alleen…

Hoewel de massale vaccinatie in ons land is begonnen (en enkele weken nadat de eerste vaccins in Groot-Brittannië waren ingeënt), zijn er nog veel grijze gebieden rond vaccins. Wat betreft het Pfizer vaccin : « Met ongeveer 19.000 deelnemers die gemiddeld 2 maanden zijn gevolgd, kunnen weinig voorkomende ongewenste voorvallen onopgemerkt zijn gebleven. Ook is de werkzaamheid van het vaccin tegen asymptomatische ziekte van Covid-19 nog niet gerapporteerd. Tenslotte is de werkzaamheid van het vaccin bij kinderen, adolescenten, zwangere vrouwen en personen met immuno-incompetentie in deze proef niet aan de orde gekomen. Verdere studies zijn gepland om de baten-risicoverhouding van vaccinatie bij deze bevolkingsgroepen te onderzoeken. (…) Belangrijke vragen blijven echter tot op de dag van vandaag onbeantwoord. Hoe zit het met de mogelijkheid van nieuwe bijwerkingen zodra miljoenen mensen zijn gevaccineerd en over een langere periode? Wat zal er gebeuren als een groot aantal mensen geen tweede injectie krijgt? Hoe lang werkt deze vaccinatie? Kan dit vaccin asymptomatische ziekte voorkomen en de overdracht van het virus beperken?(1)

Het is dus nog niet bekend of de gevaccineerden daardoor de overdracht van het virus kunnen voorkomen: « In dit stadium zullen fase 3‑proeven geen antwoord geven op de vraag of het vaccin werkt tegen virusinfectie/-overdracht (…) Bij apen is aangetoond dat voor sommige van de bestudeerde vaccins de bescherming op het van de bovenste luchtwegen (waar het virus zich het meest vermenigvuldigt) was soms gedeeltelijk, met een mogelijk risico van overdracht na vaccinatie »(2). Sommigen vrezen zelfs dat de gevaccineerden « super-contaminatoren » kunnen worden « (3). In geval van twijfel heeft de WHO onlangs verklaard dat ondanks vaccinatie, maskering, sociale distantie en alle gezondheidsmaatregelen in acht moeten blijven worden genomen.

Hoewel er momenteel onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, lijken sommige vaccins bovendien een kortstondige immuniteit te verschaffen. Regelmatige of zelfs meervoudige vaccinatie (meerdere verschillende vaccins) lijkt daarom te worden overwogen(4). Tenslotte muteert het virus, waardoor de ontwikkelde vaccins snel verouderd kunnen zijn:  » De specialist in infectieziekten meent dat het probleem nu virologisch is, met het risico van het opduiken van nieuwe SARS-CoV2-virusstammen, die wellicht ongevoelig zijn voor de immuunrespons die wordt opgewekt door de vaccins die momenteel worden getest. SARS-COV‑2 muteert 10 keer minder dan het influenzavirus en tussen de 10 en 100 keer minder dan HIV. Bovendien heeft het minder recombinatievermogen dan het influenzavirus. Dat gezegd hebbende, het risico op mutatie is reëel. Met SARS-CoV2 zijn er reeds zeven virusfamilies, die een zeer groot aantal varianten omvatten. Dit is zeer verontrustend « (5). Met het oog op deze mogelijkheid overwegen sommige producenten hun vaccin aan te passen naarmate mutaties optreden en vaccinatie periodiek te laten plaatsvinden(6). Is deze meervoudige en herhaalde vaccinatie, in een context waarin elk van de nieuwe vaccins nog veel vragen over de veiligheid en veel onbekendheden over de werkzaamheid oproept, een redelijke strategie?

Een verplichting om de patiënt te informeren

De overgang van het testen van vaccins op tienduizenden mensen naar het vaccineren van miljoenen mensen betekent dat er een risico is op onopgemerkte bijwerkingen. Na slechts twee dagen vaccinatie in het Verenigd Koninkrijk zijn dergelijke effecten al opgetreden, en er wordt nu aanbevolen om mensen met een voorgeschiedenis van ernstige allergische reacties niet te vaccineren(7). De neveneffecten van de kandidaat-vaccins werden slechts gedurende enkele maanden in aanmerking genomen. De mensen die het meeste risico lopen en voor wie de risico’s, naar men zegt, « vanuit een oogpunt van risico/baten aanvaardbaarder  » zijn, zullen dus fungeren als een soort proefpersonen voor het onderzoek naar de effecten van vaccins op de langere termijn(8): zij moeten worden geïnformeerd. Ervan uitgaande dat vaccinatie van jongeren de voorkeur verdient(9)Dit zou een onaanvaardbaar risico voor jongeren inhouden, aangezien de risico’s van de (onbekende) bijwerkingen van vaccins moeten worden afgewogen tegen de (kleine) risico’s van covid-19: jongeren en degenen die voor hen verantwoordelijk zijn, moeten dus ook worden geïnformeerd. Vaccinatie van jongeren zou zelfs voor de risicogroepen geen enkel voordeel opleveren als blijkt dat vaccins niet voorkomen dat het virus zich verspreidt.

Verscheidene uitdagende beleidsinitiatieven zijn reeds onder de aandacht van het publiek gebracht. Verordening 2020/1043, die deze zomer door de EU is vastgesteld, staat producenten van vaccins en behandelingen tegen covidae19 die ggo’s bevatten toe om af te zien van de noodzaak om een milieueffectbeoordeling en een bioveiligheidsstudie uit te voeren alvorens met klinische proeven te beginnen. De tekst, die op 17 juli is gepubliceerd, is in het Europees Parlement via de urgentieprocedure aangenomen, zonder amendementen of debat(10). Het Europees Geneesmiddelenbureau van zijn kant was van oordeel dat een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen het meest geschikte regelgevingsmechanisme was om de door de huidige pandemie veroorzaakte noodsituatie het hoofd te bieden :  » Gezien de urgentie van de gezondheidssituatie zou een afwijkende vergunning kunnen worden verleend voor het in de handel brengen van het vaccin, dat goede resultaten laat zien terwijl fase 3 nog aan de gang is… Veel vragen over het virus blijven onbeantwoord « (11). De Europese Commissie van haar kant wil de strijd opvoeren tegen wat zij beschouwt als verkeerde informatie, met name over de kwestie van de vaccins(12). De combinatie van deze verschillende initiatieven klinkt als een poging (die met succes bekroond wordt) om de kwestie te forceren.

Voorzichtige wetenschappers versus propaganda

Wetenschappers die niet « anti-vaccin » zijn en die geschreven hebben over of werken aan vaccins(13), delen enkele van de angsten die met deze nieuwe vaccins gepaard gaan. Deze zijn geïnspireerd door kennis van hun onderwerp en niet door irrationaliteit. In het licht van overwegingen zoals die welke zijn uiteengezet in de nota van deskundigen inzake de beoordeling van gezondheids- en milieurisico’s in verband met bepaalde vaccins, die in september 2020 is opgesteld door Dr. Velot, moleculair geneticus en voorzitter van de wetenschappelijke raad van het Comité voor onderzoek en onafhankelijke informatie inzake gentechnologie (een zeer duidelijke nota van deskundigen, speciaal geschreven voor het grote publiek, en toegankelijk via de link in de voetnoot hieronder)(14)), leek het voor België (en voor andere landen) noodzakelijk een « overtuigende » task force op te richten met inbegrip van een « cel belast met de rationalisering en coördinatie van de wetenschappelijke en publieke communicatie  » om de weigerachtige bevolking ervan te overtuigen zich te laten vaccineren. De meeste media, waarvan vele hun onafhankelijkheid hebben verloren(15)De media zijn in hun voetsporen getreden met een dagelijks spervuur van pro-vaccin artikelen en uitzendingen die op propaganda lijken en die onmiddellijk (zoals elke propagandatoespraak) elke kritische of vragende opmerking uit de wetenschappelijke of burgerlijke sfeer diskwalificeren.

De geuite bezwaren komen echter niet systematisch voort uit stromingen die a priori vijandig staan tegenover alle vormen van vaccinatie: velen zijn van mening dat sommige vaccinaties onder bepaalde omstandigheden nuttig zijn, en andere niet. In dit geval lijkt, zoals blijkt uit de argumenten van Dr. Velot, tot op heden niet aan deze voorwaarden te zijn voldaan in het geval van de voorgestelde vaccins. Deze bezwaren vloeien niet voort uit een algemeen wantrouwen tegenover de wetenschap of de geneeskunde, want zij worden ook door artsen en wetenschappers geuit. Zij vloeien voort uit de objectieve beperkingen van de momenteel aangeboden vaccins, uit een gerechtvaardigd wantrouwen tegenover bepaalde onregelmatige praktijken(16) goed gedocumenteerd door farmaceutische bedrijven, zoals P. Lannoye nuttig herinnert in een artikel(17)Dit is een gezond wantrouwen tegenover de eenduidige wetenschappelijke expertise waarmee politici rekening houden en tegenover de politieke macht zelf, die er beide in geslaagd zijn een wereldwijde crisis te genereren uit een « eenvoudigDit is te wijten aan de » gezondheidscrisis » en de weigering om bij het beheer van deze crisis een globale en multidisciplinaire visie en democratische procedures te hanteren.

Vrijheid van vaccinatie en recht op informatie

Als niets iemand die dat wenst ervan mag weerhouden zich te laten vaccineren, dan mag niets een individu ervan weerhouden uit vrije wil, zonder druk die als moreel wordt voorgesteld, en ongeacht zijn of haar niveau van wetenschappelijke deskundigheid, een beslissing te nemen die zijn of haar lichaam en gezondheid aangaat, die zijn of haar primaire individuele verantwoordelijkheid zijn. Welke liberale (niet totalitaire) filosofische opvatting van het lichaam men ook aanhangt, elke behandeling van mijn individuele lichaam moet onderworpen zijn aan mijn vrije en geïnformeerde toestemming: op grond van de menselijke waardigheid, het beginsel waarop de fundamentele rechten van de mens zijn gebaseerd, heeft noch de macht noch de collectiviteit het recht mijn lichaam te beschouwen als een middel om hun doel te bereiken.

Dit is natuurlijk niet de heersende opvatting hier (en nog minder in andere ontwikkelde landen). Op basis van het beginsel van de individuele autonomie is de vrijheid om zich niet te laten vaccineren zeker ethisch verdedigbaar wanneer de persoon die beslist zich niet te laten vaccineren, alleen de gevolgen ervan draagt (bv. tetanusvaccin), zo merkt het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek op: deze vrijheid heeft bovendien een wettelijke basis gekregen via de wet op de patiëntenrechten. Maar wanneer het doel van vaccinatie de bescherming van anderen is, zijn de politieke rechtvaardigingen voor verplichte vaccinatie gebaseerd op overwegingen die als ethisch worden gepresenteerd. Hoewel in België alleen de vaccinatie tegen polio verplicht is, bevat de jurisprudentie reeds alle argumenten om ook andere vaccins verplicht te stellen, zelfs als deze vaccins (in zeldzame gevallen) ernstige bijwerkingen zouden veroorzaken(18). Uiteraard moet bij de analyse rekening worden gehouden met de beoordeling van het aan vaccinatie verbonden risico in verhouding tot het risico dat inherent is aan de ontwikkeling van de ziekte zelf, en met de ernst van het gevaar van de ziekte voor de bevolking. Bovendien moeten deze maatregelen bij wet worden vastgesteld en kunnen zij niet aan een uitvoerende macht worden overgelaten. Zij moeten periodiek worden herzien aan de hand van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens, teneinde de bescherming van de volksgezondheid naar behoren te waarborgen. Ten slotte moet de overheid ervoor zorgen dat vaccinatie vrij is van commerciële beïnvloeding.

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek erkent dat het « een dringende aangelegenheid » is. moeilijker te beslissen  » over gevallen van ziekten waarvoor « . idealiter alle personen moeten worden gevaccineerd om immuniteit voor de gehele bevolking te bereiken, maar die geen significante bedreiging vormen voor een deel van de gevaccineerden, die er derhalve geen wezenlijk voordeel bij hebben gevaccineerd te worden  » (b.v. vaccinatie van jongens tegen rodehond of HPV-infectie en vaccinatie van meisjes tegen bof). Maar hij concludeert dat een Nuffield Council rapport stelt dat, « . Vanuit ethisch oogpunt is er iets voor te zeggen om mensen aan te moedigen aan immunisatieprogramma’s deel te nemen wanneer zij daar zelf weinig of geen baat bij hebben, maar dat zij een aanzienlijk voordeel voor anderen betekenen  » omdat als iedereen op eigenbelang was gebaseerd, zou preventie weinig of geen kans van slagen hebben « .(19). We moeten ons ervan bewust zijn dat dit argument een groot aantal vaccins zou rechtvaardigen! Maar wat is deze Nuffield Raad waarop het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zijn advies baseert, het laatste woord laat en uiteindelijk afziet van de taak om te bepalen wat al dan niet als « ethisch » zal worden beschouwd voor de Belgische bevolking?

De Nuffield Council, die in 1991 in het VK is opgericht, is een stichting die ethische vraagstukken in verband met recente vorderingen op het gebied van biologisch en medisch onderzoek onderzoekt en bestudeert. Het wordt gefinancierd door de Nuffield Foundation, de Medical Research Council en de Wellcome Trust. Wellcome is een in Londen gevestigde liefdadigheidsinstelling voor onderzoek, die in 1936 werd opgericht uit de nalatenschap van de farmaceutische magnaat Henry Wellcome om onderzoek te financieren ter verbetering van de gezondheid van mens en dier. De Wellcome Trust is een van ‘s werelds rijkste liefdadigheidsstichtingen, een van ‘s werelds grootste geldschieters voor biomedisch onderzoek, die « het publieke begrip van wetenschap  » (d.w.z. de sociale acceptatie van wetenschappelijke vooruitgang) ondersteunt. Het ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe vaccins en een ruimer gebruik van bestaande vaccins wanneer (in ontwikkelingslanden) « politici niet in staat zijn te beslissen welke vaccins het nuttigst zijn of niet over de deskundigheid beschikken om de toepassing ervan te organiseren « . Het financiert ook de ontwikkeling van vaccins tegen covid-19 via CEPI, opgericht in 2017. Ter herinnering: in het kader van deze CEPI-regeling worden onafhankelijke onderzoeksprojecten gefinancierd met het oog op de ontwikkeling van vaccins tegen epidemieën die worden veroorzaakt door opkomende infectieuze agentia, waaronder het coronavirus. Met andere woorden, de Nuffield Council, die uiteindelijk het Belgische Adviescomité voor Bio-ethiek vertelt wat ethisch is, wordt gefinancierd door de Wellcome Trust, die zelf vaccine-onderzoek en het CEPI-programma financiert (dat ook wordt gefinancierd door de Bill and Melinda Gates Foundation).

Het mag niet zo zijn dat het publiek verplicht is zonder discussie te aanvaarden dat vaccinatie gerechtvaardigd is op grond van altruïsme, burgerzin, verantwoordelijkheid of solidariteit. Dit idee kan natuurlijk worden gedeeld door iedereen die dat wil, maar dit mag niet verhullen dat met vaccinatie zulke economische belangen zijn gemoeid dat sommige van de voorstanders ervan al tientallen jaren culturele invloed uitoefenen, zodanig dat zij onze opvatting over bio-ethiek vormgeven. Maar welk ethisch beginsel kan rechtvaardigen dat de staat een individu (en in veel gevallen generaties van baby’s en kinderen, die onze kostbaarste handelswaar zijn) dwingt een levensbedreigend risico te nemen om een of meer anderen te beschermen? Het gaat hier immers om een vitaal risico, en dit geldt des te meer in het geval van GGO- of RNA-vaccins waarvoor, naast de klassieke medische risico’s, genetische effecten die op het nageslacht kunnen worden overgedragen en milieurisico’s niet kunnen worden uitgesloten. Het trekken van een parallel tussen dit argument en het libertarische argument van hen die geen belastingen willen betalen die nodig zijn om openbare diensten en sociale zekerheid te verschaffen, is irrelevant omdat het in het geval van belastingen om een geldelijke bijdrage gaat; in het geval van vaccinatie gaat het om een (potentieel riskante) aanslag op de individuele lichamelijke integriteit. Zijn ongeboren baby’s nu voorbestemd om te worden opgenomen in een maatschappij die zich vanaf de geboorte ontdoet van hun lichaam in het (verordonneerde) belang van het collectief?

Natuurlijk zou dit ethische debat minder belangrijk zijn als vaccins risicovrij waren. Maar 1) er bestaat waarschijnlijk niet zoiets als een nulrisico bij vaccinatie 2) het risico doet de vraag rijzen naar de controle die de samenleving op deze vaccins uitoefent om de veiligheid ervan te waarborgen, een controle die momenteel ontoereikend is omdat zij in wezen gebaseerd is op de informatie die de vaccinproducenten bereid zijn te verstrekken(20). Alleen de optie van vrije en geïnformeerde individuele toestemming lijkt dus werkelijk te worden gerechtvaardigd door de ethiek van de grondrechten. En om een werkelijk geïnformeerde toestemming te kunnen geven, mag de burger van de overheid verwachten dat zij hem toegang geeft en geeft tot transparante, volledige, eerlijke, kritische en tegenstrijdige informatie, aangezien het hier om geneeskunde gaat, d.w.z. niet om een exacte wetenschap, maar om kennis in wording, naast het feit dat het om een discipline gaat die verband houdt met economische en politieke vraagstukken. Meer in het algemeen is het door vrije, serieuze, eerlijke en pluralistische reflectie en informatie, en niet door censuur en propaganda, dat de strijd tegen desinformatie, de opbouw van een kritische geest bij de bevolking en het herstel van een groter vertrouwen van de burgers in de politiek en de wetenschap zal worden bereikt.

Massavaccinatie: gevolgen en alternatieven

In essentie: is het echt nodig de hele of bijna de hele bevolking te vaccineren, wanneer het mediane sterftecijfer in verband met infectie met covid-19 momenteel door de WHO op maximaal 0,23% wordt geschat(21), vragen sommige wetenschappers zich af. ?(22) Het is niet nodig dat mensen de chantage van een avontuurlijke massavaccinatie aanvaarden in ruil voor de belofte van een terugkeer naar het normale leven. Vaccinatie is inderdaad niet het enige alternatief dat ons ter beschikking staat. Vaccins zijn niet de enige manier om ziekten te behandelen of te voorkomen: er bestaan andere therapeutische mogelijkheden. Enerzijds is de versterking van het immuunsysteem een van de wetenschappelijk erkende middelen om infecties te bestrijden; anderzijds is er reeds een veelheid van moleculen beschikbaar(23) of in het publieke domein, hoewel onze onderzoeksmodellen, met name gebaseerd op intellectuele eigendom, er vaak toe leiden dat deze laatste worden verwaarloosd of zelfs bij voorbaat verworpen; maar er wordt veel minder geïnvesteerd in preventie of in de ontwikkeling van geldige serologieën dan in vaccins(24). Deze drie wegen zijn echter alternatieven voor vaccins waarvan de ontwikkeling in noodsituaties tot op heden onvoldoende garanties lijkt te bieden voor veiligheid, werkzaamheid en bruikbaarheid. De burgers, en met name de risicogroepen, verwachten dan ook van de overheid dat zij rekening houdt met deze alternatieven en deze verder ontwikkelt.

Accepteren dat massavaccinatie de opgelegde oplossing is voor een terugkeer naar een normaal leven, komt neer op instemmen met therapeutische keuzes die door de particuliere sector worden gemaakt naar gelang van de winstvooruitzichten, d.w.z. afzien van de onafhankelijkheid van de wetenschap. Dit betekent dat men aanvaardt dat de politieke en maatschappelijke keuzen worden gemaakt op grond van deze particuliere belangen, d.w.z. dat men afziet van democratie. Dit betekent dat miljarden overheidsgeld in de particuliere sector zullen worden gepompt, eenmaal om particulier onderzoek te financieren en nog eens om vaccins te kopen waarvan de bedrijven de octrooien zullen hebben en de prijzen zullen kunnen bepalen. Tenslotte lopen wij het risico dat deze miljarden niet meer beschikbaar zijn voor andere sociale beleidsmaatregelen (gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid, enz.), d.w.z. dat wij afzien van de middelen waarmee wij aan de toekomst kunnen bouwen. Dit gebeurt in een ondoorzichtige context aangezien contracten met farmaceutische bedrijven niet openbaar zijn(25), en een van de Europese onderhandelaars is geïdentificeerd als de voormalige directeur-generaal van een belangrijke farmaceutische lobby(26) (de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)). Een context waarin een journalist niet zonder censuur de machthebbers kan interpelleren over de democratische legitimiteit van dergelijke beslissingen wanneer sommige van de leden die tot de goedkeuring ervan hebben geleid, banden hebben of in de loop van hun carrière hebben gehad met multinationals of de financiële wereld(27).

Eisen van burgers voor vaccinatie tegen covid-19

Daarom :

 • Als burgers verwachten wij van de overheid dat zij de vaccinatie tegen covid-19 nooit verplicht stelt, ook niet indirect door de toegang tot bepaalde ruimten (crèches, scholen, openbare plaatsen, privé-terreinen, enz.) of activiteiten (reizen, vrije tijd, enz.) afhankelijk te maken van de vaccinatiestatus. Er moet een democratisch openbaar debat over vaccinatie plaatsvinden.
 • Wij verwachten van overheidsinstanties dat zij mensen met belangenconflicten uitsluiten van besluitvormingsprocedures.
 • Wij verwachten van de overheid dat zij ervoor zorgt dat de argumenten van de voorzichtige wetenschappers met betrekking tot de nieuwe covid-19-vaccins worden gehoord en in aanmerking worden genomen in de besluitvormingsprocedures, besluitvormingsprocedures die dringend moeten worden hersteld en het democratisch proces moeten versterken.
 • Wij verwachten van regeringen en artsen dat zij patiënten die in aanmerking komen voor covid-19-vaccinatie, informeren over de onzekerheden die er nog over deze vaccins bestaan. Bovendien moeten de bijsluiters van de vaccins (die geen reclamefolders mogen zijn) vóór de vaccinatie beschikbaar worden gesteld aan het publiek en vooral aan de patiënten.
 • De risicogroepen en de bevolking in het algemeen verwachten van de overheid dat zij rekening houdt met de bestaande alternatieven voor vaccinatie (preventie, behandeling) en dat zij investeert in openbaar onderzoek naar alternatieven voor vaccinatie op basis van onderzoek naar moleculen die tot het publieke domein behoren, in plaats van de voorkeur te geven aan de therapeutische herpositionering van moleculen of behandelingen die door intellectuele-eigendomsrechten worden beschermd.
 • Wij herinneren de overheden aan het onverantwoordelijke karakter van de Europese Verordening 2020/1043 inzake GGO-vaccins tegen boviene spongiforme encefalopathie van 15/07/20, waarvoor 6 verenigingen een beroep tot nietigverklaring hebben ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. En wij wijzen de lezer op het precedent scheppende effect dat deze verordening zou kunnen hebben op het vraagstuk van de GGO’s in het algemeen.
Notes et références
 1. « Vaccin Pfizer/BioNTech : efficacité, effets secondaires…les données sont publiées », Aude Lecrubier, in Medscape (édition française en ligne), 11/12/20. Voir aussi « Vaccins contre le SARS-CoV‑2 : ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas », Aude Lecrubier, in Medscape (édition française en ligne), 4/12/20.
 2. « Vaccins contre le SARS-CoV‑2 : ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas », Aude Lecrubier, in Medscape (édition française en ligne), 4/12/20.
 3. https://fr.businessam.be/le-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-transformer-les-vaccines-en-super-contaminateurs
 4. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_il-n-y-aura-pas-un-seul-vaccin-anti-covid-pour-tout-le-monde-mais-toute-une-panoplie?id=10629534
 5. « COVID-19: des interrogations persistantes autour de la réponse immunitaire », Vincent Richeux, in Medscape (édition française en ligne), 16/11/20.
 6. https://www.letemps.ch/economie/souhaitons-mettre-disposition-vaccin-un-prix-raisonnable
 7. « Le Royaume-Uni déconseille le vaccin Pfizer/BioNTech aux grands allergiques », Tim Locke, in Medscape (éd. Française en ligne, 10/12/20).
 8. https://www.youtube.com/watch?v=2fcFa2xI6sY
 9. https://www.levif.be/actualite/belgique/vaccination-covid-ne-faites-pas-passer-les-jeunes-en-dernier/article-normal-1368489.html
 10. http://www.francesoir.fr/societe-sante/vaccin-recours-en-annulation-contre-le-reglement-europeen-20201043#:~:text=Le%20r%C3%A8glement%202020%2F1043%20adopt%C3%A9,le%20d%C3%A9marrage%20d’essais%20cliniques
 11. https://lejournal.cnrs.fr/articles/quel-vaccin-contre-le-covid-19
 12. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_fr.pdf
 13. Les Pr Perronne, Caumes, Raoult et le Dr Michel de Lorgeril, pour ne citer que les plus médiatisés ces derniers temps.
 14. https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/12/2020–09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.Ve%CC%81lot-06.pdf. Voir aussi https://criigen.org/covid-19-les-technologies-vaccinales-a-la-loupe-video/
 15. https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA. Comme le note A. Penasse : « Les groupes auxquels ils appartiennent sont liés à des investissements dans le secteur médical. Le Soir par exemple, est entré dans le capital de la société belge Redpharma qui conseille notamment GSK, Sanofi, Roche, Nestlé, Johnson & Johnson, Merck, etc. : https://www.kairospresse.be/article/la-course-aux-milliards-du-covid-19/
 16. En guise d’hommage à Brandy Vaughan, retrouvée morte le 8/12/20: https://www.aimsib.org/2020/12/13/brandy-vaughan-decedee-en-quelques-heures
 17. Paul Lannoye, « A propos du vaccin anti-covid-19 : ni complotisme, ni croyance aveugle ». Voir https://www.kairospresse.be/article/a‑propos-du-vaccin-anti-covid-19-ni-complotisme-ni-croyance-aveugle
 18. Voir l’avis n°64 du 14 décembre 2015 relatif aux aspects éthiques de l’obligation de vacciner : https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/avis_64_obligation_de_vacc_1.pdf
 19. Voir l’avis p. 32, 37 et 39.
 20. Voir http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-debriefing-michel-de-lorgeril-vaccins
 21. Sans prendre en compte certains pays où ce taux de létalité est nettement moindre: https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
 22. https://www.youtube.com/watch?v=2fcFa2xI6sY
 23. https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/coronavirus-sars-cov-et-mers-cov
 24. https://www.youtube.com/watch?v=2fcFa2xI6sY
 25. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_20_1662
 26. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E‑9–2020-004718_FR.html
 27. https://www.kairospresse.be/article/lelement-perturbateur

Espace membre

Leden