Kairos / Google-YouTube: waar staan we?

Alice Magos

Velen van jullie steunden ons toen we in juli besloten een rechtszaak tegen Google aan te spannen vanwege de censuur die we van YouTube ondervinden.

De tijd is gekomen om u op de hoogte te houden van de voortgang van deze zaak.

Enkele chronologische mijlpalen 

- 20 juli 2021: dagvaarding voor de rechtbank(1) is gestart tegen Google Ierland (verantwoordelijk voor YouTube in België); we vroegen om de teruggave van 3 gecensureerde video’s en, voorlopig en met spoed, de teruggave van de video van het « Grote Debat » van 10 juni 2021

- 8 november 2021: eerste rechterlijke beslissing op(2): deze beslissing wijst ons verzoek af om de video van het « Grote Debat » weer online te zetten

- November 2021: verandering van advocaat: onze advocaat Jacques Englebert, die zich in een situatie van belangenconflict bevindt, besluit de zaak te laten vallen. Om de zaak op te nemen, doen we een beroep op Florien Ernotte, een specialist in sociaal netwerkrecht

- 14 december 2021: sluiting van ons YouTube-kanaal: na deze sluiting besluiten wij een nieuw verzoekschrift in te dienen bij de voorzieningenrechter, met als doel met spoed de heropening van ons YouTube-kanaal te verkrijgen

- 2 mei 2022: tweede rechterlijke beslissing over voorlopige(3) Het besluit verwerpt ons verzoek om ons YouTube-kanaal te heropenen. Uit deze beslissing blijkt dat de rechter weliswaar weigert de kwestie van het recht op vrije meningsuiting in de specifieke context van het kort geding te openen, maar dat hij onze argumenten op dit punt niet vergezocht acht en deze zorgvuldig in overweging zal nemen in het kader van de zaak ten gronde die komend najaar zal worden gevoerd (lees met name punt 23 van de beslissing, die bemoedigend lijkt)

- mei-juni 2022: bijschaven van onze argumenten: wij hopen, met name met de hulp van een netwerk van Belgische en buitenlandse advocaten, onze argumenten in dit zeer technische proces verder te verfijnen

In financiële termen 

Uw giften om ons in deze procedure te steunen bedroegen in totaal 22.998 euro. Van dit bedrag is tot dusver 18 332,60 euro gebruikt om onze advocaten en proceskosten te betalen. Waarschijnlijk zullen wij in juni of september opnieuw een beroep doen op uw steun.

Wij willen u herinneren aan het belang van deze procedure 

Dit gaat verder dan het specifieke geval van de Kairos-video’s die door YouTube zijn gecensureerd, en zelfs verder dan de kwestie van het beheer van pandemieën, de centrale kwestie is de handhaving van het recht op vrije meningsuiting in onze democratische samenlevingen. Terwijl traditionele kranten steeds vaker alleen de dominante stromingen weergeven, is het vaak via sociale netwerken dat echt onafhankelijke journalistiek van zich kan laten horen, en de dissonante stem kan bieden die zo essentieel is voor onze democratieën. De socialenetwerkplatforms eigenen zich echter via hun contractuele bepalingen het eenzijdige recht toe om elke uitzending te blokkeren die niet past in wat zij passend achten. Tot dusver lijken de staten dit exorbitante recht aan hen over te laten, zonder dat er een reële mogelijkheid tot beroep bestaat. Als je erover nadenkt, is op lange termijn elke mogelijkheid om een kritisch discours te organiseren en sociale protestbewegingen op min of meer grote schaal op gang te brengen, in feite overgeleverd aan de goodwill van een paar technologische multinationals…

De kern van deze procedure is dus de rechter ervan te overtuigen dat de socialenetwerkplatforms zich niet langer kunnen verschuilen achter hun contractuele bepalingen, maar zich moeten onderwerpen aan het recht van de staten inzake met name de vrijheid van meningsuiting. Vanuit juridisch oogpunt zou een beslissing dat artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens ook van toepassing is op sociale netwerkplatforms, een enorme impact hebben in heel Europa en daarbuiten.

U zult opmerken dat de toepassing van een dergelijk artikel 10 het bestaan van zeer noodzakelijke waarborgen voor de vrijheid van meningsuiting impliceert: er is geen sprake van het laten circuleren van bewezen nepnieuws of haatdragende taal op het net, maar Er is ook geen sprake van dat Google & Co. zich opwerpen als censoren van wat in onze democratieën kan worden besproken — of niet!

Daarom willen wij deze juridische strijd voortzetten.

Andere mediakanalen en personen, die ook zijn gecensureerd wegens kritische opmerkingen over het beheer van de pandemie, volgen nu dit voorbeeld en ondernemen soortgelijke gerechtelijke stappen. Wij bundelen onze krachten met hen om deze belangrijke juridische strijd zo goed mogelijk te winnen.

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om u uit te nodigen niet te aarzelen ons in contact te brengen met gecensureerde personen die zich in dit verband zouden willen verdedigen.

Met dank aan Damien voor zijn hulp

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Espace membre

Leden