EEN LICHTSTRAAL IN EEN ZEER DONKERE LUCHT

Illustré par :

Terwijl het koor van weldoeners dat ons regeert ons ervan probeert te overtuigen dat wij het geluk hebben steeds langer te leven en dat het dus volkomen gerechtvaardigd is langer te werken om recht te hebben op een pensioen, vormen de gegevens over de ontwikkeling van de gezondheid in het algemeen een uitdaging.

Hoewel de levensverwachting de afgelopen decennia is toegenomen, is het percentage gezonde mensen niet evenredig gestegen. Integendeel. In Nederland bijvoorbeeld daalde de levensverwachting zonder chronische ziekte van 51,4 jaar in 1985 tot 48,1 jaar in 2012 voor mannen en van 48,8 jaar in 1985 tot 40,5 jaar in 2012 voor vrouwen.

Deze onthullende cijfers gelden niet alleen voor onze Nederlandse buren:

  • Er wordt een wereldwijde toename van de incidentie van kanker waargenomen. In Vlaanderen is de incidentie van kanker tot voor kort gestegen (2004 voor mannen, 2014 voor vrouwen; de laatste cijfers zijn van 2015).
  • Overgewicht en obesitas zijn de afgelopen 20 jaar in de meeste OESO-landen sterk toegenomen, niet alleen onder volwassenen maar ook onder kinderen. Bij de kinderen in België werd deze stijging vastgesteld tussen 2000–2001 en 2013–2014.
  • Volgens schattingen van de Internationale Diabetes Federatie lijdt 8% van de Belgische bevolking aan diabetes, waarvan het merendeel (ongeveer 90%) type 2 diabetes is.
  • In Vlaanderen, zoals in vele delen van de wereld, zijn de incidentie en de prevalentie van mannelijke vruchtbaarheidsproblemen toegenomen. Uit een evaluatie van 2018 bleek dat de gemiddelde spermaconcentratie de afgelopen 35 jaar met 57% is gedaald. De achteruitgang wordt over de hele wereld gemeten.
  • Tenslotte is er sinds meer dan een decennium sprake van een afname van de cognitieve vermogens in sommige westerse landen, terwijl deze in de voorgaande decennia waren toegenomen. Bovendien is de prevalentie van neurologische ontwikkelingsstoornissen de laatste decennia toegenomen: autismespectrumstoornissen en attention deficit hyperactivity disorder.

Al deze bevindingen zijn niet afkomstig van milieuactivisten of rabiate antikapitalisten, maar maken deel uit van een rapport dat in 2019 is gepubliceerd door de zeer officiële Belgische Hoge Raad voor de Gezondheid (HSC). Ten behoeve van onze lezers is het vermeldenswaard dat het HSC een federaal orgaan is dat verantwoordelijk is voor het verstrekken van wetenschappelijk advies over de volksgezondheid aan de ministers van Volksgezondheid en Milieu, hun administraties en sommige agentschappen. Het HSC doet dus niet alleen bevindingen, maar wijst de beleidsmakers op het gebied van de volksgezondheid ook de weg op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis.

Op dit punt is het verslag 2019 van de Gezondheidsraad van ongekend belang. In afwijking van de « voorzichtigheid » die in academische kringen en overheidsinstellingen de norm is, aarzelen de deskundige wetenschappers van het HSC niet om fundamentele veranderingen in de milieuhygiëne aan te bevelen. Zij stellen bij voorbaat dat « er overweldigend bewijs is dat verontreinigende stoffen, door de mens vervaardigde chemische stoffen en fysieke factoren die verband houden met de huidige levensstijl en milieuomstandigheden, belangrijke oorzakelijke factoren zijn voor veel van de beschavingsziekten « . Vervolgens merken zij op dat de beoordeling van de toxicologische eigenschappen van een chemische stof voor de mens tijdrovend en kostbaar is, zodat tot dusver slechts 1% van de chemische stoffen is bestudeerd…

Zij komen tot de conclusie dat het onmogelijk is het toxische of hormoonontregelende potentieel van elk van de duizenden chemische stoffen naar behoren te beoordelen en stellen voor preventie te baseren op kennis en niet alleen op bewijzen, zoals thans het geval is.

Zij doen twee krachtige aanbevelingen:

  1. De bewijslast verschuift in het geval van agentia die in eenvoudige tests gevaarlijke eigenschappen vertonen; intensieve blootstelling aan een dergelijk agent wordt alleen aanvaardbaar geacht als kan worden aangetoond dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat het schade zal veroorzaken;
  2. De toepassing van fysisch-chemische milieuhygiëne kan leiden tot, maar mag niet worden gelijkgesteld met, het verbieden van een product of technologie. In andere gevallen zou dezelfde uitvoering kunnen leiden tot een gewijzigde versie van de ALARA-benadering(as low as reasonably possible ). In deze gewijzigde versie moeten de blootstellingen niet alleen zo laag mogelijk zijn, maar ook zo laat mogelijk, zo kort mogelijk en zo weinig mogelijk, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van blootstelling op jonge leeftijd en effecten bij lage doses.

Deze aanbevelingen stellen de huidige praktijken ter discussie, zij het in diplomatieke termen, maar zeer duidelijk; het effect ervan op het beleid zou aanzienlijk, zo niet doorslaggevend moeten zijn.

Is het toeval dat niemand die ik ken dit HSC-verslag heeft genoemd, dat dateert van mei 2019, dus vóór de Europese, federale en regionale verkiezingen? Geen enkel artikel in de pers, geen enkel commentaar, geen enkele politieke reactie… Ik geef toe dat ik er pas in oktober jongstleden kennis van heb gekregen dankzij de waakzaamheid van een vriendin, Wendy de Hemptinne, een wetenschapster die aandachtig de officiële publicaties over elektromagnetische vervuiling volgt. Voor het eerst vermeldt het CSS-verslag duidelijk, zij het op lapidaire wijze, elektromagnetische vervuiling en de biologische en gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden met zeer lage frequentie en microgolfstraling op thermische niveaus, d.w.z. ver onder de wettelijke grenswaarden.

Zelfs indien de officiële instanties, de politieke actoren en de journalisten voor het gerecht geen groot enthousiasme aan de dag leggen voor een krachtige boodschap die de huidige preventiepraktijken ter discussie stelt, is het overduidelijk dat wij, als burgers, over een instrument van eerste keuze beschikken om ons te doen horen tegenover de industriële lobby’s en degenen die hen doorverbinden. Milieu- en natuurverenigingen en burgercomités moeten de aanbevelingen van de Conseil Supérieur de la Santé bekendmaken en er te allen tijde naar verwijzen.

De Grappe zal niet aarzelen deze aanbevelingen te gebruiken in haar strijd voor een verbod op synthetische bestrijdingsmiddelen en voor de vaststelling van strengere grenswaarden voor elektromagnetische vervuiling. Aangezien specialisten op het gebied van neurologische ontwikkeling, zoals professor Philippe Grandjean, pleiten voor een verbod op alle insecticiden waarvan het werkingsmechanisme schadelijk is voor de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen, moeten de aanbevelingen van het HSC onverwijld ten uitvoer worden gelegd om alle betrokken producten te verbieden.

Hetzelfde geldt voor SDHI-fungiciden: de laatste studie die hierover in november jl. is gepubliceerd, bevestigt dat zij een potentieel probleem voor de volksgezondheid vormen dat onverantwoordelijk is om niet serieus te nemen. Hier is het voorzorgsbeginsel van toepassing, aangezien er tot op heden weinig gegevens zijn gepubliceerd en deze strikt genomen het gevaar niet aantonen. Deze gegevens volstaan echter om de fabrikanten weer aan zet te krijgen; het is aan hen om te bewijzen dat er geen risico is tegenover wetenschappelijk relevante beweringen van onderzoekers die hen betwisten.

Nu de exploitanten van draadloze telecommunicatie pleiten voor de veralgemening van 5G, met de min of meer enthousiaste steun van politici, en voor een versoepeling van de wettelijke beperkingen op de blootstelling aan elektromagnetische microgolven, komt het verslag van de CSS op het juiste moment om hun weg te versperren.

Op het moment dat ik dit schrijf, is er nog steeds geen licht aan de horizon dat ons in staat zou stellen te geloven in de oprichting van een federale regering in ons land. Wat dacht u ervan de eventuele toekomstige regeringspartijen op te roepen het verslag van de Hoge Raad voor de Volksgezondheid over te nemen? Dit zou een heilzame afleiding kunnen zijn ten voordele van alle burgers, Noord en Zuid.

Paul Lannoye, voorzitter van de Grappe

Espace membre

Leden