Doen alsof je naar burgers luistert is erger dan ze negeren

Persbericht van het collectief Stop5G.be

De kwestie van de uitrol van 5G is een complete scheiding tussen burgers en beleidsmakers. Het Collectif stop5G.be doet al meer dan twee jaar zijn uiterste best om de bevolking van ons land bewust te maken van de onvermijdelijke en dramatische gevolgen van de ontplooiing van 5G.

Gebruikmakend van alle democratische middelen om zijn argumenten naar voren te brengen, heeft het Collectif zonder al te veel illusies aanvaard deel te nemen aan het inspraakproces dat door de regering van het Brusselse Gewest was opgezet. Dit proces wekte bij 45 geselecteerde burgers de illusie dat zij invloed konden uitoefenen op politieke besluiten. In feite bleek dat noch het beginsel van de uitrol van 5G, noch de stralingsblootstellingslimieten echt ter discussie stonden. Het is duidelijk dat slechts enkele aanpassingen van antenne-installatieprojecten in aanmerking zullen worden genomen. Dit is duidelijk een pseudo-democratische rook- en spiegelexercitie waarbij burgers worden gebruikt om een sociaal nutteloos en ecologisch destructief project te bekrachtigen.

In het Waalse Gewest heeft de regering een groep deskundigen gevraagd een voorafgaande effectbeoordeling uit te voeren, rekening houdend met de verschillende relevant geachte aspecten: economie, werkgelegenheid, energie, milieu, gezondheid. De keuze van deze deskundigen was uiteraard van cruciaal belang om de ernst van de studie te waarborgen. Wat de gezondheid betreft, zijn de drie benoemde deskundigen duidelijk gekozen vanwege hun eerdere standpunten ten gunste van de visie van de industrie. Volgens hen zouden de niet-thermische effecten van niet-ioniserende straling geen gevolgen hebben voor de gezondheid. Het zal geen verbazing wekken dat ten minste twee van de drie deskundigen van mening waren dat de uitrol van 5G geen problemen voor de volksgezondheid oplevert.

Dit « thermische » paradigma wordt echter al vele jaren betwist door duizenden studies en door een overweldigende meerderheid van wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie (waaronder de Belgische Hoge Raad voor de Volksgezondheid).

Het Collectif stop5G.be dacht dat het nuttig zou zijn de Waalse parlementsleden voor te stellen te luisteren naar een van deze internationaal erkende onafhankelijke deskundigen, professor Paul Héroux van de McGill-universiteit in Montreal (hoogleraar toxicologie en de gevolgen van elektromagnetisme voor de gezondheid aan de faculteit geneeskunde).

Het Collectief heeft hierover een petitie opgezet, die in recordtijd bijna 4.000 handtekeningen heeft verzameld. Dit verzoekschrift werd logischerwijze door het Waalse Parlement aanvaard, aangezien het volkomen in overeenstemming was met de vigerende verordening.

De Commissie milieubeheer van het Waalse parlement heeft, na de argumenten van de indieners te hebben gehoord, met 6 stemmen tegen 2 (PTB en CDH) geweigerd professor Héroux te horen en heeft zich aldus zonder enige aarzeling aangesloten bij het standpunt van de minister van Milieubeheer, die van oordeel was dat de groep deskundigen evenwichtig was en dat deze hoorzitting overbodig was.

De burgers zullen deze minachtende houding tegenover een verzoek van duizenden burgers op prijs stellen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bevolking in toenemende mate ontevreden is over incompetente politieke partijen die debatten in beslag nemen en tegelijkertijd doen alsof zij de burger willen laten participeren.

Deze twee episodes hebben aangetoond dat kleine openingen voor de burgers om hun zegje te doen de compromissen waarover de partijen over hun hoofden onderhandelen slechts marginaal kunnen veranderen. Door slechts cosmetische ingrepen toe te staan, dragen de partijen bij tot de diepe ondermijning van de democratie.

Afdrukken (PDF)

Neem contact op met

  • Paul Lannoye, 081 44 53 64
  • Colette Devillers, 02 772 86 80
  • Francis Leboutte, 04 388 39 19

Espace membre

Leden