Externe bijdrage

De ontstellende stilte van de Belgische mainstream media over Assange*.

Zoals elke maandag wordt er van 17.00 tot 18.30 uur een betoging gehouden ter ondersteuning van Julian Assange op het Muntplein in Brussel (en op het Angeplein in Namen).

Nieuwsbrief 33 Julian Assange:

- Na 10 maanden wachten heeft een rechter van het Hof van Beroep in Londen geweigerd om Assange in beroep te laten gaan, waarbij hij zeldzaam schaarse argumenten gebruikte. Het is nog steeds mogelijk om binnen 5 dagen in beroep te gaan tegen deze beslissing. Het belangrijkste evenement is een openbare hoorzitting waar Assange’s advocaten maximaal 30 minuten en 20 pagina’s de tijd krijgen om hun standpunten …

- Op het moment dat er wereldwijd steeds meer stemmen opgaan om de Amerikaanse president Joe Biden te vragen de vervolging stop te zetten, vallen de Belgische media op door hun verbazingwekkende stilte.

1) Ontwikkelingen

Het duurde bijna een jaar voordat een rechter van het Hof van Beroep in Londen het verzoek van Assange en zijn advocaten om in beroep te gaan afwees. Voor de goede orde: het Hof van Beroep had de VS al in het gelijk gesteld over de kwestie van de gezondheid van Assange in het geval van uitlevering. Na deze eerste tegenslag gingen de advocaten van Assange echter in beroep tegen het andere deel van de uitspraak, dat betrekking had op het politieke karakter van het uitleveringsverzoek van de VS, dat een inbreuk vormde op de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie. Deze beroepsbrief was ongeveer honderd pagina’s lang en was onderverdeeld in 12 beroepsgronden. Het bevatte ook nieuwe informatie die aan het licht was gekomen ten gunste van Assange. Zoals de bekentenis van een belangrijke Amerikaanse getuige tegen Assange dat hij had gelogen. Of informatie over de spionage waaraan Assange en zijn advocaten zelf werden onderworpen door de Amerikaanse diensten. Of over plannen voor de ontvoering of moord op Assange door de Amerikaanse diensten toen hij als vluchteling opgesloten zat in de Ecuadoraanse ambassade in Londen.

In een twintig pagina’s tellende uitspraak beoordeelde Mr Justice Swift van het hof van beroep in Londen al deze gronden snel en beknopt. Zij weigert daarom het beroep van Assange in te dienen, te horen en te behandelen. 

Kortom, » zegt hij, « er is geen reden om het eerste oordeel opnieuw te bekijken, geen reden om te denken dat het verkeerd is, of dat de nieuwe elementen interessant en relevant zijn. In elk geval was het eerste arrest ruimschoots gedetailleerd en beargumenteerd, en er is geen reden om het te heroverwegen. Punt. Zonder verder argument.

Misschien waren we dom om te denken dat het anders kon? De vorige etappes hadden al laten zien welke verdraaiingen en verdraaiingen Britse rechters kunnen maken? De indruk van een permanente spiegelfilmoperatie blijft dus bestaan… die tegelijkertijd dient om de verlenging van een ongelooflijk harde detentie voor een journalist, een politieke gevangene in een zogenaamd democratische staat, te rechtvaardigen. Sommige waarnemers wijzen ook op de sterke ideologische affiniteiten van een rechter die in het recente verleden het plan van de Britse regering goedkeurde om asielzoekers uit te zetten naar Rwanda (tegen betaling), wat vervolgens werd tegengehouden door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Er zijn ook de eigenaardigheden van de Britse procedure, waar de mogelijkheden voor grondige herziening in hoger beroep in feite veel beperkter zijn dan op het continent. De rechter zegt hier niet echt iets over de grond van de zaak, maar hij zegt dat er in feite geen fundamentele gronden voor beroep zijn (wat al een beetje de grond van de zaak is, … moeilijk te begrijpen). Het is een soort filter. Dus we praten er niet over. Game over.

Er werd een tweede uitspraak gedaan, omdat de verdediging het uitleveringsbesluit van de minister van Binnenlandse Zaken ook had aangevochten als strijdig met het uitleveringsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en Groot-Brittannië. Dit beroep werd ook verworpen.

De bijlage bevat

- Een uitstekend artikel van Tareq Haddad (die alle processtukken nauwgezet archiveert op zijn website)

https://www.tareqhaddad.com/news-british-judge-rejects-assange-appeal-declines-to-hear-new-evidence/

De vertaling:

- Een uitstekend artikel in de Dissenter waarin naast het vonnis ook de ideologische ‘connecties’ worden beschreven van rechter Swift die het vonnis schreef;

https://thedissenter.org/justice-extremely-delayed-and-denied-uk-high-court-rejects-assange-appeal/?ref=the-dissenter-newsletter

De vertaling:

Tegen deze beslissingen blijft een laatste beroep mogelijk, dat dan door twee andere rechters van hetzelfde Hof moet worden onderzocht. Het moet binnen 5 dagen worden ingediend, de rechter specificeert dat het niet langer dan 20 pagina’s mag zijn en dat de openbare hoorzitting die eraan wordt gewijd niet langer dan 30′ mag duren.

Een soortgelijke situatie deed zich voor in de zomer van 2021. De Verenigde Staten hadden een herziening verkregen van het besluit van de oorspronkelijke rechter, die uitlevering uitsluitend afwees op grond van gezondheidsredenen en gevaar voor het leven van Assange. De advocaten van de Verenigde Staten dienden vervolgens een verzoek in hoger beroep in, gebaseerd op 5 argumenten. Een eerste rechter stemde ermee in om twee van hen in beroep te laten gaan. Twee andere juryleden breidden de lijst vervolgens uit tot de 5 argumenten. De discriminatie met de huidige situatie — de weigering om ook maar het minste argument van de verdediging te horen — is dan ook flagrant.

Als de rechters van het Hooggerechtshof de eerste beslissing van Mr. Swift volgende week bevestigen, zal er slechts één beroep — dat waarschijnlijk niet succesvol zal zijn — bij het Hooggerechtshof mogelijk zijn. Vervolgens, als alle juridische opties van Assange in het Verenigd Koninkrijk zijn uitgeput, moet de zaak worden voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zij kan mogelijk een bevel uitvaardigen om de uitlevering op te schorten voordat zij de zaak onderzoekt. Maar het is allerminst zeker dat het Verenigd Koninkrijk zich aan een uitspraak van het EHRM zou houden.

2) De belangrijkste Belgische media zwijgen in alle talen over Assange

Verrassend genoeg hebben de belangrijkste Belgische media, zelfs vier dagen later, deze laatste ontwikkeling nog niet gemeld. Dit is een voortzetting van hun ernstige en wijdverspreide onverschilligheid voor de behandeling van Assange, die hen het meest zorgen zou moeten baren. Deze onverschilligheid wordt bevestigd door hun stilzwijgen over de acties van de verdedigingscomités van Julian Assange.

Op 16 april 2023 stuurden het Free.Assange.Belgium comité en Belgium4assange een brief naar de directeurs en redacteurs van een groot aantal Franstalige en Nederlandstalige Belgische media.

Het verzoek was heel eenvoudig. Ze boden aan een brief te ondertekenen gericht aan de president van de Verenigde Staten, Joe Biden, om hem te vragen de procedure tegen Julian Assange te beëindigen en zo zijn onmiddellijke vrijlating te bewerkstelligen. Deze brief is bijgevoegd. Om het makkelijker te maken, boden de comités aan om praktisch de leiding te nemen over zo’n gegroepeerde zending naar het Witte Huis, zonder commentaar van hun kant.

Door dit te doen, zouden de belangrijkste Belgische media zich ook hebben aangesloten bij het groeiende aantal media over de hele wereld die deze eenvoudige stap hebben genomen.

De comités hebben deze Belgische begunstigden op 28 april 2023 een herinnering gestuurd.

Zeven weken later hebben ze nog geen antwoord ontvangen. Er kwam niet alleen geen reactie in de zin van aanvaarding of weigering, maar zelfs geen enkele ontvangstbevestiging. Noch aan de Franse, noch aan de Nederlandse kant

Een oorverdovende stilte. Schaamte? Minachting? Bewusteloosheid? de lezer zal oordelen. 

Van onze kant moeten we gewoon zeggen dat het management van de belangrijkste Belgische media een verontrustend beeld geeft van een van de zwakste schakels in de Assange-campagne. Zelfs media die nauwelijks sympathie hadden voor de journalist Julian Assange en zijn strijd zijn de ernst gaan inzien van wat er op het spel staat in de vervolging en het lot van Assange voor het geheel van informatie en vrijheid van meningsuiting.

Niet in België. Tegen de tijd dat ze zich dit realiseren — als ze dat al doen — zal het te laat zijn.

  • De titel is van de redactie. Dit stilzwijgen verbaast ons natuurlijk niet, in tegenstelling tot de auteur van deze nieuwsbrief. 

Espace membre

Leden