COP 21 IN PARIJS OF HET TOPPUNT VAN PRETENTIE

In 2009 slaagden de Denen er in Kopenhagen niet in om de eclatante mislukking van COP 15 om te zetten in een succes. De Fransen zijn veel beter in doen alsof. De overeenkomst van 12 december, die verwacht wordt zodra 

Het akkoord werd door François Hollande en Laurent Fabius gepresenteerd als een historisch akkoord. Het is in hun ogen ambitieus, evenwichtig en bovenal juridisch bindend. 

Het luide applaus dat volgde op de voorzittershamer van Laurent Fabius betekende het einde van het debat en de aanneming van de tekst, waaruit de algemene tevredenheid van de deelnemers bleek. Iedereen prees de doeltreffendheid van de Franse diplomatie en de commentaren na de wedstrijd hadden dezelfde positieve toon. Ik moet toegeven dat ik (heel licht) geschokt was door dit koor van lof. Is mijn gebruikelijke scepticisme, dat grotendeels gerechtvaardigd wordt door de resultaten van vorige COP’s en de inefficiëntie van de ingevoerde mechanismen (emissiequota, Kyoto-protocol, mechanisme voor schone ontwikkeling), niet boosaardig? Ik was snel van mijn stuk gebracht toen ik Jean-Pascal Van Ypersele zijn voldoening hoorde rechtvaardigen door te stellen dat er een « morele » dwang was opgelegd aan allen die hun verbintenissen niet wilden nakomen! De naïviteit van de verklaring verbijsterde mij; een zorgvuldige lezing van de tekst van de overeenkomst veegde mijn schuchtere verzoeningsimpulsen definitief van de baan. 

Uiteraard kunnen wij ons verheugen over de wil om te slagen die overal in de tekst wordt bevestigd en over de doelstelling om de stijging van de gemiddelde temperatuur onder de 2°C te houden en de maatregelen die zijn genomen om deze stijging tot 1,5°C te beperken, voort te zetten. Er bestaat echter nog steeds onduidelijkheid over de beleidsmaatregelen en acties die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken. Erger nog, in de preambule wordt benadrukt dat het dringend noodzakelijk is « de aanzienlijke kloof te dichten tussen het totale effect van de gedane toezeggingen en de mondiale emissietrajecten om de gemiddelde temperatuurstijging onder de 2°C te houden », maar er wordt niets geëist om dit te corrigeren. Artikel 15 kondigt de instelling aan van een mechanisme om de uitvoering te vergemakkelijken en de naleving te bevorderen. Dit mechanisme zal echter op een niet-conflictueuze en niet-bestraffende manier werken! Kortom, de overeenkomst is « ambitieus », maar stelt de middelen om haar in praktijk te brengen uit en sluit vooral formeel alle bindende bepalingen uit. 

Slechts één element moet als positief worden beschouwd: elke nationale bijdrage zal progressief zijn ten opzichte van de vorige, wetende dat deze bijdrage om de 5 jaar moet worden vastgesteld. Het vergt een speciaal soort welwillendheid en een niet aflatende bereidheid om positief te zijn om een dergelijke overeenkomst als een succes en een belofte voor de toekomst te begroeten. Het laat de deur open voor positieve initiatieven, maar zegt niets over de middelen, behalve dat het de loftrompet steekt over de reeds bestaande initiatieven waarvan de inefficiëntie overduidelijk is, zoals het Protocol van Kyoto. 

Duurzame ontwikkeling en groene groei blijven actueel. Onder deze omstandigheden kan men het ergste verwachten. Er liggen goede tijden in het verschiet voor geo-engineeringprojecten voor het afvangen en opslaan van CO2 en voor de uitbreiding van nucleaire installaties. 

Bill Gates, die samen met de organisatoren in Parijs aanwezig is, zal niet teleurgesteld zijn; hij, die het meest verdachte onderzoek op het gebied van geo-engineering financiert, moet zelfs opgetogen zijn. Ook de CEO van Total, Patrick Pouyanné, heeft iets om trots op te zijn: « Wij zijn medeverantwoordelijk voor het probleem, maar we maken ook deel uit van de oplossing », durfde hij te zeggen. Wat de nucleaire sector betreft, kon deze rekenen op de onwrikbare politieke steun van de heersende klasse van het organiserende land om het stilzwijgen te bewaren en zo de propagandatoespraken van EDF te onderschrijven. 

Bovendien werden geen duidelijke veelbelovende signalen gegeven. Er wordt niets voorgesteld over de broeikasgasemissies van het luchtvervoer. Niets over de gevolgen van militaire activiteiten voor het klimaat. Niets over olie- en gaswinningsactiviteiten in de meest kwetsbare gebieden van de planeet, zoals het Noordpoolgebied. Is de toekomst zo somber? Ik heb alle reden om bevestigend te antwoorden. Hoe kan de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen als de sleutels in handen zijn van multinationale groepen aan wie de staten het grootste deel van hun prerogatieven hebben afgestaan? De proliferatie van vrijhandelsovereenkomsten en de lopende onderhandelingen over een grote transatlantische markt laten duidelijk zien wat de werkelijke prioriteiten van de regeringen zijn. 

De logica van de groei kan niet worden verzoend met een vermindering van de BKG-uitstoot. In plaats daarvan wordt gepleit voor de ontwikkeling van absorptietechnieken om emissies te compenseren. Dit is de impliciete en verborgen gok van de tekst van 12 december. Heeft iemand gehoord van het TISA project? Nee, natuurlijk niet. Dit is een nieuw ontwerp voor een vrijhandelsovereenkomst betreffende de handel in diensten. Er is al enkele maanden in het grootste geheim over gesproken (onlangs onthuld door Wikileaks). De laatste onderhandelingsronde vond afgelopen oktober plaats in Genève. Daaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van 23 landen die lid zijn van de WTO (Wereldhandelsorganisatie): met name Australië, Canada, de Verenigde Staten en de Europese Unie (d.w.z. de 28 lidstaten die door de Commissie worden vertegenwoordigd). Doel is te komen tot een breder en ambitieuzer akkoord over diensten dan het in het kader van de WTO (GATS) gesloten akkoord. Het omvat met name energiegerelateerde diensten. Zij is met name voornemens het beginsel van « technologische neutraliteit » in te voeren, volgens hetwelk de verbintenissen van toepassing zouden zijn op alle energiesectoren, ongeacht de gebruikte energiebron of technologie, waardoor de wetgever het recht wordt ontzegd een onderscheid te maken tussen zonne-energie en kernenergie, wind- en steenkool, geothermische energie en hydraulische breuk. 

Door deze overeenkomst zou de macht over het energiebeleid formeel worden overgedragen van staten aan transnationale ondernemingen. Deze zouden, op basis van de TISA, kunnen verhinderen dat staten de energiemarkt reguleren. De dubbelhartigheid van de actoren die het voortouw nemen bij de klimaatonderhandelingen en tegelijkertijd hun vertegenwoordigers sturen om in Genève over de TISA te onderhandelen, is overduidelijk. Terwijl zij doen alsof zij pro-actief zijn in het terugdringen van hun broeikasgasemissies, effenen zij het pad voor een gefantaseerde en uiterst gevaarlijke technologische oplossing. 

Gelukkig gloort er hoop over de hele wereld. Initiatieven van de basis, gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen, kortsluitingen en een logica van soberheid en delen, komen elke dag weer op en bereiden de toekomst voor. Campagnes om financiële instellingen die in de olie-industrie investeren te boycotten en de groeiende aarzeling van sommige politici om de transatlantische overeenkomst te aanvaarden, openen gaten in de grote consensus. 

Zich met alle legitieme en geweldloze middelen verzetten tegen vrijhandelsakkoorden en de manipulatieve campagnes van de grote vervuilers aan de kaak stellen, zal de regeringen niet overtuigen, maar zal uiteindelijk wel de grondvesten doen schudden van een economische logica waarvan het geweld en de onmenselijkheid steeds duidelijker worden. 

Paul Lannoye Voorzitter van de Grappe 

Espace membre

Leden