5G? DE « MEESTER KOPER ».

In maart 2020 publiceerde Test-Aankoop, een organisatie die een tijdschrift uitgeeft waarin de kwaliteit van diverse consumentenproducten wordt geëvalueerd — zonder dit laatste ooit in twijfel te trekken — een artikel over 5G met als titel « Gevaarlijk, 5G? »(1). De vraagstelling was misleidend: een waar pleidooi voor deze technologie, waarbij de talrijke wetenschappelijke studies die waarschuwen voor de schadelijkheid ervan en de vele oproepen tot een moratorium werden ontkend, reduceerde Test-Aankoop deze twijfels tot « geruchten [qui] heeft een gave om ten onrechte ongerustheid te zaaien ». De reacties waren snel.

Als tijdschrift waarvan de activiteit grotendeels gebaseerd is op de publicatie van tests op hoogtechnologische voorwerpen, was Test-Aankoop niet goed geplaatst om een onpartijdig oordeel te geven. Maar het is nog ver verwijderd van het schrijven van een propagandatekst voor 5G, die door dagbladen zal worden overgenomen om hun standpunt te ondersteunen(2) of in de antwoorden van bepaalde ministers aan bezorgde burgers(3).

Onder de eerste kop « Hier is waarom er niets is om u zorgen over te maken « , betoogt Test-Aankoop dat er« na onderzoek van al het internationale wetenschappelijke onderzoek  » niets is om u zorgen over te maken, waarbij zij hun argument in vier punten ontwikkelt(4), eindigend met een paragraaf getiteld « Nog steeds niet gerustgesteld ? « . Test-Aankoop erkent dus stilzwijgend zijn vooringenomenheid, aangezien studies zijn verricht die de gevaren van 5G aan het licht hebben gebracht, evenals het grote risico voor de biodiversiteit(5). Ook weg is het Internationale Beroep tegen 5G. Zou Test-Aankoop er belang bij hebben om de waarheid niet te vertellen? Sommige lezers dachten van wel.

Brief van een lezer aan Test-Aankoop

« We overwegen ons uit te schrijven na het « 5G » artikel in de Gezondheidstest 156, ongelooflijk luchthartig en op zijn zachtst gezegd verdacht. Heeft u zich verdiept in de details van de mogelijke directe en indirecte banden, vroeger en nu, met de wereld van de operatoren, van mevrouw Dillen en vooral van Guy Vandenbosch, naar wie zij verrassend voorzichtig verwijst, en van de KU Leuven in het algemeen (lobbying, privaat-publieke partnerschappen, enz.)?

Hun antwoord: tong in de wang en blah blah blah

Geachte abonnee, wij nemen nota van uw reactie en hebben er zeker begrip voor. Hieronder vindt u de reactie van onze diensten voor gezondheidstests op de reacties, publicaties en meningen die naar aanleiding van ons artikel over 5G zijn gegenereerd: « Bij bepaalde emblematische en vaak bijzonder complexe vraagstukken, met name die welke de volksgezondheid betreffen, is het normaal dat er discussie is. Al 60 jaar lang is onze vereniging geworteld in democratisch debat en tegenspraak, maar altijd op wetenschappelijke basis (met name op het gebied van gezondheid en voeding, maar ook op het gebied van binnenlandse veiligheid of duurzaamheid…). Wij begrijpen tot op zekere hoogte dat er verschillende meningen zijn en wij erkennen dat wij niet over de beste kennis ter zake beschikken, evenmin als onze critici dat doen. Een standpunt over zo’n gevoelig onderwerp ligt niet vast, maar overeenkomstig onze beginselen van onafhankelijkheid en deskundigheid moeten wij ook vermijden te herhalen wat sommige mensen graag zouden willen horen. Het moet op een samenhangende manier worden ontwikkeld. De gezondheidscrisis van dit jaar, 2020, maakt de zaken natuurlijk nog ingewikkelder en de houding van een of andere exploitant die de dam wil opwerpen, irriteert een deel van de publieke opinie nog meer. Dat begrijpen wij ook. In tegenstelling tot wat op basis van indrukken en voorwendselen wordt beweerd, hebben wij niet de kant gekozen van de technologie of van de machtige lobby’s waarmee wij zelf al vele jaren op andere gronden worden geconfronteerd. Wij staan aan de kant van de bescherming van de consument en zijn gezondheid. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, baseren wij ons op studies die op internationaal niveau zijn uitgevoerd, met name door de gezondheidsautoriteiten, die enkele duizenden bladzijden literatuur en wetenschappelijke studies voor beide partijen hebben geanalyseerd, waarbij is vermeden dat cherry picking (alleen de argumenten gebruiken die je doel ondersteunen), dat is wat onze tegenstanders doen. Wij hebben ook externe deskundigen geraadpleegd. Er zij op gewezen dat deze zelfde benadering wordt gedeeld door vele consumentenorganisaties in heel Europa. Op een zeer manicheïsche manier richten deze tegenstanders zich tegen degenen die niet denken zoals zij. Als je het niet met ons eens bent, moet je wel tegen ons zijn… Nu de vijand geïdentificeerd is, wordt hun eigen zaak uit het oog verloren, waardoor de mensen de grondbeginselen vergeten: een doelstelling van volksgezondheid, de rol van de overheid bij het vaststellen van normen, de verplichtingen van de marktdeelnemers op het gebied van transparantie en kwaliteit, de noodzaak om het democratisch debat vooruit te helpen,

… En toch vragen we niets anders dan de garantie van deze grondbeginselen. Dus welke strijd voor welke zaak met welke wapens? En de vijand zal ontmaskerd worden. U kunt ook onze website bezoeken: www.testachats.be. Daar vindt u nog veel meer informatie. Wij blijven tot uw beschikking.

Niet overtuigd, verwijst de lezer:

Het verbaast me dat er geen antwoord is op de specifieke vraag die ik op 4/5/20 heb gesteld. Het enige wat ik krijg is een standaard antwoord van algemene aard, nogal conventioneel en boilerplate, over de kwestie van voorstanders/afvallers…; teleurstellend. Wat overwegingen van mijn kant:

  • dat sommige van je tegenstanders misschien aan ‘cherry picking’ doenMaar het is duidelijk geworden, vooral dankzij klokkenluiders en journalisten met een scherp beroepsgeweten, dat de industrieën die verantwoordelijk zijn voor vele jaren van vreselijke gezondheids- en milieuschade en miljoenen doden wereldwijd (tabak, asbest, auto’s, chemicaliën, industrieel junkfood, enz.) zonder enige scrupules nog meer hebben gedaan, nog steeds doen en nog lang zullen blijven doen: het voorzorgsbeginsel negeren, de praktijk van de massaallobbyen , instrumentaliseren, manipuleren, conditioneren door reclamebombardementen (ook in de publieke media), stipendiëren (ook van sommige deskundigen, politieke beleidsmakers, …), zelfs ronduit liegen (dieselgate, e.a.); dus, wat is beter: de mogelijke cherry picking met als hoofddoel de toepassing van het voorzorgsbeginsel en dus de bescherming van de gezondheid, of strategieën zoals deze met als hoofddoel het creëren en accumuleren van maximale winsten? Moeten we echt geloven dat de exploitanten die het sterkst en het meest uit eigenbelang voorstander van 5G zijn, de enigen zijn die zouden handelen op een manier die echt begaan is met de gezondheid van de burgers? Noch de universiteiten (die ondergefinancierd worden door de overheid, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek, en steeds meer geïnfiltreerd worden door commerciële marktdeelnemers en dus van hen afhankelijk zijn voor hun activiteiten) noch verenigingen zoals de uwe zijn gevrijwaard van dergelijk gedrag…
  • wat betreft de democratische grondbeginselen waar u het over heeft — gerespecteerd worden door uw tegenstanders en industrieën/exploitanten en handelaren van allerlei aard … — Het is juist in vele officieel democratische regimes, die op deze grondbeginselen zijn gebaseerd, dat de schade waarover ik het hierboven heb, lange tijd is aangericht — ook al bestaan er bepaalde, in principe doeltreffende wettelijke remmen -… … doordat elementaire democratische beginselen en wettelijke regels/normen niet worden nageleefd door degenen die voor deze schade verantwoordelijk zijn; en al te vaak wordt er geen echte sanctie genomen. Het is de kern van onze Belgische democratie dat een telecomoperator stilletjes kan beslissen om 5G in te voeren in verschillende gemeenten, onder de neus van de politieke besluitvormers, terwijl de burgers er massaal tegen zijn (87%, als ik me niet vergis). Zal er een krachtige reactie en/of sanctie komen tegen deze exploitant? Ik betwijfel het …
  • In België, maar ook in vele andere democratische landen, is het vertrouwen van de burgers in de politieke wereld het laagst (slechts 20% vertrouwen!) en daalt hun vertrouwen in de traditionele media en journalisten sterk. Het is de moeite waard hier eens diep over na te denken, ook over de redenen: is een te grote machteloosheid/allegantie tegenover het optreden van de « zakenwereld » (o.a.) een deel van de reden?

Hoogachtend. Patrick Buyle

Hij kreeg geen antwoord…

AP

Notes et références
  1. https://www.test-achats.be/hightech/telecom/dossier/5g-dangers
  2. Notamment, « 5G : le “vrai du faux” ou comment sortir de la guerre de tranchées », La Libre, jeudi 30 avril.
  3. « À ce sujet, comme il n’est pas toujours facile de distinguer le vrai du faux, nous vous invitons à consulter le dossier de Test-Achats, qui a répertorié quelques fake news circulant pour le moment sur internet : https://www.test-achats.be/ ». Réponse du ministre Alain Maron à un courrier, avril 2020.
  4. En résumé : aucune preuve scientifique ; les avancées technologiques réduisent l’intensité des ondes ; nous collons moins souvent notre smartphone contre notre visage ; les normes sont très sévères en Belgique.
  5. « La 5G, un enterrement de première classe pour la biodiversité », http://grappe-belgique.be/spip.php?article3219

Espace membre

Leden