5G AAN DE KAAK GESTELD: BETOGING IN BRUSSEL OP ZATERDAG 25 JANUARI

Na 4G willen ze ons nu 5 opleggen, terwijl elders al over 6 wordt gesproken. De technologische stoomwals gaat onverminderd door, maar is ons wel om onze mening gevraagd, is ons wel verteld wat er achter de schermen gebeurt(1).

Onder valse en zeer breekbare argumenten (een film in 2 seconden laden…) Geconfronteerd met de uitdagingen van onze tijd (het voortbestaan van de menselijke soort) gaat achter het project van massaproduktie van verbonden objecten (miljarden stuks) een ongekende mogelijkheid schuil om de bevolking onder controle te houden. Gezondheid? Het is van weinig belang in het licht van de economische vereisten. Dit is niets nieuws: asbest, tabak, pesticiden, luchtvervuiling… Sociale rechtvaardigheid? Geen belang in de winst van een minderheid.

Maar we zullen ze niet hun gang laten gaan, laat ze het maar horen. Laten we een agora oprichten, vertel uw buren, vrienden, familie: wij zijn geen proefkonijnen!

KAIROS, ondertekenaar van het beroep, nodigt samen met het Stop5G-collectief uit tot een protest- en informatiebijeenkomst, deze zaterdag 25 januari in Brussel. Wij sturen ook opnieuw onze mededeling van 14 november 2019 door, waarin melding wordt gemaakt van een wereldwijde beweging die 5G aan de kaak stelt.

ZATERDAG 25 JANUARI 2020, 14.00 UUR, CENTRAAL STATION, BRUSSEL

In het kader van de werelddag tegen de uitrol van 5G op 25 januari (zie stop5ginternational.org ) organiseert het collectief stop5G.be van 13 tot 16 uur een protest- en informatiebijeenkomst (stand) op het Albertineplein, naast het Centraal Station in Brussel.

Voorafgaand hieraan werd in november 2019 een internationale oproep, ondertekend door bijna 200.000 mensen en organisaties uit 203 landen en gebieden, door het collectief stop5G.be naar de federale en regionale regeringen van België gestuurd.

Officiële toespraken zijn bedoeld om ons ervan te overtuigen dat het er bij 5G alleen om gaat tot de dominante groep in de wereldwijde economische concurrentie te behoren dankzij deze nieuwe telecommunicatietechnologie die overal en altijd voor een wijdverbreide interconnectie zal zorgen.

Afgezien van de fundamentele volksgezondheidsproblemen die de regeringen verkiezen te negeren, zijn er echter vele vragen over de toekomst van deze onbesuisde stormloop op de beste golven: giftigheid voor levende wezens, toename van het energieverbruik, veranderingen in werk en werkgelegenheid, uitputting van zeldzame metaal- en watervoorraden, laag recyclagepercentage van legeringen, nauwlettend toezicht op de burgers en inbreuk op de vrijheden, internationale conflicten…

Zelfs de industrie zet vraagtekens bij de economische haalbaarheid van een stationering die enorme investeringen vergt waarvan de rentabiliteit verre van verzekerd is, tenzij de overheid aanzienlijk bijdraagt…

Tot slot spreekt het voor zich dat de 5G-technologie, door de onbeperkte groei van de gegevensoverdracht, zal leiden tot een aanzienlijke toename van het energie- en grondstoffenverbruik. Als zodanig druist het in tegen een ecologisch verantwoord beleid en tegen de verklaarde doelstellingen van de Europese Unie en de ondertekenaars van het COP21-akkoord van 2015 in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Meer informatie over het evenement:  www.stop5g.be/fr

PERSBERICHT VAN HET COLLECTIEF OM DE UITROL VAN 5G TE STOPPEN

14 NOVEMBER 2019

Het collectief stop5G.be werd op 14 november 2019 opgericht ter gelegenheid van de overhandiging van de internationale petitie aan de Belgische ministers van de verschillende machtsniveaus die daarvoor bevoegd zijn. Het hoofddoel van het collectief is de uitrol van 5G, de vijfde generatie normen voor mobiele telefonie, tegen te houden. Tot op heden verenigt het collectief reeds een tiental VZW’s en feitelijke verenigingen waarvan u  raadpleeg de lijst hier .

De internationale oproep  www.5gspaceappeal.org ondertekend door 172.395 personen en organisaties uit 204 naties en gebieden, is vandaag, 6 november 2019, gericht aan de federale en regionale regeringen van België. Over de hele wereld zullen deze week 204 landen en gebieden de oproep tot hun respectieve regeringen richten.

De uitrol van 5G, de 5e generatie standaarden voor mobiele telefonie, op het land en in de ruimte is in veel landen aan de gang of wordt voorbereid. Tientallen 5G-telecommunicatiesatellieten zijn reeds gelanceerd door Amerikaanse bedrijven.

Deze nieuwe realiteit zal leiden tot ongekende milieuveranderingen op wereldschaal. Om het internet van de dingen (ivd) te implementeren, is de industrie van plan miljoenen 5G-antennes te installeren, één om de 50 tot 150 meter in stedelijke gebieden(2), en tienduizenden satellieten in een baan om de aarde te brengen. Volgens de prognoses zullen er in 2020 20 miljard aangesloten objecten (zenders) zijn, 30 miljard in 2022 en nog veel meer daarna(3): tot één miljoen objecten per vierkante kilometer zouden met elkaar kunnen communiceren.

Ondanks wijdverbreide ontkenning is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat radiofrequente elektromagnetische velden (EMV)[iii] (RF) die door de reeds toegepaste draadloze communicatietechnieken worden gebruikt, zijn schadelijk voor levende wezens. Meer dan 1.500 collegiaal getoetste wetenschappelijke studies(4) leveren klinisch bewijs alsook experimenteel bewijs van schade aan DNA, cellen en organen bij een grote verscheidenheid van planten en dieren. Epidemiologisch bewijs ondersteunt het standpunt dat de oorsprong van veel ziekten van de moderne beschaving, zoals kanker en de ziekte van Alzheimer, althans gedeeltelijk kan worden verklaard door elektromagnetische vervuiling.

Als de plannen van de telecomindustrie voor 5G werkelijkheid worden, zal geen levend wezen zich kunnen onttrekken aan permanente blootstelling aan kunstmatige RF-straling, waarvan nu al bekend is dat ze giftig is. De waarschijnlijke gevolgen van de proliferatie van 5G-satellieten zijn de ergste: aantasting van de menselijke gezondheid en de ecosystemen op wereldschaal, verstoring van de ionosfeer en de magnetosfeer met als gevolg een verandering van de elektromagnetische eigenschappen van de aarde, vernietiging van de ozonlaag en een toename van het broeikaseffect als gevolg van de verbranding van brandstof door raketten die satellieten vervoeren.

De technische kenmerken van 5G verschillen sterk van die van de bestaande technologieën en houden potentieel grotere gezondheidsrisico’s voor levende wezens in dan die van de vorige generaties (2G, 3G en 4G), om nog maar te zwijgen van het geconcentreerde vermogen van 5G-bundels, dat zou kunnen leiden tot plaatselijke en onmiddellijke blootstellingen die veel hoger zijn dan de huidige blootstellingen. Tot dusver zijn de gezondheids- en milieueffecten van 5G nog niet geëvalueerd. Het gebruik ervan is een grootschalig experiment op levende wezens. Bovendien is, in een klimaat- en sociale situatie waarin het dringend is om gezamenlijk op te treden om de toekomst van de mensheid veilig te stellen, een technologische overhaasting met projecten zoals 5G de slechtste weg.

Wij roepen de federale en regionale regeringen van België dan ook op om de uitrol van 5G op hun grondgebied stop te zetten. Gezien de bestaande wetenschappelijke studies en de tientallen oproepen van de medische wereld en specialisten op dit gebied(5)Het voorzorgsbeginsel moet voorrang krijgen. Anderzijds verbiedt de Code van Neurenberg experimenten op mensen die daar niet mee instemmen.

Wij roepen onze regeringen ook op om bij de EU, de Raad van Europa en de VN te pleiten voor een wereldwijd verbod op 5G-satellieten en op zijn minst op de uitstoot daarvan boven het Europese continent en de aangrenzende internationale wateren.

Er moet onmiddellijk actie worden ondernomen om alle levende wezens te beschermen overeenkomstig ethische voorschriften en internationale verdragen:

- Stop de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte ter bescherming van mensen, met name foetussen, kinderen, adolescenten en zwangere vrouwen, alsook andere levende wezens.

- Voldoen aan het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) en Resolutie 1815 van de Raad van Europa over elektromagnetische velden, door burgers, waaronder leerkrachten en artsen, te informeren over de gezondheidsrisico’s van straling van draadloze technologieën en over hoe zij hun blootstelling kunnen beperken.

- Bekabelde telecommunicatienetwerken bevoordelen en implementeren in plaats van draadloze. Het gebruik van draadoplossingen aanmoedigen waar dat technisch mogelijk is, vooral in woningen, op werkplekken en op plaatsen waar kinderen, zwangere vrouwen en kwetsbare personen aanwezig zijn (crèches, kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen, enz.)

- Onmiddellijk internationale panels oprichten van onafhankelijke, niet-conflictueuze wetenschappers die gespecialiseerd zijn in elektromagnetische velden en de gevolgen daarvan voor de gezondheid en het milieu, zonder inmenging van de industrie, om nieuwe internationale veiligheidsnormen voor kunstmatige elektromagnetische velden te ontwikkelen die rekening houden met de biologische gevolgen van blootstelling voor alle levende wezens, niet alleen met de thermische gevolgen voor de mens.

- Onmiddellijke oprichting van internationale groepen wetenschappers met deskundigheid op het gebied van elektromagnetische velden, gezondheid, biologie en atmosferische fysica, zonder betrokkenheid van de industrie. Zij zullen een alomvattend regelgevingskader ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de kosmische ruimte veilig is voor de mens en voor niet-menselijke wezens, rekening houdend met kunstmatige EMV’s, gassen en zwart roet afkomstig van raketmotoren, alsook met ruimtepuin dat van deze activiteit afkomstig is. Zij zullen een inventaris opmaken van de gevolgen voor de ozonlaag, de opwarming van de aarde, de atmosfeer en het leven op aarde. Zowel ruimtevaarttechnologie als terrestrische technologie moeten levensvatbaar zijn voor volwassenen, kinderen, dieren en planten.

Notes et références
  1. Voir http://www.kairospresse.be/article/nouvelles-technologies-et-transition-…
  2. Une antenne tous les 150 mètres par réseau (opérateur) pour la 5G en ondes millimétriques.
  3. www.ericsson.com/en/mobility-report/internet-of-things-forecast.
  4. Les radiofréquences (RF) sont les ondes ou champs électromagnétiques (CEM) couvrant les fréquences de 20 kHz à 300 GHz utilisées dans les télécommunications sans fil. Les micro-ondes constituent le sous-ensemble des ondes RF qui va de 300 MHz à 300 GHz.
  5. www.stop5g.be/studies.pdf ainsi que www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp .
  6. Quelques-uns des appels :- Un des premiers d’entre eux est l’appel de Freiburg de 2002 signé par plus de 1000 médecins demandant notamment la « réduction massive des valeurs limites, des puissances d’émission et des charges en ondes radio », un appel renouvelé en 2012 (www.freiburger-appell-2012.info).- Au 15 octobre 2019, 252 spécialistes des CEM de 43 pays avaient signé un appel adressé à l’ONU, l’OMS et l’UE. Ces scientifiques, qui tous ont publié des travaux de recherche évalués par des pairs sur les effets biologiques et sanitaires des CEM non ionisants et constituent la majorité des experts du domaine, réclament des limites d’exposition plus strictes et demandent que les impacts biologiques potentiels des technologies de télécommunication 4G et 5G sur les plantes, les animaux et les humains soient réexaminés (www.emfscientist.org).- Dans un appel adressé à l’UE le 13 septembre 2017, des scientifiques et médecins recommandent un moratoire sur le déploiement de la 5G jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été pleinement étudiés par des scientifiques indépendants de l’industrie. Au 17 septembre 2019, il y avait 253 signataires (www.5gappeal.eu).- L’appel des professionnels de la santé belges (2019) : www.hippocrates-electrosmog-appeal.be.

Espace membre

Leden