WE HEBBEN EEN DROOM…

Geconfronteerd met de rampzalige effecten van onze levensstijl op de ecosystemen en het ongekende maar zeer reële risico van het verdwijnen van de menselijke soort op middellange termijn, is het stilzwijgen van onze regeringen misdadig. Steeds meer mensen zien echter het gevaar, maar komen niet in opstand. Als zodanig, op verzoek van een collectief van leden van Extinction Rebellion, geven wij hier hun tekst weer die de noodzaak blootlegt om dringend te handelen(1).

De Neurenbergse beginselen(2) houden in dat eenieder die kennis heeft van misdaden tegen de menselijkheid en in staat is daartegen bezwaar aan te tekenen, verplicht is in te grijpen. Noch bevelen van een meerdere, noch nationale wetgeving (met inbegrip van het strafrecht) is een rechtvaardiging om niet te handelen. Meer dan ooit zijn we deze zomer getuige van nieuwe aanslagen op ons milieu en nieuwe klimaatverstoringen: hittegolven, droogtes, verwoestende branden, het in snel tempo verdwijnen van soorten… De wereldwijde uitstoot blijft stijgen, net als de vernietiging van het milieu en de biodiversiteit

Dit alles blijft gebeuren met een totaal gebrek aan doeltreffende en passende reactie van alle leiders, of het nu politici, bedrijfsleiders of royalty’s zijn (op enkele uitzonderingen na). De afspraken van Parijs worden niet nagekomen en worden nu al als ruim onvoldoende beschouwd om de 2°C‑drempel te halen.

We hebben het over ecocide. Een misdaad tegen alle levende wezens. Dit omvat ook de mensheid, een mensheid in gevaar. De mensheid wordt bedreigd door de zeer reële en tastbare risico’s van klimaatverandering. Deze risico’s zijn nu welbekend. De mensheid wordt ook bedreigd door de vernietiging van de biodiversiteit waarvan zij voor haar voortbestaan afhankelijk is en door de weldra onomkeerbare verandering van haar enige habitat, de aarde (ontbossing, verzuring van de oceanen, bodemerosie, verontreiniging, enz.)

Uitroeiing is een misdaad tegen de menselijkheid, die wordt gedefinieerd als « het opzettelijk opleggen van levensvoorwaarden die berekend zijn om de vernietiging van een deel van de bevolking teweeg te brengen »(3). De impact van onze samenleving is dusdanig dat niet-handelen kan en moet worden erkend als een misdaad tegen de menselijkheid. Hoewel niemand er hier van wordt beschuldigd uitdrukkelijk de gehele mensheid te willen uitroeien, kan, zolang dit gevaar reëel is en de handelingen die dit gevaar verergeren bekend zijn, het niet nemen van de nodige maatregelen als een opzettelijke handeling worden beschouwd.

Onze droom is dat iedereen zich bewust wordt van dit feit en van zijn morele plicht om in te grijpen.

Wij dromen ervan dat mensen in opstand komen uit naam van de meest fundamentele universele waarden waar de mensheid ooit voor heeft gestaan. In de schemering van een van de donkerste bladzijden uit onze geschiedenis, na de val van het naziregime, tijdens de processen van Neurenberg, trad de mensheid op in naam van dergelijke beginselen.

Geconfronteerd met het gevaar van klimaatverandering — en uitroeiing — is rebellie niet langer een keuze, maar een noodzaak en een plicht.« Als de regering de rechten van het volk schendt, is opstand voor het volk de heiligste en onmisbaarste plicht. »(4) In dit geval wordt ons grondrecht op leven en veiligheid door de regering geschonden door het ontbreken van doeltreffende handhavingsmaatregelen.

« Nog twee jaar om te handelen tegen klimaatverandering of geconfronteerd met « rampzalige gevolgen », waarschuwt VN in september 2018(5)… De secretaris-generaal van de VN noemt het een « directe existentiële bedreiging » en de « grootste uitdaging » van deze tijd. « Als we het tegen 2020 niet over een andere boeg gooien, riskeren we […] rampzalige gevolgen voor de mens en de natuurlijke systemen die ons in stand houden. » « Het is absoluut noodzakelijk dat het maatschappelijk middenveld — jongeren, vrouwengroepen, de particuliere sector, geloofsgemeenschappen, wetenschappers en milieubewegingen over de hele wereld — de leiders ter verantwoording roept. »(6)

Sommigen gaan verder en zeggen « de keuze van de lobby’s en regeringen om de aanbevelingen van het IPCC en de VN te negeren en een opwarming van + 2°C (en meer…) te bereiken, en om te weigeren de huidige productiesystemen aan te passen, komt neer op een keuze voor het uitsterven van de mensheid tegen het einde van de eeuw.(7)

Wij dromen ervan dat te midden van deze nachtmerrie de mensheid wakker wordt om in actie te komen en naar een betere wereld te evolueren. Daarom eist Extinction Rebellion Belgium(8):

  • dat de regering een klimaat- en ecologische noodtoestand afkondigt en de noodzaak erkent van een snelle omvorming van ons economisch systeem.
  • een assemblee van burgers, die onze regio’s en gemeenschappen de middelen en het gezag geeft om te zorgen voor een gecontroleerde overgang naar een rechtvaardige samenleving na de groei.
  • dat de regering een alomvattend en juridisch bindend nationaal noodplan lanceert dat een einde maakt aan de invoer en winning van fossiele brandstoffen tegen 2025, en daarbij voorrang geeft aan het herstel van de biodiversiteit en het behoud van onze natuurlijke omgeving.

Onze wijze van actie is geweldloze directe actie, die, in de woorden van Martin Luther King,« heeft als doel om een gevoel van crisis te creëren, een ondraaglijke spanning om de samenleving te dwingen het probleem onder ogen te zien en de deur te openen voor oprechte onderhandelingen.

Durven dromen van een toekomst voor onze kinderen is durven dromen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en in opstand komt uit naam van de meest fundamentele universele waarden die de mensheid ooit heeft verdedigd.

Collectief van leden van Extinction Rebellion

Notes et références
  1. En référence au célèbre discours “I have a dream” prononcé par Martin Luther King à Washington le 28 août 1963 devant plus de 250 000 manifestants.
  2. Le procès de Nuremberg, du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, a été intenté par les puissances alliées contre 24 des principaux responsables du Troisième Reich, accusés de complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Il constitue la première mise en œuvre d’une juridiction pénale internationale.
  3. Statuts de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998.
  4. Robespierre, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793.
  5. https://www.nouvelobs.com/planete/20180911.OBS2141/il-reste-deux-ans-pour-agir-contre-le-changement-climatique.html
  6. Fred Vargas, “L’humanité en péril”, Ed. Flammarion, 2019, p. 203. Fred Vargas est docteur en archéozoologie, elle a travaillé comme chercheuse au CNRS avant de devenir écrivaine.
  7. https://extinctionrebellion.be/fr

Espace membre

Leden