VERKLARING VAN DR. ALAIN COLIGNON

OP 18 JANUARI 2022, 20.00 uur, DIENT DOCTOR ALAIN COLIGNON TE VERKLAAREN VOOR DE INSTRUCTIONELE COMMISSIE VAN DE PROVINCIALE ORDE VAN HAINAUT. ONTVINGEN WE DE TEKST WAARIN HIJ ZICHZELF UITLEGT. 

KLACHT VAN DOKTER MICHELE GERARD

Ik pleit schuldig aan Ivermectine en aan vaccinatie!

Ik verklaar plechtig dat ik de bevoegdheid van de Orde van Geneesheren om over mijn bevoegdheid om de geneeskunde uit te oefenen te beslissen, niet langer erken.

Ik zal mijn beroep blijven uitoefenen, ongeacht de uitkomst van deze procedure en ik zal een correctionele rechtbank alleen de bevoegdheid geven om mij mijn beroep te ontnemen en mij te straffen voor het uitoefenen van mijn beroep.

Ik heb de regels overtreden die de Orde ons in het kader van de gezondheidscrisis wil opleggen, omdat ik mij niet kan houden aan regels die indruisen tegen de natuurwet waaraan wij allen een dwingend respect verschuldigd zijn, pandemie of niet.

Naar analogie met de procedure voor de gewone rechter wens ik dus in eerste aanleg een tegenvordering in te stellen en een klacht in te dienen tegen de heer Dejemeppe, voorzitter van de Nationale Orde. Ik zou in feite machteloos zijn om de geldigheid van mijn daden aan te tonen zonder de irrelevantie van de zijne aan te tonen. Deze bewering maakt deel uit van mijn verweer, maar is door een verband met de hoofdvordering verbonden.

Mijn klacht is des te meer gerechtvaardigd omdat de heer Dejemeppe al meer dan een jaar halsstarrig weigert een debat te openen en mij als reactie daarop e‑mails stuurt, zoals die van 5 november 2021, waarin hij zijn stilzwijgen rechtvaardigt met een neutraliteitsplicht, terwijl in een onder zijn gezag opgestelde leidraad het tegendeel wordt beweerd en wordt gezegd dat de onafhankelijkheid van de Orde ten opzichte van politieke en vakbondsorganisaties is een essentiële voorwaarde voor de doeltreffendheid van haar optreden.

Wij mogen niet vergeten dat de heer Dejemeppe geen rechter is, maar een staande rechter die gedwongen werd te gaan zitten en dat wij op onze troon een agent van de uitvoerende macht hebben geïnstalleerd die de volle macht van de regeringsscepter over ons geweten laat wapperen!

DEPOSIT

De klacht die Dr. Gerard tegen mij heeft ingediend, heeft de verdienste dat zij in 6 regels de 28 bladzijden beslaat van de vragen die ik tevergeefs heb gesteld aan de Orde van geneesheren, die ze sinds december 2020 op de index heeft gezet.

Ik zei het je, ik pleit schuldig!

Ja, ik schrijf Ivermectin, Hydroxychloroquine en Azithromycin voor bij een vroege poliklinische behandeling.

Ik heb de aanbevelingen van de WHO, gebaseerd op studies van pornosterren, niet opgevolgd! Ik heb de ernstige wetenschappelijke tendensen gevolgd en in het bijzonder de studie die in 2020 werd uitgevoerd in de dienst van Dr. Michèle Gérard, de eiseres in deze zaak, in samenwerking met Sciensano en de ULB. Hun bevindingen zijn duidelijk: « Vergeleken met ondersteunende zorg alleen, is lage-dosis HCQ monotherapie onafhankelijk geassocieerd met een lagere mortaliteit bij gehospitaliseerde patiënten met gediagnosticeerd COVID-19, ongeacht of de behandeling vroeg of laat na het begin van de symptomen wordt gestart. »

Deze auteurs zijn nu van gedachten veranderd om redenen die financieel patafysisch zijn!

Door de medeplichtige druk die hij op artsen uitoefent (zoals hij op mij heeft gedaan in een e‑mail die aan deze brief is gehecht), is de heer Dejemeppe, door een leerstellige barrière op te werpen tegen een vroegtijdige ambulante behandeling, verantwoordelijk voor de dood van vele patiënten, als blijkt, zoals ik overtuigd ben, dat de door mij toegediende behandelingen doeltreffend waren.
Dejemeppe heeft zich evenmin uitgesproken tegen de invoering door de regering van RIZIV-code 101135, die bedoeld is om artsen uit de gezondheidscrisis te halen door hen 20 euro te bieden telkens wanneer zij ermee instemmen een patiënt niet met hun stethoscoop maar met hun smartphone te onderzoeken en paracetamol voor te schrijven om een dodelijke ziekte te behandelen!

Dit zijn ernstige fouten!

Ja, ik ben tegen vaccinatie! Ik ben ertegen omdat het vaccinatieplan dat de heer Dejemeppe goedkeurt via de circulaire van de Orde van 23 januari 2021, en dat hij ons opdraagt te promoten op straffe van zware sancties, in strijd is met talrijke decreten, wetten en verordeningen waartegen geen beroep mogelijk is!

De heer Dejemeppe herinnert mij er in een e‑mail, die aan dit dossier is gehecht en die hij mij op 5 november 2021 om 8.41 uur heeft toegezonden, aan dat een wet die is uitgevaardigd van toepassing is op ALLEN, zonder onderscheid. Daarom zal ik hem herinneren aan die welke zijn circulaire schendt.

In de eerste plaats houdt de circulaire van de heer Dejemeppe een onaanvaardbare schending in van het beroepsgeheim.
De heer Philippe Boxho, vice-voorzitter van de Nationale Orde en professor in de deontologie, verklaart in de kolommen van de krant Le Soir dat het vaccinatieplan riekt naar totalitarisme en dat het het beroepsgeheim schendt. Waarom heeft hij deze verklaring niet afgelegd in het kader van een Raadsvergadering, hij die op de hoogste trede van het Belgische ordinale podium zit?

Artikel 458 van het Strafwetboek, dat niet is ingetrokken of opgeschort door een wijzigingsbepaling van de wet van 14 augustus 2021 betreffende de administratieve politiemaatregelen tijdens een epidemische noodtoestand, blijft van algemene toepassing en is op Dejemeppe van toepassing zoals op alle Belgische burgers.

Omdat ik solidair ben met het standpunt van Dr. Boxho, leg ik het Soir-artikel voor aan de rechtbank en vraag me af of zijn huidige ommekeer te maken heeft met de gevolgen van plotselinge schizofrenie of met de gevolgen van ondraaglijke druk?

Ik beschuldig de heer Dejemeppe van het toedekken van deze onaanvaardbare schending van het beroepsgeheim!

Ik betreur de afwezigheid van Dr. Philippe Boxho, hoewel ik hem had gevraagd om hier te getuigen. De afwezigheid ervan is een onuitsprekelijke ontkenning van rechtvaardigheid!

Mr Dejemeppe’s circulaire beveelt ons om een illegale praktijk van de geneeskunst te verdoezelen.

Artikel 2 van het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 bepaalt dat vaccinatie ondubbelzinnig een medische handeling is en dat de uitoefening ervan door een persoon die geen dokter in de Geneeskunde, Heelkunde en Bevalling is, een onwettige uitoefening van de Medische Kunsten vormt

Krachtens dit artikel, dat noch is ingetrokken, noch opgeschort bij een wijzigingsbepaling van voornoemde wet van 14 augustus 2021, oefent de Staat op onwettige wijze de geneeskunst uit. De minister verwijdert in feite de arts, de verplichte schakel in de keten van een op de markt gebrachte behandeling tot het voorschrijven ervan. Een persoonlijke anamnese, een zorgvuldig onderzoek van de patiënt en begrijpelijke informatie moeten voorafgaan aan het verkrijgen van toestemming, die noodzakelijk is voordat een vaccinatie wordt toegediend of voorgeschreven.

Deze wet is bindend voor iedereen! De heer Dejemeppe had de plicht alle artsen aan deze verplichting te herinneren! Ik bevestig derhalve dat de heer Dejemeppe een fout heeft begaan door deze onwettige uitoefening niet aan te klagen, zoals bevolen door artikel 6 van Koninklijk Besluit nr. 79 van 10 november 1967 in zijn paragraaf 4.

De circulaire van de heer Dejemeppe gaat over een totaal respectloze behandeling van de patiënt.

De heer Benoît Dejemeppe herinnerde ons er in zijn e‑mail van 5 november aan dat vaccinatie aan niemand is opgelegd.
Wie houdt meneer Dejemeppe voor de gek?

Is hij er niet van op de hoogte dat de toestemming van een meerderheid van de gevaccineerde Belgen werd verkregen onder druk van de media, de moraal, de cultuur en de samenleving, in strijd met de wet van 22 augustus 2002 die een patiënt de mogelijkheid biedt niet in te stemmen met een hem voorgestelde behandeling? De patiënt mag niet van zijn autonomie worden beroofd, hetgeen wordt bevestigd in artikel 20 van de nieuwe ethische code.

De heer Dejemeppe vergeet ook de artikelen 1108 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, die de door bedrog of geweld verkregen toestemmingen ongeldig maken, artikelen die zo sterk werden benadrukt door Maître Pierre Van Ommeslaghe, mijn professor in de verbintenissen, die ook zijn professor moet zijn geweest?
Onze Voorzitter negeert resolutie 2361 van de Raad van Europa, waarin de discriminerende manoeuvres waarvan niet-ingeënte mensen vandaag het slachtoffer zijn, krachtig worden veroordeeld, een resolutie die niet bindend is voor een rechter maar voor een ordinale rechter die niet onderworpen is aan het legaliteitsbeginsel en dus aan artsen morele principes kan opleggen die niet bindend zijn.

Hoe kan de heer Dejemeppe de woorden van Alexander De Croo verdragen, die op 20 september 2021 verklaarde dat  » Deze epidemie werd een epidemie van de ongevaccineerden. « en beschuldigde de overgebleven vaccin-weigeraars van  » Is het net zo legaal om het vaccin te weigeren als het weigerenvan de laatste sacramenten?

Zullen we naar België gaan om de niet-gevaccineerden lastig te vallen, met de zegen van de Orde, zoals voorgesteld door de kleine Franse Bonaparte?

Ik beschuldig de heer Dejemeppe ervan dat hij weer eens in al zijn plichten heeft gefaald.

Daarom zal ik mij onophoudelijk verzetten tegen vaccinatie zoals die wordt georganiseerd door een wetteloze staat, bekrachtigd door een verordening krachtens  invloed.

Ik wil bijdragen aan de wederopbouw van een natie die het zich vandaag veroorlooft een echtgenoot, een zoon, een moeder, een broer, te verbieden de hand vast te houden van een ouder die alleen in de kamer van een hospice sterft en die, met zijn laatste adem, een laatste woord van liefde uitspreekt dat niemand zal horen!

De Orde moet de stallen van Augias schoonmaken, zonder zich te onderwerpen aan de grillen van Omphale, zoals Hercules deed!
De Orde heeft de kracht, de Orde heeft de macht! De Orde heeft een heilige plicht om dit te doen!

INVENTARIS

  1. E‑mail van de heer Dejemeppe van 5 november 2021
  2. E‑mail van 7 mei 2020
  3. Artikel in het SOIR door Philippe Boxho.

Espace membre

Leden