Vaccineer! Vaccineer, wat er ook voor nodig is!

Illustré par :

Volgens de Europese Commissie is de Het « voorzorgsbeginsel » is een benadering van risicobeheer die inhoudt dat een beleid of maatregel die een potentieel risico voor mens of milieu inhoudt en waarover geen wetenschappelijke consensus bestaat, niet moet worden uitgevoerd »(1).

Dit beginsel, dat sinds het Verdrag van Maastricht in 1992 is ingevoerd om redenen van volksgezondheid of milieubescherming, is een essentiële bepaling van de Europese Verdragen. Het heeft het met name mogelijk gemaakt met hormonen behandeld rundvlees en genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) op het continent te verbieden, zonder onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs van enig gevaar. Een nobel principe dat snel ter ziele ging. Aan de overkant van de Atlantische Oceaan wordt het beschouwd als een « handelsbelemmering », zodat handelsovereenkomsten van de nieuwe generatie — bijvoorbeeld de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur, CETA — het praktisch « illegaal » maken. Een van de hefbomen is de invoering van een « mechanisme voor samenwerking op regelgevingsgebied ». Onder deze onschuldige naam hebben de staten willens en wetens de wolf in de kudde toegelaten. Het komt immers de facto neer op een wijziging van de rangorde in het wetgevingsproces. Door de particuliere sector in de partnerlanden toe te staan zich stroomopwaarts te mengen in de voorbereiding, evaluatie en tenuitvoerlegging van regelgeving, ondermijnt zij het gezag van de nationale en Europese parlementen, die op hun beurt zullen wachten. Dit komt doordat multinationals een zwaargewicht in de economie zijn: ongeveer 80% van de wereldhandel is verbonden met hun internationale productienetwerken(2). Uiteindelijk is het de gemiddelde Europese burger die de prijs zal betalen. De wetgeving inzake GGO’s, chemicaliën en pesticiden, die als te restrictief wordt beschouwd, is bijvoorbeeld het doelwit geworden van handelspartners. 

Het « mechanisme voor samenwerking op regelgevingsgebied » staat dus symbool voor het nieuwe gezicht van de democratie 2.0, die wordt uitgeoefend binnen de marges die de particuliere sector biedt. Het is de sleutel tot de afzwakking van sociale, milieu- en volksgezondheidsnormen. Een ander bijkomend slachtoffer is het « voorzorgsbeginsel ». Dit blijkt bijvoorbeeld uit de wens van de Europese Commissie om de wetgeving inzake GGO’s af te zwakken door nieuwe genoomtechnologieën uit te sluiten van de werkingssfeer van de verordening, waardoor zaden die zijn afgeleid van deze technieken zouden kunnen ontsnappen aan de procedures voor risicobeoordeling, etikettering en traceerbaarheid. Een aanbod aan de agro-industrie die genetisch gemodificeerd voedsel op onze akkers en borden wil smokkelen. Maar het was een klap in het gezicht van het Europees Hof van Justitie, waarvan de uitspraak op 25 juli 2018(3) stelt dat de Europese regelgeving van toepassing moet zijn op deze nieuwe technieken, omdat anders het voorzorgsbeginsel in het gedrang komt en de menselijke gezondheid en het milieu schade kunnen oplopen. De vervreemding van staten van particuliere belangen. Het voorzorgsbeginsel wordt met voeten getreden. Het beheer van de huidige gezondheidscrisis biedt twee flagrante voorbeelden. 

Philippe Debongnie

GROEN LICHT VOOR 5G 

5G is de katalysator voor de digitale economie en de ontplooiing van kunstmatige intelligentie. Ondanks talrijke oproepen van wetenschappers van alle partijen om meer studies te verrichten naar de gevolgen van 6G voor de gezondheid en het milieu, zet de Europese Commissie haar actieplan methodisch voort: Europa in de voorhoede van 6G-netwerken positioneren(4) ! Wat weten we over de impact van 5G op het leven? Dit is een cruciale kwestie, aangezien de EU de internationale vaandeldrager voor klimaat en biodiversiteit wil zijn. Maakt niet uit. Het maakt de Europese Commissie niet uit of er lacunes zijn in de wetenschappelijke gegevens. Vergeet de groene eed van haar voorzitter, Ursula Von Der Leyen, om « geen schade te berokkenen », ook al is dat een kernbeginsel van het « Groene Pact voor Europa ».(5). 5G is niet-onderhandelbaar. Realpolitik is de motor van haar economische strategie. 

De lidstaten van hun kant hebben de « potentiële risico’s van 5G in de lade van nepnieuws  » door tijdens de Raad van Ministers van de EU op 9 juni 2020 te besluiten « datdat het van belang is de verspreiding van verkeerde informatie over 5G-netwerken tegen te gaan, met name gezien de valse beweringen dat zij een bedreiging vormen voor de gezondheid of in verband staan met COVID-19 (6). Er wordt niet getornd aan de geostrategische positie van de EU op het wereldtoneel. In de aan de gang zijnde vierde industriële revolutie heeft China de eerste ronde gewonnen. De EU is voornemens deze achterstand in te halen. De beheersing van de gezondheidscrisis, via beheersing, telewerken, e‑onderwijs, enz., heeft de hinderpalen voor de veralgemening van de digitale technologie op alle gebieden van ons leven op miraculeuze wijze uit de weg geruimd. Tegelijkertijd is de toelating van 5G als een brief op de post gegaan met twee groene ministers aan het roer, minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen), die duidelijk geen tijd meer wil verliezen (om niet achterop te raken bij onze Europese buren)(7)en de Brusselse minister van Volksgezondheid en Milieu Alain Maron (Ecolo).

COVID-19 VACCINS: VOLLE KRACHT VOORUIT! 

Gezien de gevaren van slecht gecontroleerde wetenschappelijke en technische ontwikkelingen moet het « voorzorgsbeginsel » een integrerend deel zijn van het beheer van de huidige gezondheidscrisis door de overheid. Toch hebben zij het hardnekkig genegeerd. 

Acte 1. Je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken 

Om de productie van vaccins te versnellen, heeft de politiek de regels versoepeld en een deel van de waarborgen van Verordening 2020/1043 betreffende de uitvoering van klinische proeven weggenomen. De richtlijn, die is herzien in het kader van een spoedprocedure zonder de mogelijkheid van amendementen en een debat in het Europees Parlement, stelt producenten van vaccins en behandelingen tegen runderachtigen die GGO’s bevatten in staat af te zien van de noodzaak een milieueffectbeoordeling en een bioveiligheidsstudie uit te voeren(8) voor het begin van de klinische proeven. Een onverantwoordelijke aanpak in termen van gezondheid en milieu. Maar de noodtoestand wordt ingeroepen om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen terzijde te schuiven. Actie is nodig. En snel! En dan, « Je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken « . De regeringen in België, zowel de linkse als de rechtse, voeren hun kruistocht tegen vaccins aan. Zij vertellen ons eenstemmig dat vaccins veilig en doeltreffend zijn; dat ondanks « ongelukkige ongelukken » de « baten/risico-balans » duidelijk in het voordeel van massale vaccinatie uitvalt. Uitnodigingen tot vaccinatie, zonder afspraak, in scholen, winkelcentra, enz. zijn er in overvloed. Dit is het wonder van de vermenigvuldiging van de broden. In hun vaccingeestigheid onderscheiden de socialisten zich van de massa. Vaccinatie is hun mantra geworden. Met hen, zijn de beveiligingen verbrijzeld. Het bewijs hiervan is de voorbereiding, door de socialistische minister Frank Vandenbroucke, van een wetswijziging om apothekers toe te staan vaccins toe te dienen, waarbij, zoals de Belgische Vereniging van Medische Verenigingen (Absym) ons eraan herinnert, wordt voorbijgegaan aan het feit dat  » Vaccinatie is een medische procedure met risico’s op bijwerkingen, contra-indicaties en complicaties, waarvoor de aanwezigheid van een arts vereist is die in staat is snel een diagnose te stellen en de patiënt te behandelen .(9). Het maakt hem niet uit, de derde dosis vaccin die aan de hele bevolking moet worden opgelegd, staat in de startblokken. En zoals de Waalse minister van Volksgezondheid, Christie Morreale (PS), benadrukt: « We moeten blijven vaccineren, telkens weer ».(10).

Acte 2. De oppositie in de kiem smoren 

In de financiële sector wordt het portefeuillerisico verminderd door diversificatie van de beleggingen. Dit is niet de manier waarop de regeringen van vandaag de gezondheidscrisis aanpakken. Massale verwaarlozing van overheidsinvesteringen in preventie, verbetering van de natuurlijke immuniteit en vroegtijdige behandeling strookt met het streven om immunisatie onvermijdelijk te maken. Een verhaal dat niet bekritiseerd kan worden. Maar het virus blijft circuleren, zelfs in sterk gevaccineerde landen als Israël, IJsland en Ierland. Wiens schuld is dat? De niet-ingeënte! Voor premier Alexander De Croo en Waals minister-president Elio Di Rupo bestaat er geen twijfel. Zijn profiel: hij is gevaarlijk en onbeschaafd. Een herinnering. 

Op 18 september zei Alexander De Croo:  » Deze epidemie wordt een epidemie van de ongevaccineerden. Het is onaanvaardbaar dat mensen ervoor kiezen anderen in gevaar te brengen. Het zijn degenen die niet gevaccineerd zijn die verantwoordelijk zijn voor de uitbreiding van bepaalde beperkingen. […]. Deze situatie « kunnen wij als samenleving niet aanvaarden », terwijl vaccins tegen het coronavirus « veilig, gratis en overal verkrijgbaar » zijn »(11) « . De volgende dag voegde Elio Di Rupo er nog een laag aan toe, door Walen die zich nog niet hebben laten vaccineren op te roepen  » hun geweten te onderzoeken « . De niet-gevaccineerden worden uitgestoten, een proces dat door de overheid wordt georkestreerd en dat even gevaarlijk als onrechtvaardig is. Gevaarlijk in de eerste plaats, omdat het op de sintels van de verdeeldheid van de bevolking blaast, door de kanalen van discussie tussen de twee « kampen » te verbreken. Oneerlijk, omdat het een belangrijk punt uit het debat haalt. het risico dat nieuwe varianten van SARS-CoV‑2 zich in dierlijke reservoirs ontwikkelen en mogelijk opnieuw in de menselijke populatie worden geïntroduceerd, waartegen de huidige vaccins ondoeltreffend zouden zijn(12). Het is, zoals het spreekwoord zegt, « de olifant in de kamer  » die iedereen doet alsof hij niet ziet. 

Acte 3. Alle eieren in één mand 

Het verval van collectief gezond verstand is « alle eieren in één mandje doen ». Dit is een optie die duidelijk door de overheid is aangenomen. Het advies van de Corona-commissie aan de regering « aan mensen die niet tegen COVID-19 kunnen worden ingeënt wegens allergie of ernstige bijwerkingen na een eerste vaccinatie  » is symptomatisch voor het vaccinabsolutisme(13).  » In uitzonderlijke situaties kunnen sommige mensen om strikte medische redenen niet tegen Covid19 worden gevaccineerd […]. Alleen indien een allergie voor PEG of polysorbaat bekend en aangetoond is, of indien zich na de eerste vaccinatie een ernstige bijwerking heeft voorgedaan, wordt het onveilig geacht voor die persoon om gevaccineerd te worden (zelfs in een ziekenhuisomgeving)(14) « .

Om lacunes in de vaccinatie te voorkomen, is de procedure sterk gecentraliseerd. Een huisarts of specialist die de zaak van een patiënt volgt, is van de procedure uitgesloten. Alleen een doorverwijzende arts/allergist van een door de overheid goedgekeurde lijst kan beslissen of vaccinatie al dan niet aangewezen is. Indien dit niet mogelijk is, zullen gratis PCR-tests ter beschikking van de patiënt worden gesteld. Maar « zodra er vaccins tegen Covid-19 op de markt zijn die geen PEG of polysorbaat meer bevatten, zal vaccinatie van mensen die allergisch zijn voor deze stoffen mogelijk zijn . Phew! We zijn gerustgesteld! De weg naar genezing is door vaccinatie! Ben je er bang voor? Bent u bezorgd over cardiovasculaire bijwerkingen vanwege uw persoonlijke medische geschiedenis of uw familiegeschiedenis? Begrijp goed: de enige erkende medische contra-indicatie is uitsluitend een allergie voor het product dat door het vaccin wordt ingeënt. Punt. De allergische of ontstekingsachtergrond van de patiënt telt niet mee, evenmin als zijn of haar cardiovasculaire kwetsbaarheid. Bent u bang voor het gebrek aan kennis achteraf, voor mogelijke ongewenste of zelfs onomkeerbare gevolgen op middellange of lange termijn, vooral voor uw kinderen? Het is allemaal onzin! De enige legitieme angst die de regering erkent is die voor het virus en de dood. Het is een vorm van « vrijwillige dienstbaarheid », van instemming van de burger met vrijheidsberovende maatregelen, en wordt zelfs aangemoedigd. Aan de andere kant, angst voor het vaccin is verboden !

In deze logica voert de regering oorlog tegen een minderheid van niet-gevaccineerde burgers. Schuldig aan het circuleren van het virus, de doodgraver van het economisch herstel en van een mooie toekomst, is het het zwarte schaap dat geïsoleerd moet worden. Dit rechtvaardigt in hun ogen het verbod voor niet-geïnjecteerde personen uit ziekenhuizen, theaters, bioscopen, restaurants, sporthallen, enz. Het doel is hen in het stof te doen bijten, hun leven ellendig te maken, om hen te dwingen « tot inkeer te komen ». Verlossing? Accepteren, met vermoeidheid, de injectie om tijdelijk vrijheid te herwinnen. Dit is de uitdaging van de « gezondheidspas », waarvan het uitvloeisel de quarantaine van de kritische meningsuiting is. 

Akte 4: Het voorzorgsbeginsel door de molen gehaald 

« Vaccinatieresistent »: een berucht etiket van de regering-De Croo, dat een scheidslijn trekt tussen « goede » en « slechte » burgers. Toch herkennen veel mensen die tegen een aantal kinderziekten zijn ingeënt, zich niet in de « anti/pro-vax »-kloof. Daarmee wordt ontkend dat er een belangrijk verschil is tussen deze nieuwe vaccintechnologieën en de traditionele: de naleving van de voorzorgsmaatregelen en de stappen die voorafgaan aan de toelating tot de markt. De eerste bevinden zich nog in de experimentele fase (tot 2022 of 2023, afhankelijk van het merk), en zijn voorlopig toegelaten. Deze laatste hebben de opeenvolgende fasen die aan het in de handel brengen ervan voorafgaan, methodisch doorlopen; de goedkeuring ervan dateert van tientallen jaren geleden. 

Aangezien de neveneffecten van deze nieuwe technologieën op middellange en lange termijn onbekend zijn en de keuzes van de regering betrekking hebben op de gehele bevolking, mogen wij van de politieke autoriteiten verwachten dat zij hun vaccinatiestrategie op zijn minst matigen door het « voorzorgsbeginsel » toe te passen. 

Op dit moment is 86% van de volwassenen volledig gevaccineerd(15). Is het niet in het algemeen belang om voorzichtig te zijn, in ieder geval door de jeugd — de volgende generatie! ‑massale vaccinatie? Wetende dat het essentieel is om geneesmiddelenbewaking te hebben(16) Waarom staat de regering er in haar vaccinatiewoede op dat er geen niet-gevaccineerde « controlegroep » meer bestaat, zodat de werkzaamheid en veiligheid van vaccins op middellange en lange termijn kan worden aangetoond? Waarom volgt zij niet de protocollen van klinische proeven, wetende dat het zonder « controlegroep » des te gevaarlijker zal zijn om een mogelijk oorzakelijk verband tussen bijwerkingen en vaccins vast te stellen? Kortom, is het niet in het collectief belang om de wetenschappelijke studies te verfijnen, door een « niet-gevaccineerde » minderheid te tolereren, met inachtneming van het « voorzorgsbeginsel »? Het is duidelijk dat dit laatste niet op het radarscherm van de politieke autoriteiten staat. Niets kan hen doen afwijken van hun inentingsgeloof. Met de invoering van het Covid Safe Ticket zijn zij een stap verder gegaan en hebben zij (indirect) vaccinatie voor iedereen verplicht gesteld. 

« We moeten het paard dw ingen te drinken », zei de socialist Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Gewest. De « jonge veulens », die van vrijheid houden, zijn bijzonder in zijn vizier. Sport en recreatieve activiteiten zijn essentieel voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het CST neemt ze in beslag voor de niet gevaccineerden. Het is een kwestie van ze in het gareel brengen. Een perfide « training » die werkt als een tierelier, en die de socialiste Christine Morreale in verrukking brengt: « Sinds de aankondiging van het Covid Safe Ticket hebben viermaal zoveel mensen zich aangemeld voor de vaccinatie « . En hij voegt eraan toe, zonder te lachen:  » De CST betekent dat de vaccinatie nog beter wordt nageleefd. En dat is positief « . Hij concludeerde: « Verplichte vaccinatie mag geen taboe zijn .(17). Het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid heeft echter grote voordelen ten opzichte van de wettelijke weg. 

EEN KORTE GIDS VOOR MACHIAVELLISME IN HET COVIDISCHE TIJDPERK 

Omdat de Covid-19-vaccins in een « uitzonderlijk kort » tijdsbestek zijn ontwikkeld, bevatten de tussen de Europese Commissie en de grote farmaceutische bedrijven gesloten aankoopovereenkomsten clausules die hen vrijstellen van financiële aansprakelijkheid voor nadelige bijwerkingen van de vaccins. Welke? Het is moeilijk precies te zeggen. Omdat de regel die van kracht is de ondoorzichtigheid van vaccin contracten(18). Eén ding is echter zeker. Hun kader is de « privatisering van winsten/collectivisering van verliezen ». Enerzijds krijgen farmaceutische bedrijven bepaalde disclaimers over de bijwerkingen van vaccins, die in dit geval worden doorberekend aan de staten. De massale overheidsinvesteringen in de productie van vaccins leveren de farmaceutische bedrijven enorme winsten op, aangezien er geen tegenprestatie werd verlangd in de vorm van technologieoverdracht om de productie in derde landen te vergemakkelijken. Anderzijds zijn de staten huiverig om vaccinatie direct verplicht te stellen. Zolang het vrijwillig blijft, wordt het risico gedragen door de kandidaat-vaccineerder. 

De gedwongen mars van immunisatie gaat door het CST. In een tijd waarin de samenleving de strijd tegen discriminatie tot een strategische prioriteit maakt, onder meer belichaamd in de rechten van LGBTQI+, is het opvallend om de algemene apathie te zien tegenover de creatie van een tweederangs burgerstatus, de « niet-gevaccineerden », die één voor één van hun fundamentele rechten worden beroofd, waaronder het recht om zich te voeden, aangezien de toegang tot werk afhankelijk wordt gesteld van het bezit van een QR-code, en wier « misdaad » erin bestaat dat zij een injectie hebben geweigerd die strikt juridisch gezien niet verplicht is. 

Meer in het algemeen, wanneer De Croo en Di Rupo de niet-gevaccineerden verwijten « dat zij onverantwoordelijk en egoïstisch gebruik maken van hun vrijheid (19)zij vertonen de facto hun totale veronachtzaming van het « voorzorgsbeginsel » in termen van politiek handelen; hun veronachtzaming van de oude wijsheid die voorzichtigheid voorstaat ten aanzien van technologische keuzes die in de verre toekomst tot ernstige gevolgen voor de gezondheid kunnen leiden; en tenslotte hun veronachtzaming van ethische regels, waarbij fundamentele rechten worden opgeofferd op het altaar van de gezondheidshygiëne. Waar zijn de democraten aan alle kanten om hierdoor bewogen te worden? 

Celtiberus

Notes et références
 1. https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/precautionary_principle. html?locale=fr
 2. https://unctad.org/system/files/official-document/osg2020d1_en.pdf, p. 72.
 3. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018–07/cp180111fr.pdf
 4. Communication de la Commission, « Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe », 10 mars 2020.
 5. Communication de la Commission, « Pacte vert pour l’Europe », 11 Décembre 2019.
 6. Conclusions du Conseil du 9 juin 2020 (9 juin 2020), « Façonner l’avenir numérique de l’Europe ».
 7. « La 5G dans la dernière ligne droite », in La Libre Belgique, 22 octobre 2021, p. 26.
 8. La biosécurité permet d’appréhender les risques liés aux biotechnologies.
 9. La Libre Belgique, 23 — 24 Octobre 21, p. 6.
 10. Idem, p. 4.
 11. https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_alexander-de-croo-cette-epidemie-devient-une-epidemie-des-non-vaccines-la-situation-a-bruxelles-n-est-ni-acceptable-ni-tenable?id=10844128
 12. De nombreux cas d’animaux contaminés par l’Homme ont été recensés : chat, chien, hamster, vison, furet, etc… Si aujourd’hui, les animaux sauvages et domestiques ne jouent aucun rôle dans l’épidémie de Covid- 19, l’agence française Anses (Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale) estime que « le risque de constitution d’un réservoir animal existe ». https:// www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-contamination- inversee-cette-menace-pourrait-relancer-epidemie-covid-19–92375/
 13. https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Leidraad+voor+personen +die+zich+niet+kunnen+laten+vaccineren+tegen+Covid.docx-FR.pdf
 14. Il est donc possible de se faire vacciner à l’hôpital. Au service de réanimation, la réaction anaphylactique pourra directement être prise en charge.
 15. Sources : Sciensano (chiffres du 3 nov. 2021).
 16. Système de surveillance des effets secondaires des médicaments.
 17. La Libre Belgique, 20 octobre 2021, p. 8.
 18. Sous motif de secret industriel, la Commission européenne refuse de divulguer des informations essentielles comme, notamment, le régime de responsabilité juridique en cas d’effets secondaires et le prix des vaccins.
 19. La Libre Belgique, 30 septembre 2021, p. 38.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.