Vaccinatie van tieners en kinderen: een meer dan twijfelachtige baten/risicoverhouding!

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde op vrijdag 28 mei 2021 dat de baten/risicoverhouding van het covid-vaccin van Pfizer/BioNTech positief was bij kinderen van 12 tot 15 jaar, in het bijzonder bij kinderen met pathologieën die het risico op ernstige covid-19 vergroten. Het Bureau heeft daarom besloten de indicatie van het vaccin uit te breiden tot deze leeftijdsgroep, aangezien het vaccin reeds is toegelaten voor gebruik vanaf 16 jaar. Het is nu aan de lidstaten om te beslissen of dit vaccin al dan niet mag worden gebruikt bij adolescenten(1). Moderna heeft intussen ook een aanvraag ingediend bij het EMA voor de toelating van zijn vaccin covid-19 bij adolescenten van 12 tot 17 jaar(2).

In België zullen 16- en 17-jarigen zich vanaf 14 juni 2021 kunnen laten vaccineren met het vaccin van Pfizer « zonder dat toestemming van de ouders nodig is », aldus verschillende media(3)Dit is niet precies wat de wet bepaalt (zie punt 11 hieronder). Dezelfde media meldden ook dat de mogelijkheid zou worden onderzocht om geïnformeerde jongeren te laten kiezen voor vaccins van Astra Zeneca of Janssen(4)Dit is op zijn zachtst gezegd verrassend, aangezien de klinische proeven bij adolescenten voor de laatste twee vaccins nog maar net zijn begonnen (zie punt 2 hieronder).

Uit de volgende argumenten blijkt echter dat, behalve in specifieke gezinssituaties (kwetsbare familieleden) of bijzondere medische gevallen (jongeren met co-morbiditeit of immuundeficiëntie) die per geval moeten worden beoordeeld nadat is aangetoond dat, voor deze jongeren, het risico van het vaccin niet groter zou zijn dan het risico van covid-19De algemene vaccinatie van jongeren tegen covid-19 lijkt op zijn minst voorbarig, zolang rekening wordt gehouden met het individuele gezondheidsvoordeel en het belang van het kind.

 1. Risico’s van covid-19 bij jongeren: kinderen zijn vaak asymptomatisch of paucisymptomatisch en hebben een zeer laag sterfterisico(5). Ervan uitgaande dat vaccinatie tegen covid-19 risicoloos is (wat niet het geval is, zoals beschreven in punt 2), zou algemene vaccinatie van minderjarigen zonder co-morbiditeiten zeer weinig of geen individueel gezondheidsvoordeel opleveren.
 2. Vaccinrisico’s bij jongeren:
 • De risico’s van deze vaccins, die momenteel worden getest, zijn nog grotendeels onbekend. Het advies van het Europees Geneesmiddelenbureau over het vaccin van Pfizer was gebaseerd op een eind oktober 2020 gestarte studie, waaraan slechts een beperkt aantal jongeren ouder dan 12 jaar deelnam (2 260 jongeren van 12 tot 15 jaar)(6). Volgens het Franse nationale raadgevende ethische comité (14 juni 2021) « is het aantal kinderen dat aan deze studie deelneemt onvoldoende om een significante werkzaamheid bij ernstige vormen bij adolescenten aan te tonen »(7). Moderna kondigde eind mei 2021 de volledige resultaten aan van haar klinische studies, die in december 2020 van start gingen met 3.700 deelnemers tussen 12 en 17 jaar(8). AstraZeneca is pas in februari 2021 begonnen met klinische proeven bij 300 kinderen van 6–17 jaar(9), terwijl Janssen pas in april 2021 proeven bij adolescenten aankondigde, proeven die lijken te zijn stopgezet na gevallen van trombose bij jongvolwassenen(10).
 • Bij gevaccineerde jongvolwassenen, evenals bij minderjarigen die elders in de wereld zijn gevaccineerd, zijn reeds talrijke bijwerkingen en postvaccinatie-effecten(11), alsook sterfgevallen, gemeld(12). Het heeft enige tijd geduurd voordat het verband tussen sommige gevallen van trombose en het AstraZeneca-vaccin en vervolgens het Janssen-vaccin als « mogelijk » werd erkend.(13) door het Europees Geneesmiddelenbureau, waarbij trombose nu wordt beschouwd als een zeer zeldzame bijwerking van AstraZeneca-vaccins(14) en Janssen(15). Het verband tussen gevallen van myocarditis en pericarditis na vaccinatie (ook bij kinderen(16)) wordt nu onderzocht, onder meer door het EMA(17). Israël acht het verband tussen sommige gevallen van myocarditis en pericarditis en het Pfizer-vaccin « waarschijnlijk »(18).
 • Wij hebben geen ervaring met de gevolgen op lange termijn van de toediening van deze vaccins, vooral mRNA-vaccins. Zo« hebben we nog niet genoeg hindsight wat betreft genotoxiciteit [effets sur le génome] en carcinogenotoxiciteit [effets cancérigènes] », waarschuwt kinderarts Marie Fabre-Grenet(19).
 • Volgens het wetenschappelijk team van reinfocovid geven de voorwaardelijke vergunningen voor het in de handel brengen van Pfizer/BioNtech en Moderna zelf aan dat de mRNA’s van het vaccin zich verspreiden naar een groot aantal organen, waaronder de voortplantingsorganen of gonaden(20).

3. Overdracht van covid-19 door kinderen: het belangrijkste argument dat wordt gebruikt om kinderen vaccinatie op te leggen is dat zij een vector voor de verspreiding van het virus zouden zijn. Uit steeds meer onderzoek blijkt echter dat de rol van kinderen bij de verspreiding van covid-19 klein is en dat kinderen eerder door volwassenen worden besmet dan omgekeerd, zowel op school als thuis(21). De rol van adolescenten bij de overdracht lijkt ook zwakker te zijn dan die van volwassenen(22).

4. Overdracht van covid-19 door gevaccineerde personen: er zal moeten worden gewacht op de gegevens van de fase 4‑proeven om te beoordelen in hoeverre de gevaccineerden al dan niet overbrengers blijven. Maar tot op heden zijn er veel gevallen bekend van gevaccineerden die positief testten op covid-19(23).

5. De baten-risicoverhouding voor jongeren: de studies moeten aantonen dat het voordeel voor de pediatrische populatie groter is dan de potentiële risico’s voor deze populatie. Hoe kan een positieve baten/risicoverhouding De vraag is of het mogelijk was voor deze leeftijdsgroepen (12–15 en 16–18) eenalgemeen risico in te calculeren, terwijl het risico op middellange en lange termijn tot op heden onbepaald is en het individuele gezondheidsvoordeel voor jongeren die niet lijden aan pathologieën die hen in gevaar brengen vrijwel nihil is. Het Franse nationale raadgevende ethische comité dringt er op 14 juni 2021 op aan: « Bij adolescenten tussen 12 en 16 jaar is het individuele voordeel ten opzichte van de infectie zeer gering bij afwezigheid van comorbiditeit en lijkt het niet voldoende om, op zichzelf, de vaccinatie te rechtvaardigen(24) ». Aan de andere kant wordt de Belgische Nationale Raad voor Bio-ethiek niet gehoord over deze kwestie…

6. Natuurlijke immuniteit bij jongeren:

— Tot op heden beschikt een aantal jongeren over antilichamen en dus over immuniteit die voldoende is gebleken om hen te beschermen. 

- Het is waarschijnlijk dat de natuurlijke immuniteit na besmetting sterker is om eventuele mutaties van het virus op te vangen, verklaarde kinderarts Michel Dechamps aan L’Avenir(25).

- Om de ontwikkeling van deze natuurlijke collectieve immuniteit bij jongeren mogelijk te maken, is het van belang hen ongeremd talrijke interacties met elkaar te laten ontwikkelen, zodat zij hun immuunsysteem kunnen versterken in plaats van het te verzwakken door een sedentaire, binnenshuis levende levensstijl, verstoken van uitstapjes, contacten, sport, pleziertjes en andere vrijetijdsbestedingen dan beeldschermen. 

- Volgens het wetenschappelijk team van reinfocovid blijkt uit een in mei 2021 in het tijdschrift Science(26) gepubliceerde studie dat kinderen een specifieke humorale bescherming hebben tegen SARS-CoV‑2, zelfs wanneer zij er niet mee in aanraking zijn geweest. Een andere studie maakte ook melding van soortgelijke waarnemingen(27). Deze bescherming zou gebaseerd zijn op het feit dat kinderen in de winter regelmatig worden blootgesteld aan milde ademhalingsziekten (en gewone verkoudheid) als gevolg van de « klassieke » coronavirussen waarmee wij coëxisteren. Bij kinderen die nog nooit met SARS-CoV‑2 in aanraking zijn geweest, leiden deze milde infecties tot de aanmaak van talrijke B‑cellen, de zogenaamde « geheugencellen », die elk een bepaald repertoire van antilichamen produceren die SARS-CoV‑2 herkennen. Deze verschillende B‑celklonen herkennen met name motieven (zogenaamde « epitopen ») op de Spike-eiwitten van verschillende coronavirussen, waaronder gemuteerde vormen van SARS VOC 2. Volwassenen zijn als kind ook blootgesteld aan deze goedaardige coronavirussen. Maar hun geheugen-B-cellen die zich tegen deze coronavirussen richten, lijken in de loop der jaren veel van hun doeltreffendheid te hebben verloren, hetgeen (naast andere leeftijdgerelateerde factoren) de grotere vatbaarheid voor SARS-CoV‑2 verklaart naarmate de jaren verstrijken(28).

7. Het pseudo-morele argument — Aangezien de incidentie en morbiditeit van covid-19 zeer laag is bij jongeren, wordt hun vaccinatie eigenlijk niet uitgevoerd voor hun eigen bescherming, maar voor de bescherming van de risicogroep. Met andere woorden, er wordt geen rekening gehouden met het individuele gezondheidsvoordeel van de jongere of met het belang van het kind. Dit doet de vraag rijzen of jongeren onbepaalde risico’s moeten nemen om de rest van de bevolking te beschermen. Zou het tegendeel niet in overeenstemming zijn met de moraal en zelfs met het meest natuurlijke instinct? 

- Bij de huidige stand van de kennis betekent het maken van de collectieve keuze om minderjarigen tegen covid-19 te vaccineren dat de belangen van deze klasse van personen ondergeschikt worden geacht aan de belangen van een relatief klein aantal volwassenen die risico lopen. 

- Ook de collectieve keuze om minderjarigen tegen covid-19 in te enten om een terugkeer naar « vrijheid » en « het leven zoals het was » te bevorderen, zou betekenen dat deze doelstellingen geacht worden voorrang te hebben op de belangen van de jongeren. Men zou kunnen aanvoeren dat ook jongeren belang hadden bij het herwinnen van de vrijheid. Maar een daad (zich inenten) in ruil voor een belofte van vrijheid is geen vrije daad, maar een chantage. En de nieuw verworven « vrijheid » is evenmin een vrijheid: dergelijke chantage is onvermijdelijk een voorbode van andere. Bovendien « bevelen de leden van de (Franse) nationale ethische commissie aan dat adolescenten, net als de bevolking in het algemeen, worden geïnformeerd over het risico dat zij opnieuw worden ingesloten, ook al zijn zij gevaccineerd, in geval van een opleving van de epidemie, bijvoorbeeld door het opduiken van een nieuwe variant »(29).

- Jongeren vaccineren om klaslokalen en ontmoetingsplaatsen voor jongeren niet te hoeven sluiten is een achterhaald argument. Op grond van de hierboven aangevoerde argumenten 1, 3 en 6 en tal van andere argumenten (lichamelijke en geestelijke gezondheid, bestrijding van schooluitval en sociale uitsluiting, enz. 

- Momenteel betekent de individuele keuze om een kind tegen covid-19 te vaccineren dat de belangen van de ouders en grootouders die risico lopen, zwaarder wegen dan de belangen van de kinderen: een dergelijke redenering kan in bepaalde situaties worden verdedigd (zeer kwetsbare naaste verwant), maar is moeilijk als beginsel te veralgemenen Maar als vaccins bovendien niet de afwezigheid van besmettelijkheid garanderen (zie punt 4), verliest het argument van een « altruïstische vaccinatie » en van een « burgerplicht » (dat al niet gerechtvaardigd was met betrekking tot de individuele gezondheidswinst/risicoverhouding voor jongeren die geen co-morbiditeit hebben) alle geloofwaardigheid en wordt de ethiek van het vaccineren van jongeren des te bedenkelijker. 

- Jongeren tegen covid-19 vaccineren (behalve in gezinssituaties of bijzondere medische gevallen) komt in de huidige context dus neer op hen instrumentaliseren, d.w.z. hen beschouwen als middelen voor de verwezenlijking van een vaccinatiestrategie die gebaseerd is op twijfelachtige premissen en modellen(30). Deze keuze kan worden beschouwd als een opoffering van de belangen van jongeren, een opoffering die ook leidt tot een hele reeks maatregelen die sinds maart 2020 zijn genomen: 8 uur per dag een masker dragen op school, onderwijs, culturele, artistieke en sportieve activiteiten opgeofferd, ook al zijn deze laatste van essentieel belang om het immuunsysteem in stand te houden en te versterken, en niet om jongeren te creëren die co-morbiditeiten hebben.

8. Het economische argument Uit strikt economisch oogpunt, aldus L’Avenir, kosten twee doses Pfizer 31 euro, hetgeen vermenigvuldigd moet worden met het aantal te vaccineren minderjarigen. Terwijl natuurlijke immuniteit gratis is en bewezen is bij mijnwerkers(31).

9. De mening van Belgische wetenschappers Even Y. Van Laethem (een voorstander van het vaccineren van 16–18-jarigen) geeft toe « . Persoonlijk — maar ik ben geen kinderarts — ben ik zeer omzichtig. En wanneer het de voorzitters van farmaceutische bedrijven zijn die zeggen dat kinderen moeten worden ingeënt, dan irriteert mij dat ten zeerste. Het ruikt een beetje slecht…(32) « . Voor Olga Chatzis, pediatrisch specialist infectieziekten aan de Universitaire Klinieken Saint-Luc in Brussel en lid van de Groep pediatrie van de Hoge Gezondheidsraad, is de baten/risicobalans eerder negatief. Yves Coppieters, hoogleraar volksgezondheid aan de ULB, is het daarmee eens: « Op dit moment is niet de circulatie van het virus van belang, maar de vermindering van het aantal ernstige vormen van de ziekte en de vermindering van het aantal ziekenhuisopnames »(33).

10. Medische en beleidsalternatieven voor massavaccinatie In plaats van onze kinderen en adolescenten die geen risico lopen een onbepaald en mogelijk levensbedreigend risico te laten lopen, zou het niet zinvoller zijn andere oplossingen te zoeken voor de huidige crisis? Waarom wordt het wetenschappelijk debat in België en Europa over natuurlijke immuniteitsversterking, preventieve behandelingen en geïdentificeerde vroegtijdige behandelingen belemmerd? Waarom de natuurlijke immuniteit van de kudde devalueren ten voordele van immuniteit door vaccins, die minder doeltreffend zijn en waarvan de toepassing onzeker is, als het niet om economische redenen is die de farmaceutische bedrijven ten goede komen? En hoe zit het met de Belgische investeringen in de ziekenhuissector sinds maart 2020, aangezien de voornaamste motivatie voor de genomen maatregelen en voor de vaccinatie het vermijden van ziekenhuisverzadiging is?

Waarom de natuurlijke immuniteit van de kudde devalueren ten voordele van immuniteit door vaccins, die minder doeltreffend zijn en waarvan de toepassing onzeker is, als het niet om economische redenen is die de farmaceutische bedrijven ten goede komen?

11. Kleine regelingen met de wet? Tot slot komt het vaccineren van 16- tot 17-jarigen « zonder toestemming van de ouders », zoals verschillende media koppen, niet helemaal overeen met wat de wet op de patiëntenrechten van 2002 zegt(34). Volgens deze wet is de toestemming van de minderjarige vereist voor de dagelijkse gezondheidszorg, maar buiten deze min of meer uitdrukkelijke toestemming van de minderjarige zijn het de houders van het ouderlijk gezag die de uiteindelijke beslissing nemen. Er zijn echter gebieden waarop de minderjarige zijn of haar recht op zorg duidelijk kan uitoefenen. Als bijvoorbeeld blijkt dat de keuze van de ouders niet in het belang van de minderjarige is(35).

Het valt echter te vrezen dat in deze tijden van vaccinatiewaanzin en censuur van het wetenschappelijke debat, de beslissingen van eventuele rechterlijke arbitrage in geval van meningsverschillen, de neiging zullen hebben om de voorkeur te geven aan vaccinatie, waarvan wij zojuist hebben aangetoond dat deze, behalve in specifieke situaties die van geval tot geval moeten worden besproken, niet beantwoordt aan het individuele gezondheidsbelang van de jongere, en waarvan wij, gezien de argumenten 2 tot en met 8, zelfs kunnen betwijfelen of deze beantwoordt aan het collectieve belang.

Aanbevolen artikelen over dit onderwerp:

« Minderjarigen vaccineren tegen COVID? Het Raadgevend Comité voor de ethiek heeft bedenkingen »: https://francais.medscape.com/voirarticle/3607262 (14 juni 2021)

Gesprek met kinderarts Marie Fabre-Grenet: https://www.youtube.com/watch?v=3upEtrz7xWU (7 juni 2021)

https://reinfocovid.fr/science/covid-19-vacciner-les-enfants-est-ce-bien-ethique/ (2 juni 2021)

https://www.francesoir.fr/politique-france/devons-nous-vacciner-nos-enfants-contre-le-covid-19 (2 juni 2021)

« Symptomatische Acute Myocarditis in Seven Adolescents Following Pfizer-BioNTech COVID- 19 Vaccination »: peds.2021–052478.full.pdf (aappublications.org) (2 juni 2021)

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210528_01584327/vacciner-les-enfants-quel-interet (29 mai 2021)

https://reinfocovid.fr/science/les-enfants-de-5-a-17-ans-face-a-la-covid-19/ (25 mei 2021)

https://reinfocovid.fr/science/les-enfants-ne-doivent-pas-etre-vaccines-contre-la-covid-19 (24 mei 2021)

https://collectifdesantepediatrique.fr/les-enfants-prochainement-vaccines-il-faut-etre-prudent-tout-est-une-histoire-de-rapport-benefices-risques/ (10 mei 2021)

https://presse.inserm.fr/vacciner-les-enfants-pour-lutter-contre-la-pandemie-de-covid-19-vraiment/42468/ (23 maart 2021)

https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2021/revue-medicale-suisse-726/faudra-t-il-vacciner-les-enfants-contre-le-covid-19 (17 februari 2021)

« Assessing the age specificity of infection fatality rates for COVID-19: systematic review, meta-analysis, and public policy implications »: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33289900/ (8 december 2020)

Notes et références
 1. https://francais.medscape.com/voirarticle/3607202
 2. https://www.legeneraliste.fr/actu-medicale/sante-publique/vaccin-anti-covid-moderna-depose-une-demande-damm-europeenne-pour-ladolescent
 3. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-vaccination-contre-le-coronavirus-etendue-aux-16–17-ans-sur-base-volontaire-et-sans-consentement-des-parents?id=10776638
 4. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-vaccination-contre-le-coronavirus-etendue-aux-16–17-ans-sur-base-volontaire-et-sans-consentement-des-parents?id=10776638
 5. Voir par ex. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33289900/ : selon cette étude, « The estimated age-specific IFR is very low for children and younger adults (e.g., 0.002% at age 10 and 0.01% at age 25) ». Voir également https://www.nature.com/articles/s41586-020‑2918‑0 et https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32537961/. Selon la BBC, une étude menée dans sept pays, publiée dans le Lancet, a estimé que moins de deux enfants sur un million sont morts du covid-19 pendant la pandémie : https://www.bbc.com/afrique/region-54712169. Selon le Figaro, on estime plus précisément ce risque à 1,7 décès par million de moins de 18 ans : https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-pour-ou-contre-la-vaccination-des-enfants-20210528. Les données les plus récentes de l’Académie américaine de pédiatrie montrent que les enfants représentaient 0,00 % à 0,19 % de tous les décès dus au covid-19: https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-state-level-data-report/. Des formes inflammatoires post-infectieuses ressemblant à la maladie de Kawasaki ont été relevées, mais il s’agit d’une pathologie rare et pour laquelle il existe des traitements efficaces : https://presse.inserm.fr/vacciner-les-enfants-pour-lutter-contre-la-pandemie-de-covid-19-vraiment/42468/.
 6. https://francais.medscape.com/voirarticle/3607202. Des essais cliniques pour le vaccin Pfizer ont été lancés fin mars 2021 sur des enfants de 6 mois à 11 ans. Voir aussi https://pharmaceutiques.com/actualites/politique-de-sante/covid-19-lema-recommande-la-vaccination-des-adolescents/
 7. https://francais.medscape.com/voirarticle/3607262
 8. Des essais cliniques pour le vaccin Moderna ont été lancés mi-mars 2021 sur 6700 enfants de 6 mois à 11 ans : https://pharmaceutiques.com/actualites/politique-de-sante/covid-19-lema-recommande-la-vaccination-des-adolescents/
 9. https://francais.medscape.com/voirarticle/3607009
 10. https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/covid-19-bientot-la-vaccination-pour-les-adolescents-et-les-enfants_4382873.html
 11. Voir par exemple https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2021/06/02/peds.2021–052478.full.pdf
 12. https://www.medpagetoday.com/special-reports/exclusives/93040. Certains disposent d’éléments permettant de penser que seul un faible pourcentage des effets secondaires remontent, une question qui mérite d’être approfondie: voir, sur cette question, cette interview de la pédiatre Marie Fabre-Grenet du collectif de santé pédiatrique : https://www.youtube.com/watch?v=3upEtrz7xWU
 13. https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
 14. https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/650-covid-19-vaccine-astrazeneca et https://www.afmps.be/fr/usage_humain/medicaments/medicaments/covid_19/vaccins/pharmacovigilance_pour_les_vaccins_contre_la
 15. https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/666-janssen-covid-19-vaccine
 16. https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12–15-eu
 17. https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccines-update-ongoing-evaluation-myocarditis-pericarditis
 18. https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/lien-probable-entre-le-vaccin-pfizer-et-la-myocardite-dit-israel/10310696.html
 19. https://collectifdesantepediatrique.fr/les-enfants-prochainement-vaccines-il-faut-etre-prudent-tout-est-une-histoire-de-rapport-benefices-risques/ Voir aussi l’interview au cours de laquelle elle développe ce point : https://www.youtube.com/watch?v=3upEtrz7xWU
 20. https://reinfocovid.fr/science/les-arnm-vaccinaux-atteignent-les-organes-reproducteurs/ Ces informations se trouvent dans les autorisations de mise sur le marché des vaccins Pfizer/BioNtech et Moderna : voir https:/www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf, p. 54 (paragraphe biodistribution) et https:/www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf, p. 47 (dernier paragraphe) et p. 52 (paragraphe biodistribution).
 21. Voir par exemple https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission, https://francais.medscape.com/voirarticle/3606880, de même que les études citées en bibliographie de ces articles : https://reinfocovid.fr/science/les-enfants-de-5-a-17-ans-face-a-la-covid-19/ et https://reinfocovid.fr/science/les-enfants-ne-doivent-pas-etre-vaccines-contre-la-covid-19/
 22. https://francais.medscape.com/voirarticle/3607219
 23. Par exemple https://www.lesoir.be/369544/article/2021–04-30/coronavirus-28-residents-vaccines-dun-home-erquelinnes-positifs-mais ou https://www.rtbf.be/info/dossier/ec-nivelles/detail_nivelles-la-moitie-des-pensionnaires-de-la-residence-nos-tayons-testes-positifs-mais-la-situation-est-sous-controle?id=10772780
 24. https://francais.medscape.com/voirarticle/3607262
 25. https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210528_01584327/vacciner-les-enfants-quel-interet
 26. https://science.sciencemag.org/content/372/6543/738
 27. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33159009/
 28. https://reinfocovid.fr/science/les-enfants-de-5-a-17-ans-face-a-la-covid-19/
 29. https://francais.medscape.com/voirarticle/3607262
 30. Voir la discussion approfondie de cette question dans cet article : https://reinfocovid.fr/science/covid-19-vacciner-les-enfants-est-ce-bien-ethique/.
 31. https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210528_01584327/vacciner-les-enfants-quel-interet
 32. https://lameuse.sudinfo.be/782235/article/2021–05-04/faut-il-vacciner-nos-enfants-contre-le-coronavirus-yves-van-laethem-donne-son
 33. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_en-belgique-va-t-on-vacciner-massivement-les-adolescents-de-12-a-17-ans?id=10771691
 34. https://www.erasme.ulb.ac.be/fr/enseignement-recherche/comite-d-ethique/legislation-belge-et-etudes-cliniques/droits-du-patient
 35. https://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_CODE_mineur-corps_VERSION_DEF.pdf

Espace membre

Leden