Privacy Handvest

Wat is het?

De verwerking van uw persoonsgegevens door Kairos ASBL is onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (bekend als RGPD of GDPR in de Engelse versie) van 27 april 2016, met betrekking tot de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens. De verordening is op 24 mei 2016 in werking getreden en is met ingang van 25 mei 2018 van toepassing.

Sinds haar oprichting heeft onze vzw op redelijke basis de persoonsgegevens van haar lezers en gebruikers van haar website verzameld en beheerd. Dit wordt gerechtvaardigd door de journalistieke, administratieve en commerciële doeleinden van onze activiteiten, en gedurende beperkte perioden. Van het een kwam het ander en onze VZW heeft procedures ingevoerd om de databanken en de persoonsgegevens zelf te beschermen.

Ons doel is op deze weg voort te gaan, zodat u er altijd op kunt vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens met respect en onder uw controle beheren.

Wanneer we het over persoonsgegevens hebben, bedoelen we de gegevens die Kairos VZW over u persoonlijk verzamelt en hoe we die gebruiken. Als zodanig wordt eenieder die werkzaam is in de administratie van Kairos en persoonsgegevens verzamelt, een « voor de verwerking verantwoordelijke » van persoonsgegevens genoemd.

Op onze website gebruiken we ook cookies. Voor meer informatie hierover, zie ons Cookiebeleid.

Ons privacybeleid is gebaseerd op onze relatie met u:

 • U bent abonnee van een fysieke of digitale publicatie: uw naam, voornaam, abonneenummer, postadres, IP-adres, e‑mailadres, bankrekening, enz. worden verzameld;
 • U koopt een fysiek goed, zoals een boek, een kledingstuk, een tas: andere persoonlijke financiële of bankgegevens kunnen worden toegevoegd als u een automatische afschrijving heeft of gebruik maakt van een kredietinstelling. Uw persoonsgegevens zullen dan worden doorgegeven aan deze laatste, die ook alle garanties zal moeten bieden om ze te beschermen;
 • U neemt deel aan een wedstrijd: naast de persoonsgegevens die een deelnemer en een winnaar moeten identificeren, kan u worden gevraagd om in te stemmen met andere doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om verdere informatie van ons of van andere organisatoren van wedstrijden te ontvangen.

Welke persoonsgegevens bewaren wij en uit welke bronnen komen die?

Wij verzamelen en bewaren verschillende soorten persoonsgegevens over u wanneer u een account aanmaakt, bijvoorbeeld een goed of een abonnementsdienst koopt, wanneer u op een van deze manieren contact met ons opneemt, en wanneer u onze websites, mobiele applicaties en social media-pagina’s gebruikt. Al deze bronnen worden aangevuld met het gebruik van cookies.

Meer concreet:

 • Wanneer u onze websites of mobiele applicaties gebruikt, verzamelen wij persoonsgegevens zoals de browser en het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie, de site die u vóór de onze bezocht, de functies die u al dan niet op onze site/applicatie hebt gebruikt, of de site die u bezoekt wanneer u de onze verlaat. Zie ons Cookiebeleid.
 • Wanneer u gebruik maakt van een sociale netwerkfunctie op onze website of applicaties en berichten plaatst op die sociale netwerken, verstrekt het desbetreffende sociale netwerk ons persoonsgegevens over u;
 • Indien wij persoonsgegevens van of over kinderen verzamelen, kunnen wij deze alleen valideren met daadwerkelijke toestemming van de ouders.

Waarom en hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die u systematisch zullen worden voorgesteld voor voorafgaande toestemming: het ontvangen van een nieuwsbrief, de aankoop van een fysiek of digitaal product, het deelnemen aan een wedstrijd, het bijwonen van een promotie-evenement, het delen van informatie, enz. Maar ook voor situaties waarin de wet het vereist. Zo kunnen wij bijvoorbeeld, afhankelijk van de aard van onze dienst, uw persoonsgegevens of factuurgegevens opnemen in een contractueel kader.

Meer concreet:

 • Om een contract met u uit te voeren, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling te verwerken, betaling te verkrijgen en u klantenondersteuning te bieden;
 • Om onze rechtmatige zakelijke belangen te behartigen, zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk:
 • marktonderzoek en analyse om onze producten en diensten te verbeteren en te personaliseren;
 • commerciële prospectie ;
 • om fraude, criminaliteit of onwettig gedrag bij het gebruik van onze netwerken, fysieke of digitale diensten te voorkomen of op te sporen en om de veiligheid van onze activiteiten en die van onze Partners, Ontvangers of Onderaannemers te waarborgen;
 • om onze intellectuele eigendomsrechten (handelsmerken, inhoud, enz.) of die van onze Partners, Ontvangers of Onderaannemers te beschermen;
 • om uw profiel op te stellen (zonder noodzakelijkerwijs persoonsgegevens te gebruiken) om ons te helpen onze diensten op u af te stemmen.

Delen wij uw persoonlijke gegevens? Met wie en waarom?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met een partner voor evenementen, wedstrijden, commerciële of niet-commerciële activiteiten, en andere derden in verband met een verkoop of verleende dienst. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal een dergelijke uitwisseling alleen plaatsvinden met uw toestemming en op voorwaarde dat elke partner (een « ontvanger » of « verwerker » genoemd) een overeenkomst met ons aangaat die voorziet in hetzelfde respect voor de bescherming van persoonsgegevens als de onze.

Hetzelfde kan worden gezegd van partners die belangrijke spelers zijn in de digitale wereld (met name Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft) en die belangrijke diensten verlenen aan internetgebruikers maar ook aan bedrijven (doelgroepanalyse, positionering van reclame, enz.). In principe zijn deze actoren verplicht zich te houden aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en het EU-VS Privacy Shield, net als wij. In deze bijzondere context, waarin het machtsevenwicht werkelijk uit balans is, verbindt Kairos VZW zich er evenwel toe de doorgifte van persoonsgegevens uitsluitend binnen Europa uit te voeren en zoveel mogelijk te beperken indien zij lacunes vaststelt in de bescherming die door deze actoren wordt geboden, of het gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden dan die waarvoor Kairos VZW uw toestemming heeft gekregen. Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft zijn ook « voor de verwerking verantwoordelijken » en dragen derhalve ten volle hun verantwoordelijkheden en lasten in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Kairos VZW zal haar eigen verantwoordelijkheden op zich nemen, beperkt tot haar eigen activiteiten inzake de verwerking van persoonsgegevens, binnen het door haar vastgestelde beschermingskader.

Uw toestemming en uw rechten

De bescherming van uw aan ons gevraagde persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming om deze voor gebruik aan ons te verstrekken.

Uw toestemming zal worden gevraagd, bijvoorbeeld om ons toe te staan:

 • u te contacteren met aanbiedingen van producten of diensten, via e‑mail, push- of webnotificaties, sms of sociale netwerken;
 • om u locatiegebonden diensten aan te bieden, zodat u in een bepaalde omgeving live push-informatie kunt ontvangen.

Kairos VZW biedt u aan een profiel in te vullen voor het gebruik van een website of een dienst. In dit verband is het voor u volledig mogelijk om uw persoonsgegevens zelf te beheren. Sommige persoonsgegevens zijn echter nog steeds nodig om ons een echte dienst te kunnen leveren.

De Algemene verordening gegevensbescherming heeft uw rechten op het beheer van uw persoonsgegevens versterkt. Dit geeft u verschillende rechten:

 • het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, d.w.z. het recht om (i) bevestiging dat de gegevens worden gebruikt en (ii) de mededeling van de gebruikte gegevens die aan de Ontvangers zijn/zullen worden meegedeeld;
 • het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk in te trekken;
 • het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te rectificeren of te corrigeren;
 • het recht om persoonsgegevens te wissen wanneer deze niet of niet langer worden gebruikt, in geval van onwettig gebruik of intrekking van de toestemming;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Autoriteit https://www.autoriteprotectiondonnees.be/;
 • het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens, dat bestaat uit een verzoek om persoonsgegevens door te geven, hetzij aan de betrokkene zelf, hetzij aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zodat laatstgenoemde zijn dienst kan verrichten;
 • het recht om het gebruik van persoonsgegevens te beperken.

Om een van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@kairospresse.be, waarbij u ervoor zorgt dat u ons de informatie verstrekt die nodig is om elk van de betrokken rechten uit te oefenen.

Bovendien hebben de Belgische media in het geval van het gebruik van persoonsgegevens op de redactionele pagina’s van digitale kranten, d.w.z. « voor journalistieke doeleinden » in de zin van de GDPR, een Handvest van de aan de burgers erkende acties die in een onlinepublicatie worden geciteerd, waarbij zij :

 • het recht om onjuiste informatie te corrigeren;
 • het recht om gerechtelijke informatie bij te werken ;
 • het recht om de link naar de webpagina (URL) te verwijderen, ook bekend als dereferencing of de-indexering, op het niveau van Kairos VZW, wanneer de zoekmachines een dergelijk verzoek hebben geweigerd.

Om een van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@kairospresse.be, waarbij u ervoor zorgt dat u ons de informatie verstrekt die nodig is om elk van de betrokken rechten uit te oefenen.

Hoewel we elke aanvraag die we ontvangen zorgvuldig beoordelen, moeten we in staat zijn om :

 • de aanvrager precies te authenticeren. De voor de verwerking verantwoordelijken voeren een authenticatieprocedure in om te waarborgen dat de aanvrager de persoon is op wie het verzoek betrekking heeft. Deze eis zou geen probleem mogen zijn wanneer een account nodig is om in te loggen. Bij twijfel over de identiteit van de aanvrager dient de verantwoordelijke voor de verwerking echter om aanvullende informatie te verzoeken;
 • voldoende tijd hebben om te reageren. De aanvraag zal zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag worden behandeld. In het geval van een complexe aanvraag zal een verlenging met twee maanden worden toegepast;
 • ongegronde of buitensporige verzoeken weigeren. Aan sommige aanvragen zijn kosten verbonden.

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking weigert op het verzoek in te gaan, zal hij u op de hoogte brengen van deze weigering en van uw recht om contact op te nemen met de Belgische Privacyautoriteit.

Beveiliging van uw informatie

Wij treffen en actualiseren voortdurend administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Enkele van de waarborgen die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, zijn firewalls en gegevensencryptie, alsmede toegangscontroles op persoonsgegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om ze te verwerken teneinde u te voorzien van de diensten waarom u verzoekt voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en voor eventuele wettelijke doeleinden die ons verplichten de gegevens te bewaren. Wij wissen uw persoonsgegevens op veilige wijze wanneer deze niet langer nodig zijn voor de beschreven doeleinden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving of om het aan te passen aan onze praktijken. Wij verzoeken u dan ook deze regelmatig te raadplegen en kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Nieuwe versies zullen worden geüpload naar onze website, waarbij de datum op de website wordt bijgewerkt. In geval van ingrijpende wijzigingen zullen wij, indien nodig, ook uw toestemming voor die wijzigingen vragen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor aanvullende informatie of vragen in verband met dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer — DPO) per e‑mail bereikbaar op info@kairospresse.be.

Espace membre

Leden