Reinfocovid, van Frankrijk naar België

Reinfocovid is in oktober 2020 in Frankrijk ontstaan onder impuls van Dr. Louis Fouché en 400 Franse artsen, onderzoekers en wetenschappers, die een kloof constateerden tussen enerzijds de sanitaire en wetenschappelijke realiteit en anderzijds de krankzinnige informatie en maatregelen (overdreven sterftecijfer, algemene verplichting om een gezichtsmasker te dragen, opsluitingen, inbreuk op therapeutische vrijheden…) die door de overheid werden opgelegd en door de media werden doorgegeven, zonder enig publiek debat. 

De hoop om de burgers in staat te stellen een standpunt in te nemen en te verwerpen wat niet eerlijk en niet goed voor hun gezondheid was, motiveerde diverse acties via sociale netwerken en de media, maar ook via conferenties en drukwerk. 

Reinfocovid werd opgericht als een groep vrijwilligers, horizontaal georganiseerd op een actieve geweldloze manier, met een tweeledige missie: enerzijds het herstellen van een menselijke band tussen zorgverleners die steeds meer geïsoleerd raken, en anderzijds het overbrengen van wetenschappelijk onderbouwde informatie waar het officiële discours misinformeert, en het voorstellen van alternatieve, vroegtijdige en wetenschappelijk onderbouwde medische zorg. Onder deze vrijwilligers bevonden zich verzorgers uit alle lagen van de bevolking, maar ook wetenschappers, biologen, wiskundigen, statistici, computerwetenschappers, enz. 

Op 5 januari 2021 werd een zoom-bijeenkomst gehouden met artsen uit heel Frankrijk, met inbegrip van de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen, Zwitserland en België, met het oog op de oprichting van regionale afdelingen die alle gebiedsdelen (in eerste instantie Franstalig) bestrijken. Zo zijn de Zwitserse tak, die Reinfosanté Zwitserland is geworden, en de Belgische tak, die Reinfocovidé België is geworden, onder impuls van enkele pioniers tot stand gekomen. De eerste dokterszoom vond plaats op 15 januari. De groep is geleidelijk gegroeid, met de deelname van artsen, tandartsen, dierenartsen, verpleegkundigen, paramedici en verzorgers uit alle beroepsgroepen. 

Associatie met andere collectieven was noodzakelijk. Er zijn samenwerkingsverbanden tot stand gebracht met Notre Bon Droit, Le Grappe, Docs4opendebate, Artsen voor Vrijheid, Lawyers4Democracy, CovidRationnel, om er maar een paar te noemen. De verspreiding van informatie over het bestaan van een vroegtijdige behandeling, de nutteloosheid van vrijheidsberovende maatregelen, de bewustmaking van de geestelijke en economische gezondheid van de bevolking, en in het bijzonder van het lijden van de jongsten, en tenslotte de elementaire voorzorgsbeginselen met betrekking tot de nieuwe « vaccinatie »-procedures, hebben geleid tot talrijke aanvallen, met name van de Orde van Geneesheren, die openlijk heeft gedreigd met strenge sancties tegen degenen die weigeren de vaccinatie te bevorderen(1). Zozeer zelfs dat, om de verdediging van de artsen en de bevordering van een echte medische deontologie mogelijk te maken, een nationale VZW werd opgericht met de medewerking van Reinfocovid.be en Artsen voor Vrijheid: Hippocrates België. 

Terzelfder tijd werd een ware « heksenjacht » geopend op instigatie van de Orde van Geneesheren. Artsen worden geschorst voor het uiten van een mening. Hun vrijheid om voor te schrijven wordt in twijfel getrokken. Zij die zich verzetten moeten discreet blijven. 

En toch vragen elke dag meer en meer patiënten om behandeld te worden door artsen die hen een vroegtijdige en doeltreffende behandeling zullen geven, in plaats van de officiële paracetamolbehandeling, zonder discriminatie van degenen die weigeren zich te laten « vaccineren ». De namen van de artsen die hun beroep in ere blijven houden, moeten met de nodige omzichtigheid worden genoemd om sancties te vermijden. 

Reinfocovid steunt, bevordert en neemt deel aan vele vreedzame demonstraties (zoals « La Boum »), maar waarvan bekend is dat zij gewelddadig en onevenredig worden onderdrukt door de ordehandhavers. 

De enige communicatieplatforms zijn de alternatieve media, aangezien de deur van de reguliere media volledig gesloten is voor hen die met een andere stem spreken dan het officiële dogma. Verzoeken om live-gesprekken met gezondheids- en regeringsautoriteiten worden door hen geweigerd. De censuur wordt strenger. Blanco kaarten zijn niet toegestaan en worden niet gesanctioneerd. 

Vandaag is de bewustmaking van jongeren en de ondersteuning van hun keuzevrijheid om te vaccineren een van de belangrijkste prioriteiten. Er zijn acties op gang gebracht om hen weer op adem te laten komen en hun levensvreugde te hervinden. Andere collectieven hebben dat ook gedaan. 

Ten tweede heeft Reinfocovid geïnvesteerd in de ontwikkeling en organisatie van multidisciplinaire zorg thuis, in tegenstelling tot de officiële bevelen om patiënten naar huis te sturen zonder zorg en met alleen paracetamol als behandeling. Het resultaat is dat steeds meer patiënten worden behandeld en, gevaccineerd of niet, goed vooruitgaan, IC-opnames worden vermeden en verdere opsluiting overbodig wordt. 

Dit initiatief, dat beantwoordt aan het deontologisch concept van Reinfocovid en Hippocrates België, draagt de naam Covisoins en is toegankelijk via zijn webpagina: https://covisoins.be

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een herziening van de interne organisatie en netwerken om de werking van de collectieve intelligentie te verbeteren en ons aan te passen aan de nieuwe uitdagingen die de totalitaire evolutie ons oplegt, namelijk optimale zorg blijven verlenen in een vijandig klimaat, en bescherming, een alternatief en een toevluchtsoord bieden aan hen die weigeren zich te onderwerpen aan de al dan niet verkapte verplichtingen van injecties met mogelijk giftige experimentele producten. 

De afdelingen « burgers » en « jeugd » worden steeds belangrijker. De rubriek « wetenschappelijke documenten » heeft tot doel de relevante informatie te ordenen om zo vaak mogelijk de feiten aan het licht te brengen die aantonen dat de 4 pijlers van de media-regering doxa pure leugens zijn (1. De epidemie zou ernstig zijn 2. er is geen behandeling 3. vrijheidsberovende maatregelen nuttig of zelfs onontbeerlijk zouden zijn ; 4. De « vaccins » zouden veilig en doeltreffend zijn en het virus uitroeien als ze bij iedereen herhaaldelijk zouden worden ingespoten). 

www.reinfocovid.be

Notes et références
  1. https://ordomedic.be/fr/avis/maladies/covid-19/deontologische-aspecten-aangaande-het-vaccinatieprogramma-tegen-covid-19
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.