Openbare raadpleging over 5G in Brussel: democratische rook en spiegels en een fabriek van onwetendheid

Foto : PxHere

Het milieueffectrapport[1] van het ontwerp van ordonnantie van het Brusselse Gewest tot verhoging van de grenswaarde voor de bescherming tegen radiofrequente elektromagnetische straling (RF-EMC) tot[2]) van 6 tot 14,5 V/m gaat er impliciet van uit dat de uitrol van 5G onvermijdelijk is en houdt op geen enkel moment rekening met de mogelijkheid om bij de huidige situatie (2G, 3G en 4G) te blijven. Zowel de verzadiging van het huidige netwerk als de uitrol van 5G worden als onvermijdelijk gezien, terwijl de mogelijkheid om adequate maatregelen te nemen om het dataverkeer te beperken, over het hoofd wordt gezien. Het verslag (of de « niet-technische samenvatting » ervan) heeft een eerste belangrijke vertekening.

Het is betreurenswaardig dat een administratie als Leefmilieu Brussel , die geacht wordt onafhankelijk te zijn van de uitvoerende macht, een dergelijk partijdig rapport publiceert, net zoals de oprichting van de 5G Citizens’ Deliberation Commission door de uitvoerende macht. Ter herinnering: deze commissie, bestaande uit 15 Europarlementariërs en 45 door het lot uit de Brusselse bevolking gekozen burgers, moest antwoord geven op de vraag  » Hoe willen we dat 5G wordt geïmplementeerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, rekening houdend met het milieu, de gezondheid, de economie, de werkgelegenheid en de technologische aspecten? « . Van bij het begin was er in deze commissie geen plaats voor burgers die gekant waren tegen de uitrol van 5G en die geen andere keuze hadden dan te weigeren deel te nemen[3]. Het is dan ook onaanvaardbaar te beweren dat wordt verwezen naar de « aanbevelingen » van deze Commissie, zoals in het verslag gebeurt, of het nu gaat om de aanbeveling « een strikte emissienorm (sic) van 14,5 V/m vast te stellen », de « te nemen milieumaatregelen », de « aanvullende of corrigerende maatregelen », enz.

Klimaatverandering

Over het cruciale vraagstuk van de antropogene klimaatverandering, dat in het licht van de huidige gebeurtenissen niet opnieuw behoeft te worden bezien[4], de bevindingen van Brussel Milieu in de samenvatting lijkt ondraaglijk licht: ondanks de opmerking van de  » de telecommunicatiesector is een belangrijke energieverbruiker en uitstoter van broeikasgassen  » (blz. 9 van de samenvatting) en, zoals iedereen weet, ondanks de enorme inspanningen die moeten worden geleverd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wordt de toename van het energieverbruik en van de productie van broeikasgassen in verband met de uitrol van 5G stilletjes overwogen; dit aspect wordt zelfs niet vermeld in de conclusies van deze samenvatting (de meeste lezers van de studie zullen zich tevreden stellen met het lezen van de samenvatting, die niettemin 18 bladzijden telt, terwijl het verslag 90 bladzijden telt).

De conclusies van het verslag (blz. 86) zijn echter veel duidelijker: « … hoewel in de ordonnantie milieubepalingen zijn opgenomen, zullen deze de aanzienlijke toename van het energieverbruik en de afvalproductie ten gevolge van de uitrol van 5G in vergelijking met de huidige ordonnantie (alternatief 0) slechts in geringe mate afzwakken, wat ook in strijd is met de klimaat- en milieudoelstellingen van het Gewest die gericht zijn op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en op een duurzame, sobere, lokale en circulaire consumptie « . Waarom deze zin niet in de conclusies van de samenvatting laten staan?

ICNIRP, een instrument voor de lobby

Met dit verslag heeft Brussel Leefmilieu het democratische rook- en spiegelproces voortzet dat door de uitvoerende macht in gang is gezet, en tegelijkertijd onjuiste informatie verstrekt en bijdraagt tot de fabriek van onwetendheid die de telecomlobby zo dierbaar is, in het bijzonder met betrekking tot de internationale beschermingsnormen, met name die van de ICNIRP (Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling), waarvan wordt gezegd dat zij bescherming bieden tegen het « enige bewezen biologische effect », namelijk het thermische effect[5]; er zijn vele andere « potentiële » biologische en zelfs gezondheidseffecten[6 ], maar geen enkele studie heeft een oorzakelijk verband aangetoond (punt 1.3.1.f van de samenvatting, blz. 11).

In dit opzicht citeert het rapport eenvoudigweg studies die gunstig zijn voor de stellingen van de ICNIRP en de telecomlobby en negeert het alle andere, in feite duizenden studies die in de afgelopen 50 jaar zijn gepubliceerd. Zo is wat in het verslag wordt gezegd over genetische effecten bijzonder stuitend en bereikt het het toppunt van verkeerde informatie:  » Geruststellend is dat uit de resultaten blijkt dat hoe wetenschappelijker een studie is, hoe minder genetische schade er optreedt  » (over deze genotoxische effecten, zie hieronder). A fortiori kan men er niet op vertrouwen dat de auteurs van het verslag de meta-analyses aan de kaak stellen waaruit blijkt dat de conclusies van studies over biologische en gezondheidseffecten afhangen van de wijze van financiering: de door de industrie gefinancierde studies laten voor het merendeel geen biologische of gezondheidseffecten zien, in tegenstelling tot de studies die met overheidsgeld of door van de industrie onafhankelijke instanties worden gefinancierd. Deze invloed is niet nieuw: in 85 studies over de genotoxiciteit (DNA-beschadiging) van RF-EMC’s die tussen 1990 en 2005 zijn gepubliceerd, is in 43 studies een effect gevonden en in 42 geen, een min of meer gelijke verdeling (wat niet ongebruikelijk is bij dit soort vergelijkingen). Opmerkelijk is echter dat 32 van de 35 door de gsm-industrie en de Amerikaanse luchtmachtlobby gefinancierde studies geen effect aantoonden, en dat één van de drie door de lobby gefinancierde studies waarin wel een effect werd gevonden, bijna niet werd gepubliceerd (bron: www.microwavenews.com/RR.html ).[7]

De meeste landen in de wereld baseren zich op de aanbevelingen van de ICNIRP, een particuliere instelling naar Duits recht die in 1992 is opgericht door Michael Repacholi om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de telecommunicatie-industrie. Het functioneert als een gesloten club: alleen de leden beslissen wie er binnen mag, en alleen degenen die het idee verdedigen dat als er geen thermische effecten zijn, er ook geen gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn, worden toegelaten. Zij past geen enkele regel van transparantie of onafhankelijkheid toe, aangezien integendeel de meeste van haar vroegere of huidige leden bekend staan om hun banden met de telecomindustrie.

De nauwe relatie van de ICNIRP met de industrie is reeds lang gedocumenteerd in de volgende onderzoeken en documenten:

- ICNIRP: belangenconflicten, regelgeving en 5G.
In juni 2020 publiceerden de Europarlementariërs Klaus Buchner en Michèle Rivasi een rapport over de onafhankelijkheid van de ICNIRP. voor echt onafhankelijk wetenschappelijk advies kunnen en mogen wij niet op de ICNIRP vertrouwen. De Europese Commissie en de nationale regeringen van landen als Duitsland moeten de financiering van ICNIRP stopzetten ».
Informatie en verslag op de website van Michèle Rivasi :  michele-rivasi.eu/a‑la-une/icnirp-conflicts-interests-5g-and-regulatory-capture .

- Hoeveel is veilig?
Een
onderzoek door journalisten vanInvestigate Europe:  » Wetenschappers luiden de noodklok over de gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt door straling van mobiele technologie. Ongegrond, zeggen de meeste stralingsveiligheidsautoriteiten. Deze nemen het advies aan van een kleine kring van ingewijden die alarmerend onderzoek verwerpen en veiligheidslimieten vaststellen « .
investigate-europe.eu/publicaties/hoe-veel-is-veilig (Januari 2019).

- Zelfverwijzende auteurs achter de ICNIRP 2020-richtsnoeren voor stralingsbescherming.
 » … voldoen de richtsnoeren 2020 van de ICNIRP niet aan de basisvereisten van wetenschappelijke kwaliteit en zijn zij derhalve niet geschikt als basis voor het vaststellen van blootstellingsgrenzen voor RF-EMF met het oog op de bescherming van de menselijke gezondheid. Met haar uitsluitend thermische visie verzet de ICNIRP zich tegen de meeste onderzoeksresultaten… De ICNIRP 2020-richtsnoeren kunnen dan ook geen basis bieden voor goed bestuur ».
Door Else K. Nordhagen en Einar Flydal in het tijdschrift  Recensies over milieu en gezondheid in juni 2022.  https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022–0037/html

- Aspecten van de richtsnoeren 2020 van de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP) inzake radiofrequente straling.
 » De conclusie van de ICNIRP over kankerrisico’s luidt: « Samenvattend is er geen effect van radiofrequente EMV’s op de inductie of ontwikkeling van kanker aangetoond. Deze conclusie is niet juist en wordt tegengesproken door het wetenschappelijk bewijs. Er is nu overvloedig en overtuigend bewijs voor een verhoogd risico op kanker en andere negatieve gevolgen voor de gezondheid. De ICNIRP-richtsnoeren voor 2020 staan blootstelling toe tot niveaus waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn. In het belang van de volksgezondheid moeten de richtsnoeren van de ICNIRP voor 2020 onmiddellijk worden vervangen door werkelijk beschermende richtsnoeren die door onafhankelijke wetenschappers zijn opgesteld ».
Door: Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M.
Gepubliceerd in Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics
doi:10.26502/jcsct.5079117 .

- Belangenconflicten en vooringenomenheid in adviescomités voor de volksgezondheid: het geval van de WHO-werkgroep inzake elektromagnetische velden (EMV). Don Maisch. Gepubliceerd in 2006 in het tijdschrift van het Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine (ACNEM). Op verzoek beschikbaar in het Frans.
https://www.researchgate.net/profile/Don-Maisch

Volkomen ontoereikende beschermingslimieten

« Op basis van deze drempel [van hetnadelige thermische effect] en het voorzorgsbeginsel beveelt de ICNIRP aan de blootstelling van de bevolking aan straling te beperken tot maximaal 41,2 V/m. De huidige Brusselse norm van 6 V/m is dus 50 keer [8] lager dan de ICNIRP aanbeveling. Het Brussels Gewest hanteert een van de strengste normen ter wereld, strenger dan in Vlaanderen en Wallonië  » (samenvatting, bladzijde 8). In feite is dit verschil zeer beperkt, van dezelfde orde als dat tussen pest en cholera, zoals hieronder wordt uitgelegd.

De door de ICNIRP aanbevolen grenswaarde is 41,2 V/m (volt/meter) voor de elektrische veldsterkte van straling met een frequentie van 900 MHz (megahertz), wat, omgerekend naar vermogensdichtheid, overeenkomt met 4,5 W/m2 (watt/vierkante meter).

De door vele onafhankelijke deskundigen aanbevolen grenswaarden voor radiofrequenties (RF) liggen ver onder die van de ICNIRP, met een factor van ongeveer 100.000, en dus ook onder die welke momenteel in Brussel van kracht zijn (met een factor 2000), wat de vermogensdichtheid betreft. De auteurs van het BioInitiative-rapport[9] bevelen bijvoorbeeld een limiet aan van ongeveer 5 μW/m2 (microwatt/m2 of 0,04 V/m) voor de cumulatieve blootstelling aan RF-golven buiten de woning. Voor 2G, 3G en 4G heeft de Europese Academie voor Milieugeneeskunde (EUROPAEM)[10] 100 μW/m2 (0,2 V/m) aanbeveelt, maar 10 keer minder tijdens de slaap en 100 keer minder voor kinderen en kwetsbare personen (1 μW/m2, of 0,02 V/m). HetInstitut für Baubiologie[11] beveelt soortgelijke waarden aan.

Deze grenswaarden lijken misschien laag, maar zijn niet verwonderlijk als men bedenkt dat de ICNIRP-waarden een miljard maal het niveau van natuurlijke EMV bij deze frequenties vertegenwoordigen (hetgeen betekent dat de door de onafhankelijke deskundigen voorgestelde grenswaarden nog steeds meer dan een miljard maal hoger zijn dan natuurlijke EMV).[12]

Bovendien worden de voor telefonie gebruikte EMV’s gemoduleerd om gegevens over te dragen, hetgeen in de natuur niet bestaat en een weinig begrepen component van hun toxiciteit vormt, die volgens sommige studies niettemin belangrijk is [13] .

Een gebrekkige meetprocedure

Het Brussels Gewest volgt de aanbevelingen van de ICNIRP voor de berekening of meting van RF-EMF: het intensiteitsniveau van een EMF wordt gemiddeld over 6 minuten (« RMS-waarde »)[14] en houdt geen rekening met de ogenblikkelijke intensiteitspieken, die de regel zijn voor mobiele telefonie en waarmee een « piekwaarde » overeenstemt[15]. Voor de biologische effecten van EMV zijn het deze piekwaarden die tellen; om dit fundamentele verschil te illustreren, laten we zeggen dat als u 100 naaldprikken van 1 mm diep in het hart zou krijgen (gemiddelde waarde), u geen nadelige gevolgen zou ondervinden, terwijl een enkele naaldprik van 100 mm (piekwaarde) fataal zou kunnen zijn.

De verhouding tussen de piek- en de RMS-waarde in termen van vermogensdichtheid ligt in de orde van grootte van 25 voor een 2G‑, 3G- of 4G-antenne, maar is veel hoger, in de orde van grootte van 1000, voor een 5G-antenne.[16] Vanuit dit oogpunt zou 5G wel eens nog giftiger kunnen blijken dan de vorige generaties.

Waarom vermelden de auteurs van het verslag deze welbekende truc niet?[17]

Waren de opstellers van het rapport verkeerd ingelicht?

Punt 3.6 van het verslag(Menselijke gezondheid, blz. 39) wordt ingeleid door een preambule waarin onder meer wordt gesteld dat « de hieronder beschreven stand van de techniek derhalve in de eerste plaats gebaseerd is op de eerdere werkzaamheden van het comité van deskundigen « .

Het eindigt met de conclusie (blz. 41):  » Voor de frequenties die nu in gebruik zijn, zijn de beschikbare gegevens gebaseerd op 20 tot 30 jaar onderzoek… Concluderend kan worden gesteld dat de huidige stand van de kennis niet toelaat schadelijke effecten aan te tonen, maar evenmin toelaat te concluderen dat er een totale afwezigheid is van gevolgen voor de gezondheid « .

Voor iedereen met enige kennis van zaken is deze passage uit het verslag schokkend. Enerzijds verschenen de eerste gegevens na het einde van de Tweede Wereldoorlog, bijna 70 jaar geleden, en anderzijds zijn de « schadelijke effecten  » op grote schaal aangetoond, hetgeen allemaal gemakkelijk te verifiëren is.

Wat de datum van de eerste studies over de toxiciteit van kunstmatige RF EMV’s betreft, zijn hier twee documenten die de ouderdom ervan aantonen. Zij tonen aan dat de ontdekking van niet-thermische « schadelijke effecten » bijna 70 jaar teruggaat:

1. Het verslag van een symposium over de gevaren van microgolven, gehouden in 1957 in Washington: Proceedings van de tri-service conferentie over de biologische gevaren van microgolfstraling, 15–16 juli 1957. Pattishall, Evan G. George Washington Univ, 1958.
https://archive.org/details/DTIC_AD0115603

2. Meer dan 2000 documenten van vóór 1972 over de biologische effecten van radiofrequente straling.
Glaser, Z.R. [US] Naval Medical Research Institute, 1972.
Een bibliografie van meer dan 2000 referenties over biologische reacties op radiofrequente straling, gepubliceerd tot juni 1971.
Dr Magda Havas, PhD.
https://magdahavas.com/from-zorys-archive/pick-of-the-week-1-more-than-2000-documents-prior-to-1972-on-bioeffects-of-radio-frequency-radiation/

Onder de vele andere studies van meer dan 30 jaar geleden, zijn er die over de bloed-hersenbarrière (BBB) en het immuunsysteem.

Effect op de bloed-hersenbarrière (BBB)

De BBB is een speciale laag cellen die de hersenen beschermt door te voorkomen dat giftige stoffen in de bloedbaan de hersenen bereiken. De opening van deze barrière kan leiden tot ontwikkelingsziekten van het zenuwstelsel, neurodegeneratieve ziekten (Alzheimer, enz.) en de ontwikkeling van tumoren in de hersenen.

In 1975 publiceerde Allan Frey het resultaat van zijn onderzoek in de Annals of the New York Academy of Sciences: blootstelling aan laag-intensieve 1,9 GHz microgolven opent de BBB bij ratten. Later hebben andere door vakgenoten beoordeelde studies de bevindingen van Frey bevestigd, met name die welke in de jaren negentig zijn gepubliceerd door het team van professor Leif G. Salford (Universiteit van Lund). Leif G. Salford presenteerde zijn onderzoek en zorgen aan het EU Parlement in 2000.

- Permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière geïnduceerd door 915 MHz elektromagnetische straling, continue golf en gemoduleerd bij 8, 16, 50, en 200 Hz
Leif G. Salford en anderen. 1994.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8012056/

- Gezondheidsrisico’s van mobiele telefoons?
Allan Frey. 2012.
Allan Frey herziet zijn studie uit 1975 en legt uit hoe corrupte wetenschappers hem in diskrediet brachten en er tegelijkertijd in slaagden het onderzoek naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling in de Verenigde Staten tot een druppel te reduceren:
electrosmog.grappe.be/doc/sc/brain/Frey_Allan_Cell-Phone-Health-Risk_2012.pdf

- Beschadiging van zenuwcellen in zoogdierhersenen na blootstelling aan microgolven van GSM mobiele telefoons
Leif G. Salford en anderen. 2003. Vrije toegang.
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.6039

- Leif G. Salford’s presentatie voor het EU Parlement in 2000:  electrosmog.grappe.be/doc/sc/brain/Salford-Leif_EU_Parlement_2000.pdf

Immuunsysteem

Vanaf 1970 werden in de USSR studies verricht naar de effecten van RF-EMF op het immuunsysteem van proefdieren. De voornaamste bevindingen zijn als volgt:

  • Een chronische dagelijkse blootstelling van 100–500 μW/cm2 kan onomkeerbare biologische pathologische reacties induceren.
  • 50 μW/cm2 is de blootstellingsdrempel voor schadelijke biologische effecten. Deze effecten zijn niet pathologisch, aangezien het lichaam kan compenseren, maar op lange termijn kan de voortdurende compensatie leiden tot ongewenste effecten.
    Ter vergelijking: de ICNIRP-grenswaarde bij de beschouwde frequenties (rond 2 GHz) ligt dicht bij 1000 μW/cm2.
  • Dit onderzoek heeft ook een dosis-afhankelijk verband aangetoond in de effecten van RF-EMF op het immuunsysteem.

Bron: Bewijs voor effecten op de immuunfunctie. BioInitiative rapport, hoofdstuk 8. https://bioinitiative.org

Genotoxische effecten

In 1995 publiceerden Henry Lai, hoogleraar bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit van Washington, en N.P. Singh het eerste artikel waarin melding werd gemaakt van DNA-schade in de hersencellen van ratten die werden blootgesteld aan straling die vergelijkbaar is met die van mobiele telefoons.[18]

In juni 2022 heeft dezelfde Henry Lai een inventaris opgemaakt van studies over de genotoxische effecten van elektromagnetische straling met zeer lage frequentie en radiofrequentie (RF). Voor RF identificeerde hij in totaal 423 studies waarvan er 291 (68%) genetische effecten aantoonden en 132 (32%) niet.[19]

Het voorzorgsbeginsel gekaapt

Bladzijde 27 van het verslag:  » De drempelwaarde voor biologische effecten is vastgesteld op 4 W/kg, of 292 V/m2 , hetgeen overeenkomt met een blootstelling waarboven het thermische effect schadelijk is, aangezien het lichaam niet langer in staat is de warmte naar behoren af te voeren. De ICNIRP heeft maximale blootstellingsrichtsnoeren vastgesteld op basis van het voorzorgsbeginsel en alleen bekende en bewezen effecten [d.w.z. het enige thermische effect, alle andere effecten worden ontkend]. Het voorzorgsbeginsel houdt in dat wanneer er onzekerheid bestaat over het bestaan of de omvang van risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu, beschermende maatregelen moeten worden genomen zonder te wachten totdat de realiteit of de ernst van deze risico’s volledig is aangetoond. Daarom past de ICNIRP een veiligheidsfactor van 50 toe en beveelt zij aan de blootstelling van de bevolking aan straling te beperken tot maximaal 41,2 V/m. De huidige Brusselse norm van 6 V/m ligt dus 50 keer lager dan de ICNIRP-aanbeveling « .

De auteurs van het verslag hadden het voorzorgsbeginsel niet beter kunnen definiëren, maar zij geven blijk van een verbijsterende blindheid voor de gehele wetenschappelijke literatuur over de biologische en gezondheidseffecten van RF-EMF’s, waardoor zij zonder enige schaamte kunnen zeggen dat het voorzorgsbeginsel goed wordt nageleefd. Zij weigeren ook te luisteren naar de oproepen van wetenschappers en artsen uit de hele wereld, die de laatste 20 jaar in aantal zijn toegenomen. In de oproep die in 2015 is gedaan en in april 2020 is ondertekend door 253 EMV-deskundigen uit 44 landen, die allemaal collegiaal getoetst onderzoek hebben gepubliceerd over de biologische en gezondheidseffecten van EMV, wordt bijvoorbeeld opgeroepen tot strengere blootstellingslimieten en tot een beoordeling van de potentiële biologische effecten van 4G- en 5G-telecommunicatietechnologieën op planten, dieren en mensen ( emfscientist.org ). Een ander voorbeeld is de in 2018 gelanceerde internationale oproep om de uitrol van het 5G-terrestrische en ruimtenetwerk stop te zetten ( 5gspaceappeal.org ), dat meer dan 300.000 handtekeningen verzamelde van wetenschappers (7.000+), ingenieurs (14.000+), artsen (4.400+) en burgers.

Economische kosten van de uitrol van 5G

Het hogere energieverbruik dat gepaard gaat met de uitrol van 5G zal onvermijdelijk resulteren in hogere kosten voor gebruikers van mobiele netwerken, met name in het huidige klimaat van snel stijgende elektriciteitsprijzen. Dit is duidelijk wanneer men bedenkt dat, alleen al voor de exploitatie van het 5G-netwerk, een toename van het elektriciteitsverbruik van het land met ongeveer 2% algemeen wordt aanvaard.

Zozeer zelfs dat de economische levensvatbaarheid van 5G door werknemers van Orange France in twijfel is getrokken in een gelukkig uitgelekt intern document; zij betwisten de uitrol van 5G ook op basis van de gevolgen voor het milieu: www.stop5g.be/fr/doc/Orange_Pourquoi-stopper-la-5G_sept2020.pdf

Francis Leboutte
Woordvoerder van het Collectif stop5G.be

Het Collectif stop5G.be nodigt u uit om te reageren op de publieksenquête,
zie de rubriek Acties op haar website:

www.stop5g.be/fr/#actions

___

[1] https://environnement.brussels/thematiques/ondes-et-antennes/enquete-publique-projet-de-plan-regional-sur-lenvironnement-electromagnetique-bruxelles

[2] RF-EMF: radiofrequent (of microgolf) elektromagnetisch veld (of straling).

[3] Zie La 5G et la démocratie cosmétique, de brief van een door het lot getrokken burger die weigert deel te nemen aan dit « dwazenspel » op de website van de krant La Libre: https://www.lalibre.be/debats/opinions/2021/04/01/la-5g-et-la-democratie-cosmetique-ESTTTZNHA5DIBK7ZIDXC5ELYNQ/

[4] Dramatische overstromingen, gigantische bosbranden en andere rampen die, gezien hun frequentie en omvang, niet meer natuurlijk zijn, versnelde achteruitgang van de biodiversiteit, enz.

[5] Het thermische effect: de verhitting van weefsels.

[6] In dit deel over de huidige toestand van de menselijke gezondheid (vóór de uitrol van 5G) wordt geen melding gemaakt van gezondheidseffecten, hoewel kanker en andere ziekten wel worden genoemd bij de mogelijke effecten. Het verslag zelf is op dit punt nauwelijks preciezer (blz. 39).

[7] In soortgelijke zin (kanker veroorzaakt door zeer laagfrequente EMV), maar recenter : Extreem laagfrequente elektromagnetische velden en kanker: Hoe de bron van financiering de resultaten beïnvloedt. David O. Carpenter. 2019. https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.108688

[8] V/m (elektrische veldsterkte) is niet rechtstreeks vergelijkbaar met W/m2 (vermogensdichtheid van elektromagnetische velden). Intensiteiten moeten worden omgezet in vermogensdichtheden en vervolgens moeten de dichtheden worden vergeleken. Aangezien de vermogensdichtheid varieert met het kwadraat van de intensiteit, volstaat het ook het kwadraat van de verhouding van de intensiteiten te nemen — (41,2/6) in het kwadraat is gelijk aan ongeveer 50.

[9] BioInitiatief 2012. Een grondgedachte voor op biologische gegevens gebaseerde blootstellingsnormen voor elektromagnetische straling met lage intensiteit (Pleidooi voor beschermingsnormen voor elektromagnetische straling op laag niveau op basis van biologische effecten).
Het BioInitiative-rapport is het werk van 29 onafhankelijke wetenschappers uit 10 landen, die allen deskundig zijn op dit gebied (21 van hen hebben een of meer doctorsgraden en 10 hebben een of meer medische graden). Het geeft een stand van zaken van de kennis over het effect van elektromagnetische velden (EMV) op mensen en levende organismen, gebaseerd op enkele duizenden wetenschappelijke studies.

[10] Europese Academie voor Klinische Milieugeneeskunde,  europaem.eu/nl

[11] Instituut voor Bouwbiologie,  baubiologie.de

[12] Planetaire elektromagnetische vervuiling: het is tijd om de gevolgen ervan te evalueren.
Priyanka Bandara, David O Carpenter. 2018.
www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221–3/fulltext

[13] De rol van intensiteit, blootstellingsduur en modulatie op de biologische effecten van radiofrequente straling en blootstellingsrichtsnoeren. Henry Lai & B. Blake Levitt. Elektromagnetische biologie en geneeskunde. 2022. https://doi.org/10.1080/15368378.2022.2065683

[14] Root mean square.

[15] Of « piekwaarde » (PEAK).

[16] De donkere kant van 5G (David Bruno, 2022), blz. 45.

[17] Het is bijvoorbeeld bekend dat het pieksignaalvermogen van een draadloos DECT-telefoonbasisstation tot 100 maal hoger kan zijn dan het gemiddelde signaalvermogen.

[18] Acute lage-intensiteit microgolfblootstelling verhoogt DNA-enkelstrengbreuken in rat-hersencellen.
Henry Lai en N.P. Singh. 1995.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7677797/

[19] Genetische effecten van niet-ioniserende EMV Abstracts (2022)
Henry Lai. 2022.
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/2022/06/Genetic-Effects-of-Non-Ionizing-EMF-Abstracts-2022.pdf

PDF voor afdrukken
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Espace membre

Leden