Open brief aan minister Sophie Wilmès

door burgerinitiatief

Vragen aan de Belgische regering over coronavirus, inperking en toekomstige vaccins.

Aan mevrouw Sophie Wilmès, Eerste Minister

Kopiëren naar : Ministers van Volksgezondheid in België

Mevrouw de Eerste Minister, wij proberen de tegenstrijdige en vaak beperkende maatregelen te begrijpen die de laatste weken zijn genomen, met name door uw regering. Natuurlijk zijn wij ons niet onbewust van de moeilijkheden waarmee leiders overal ter wereld worden geconfronteerd. In alle bescheidenheid hopen wij dan ook dat onze vragen zullen bijdragen tot het vinden van de beste oplossingen voor een democratische uitweg uit de crisis waarin wij ons bevinden. 

Wij zouden graag van u duidelijke en concrete antwoorden krijgen op onze bezorgdheid, in de overtuiging dat deze ook wordt gedeeld door een groot aantal mensen, of het nu gaat om gezondheidswerkers die aan een zware beproeving worden blootgesteld of om gewone burgers.Ons burgercollectief Initiative Citoyenne, dat in 2009 werd opgericht naar aanleiding van de AH1N1-griep, had al een aantal vragen gesteld over de goedkeuring van een uitzonderingswet, de contouren van het begrip « pandemie » en de implicaties voor de vrijheden en de informatie op het gebied van gezondheid, zowel wat de ziekte als wat de behandelingen en vaccins betreft.(1)De aanvankelijke relevantie van onze vragen bleek uit het feit dat de WHO ter verantwoording was geroepen door de Raad van Europa(2) en, helaas, door de talrijke in de medische literatuur erkende bijwerkingen van het H1N1-vaccin, zoals narcolepsie(3).

Met de coronaviruscrisis zijn wij getuige van een ongekende paniek op wereldschaal en ook van ongekende maatregelen om de openbare vrijheden te beperken, zoals de door onze grondwet gewaarborgde vrijheid van beweging en vergadering.

1. Kunt u voor ons allen definiëren wat een « pandemie » is?

In 2009 had de WHO namelijk al uit haar definitie geschrapt dat er een groot aantal sterfgevallen moest zijn om het maximumalarm in werking te stellen(4) en in 2013 deelde de Quotidien du Médecin ons mee dat de Organisatie haar aanpak opnieuw wijzigde en « haar waarschuwingssysteem vereenvoudigde » (met 4 fasen: interpandemie, alarm, pandemie, overgang, interpandemie,…)(5) Dus hoe is de situatie nu? 

2. Kunt u ons vertellen « wie is WIE »?

a) Wat is het aandeel van de particuliere sector in de financiering van de WHO?

b) Wie beslist er precies binnen de WHO om een « pandemie » uit te roepen, en wie beslist er uiteindelijk als er onenigheid is? En welke manoeuvreerruimte hebben de staten als dit besluit eenmaal is genomen? 

c) Wat is volgens u de rol van deskundigen? Houdt de WHO bij de selectie van deskundigen rekening met mogelijke belangenconflicten, en hoe concreet? 

d) Wat vindt u van de recente suggestie van een directeur van de WHO dat gezondheidswerkers huis-aan-huis moeten gaan om besmette mensen in hun huizen op te sporen en hen in isolatie te plaatsen(6)?

e) Ondanks de « coördinerende » rol van de WHO moet worden vastgesteld dat de door de verschillende Europese staten genomen maatregelen niet uniform zijn(7). Wat bezielen deze verschillende maatregelen u voor een beleid in ons land? 

3. Enkele punten van het « Belgische beheer » van deze crisis: 

a) Wie beslist waarover, gezien de verschillende structuren en comités in een land als het onze waar 9 ministers verantwoordelijk zijn voor gezondheid? (Nationaal Veiligheidscentrum ? Sciensano ? Risk Management Groep ? GEES ? andere ?) Kunt u de activiteiten of beroepen van elk van de Belgische deskundigen die met dit dossier zijn belast openbaar maken en ons zeggen op welke basis u hun eventuele belangenconflicten beoordeelt? 

b) Verscheidene internationaal gerenommeerde actoren hebben zich minder alarmistisch uitgelaten over de coronaviruscrisis. Kunt u ons zeggen of u rekening hebt gehouden met het advies van deze deskundigen en veldartsen en zo niet, op welke basis hebt u ze afgewezen? Zoals: De Franse Vereniging voor Huisartsgeneeskunde:  » een ongerechtvaardigde dramatisering « .(8)Prof. François Bricaire, specialist infectieziekten, lid van de Franse Academie voor Geneeskunde:  » overdreven bezorgdheid « .(9)Prof. Didier Raoult, specialist besmettelijke ziekten:  » een wereldwijde hysterie « .(10)Dr. Eric Cua, specialist infectieziekten in het universitair ziekenhuis van Nice:  » 99% van de patiënten herstellen. Het is geen virus dat de bevolking zal decimeren, we weten dat dit virus « (11); Dr Wolfgang Wodarg, Duits longarts en epidemioloog, voormalig deskundige voor de Raad van Europa: « We hebben een onderzoekscommissie nodig voor de kwestie van het coronavirus (12)

c) Wij hebben te maken met een echte « oorlog » van cijfers, met dagelijkse prognoses en tellingen waarop de overheid haar beslissingen inzake indamming en de evolutie van de te nemen maatregelen baseert. Deze cijfers zijn echter onderhevig aan twijfel en evolutie, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de recente « retropedal » van de epidemioloog Neil Ferguson (Imperial College of London), wiens model van de evolutie van het coronavirus door de meeste staten als referentie is genomen(13). Kunt u ons daarom uitleggen hoe u de betrouwbaarheid van de ziekte- en sterftecijfers in België (?) vaststelt of meet, wanneer: — niet de gehele bevolking wordt getest — volgens Chinese gegevens tot 80% van de infecties asymptomatisch zou kunnen zijn!(14) — 20–40% van de sterfgevallen toegeschreven aan Covid-19 in België werden niet eens getest(15) — is het moeilijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen degenen die met Covid-19 sterven en degenen die aan Covid-19 sterven(16)

d) Kunt u ons herinneren aan het aantal mensen dat in België elke dag sterft in normale tijden (alle oorzaken samen), en bijvoorbeeld in deze tijd van het jaar? Zijn er vóór deze coronavirusepisode ooit pieken geweest in het sterftecijfer (bv. in verband met infecties van de luchtwegen, of andere oorzaken)? 

e) Welke maatregelen hebt u genomen om dergelijke onzorgvuldigheden in verband met het ontbreken van maskers te voorkomen? Ter herinnering: een voorraad van 6 miljoen maskers (FFP2), werd in februari 2019 vernietigd(17), zonder te worden vervangen.

f) Kunt u ons uitleggen wat de redenen zijn voor het Koninklijk Besluit van 17 maart 2020 waarbij een lid van uw regering het gebruik van snelle opsporingstests voor het coronavirus uitdrukkelijk verbiedt voor een periode van 6 maanden, terwijl op dat moment al bekend was dat de landen die de meeste tests hadden uitgevoerd de laagste sterftecijfers hadden (Zuid-Korea, Duitsland, enz.)(18) ? Bij gebrek aan dergelijke tests maken ziekenhuizen zoals het AZ VUB (Brussel) systematisch gebruik van (bestralings)scans van de borstkas om patiënten te testen en te « triëren », waardoor meer dan 9 op de 10 patiënten onnodig aan straling worden blootgesteld(19) ! Kunt u een beschrijving geven van de verschillende tests die momenteel beschikbaar zijn, van de tests die in de pijplijn zitten en van hun respectieve betrouwbaarheidsgraad? En vertel ons ook waarom de geaccrediteerde klinische biologielaboratoria terzijde zijn geschoven ten gunste van de industriële bedrijven(20)?

g) Waarom verstrekt uw regering met betrekking tot behandelingen, preventieve maatregelen en risicofactoren geen voldoende pluralistische en onafhankelijke informatie aan patiënten en artsen, terwijl 70% van de patiënten voorstander is van een standaardvergoeding van complementaire geneesmiddelen(21)? Waarom vertellen we de bevolking (van wie 70% een vitamine D‑tekort heeft) bijvoorbeeld niet dat het risico van ziekenhuisopname voor Covid-19 verhoogd is bij mensen met een tekort aan deze vitamine(22)? Waarom wordt vitamine C niet aan ziekenhuizen en artsen/patiënten beschikbaar gesteld voor intraveneuze infusie, terwijl deze opmerkelijk veilige behandeling reeds doeltreffend is gebleken en in Chinese en Amerikaanse ziekenhuizen wordt toegepast(23)? Waarom wijst u patiënten die tegen de seizoensgriep zijn gevaccineerd er niet op dat hun kwetsbaarheid voor het coronavirus volgens een studie van het Amerikaanse leger met 36% is toegenomen(24) en besluit u daarom vóór de volgende winter de aanbevelingen voor toekomstige griepvaccins aan te passen? 

4 . Kunt u ons vertellen wat « inperking » betekent voor uw regering?

a) Betekent dit het muilkorven van vrijheden, het verhinderen van de toegang tot andere gezondheidszorg dan die voor het coronavirus, het verhinderen van het functioneren van justitie, van scholen om les te geven, van gezinnen om elkaar te vinden? 

b) Hoe verklaart u dat sommige landen « overleven » zonder inperking (Zweden, Wit-Rusland, Taiwan, Zuid-Korea, enz.)(25)?

c) Hoe houdt uw regering rekening met de psychologische gevolgen van de opsluiting voor de bevolking (één Belg op twee zou psychologische problemen hebben(26) ), wat een bron van ernstige morbiditeit voor de bevolking in het algemeen is, maar ook het achterwege laten van zorg voor een heel, toch al kwetsbaar deel van de bevolking (chronisch zieken, mensen met zeldzame ziekten en diverse handicaps), wier consulten worden afgezegd en operaties uitgesteld, met gevaar voor hun gezondheid en uit naam van de uitsluitende obsessie met het coronavirus(27) ?

d) Hoe verklaart u alle impopulaire en verontrustende maatregelen die er op een veel handigere manier doorheen gejaagd worden nu de mensen beperkt zijn en minder in staat om te protesteren (installatie van 5G, waarvan de gevaren door duizenden wetenschappers over de hele wereld aan de kaak zijn gesteld(28)en dit ondanks het feit dat een groot deel van de bevolking er categorisch op tegen is(29) roept op tot het einde van contant geld(30) of zelfs een totaal verbod op contant geld in een aantal essentiële winkels; het vooruitzicht van een steeds strenger volgen van mensen in naam van hun « veiligheid(31)…) ?

5. Welk beleid inzake « vaccins »?

De meeste regeringen wachten « als een messias » op het vaccin dat de WERELD zal redden! 5 miljoen voor CEPI, de Coalition for Innovations in Pandemic Preparedness, werd onlangs gerechtvaardigd door minister van Financiën Alexander De Croo. De heer De Croo zei dat het CEPI binnen 4 maanden met de klinische proeven zal beginnen en dat « er geen tijd te verliezen is » omdat het levens zou kunnen redden(32). Gezien de « matige mortaliteit » (vgl. In de woorden van Dr Charlotte Martin, CHU St Pierre(33)) van Covid-19, hoe kun je er van meet af aan zo zeker van zijn dat een vaccin dat in zo’n kort tijdsbestek is ontwikkeld niet tot meer sterfgevallen en ziekten zal leiden, zoals reeds is gebleken bij andere vaccins (H1N1, dengue, enz.)(34)? Op welke basis hebt u ervoor gekozen 5 miljoen overheidsgeld te investeren wanneer het virus muteert(35), wanneer er 8 verschillende stammen van het virus zijn(36), wanneer de kwestie van de mogelijke herbesmetting van patiënten nog steeds niet is opgelost(37), en wanneer verschillende deskundigen reeds op grote bezwaren hebben gewezen: 

Het feit dat essentiële veiligheidsbeoordelingsstappen (bij dieren) omzeild worden om redenen van urgentie(38), zoals het nagaan of vaccins ziekte-uitbraken kunnen veroorzaken, wat soms mogelijk is.

Het feit dat het vaccin gevaccineerde patiënten kan overgevoelig maken, waardoor zij een veel groter risico lopen op complicaties en dodelijke reacties bij een latere besmetting met het virus(39) (zoals bijvoorbeeld het geval was op de Filipijnen, met het dengue-vaccin van Sanofi, dat ook door de WHO werd aanbevolen, maar dat een staatsschandaal veroorzaakte(40)).

In eerdere wetenschappelijke publicaties over coronavirusvaccins is melding gemaakt van immunologische schade aan de longen(41).

Het feit dat verschillende vaccinprojecten (Moderna, CureVac, enz.) gebruik maken van een nieuwe technologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van RNA of DNA, een methode met onbekende risico’s die risico’s van auto-immuniteit en onomkeerbare genetische mutaties met zich mee kunnen brengen, waarvan het belang pas kan worden ingeschat na grootschalige experimenten op cobaye populaties(42)…Steunt u de toekomstige chantage van vaccins die plaatsvindt met de recente woorden van mevrouw Ursula vonder Leyen, volgens wie wij het contact met onze senioren zullen moeten beperken zolang het vaccin niet beschikbaar is(43)? Kunt u nu al garanderen dat de wet van 22 augustus 2002 zal worden nageleefd, d.w.z. het recht op vrije en geïnformeerde toestemming van patiënten? Art.8. § 1. De patiënt heeft het recht om vrijelijk in te stemmen met elke interventie door de beroepsbeoefenaar met voorafgaande informatie. […] § 2. De informatie die aan de patiënt wordt verstrekt met het oog op het verlenen van de in § 1 bedoelde toestemming, heeft betrekking op het doel, de aard, de urgentiegraad, de duur, de frequentie, de contra-indicaties, de neveneffecten en de risico’s die inherent zijn aan de ingreep en relevant zijn voor de patiënt, de nazorg, mogelijke alternatieven en de financiële implicaties. Zij omvatten ook de mogelijke gevolgen van weigering of intrekking van toestemming, en andere bijzonderheden die door de patiënt of de beroepsbeoefenaar wenselijk worden geacht, met inbegrip van eventuele wettelijke voorschriften waaraan in verband met een interventie moet worden voldaan.

6. Hoe verstaat u het begrip gezondheidsdemocratie?

Lijkt deze belangrijke notie van « gezondheidsdemocratie » u nog mogelijk in een context waarin we bijvoorbeeld dezelfde acteur als Bill Gates op zoveel verschillende niveaus aantreffen? Lijkt het u gezond en toelaatbaar dat een persoon, zelfs een zeer rijke, in staat is een dergelijke invloed uit te oefenen op het « gezondheids »-beleid van de wereld, terwijl hij zelf nooit heeft opgehouden dreigende pandemieën aan te kondigen? Dus, Bill Gates is niet op hetzelfde moment : 

 • een naaste medewerker van de huidige directeur-generaal van de WHO, ruim voor zijn benoeming in 2017(44)
 • de op één na grootste donor aan de WHO sinds jaren(45)
 • een financiële bijdrage aan het bovengenoemde CEPI (opgericht in 2017)(46)
 • een van de belangrijkste partners, samen met haar stichting, van « Event 201 », een wereldwijde voorbereidingsoefening voor een coronavirus pandemie die in samenwerking met het Davos Forum en de John Hopkins University wordt georganiseerd op 18 oktober 2019, enkele weken voordat de pandemie wordt aangekondigd(47)
 • een belangrijke investeerder in ondernemingen als CureVac, Moderna en Innovio, die werken aan een vaccin tegen het coronavirus met verschillende genetische DNA/RNA-technologieën(48)
 • degene die aankondigt dat het coronavirusvaccin eerst naar gezondheidswerkers zal gaan(49)
 • dat er geen grote bijeenkomsten meer zullen zijn totdat mensen zijn ingeënt(50) — de Lancet pleit nu voor hetzelfde(51)
 • het vooruitzicht van digitale certificaten om te weten wie natuurlijk geïmmuniseerd of gevaccineerd is(52) (cf. het door de VN gesponsorde ID 2020-project dat door haar stichting wordt gesteund via GAVI(53)) — het project dat het onzichtbare, met vaccins injecteerbare « immunisatieregister » van MIT financiert, dat gebruik maakt van nanotechnologie en onderscheid kan maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden(54)
 • degene die een plan van een miljard dollar steunt om de aarde te bedekken met videobewakingssatellieten(55)
 • degene die nu aankondigt dat hij massaal gaat investeren om in allerijl 7 fabrieken te laten bouwen voor de productie van de 2 meest veelbelovende anti-coronavirus vaccins(56)
 • die ook een studie over het coronavirus aan de KUL financiert(57) Mevrouw de Eerste Minister, uw antwoorden op onze bezorgdheid zijn van essentieel belang, in het kader van de zogenaamde pandemie die de beperking van onze fundamentele vrijheden voor iedereen mogelijk maakt.

We willen u nog een laatste gedachte meegeven. In 1945 schreef Georges Bernanos: « De dag kan niet ver meer zijn dat het net zo vanzelfsprekend zal lijken om onze sleutel in het slot te laten zitten, zodat de politie dag en nacht onze huizen kan binnendringen, als om onze portemonnee te openen voor elke vordering « (58). Had hij gelijk? Wij danken u hartelijk voor het in aanmerking nemen van deze brief. Wij verwachten relevante antwoorden en verduidelijkingen die vanuit medisch en democratisch oogpunt gerechtvaardigd zijn.

Voor Initiatief Citoyenne, Marie-Rose Cavalier, Sophie Meulemans, Muriel Desclée de Maredsous (initiative.citoyenne@live.be) Dr. Eric Beeth, huisarts, Dr. Pascal Sacré, anesthesist-intensivist, Dr. Kris Gaublomme, huisarts en voorzitter van de vereniging Preventie Vaccinatieschade 

Voor alle contacten: Me Georges Henri Beauthier, Berckmansstraat 89, 1060 Brussel gh@beauthier.be

Notes et références
 1. Contrat d’achat de vaccins H1N1 en l’Etat Belge et GSK : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/GSK_contrat_22_07_2009.pdf
 2. « Grippe AH1N1 : au Conseil de l’Europe, l’OMS sous le flot des critiques », Destination Santé, 26 janvier 2010 :https://destinationsante.com/grippe-a-h1n1-au-conseil-de-l-europe-l-oms-sous-le-flot-des-critiques.html
 3. Vytenis Andriukatis, ex Commissaire Européen à la santé, a ainsi déploré les « expériences terrifiantes » vécues par des centaines d’adultes et enfants suite aux effets secondaires du vaccin H1N1. Cf article de GALLAGHER,P., dans inews, le 22 février 2017 : https://inews.co.uk/news/health/eu-health-commissioner-narcolepsy-swine-flu-vaccine-528881Cf. aussi : MILLER,E., « Risk of narcolepsy in children and young people receiving AS03 adjuvanted pandemic A/H1N1 2009 influenza vaccine: retrospective analysis », BMJ 2013;346:f794. https://doi.org/10.1136/bmj.f794
 4. LALO,C.,BOURBOTTE,E., « Grippe H1N1 : l’OMS a‑t-elle menti? » JT 20H de TF1,17/02/2010.https://www.youtube.com/watch?v=GfB–uQA4iU&feature=emb_title
 5. ARCHIMÈDE,L., « Pandémie grippale : l’OMS simplifie son système d’alerte », Le Quotidien du Médecin, 12 juin 2013, plus en ligne.
 6. « W.H.O. Official: ‘May have to enter homes and remove family members’ », Extrait de JT de Fox News, posté sur Youtube le 7 avril 2020. https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=bmtEGNdee2Y&app=desktop
 7. « En Suède, les mesures pour lutter contre le Covid-19 n’ont pas modifié le quotidien des habitants », Euronews, 29 mars 2020. https://www.youtube.com/watch?v=LTxlZFEGlxo« En Biélorussie, le président refuse le confinement, Nouvel Obs, 1er avril 2020 https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200401.OBS26935/en-bielorussie-le-president-refuse-le-confinement-et-recommande-vodka-sauna-et-hockey.htmlGOULARD H., « Coronavirus : mille nuances de confinement en Europe », Les Echos, 3 avril 2020 https://www.lesechos.fr/monde/europe/coronavirus-mille-nuances-de-confinement-en-europe-1191732
 8. « Coronavirus : « Il y a une dramatisation qui n’a pas lieu d’être » selon la Société Française de Médecine Générale », La Montagne, 10 mars 2020. https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/coronavirus-il-y-a-une-dramatisation-qui-n-a-pas-lieu-d-etre-selon-la-societe-francaise-de-medecine-generale_13762329/
 9. Selon l’infectiologue François Bricaire, « l’inquiétude autour du coronavirus est exagérée », BFMTV, 9 mars 2020 : https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/selon-l-infectiologue-francois-bricaire-l-inquietude-autour-du-coronavirus-est-exageree-1228571.html
 10. PERRIER,B., « ‘Censure de fait’ et ‘hystérie mondiale’ : On a lu le livre de Didier Raoult, paru en pleine crise du coronavirus », Marianne, 28 mars 2020. https://www.marianne.net/debattons/idees/censure-de-fait-et-hysterie-mondiale-lu-le-livre-de-didier-raoult-paru-en-pleine
 11. FOUREL,F., « Coronavirus : ‘99% des patients guérissent’ rassure un infectiologue du CHU de Nice », France Bleu, 25 février 2020. https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-99-des-patients-guerissent-rassure-un-infectiologue-du-chu-de-nice-1582657278
 12. « Virus corona : un haut responsable de la santé réclame une commission d’enquête », interview du Dr Wolfgang Wodarg, KlaTV, 29 mars 2020. https://www.youtube.com/watch?v=vBUviqhNtuo&feature=emb_title
 13. PRESTIGIACOMO,A., « Emidemiologist Behind Highly-Cited Coronavirus Model Drastically Downgrades Projection », Daily Wire, 26 mars 2020. https://www.dailywire.com/news/epidemiologist-behind-highly-cited-coronavirus-model-admits-he-was-wrong-drastically-revises-model
 14. DAY,M., « Covid-19: four fifths of cases are asymptomatic, China figures indicate », BMJ, 2020;369:m1375. Publié le 2 avril 2020 https://doi.org/10.1136/bmj.m1375
 15. « Parmi les personnes décédées, 80 % sont décédées à l’hôpital des suites du coronavirus, 20 % en dehors du système hospitalier pour lesquels il n’y a pas eu confirmation de diagnostic. », Cf. « Coronavirus en Belgique : 1123 nouveaux cas détectés, « on s’oriente vers une stabilisation » » RTBF, 6 avril 2020. https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-en-belgique-suivez-en-direct-la-conference-de-presse-du-centre-de-crise?id=10476394« 40% des décès ont lieu dans des maisons de repos. Ces personnes n’ont donc pas effectué de tests». Cf. « Coronavirus en Belgique : la barre des 3000 décès dépassée »,RTBF, 10 avril 2020. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-suivez-en-direct-la-conference-de-presse-du-centre-inter-federal-de-crise-11h?id=10479728
 16. Selon le Telegraph, le gouvernement suédois a annoncé qu’il allait officiellement faire la distinction entre les décès ‘par’ et les décès ‘avec’ le coronavirus, ce qui devrait entraîner une réduction du nombre de décès déclarés. ; Le 20 mars, le président de l’institut allemand Robert Koch a confirmé que l’Allemagne compte comme décès de Covid19 toute personne décédée qui a été infectée par un coronavirus, qu’il ait ou non causé la mort. SPWRS, 24 mars 2020 https://swprs.org/rki-relativiert-corona-todesfaelle/L’Agence de santé publique du HSC d’Irlande du Nordpublie des bulletins de surveillance hebdomadaires sur la pandémie, dans lesquels elle définit les « décès Covid19 »comme les personnes qui sont décédées dans les 28 jours suivant le premier résultat positif, que le COVID-19 ait été ou non la cause du décès.https://www.hiddensyria.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Survellance-Bulletin-02.04.20.pdf
 17. « En 2019, la Belgique a détruit son stock de masques FFP2… sans le remplacer », Le Vif, 23 mars 2020. https://www.levif.be/actualite/belgique/en-2019-la-belgique-a-detruit-son-stock-de-masques-ffp2-sans-le-remplacer/article-belga-1268241.html
 18. « Coronavirus : l’Allemagne prend le pli de la stratégie sud-coréenne (et ça semble fonctionner) », RTBF, 30 mars 2020. https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-l-allemagne-prend-le-pli-de-la-strategie-sud-coreenne?id=10470277
 19. JORIS,M., « UZ Brussel : tous les patients sont testés pour le coronavirus. Quels résultats? »,RTBF, 29 mars 2020.https://www.rtbf.be/info/societe/detail_uz-brussel-tous-les-patients-sont-testes-pour-le-coronavirus?id=10470064
 20. « Coronavirus: les laboratoires de biologie clinique agréés, « écartés » au profit de firmes industrielles, n’ont plus confiance dans le gouvernement », Belga/ La Libre, 9 avril 2020. https://www.lalibre.be/planete/sante/coronavirus-les-laboratoires-de-biologie-clinique-agrees-ecartes-au-proft-de-firmes-industrielles-n-ont-plus-confiance-dans-le-gouvernement-5e8f7bd2d8ad581631d961da
 21. 70% des Belges francophones pour le remboursement des médecines douces, l’Avenir, 26 mars 2018. https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180326_01145735/70pct-des-belges-francophones-pour-le-remboursement-des-medecines-douces
 22. « 67% de la population serait carencée en vitamine D », RTBF, 2 mars 2020. https://www.rtbf.be/vivacite/article/detail_67-de-la-population-serait-en-carence-en-vitamine‑d?id=10445778« L’étude des professeurs de gériatrie, Giancarlo Isaia et d’histologie, Enzo Medico, a été soumise aux membres de l’Académie de médecine de Turin qui ont considéré les premiers résultats comme «très intéressants». Le document analyse les causes possibles de la contagion de Covid-19 et propose la vitamine D non pas comme remède, mais comme outil pour réduire les facteurs de risque. Les premières données préliminaires recueillies ces jours-ci à Turin indiquent que les patients hospitalisés pour Covid-19 ont une prévalence très élevée d’hypovitaminose D. Cf. RICCA,J., « Coronavirus, studio dell’Università di Torino: assumere più vitamina D per ridurre il rischio di contagio », La Repubblica, 26 mars 2020. https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/03/26/news/coronavirus_studio_dell_universita_di_torino_assumere_piu_vitamina_d_per_ridurre_il_rischio_di_contagio-252369086/?ncid=fcbklnkithpmg00000001&refCf aussi : TEYMOORI-RAD M., SHOKRI F., SALIMI V., et al.., « The interplay between vitamin D and viral infections. », Rev Med Virol. 2019 Mar;29(2):e2032. doi: 10.1002/rmv.2032. Epub 2019 Jan 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30614127Même en temps normal (hors coronavirus), la prévalence de l’hypovitaminose D est élevée chez les patients hospitalisés, en secteurs aigus de médecine interne (y compris en pneumologie et infectiologie), par exemple à Bruxelles (+ de 60% !).Cf. DAOUDI,N.,KARMALI,R.,FUSS,M., « Evaluation de la carence en vitamine D chez des patients hospitalisés à Bruxelles », Rev Med Brux 2009 ; 30 : 5–10. https://www.amub.be/revue-medicale-bruxelles/article/evaluation-de-la-carence-en-vitamine-d-chez-des-pa-505
 23. Shanghai Expert Group on Clinical Treatment of New Coronavirus Disease. Chinese Journal of Infectious Diseases, 2020, 38 : Pre-published online. DOI : 10.3760/cma.j.issn.1000–6680.2020.0016 Cf. « Succes met vitamin C tegen coronavirus », Reformatorisch Dagblad, 2 mars 2020 https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/succes-met-vitamine-c-tegen-coronavirus‑1.1636402Cf. aussi : CHENG,R., « Successful High-Dose Vitamin C Treatment of Patients with Serious and Critical COVID-19 Infection, Orthomolecular Medicine News Service, Mar 18, 2020. http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n18.shtmlTraitement hospitalier du COVID-19 avec de la vitamine C à haute dose — Richard Cheng. 26 mars 2020. https://www.youtube.com/watch?v=bP5BfBCoRUwMONGELLI,L.,GOLDING,B., « New York hospitals treating coronavirus patients with vitamin C », New York Post, 24 mars 2020. https://nypost.com/2020/03/24/new-york-hospitals-treating-coronavirus-patients-with-vitamin‑c/
 24. WOLFF GG., « Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017–2018 influenza season. », Vaccine 2020;38:350. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31607599+ Cf. commentaire et analyse des résultats par la rédaction de l’AIMSIB (Association Internationale pour une Médecine Scientifique, Indépendante et Bienveillante), « Pandémie Covid-19 : les recommandations essentielles de l’AIMSIB », 15 mars 2020.https://www.aimsib.org/2020/03/15/pandemie-covid-19-les-recommandations-essentielles-de-laimsib/
 25. HERBECQ,J.-F.,SIMMORE,A.,TARANTINO,M., « Taïwan parvient à contenir l’épidémie sans confinement : un modèle pour la prochaine crise ? », RTBF, 25 mars 2020.https://www.rtbf.be/info/monde/detail_taiwan-parvient-a-contenir-l-epidemie-de-coronavirus-sans-recourir-au-confinement-un-modele-pour-la-prochaine-crise?id=10464153BAYARD,J.-G., « Comment la Corée du Sud a contenu le coronavirus sans passer par l’étape du confinement », Pourquoidocteur, 21 mars 2020. https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/31843-Comment-Coree-Sud-contenu-coronavirus-passer-l-etape-confinementCf. aussi, DELÉPINE,G., « Confinement, cette mesure d’enfermement collectif est-elle efficace ? Chiffres OMS de mortalité comparée », Agoravox, 8 avril 2020. https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/confinement-cette-mesure-d-223105
 26. « Un Belge sur deux victime psychologique du confinement », Le Soir, 6 avril 2020. https://www.lesoir.be/292521/article/2020–04-06/un-belge-sur-deux-victime-psychologique-du-confinement
 27. « Infarctus, AVC, cancer… De nombreux malades chroniques ne vont plus chez le médecin ou désertent les urgences depuis le début du confinement. Le corps médical s’inquiète de voir exploser le nombre de victimes collatérales à l’épidémie de Covid-19. » Cf. FAVEREAU,E., « Deux fois moins d’infarctus, ce n’est pas normal », Libération, 5 avril 2020. https://www.liberation.fr/france/2020/04/05/deux-fois-moins-d-infarctus-ce-n-est-pas-normal_1784267
 28. « Petition: 26,000 Scientists Oppose 5G Roll Out », Smart-Safe, 11 mars 2019. https://www.smart-safe.com/blogs/news/petition-26–000-scientists-oppose-5g-roll-out« La 5G, risquée pour la santé ? », interview du Dr Annie Sasco, épidémiologiste du cancer sur TV5Monde, 6 décembre 2018. https://www.youtube.com/watch?v=rDwsWqJCYqIExtrait de l’article « Il est urgent d’arrêter le déploiement de la 5G », paru sur le site d’Inter Environnement Bruxelles : « Malgré un déni généralisé, nous disposons de preuves scientifiques suffisantes indiquant que les champs électromagnétiques (CEM) de radiofréquences (RF) utilisées par les techniques de communication sans fil déjà déployées, sont nuisibles aux êtres vivants. Plus de 1 500 études scientifiques évaluées par des pairs rassemblent des données cliniques probantes tout comme des preuves expérimentales de dommages à l’ADN, aux cellules et aux organes d’une grande variété de végétaux et d’animaux. Des données épidémiologiques viennent étayer la thèse selon laquelle l’origine de beaucoup de maladies de la civilisation moderne, comme le cancer et la maladie d’Alzheimer, peut être expliquée, au moins en partie, par la pollution électromagnétique. Si les plans de l’industrie des télécommunications pour la 5G se concrétisent, aucun être vivant ne pourra se soustraire à une exposition permanente à des radiations RF artificielles dont la toxicité est déjà avérée. Les conséquences probables de la prolifération des satellites 5G font craindre le pire : dégradation de la santé humaine et des écosystèmes à l’échelle planétaire, perturbation de l’ionosphère et de la magnétosphère entraînant un changement des propriétés électromagnétiques de la Terre, destruction de la couche d’ozone et augmentation de l’effet de serre suite à la combustion des carburants des fusées porteuses de satellites. Les caractéristiques techniques de la 5G diffèrent fortement de celles des technologies existantes et font peser sur les êtres vivants des risques sanitaires potentiellement supérieurs à ceux induits par les générations antérieures (2G, 3G et 4G), sans parler de la puissance concentrée des faisceaux 5G qui pourrait donner lieu à des expositions locales et instantanées bien supérieures aux expositions actuelles. À ce jour, aucune évaluation des impacts sanitaires et environnementaux de la 5G n’a été réalisée. Son déploiement relève d’une expérimentation à grande échelle sur les êtres vivants. » https://www.ieb.be/Il-est-urgent-d-arreter-le-deploiement-de-la-5GCf aussi. L’appel Hippocrate, lancé par trois médecins généralistes belges et déjà signé par + de 660 professionnels de santé belges : https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/
 29. 87% de « catégoriquement opposés » en date du 11 avril 2020 sur un total de 6561 réponses. Cf. « 5G : donnez votre avis (sondage) », Le Vif, 2 avril 2020. https://www.levif.be/actualite/belgique/5g-donnez-votre-avis-sondage/article-normal-1272859.html
 30. « Coronavirus: privilégiez les paiements sans contact, l’OMS émet un avertissement contre les billets de banque », Sud Info, 4 mars 2020. https://www.sudinfo.be/id171096/article/2020–03-04/coronavirus-privilegiez-les-paiements-sans-contact-loms-emet-un-avertissement
 31. JORIS,M., « Coronavirus : sommes-nous tous sous surveillance ? », RTBF, 29 mars 2020. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-sommes-nous-tous-sous-surveillance?id=10469965« Selon le virologue Emmanuel André, le «tracking» sera nécessaire et le port généralisé du masque est envisagé », Le Soir, 7 avril 2020. https://www.lesoir.be/292918/article/2020–04-07/selon-le-virologue-emmanuel-andre-le-tracking-sera-necessaire-et-le-port« Coronavirus en Belgique : Emmanuel André : « « Oui, le tracking sera probablement un outil du déconfinement » », RTBF, 10 avril 2020. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-emmanuel-andre-oui-le-tracking-sera-probablement-un-outil-du-deconfinement?id=10479903« Coronavirus : la perte de liberté en Europe préoccupe », France Télévisions, 31 mars 2020. https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-la-perte-de-liberte-en-europe-preoccupe_3893041.html
 32. « Coronavirus : la Belgique libère 5 millions d’euros pour le développement d’un vaccin et « pouvoir passer aux essais cliniques d’ici 4 mois » », RTL/ Agence Belga, 3 avril 2020. https://www.rtl.be/info/belgique/societe/coronavirus-la-belgique-libere-5-millions-d-euros-pour-le-developpement-d-un-vaccin-et-pouvoir-passer-aux-essais-cliniques-d-ici-4-mois–1209479.aspx
 33. Pour Charlotte Martin, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, il n’y cependant pas lieu de céder à la panique : « On suit de près ce taux de mortalité depuis le début de l’épidémie. On n’a pas l’impression que cela évolue beaucoup. Au fur et à mesure que les chiffres arrivent, on tourne toujours aux alentours de 2–3% de taux de mortalité, sachant qu’on est même plus proche des 2%. Il faut savoir qu’avec la grippe saisonnière, on est autour des 0,5 et 1% mais si vous prenez les personnes fragiles et les publics à risque, on peut monter jusqu’à 6% de taux de mortalité pour la grippe saisonnière. Et donc, si on met cela en perspective, le taux de 2–3% dans le cas du coronavirus reste relativement modéré ». Cf. « Coronavirus: mortalité, symptômes, transmission, traitements, incubation, vaccin, le vrai du faux », RTBF, 24 mars 2020. https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-mortalite-symptomes-transmission-traitements-incubation-le-vrai-du-faux?id=10441004 + propos de l’épidémiologiste Marius Gilbert au sujet d’une récente étude islandaise : « elle nous éclaire surtout sur le fait qu’une bonne partie de la population a déjà fait l’infection. Par ailleurs, si nous tenons compte de ces 50% de population invisible et asymptomatique et que nous les ajoutons au nombre de cas confirmés, le taux de décès passe à 1000 décès/500.000. On serait à 0,5 % de taux de décès. Le taux de mortalité due au Covid-19 serait plus faible que celui imaginé au départ. » Cf. DENDOOVEN,L., « En Islande, une personne sur deux testée positive au Covid-19 est asymptomatique et en Belgique ? », RTBF, 2 avril 2020. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_en-islande-une-personne-sur-deux-testee-positive-au-covid-19-est-asymptomatique-et-en-belgique?id=10474230
 34. « Face à l’urgence, les scientifiques appellent à accélérer les procédures de tests et à se passer des habituels essais sur les animaux. Une stratégie louable mais qui pourrait s’avérer au mieux contre-productive, au pire causer des morts. » Cf. DÉLUZARCHE,C., « Les dangers d’un vaccin élaboré à la hâte », Futura Sciences, 19 mars 2020. https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-dangers-vaccin-elabore-hate-80089/
 35. HAMZELOU,J., « Coronavirus: Are there two strains and is one more deadly? », New Scientist, 5 mars 2020. https://www.newscientist.com/article/2236544-coronavirus-are-there-two-strains-and-is-one-more-deadly/Ghyselings, M., « La piste de la mutation fait son retour », Moustique, 31 mars 2020. https://www.moustique.be/25756/coronavirus-la-piste-de-la-mutation-fait-son-retour
 36. WEISE,E., « 8 strains of the coronavirus are circling the globe. Here’s what clues they’re giving scientists », Usa Today, 31 mars 2020. https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/03/27/scientists-track-coronavirus-strains-mutation/5080571002/
 37. « Covid-19 : Peut-on être infecté une deuxième fois ? », Doctissimo. https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/coronavirus-reinfection-possible-ou-pasDELARAM J.TAGHIPOUR, « Questions remain over whether COVID-19 recovery will guarantee immunity: Is reinfection still possible? », Abc News, 11 avril 2020. https://abcnews.go.com/Health/questions-remain-covid-19-recovery-guarantee-immunity-reinfection/story?id=70085581
 38. « Covid-19 : court-circuiter les étapes vers un vaccin ? », Agence Science-Presse, 13 mars 2020. https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2020/03/13/covid-19-court-circuiter-etapes-vers-vaccin
 39. « Les scientifiques et les experts médicaux craignent que la précipitation d’un vaccin ne finisse par aggraver l’infection chez certains patients plutôt que de la prévenir. Des études ont suggéré que les vaccins contre les coronavirus comportent le risque de ce qu’on appelle l’exacerbation du vaccin, où au lieu de protéger contre l’infection, le vaccin peut en fait aggraver la maladie lorsqu’une personne vaccinée est infectée par le virus. Le mécanisme à l’origine de ce risque n’est pas entièrement compris et constitue l’une des pierres d’achoppement qui a empêché le développement réussi d’un vaccin contre les coronavirus. Normalement, les chercheurs mettraient des mois à tester la possibilité d’une exacerbation par le vaccin chez les animaux. Compte tenu de l’urgence d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus, certains fabricants de médicaments se lancent directement dans des tests humains à petite échelle, sans attendre la fin de ces tests sur les animaux. « Je comprends l’importance d’accélérer les délais pour les vaccins en général, mais d’après tout ce que je sais, ce n’est pas le vaccin avec lequel le faire », a déclaré le Dr Peter Hotez, doyen de la National School of Tropical Medicine du Baylor College of Medicine à Reuters ». Cf. STEENHUYSEN,J., « As pressure for coronavirus vaccine mounts, scientists debate risks of accelerated testing », Reuters, 11 mars 2020. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-insight/as-pressure-for-coronavirus-vaccine-mounts-scientists-debate-risks-of-accelerated-testing-idUSKBN20Y1GZ
 40. ISOUX,C., « Sanofi au coeur d’une affaire de vaccin mortel aux Philippines », Nouvel Obs, 27 novembre 2018. https://www.nouvelobs.com/monde/20181127.OBS6092/dengue-sanofi-au-c-ur-d-une-affaire-de-vaccin-mortel-aux-philippines.html« Scandale du vaccin contre la dengue aux Philippines: vers des inculpations chez Sanofi », Ouest France/ AFP, 1ermars 2019. https://www.ouest-france.fr/monde/philippines/scandale-du-vaccin-contre-la-dengue-aux-philippines-vers-des-inculpations-chez-sanofi-6242528DIAZ,J., « Garin offers to resign over Dengvaxia », The Philippine Star, 3 octobre 2019. https://www.philstar.com/nation/2019/10/03/1956884/garin-offers-resign-over-dengvaxia
 41. TSENG CT., SBRANA E., IWATA-YOSHIKAWA N., et al., « Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus », PLoS One. 2012;7(4):e35421. doi: 10.1371/journal.pone.0035421. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22536382
 42. « Elle (Moderna) a réussi un tour de force en le fabriquant en seulement 42 jours, contre environ un an habituellement. […] Dans le fonctionnement des cellules, l’ARN constitue l’étape intermédiaire entre l’ADN et les protéines. Plutôt que d’administrer les protéines contenues dans les médicaments actuels, l’idée est d’administrer directement l’ARN, c’est-à-dire le « programme » qui produit ces protéines. Une approche qui semble simple mais dont l’exécution en pratique est très compliquée. Le vaccin expérimental « ARNm-1273 » repose justement sur cette technique. Il doit ordonner aux cellules de l’organisme d’exprimer une protéine virale dont les scientifiques espèrent qu’elle produira une réponse immunitaire robuste. » Cf. VITARD,A., « Qui est Moderna, la biotech américaine à l’origine du premier vaccin expérimental contre le Covid-19 ? », Usine digitale, 17 mars 2020. https://www.usine-digitale.fr/article/qui-est-moderna-la-biotech-americaine-a-l-origine-du-premier-vaccin-experimental-contre-le-covid-19.N941291« Pour son vaccin, CureVac mobilise actuellement la technique de l’ARN messager (ARNm), qui copie temporairement l’ADN correspondant à un ou plusieurs gènes. En injectant l’ARNm dans l’organisme du patient, le système immunitaire est stimulé à produire lui-même les protéines thérapeutiques recherchées. La première étude clinique sera menée dès le mois de juin — au plus tard juillet, affirme l’ancien directeur général de GSK Biologicals — sur des adultes en bonne santé et non exposés. Le vaccin expérimental sera ensuite injecté à des personnes déjà exposées puis à des personnes âgées, un groupe plus à risque. L’objectif est notamment « d’examiner les types d’anticorps qui vont être induits par le vaccin, mais aussi de comprendre, pour les personnes infectées naturellement, quelle est la réponse immunitaire qui a été induite ». Les études se feront sur « 2.000 à 3.000 personnes, dont des Belges. » Cf. « Coronavirus : CureVac lancera ses essais de vaccin en juin en Belgique », RTBF, 9 avril 2020. https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-curevac-lancera-ses-essais-de-vaccin-en-juin-en-belgique?id=10478900+ Propos/aveux du Dr Anne-Marie Moulin, directrice de recherche au CNRS, à la fin du documentaire Vaccins : le virus du doute : « Il ne faut pas cacher au public que ces nouveaux vaccins sont des vaccins expérimentaux et que quelque part, on ne peut pas se passer d’un saut, qui est le saut dans la population pour appliquer à un grand nombre d’individus un vaccin qui, par définition, n’est pas nécessairement adapté à la constitution de chacun ». Cf. « Vaccins : le virus du doute », France 5, 14 février 2012. https://www.youtube.com/watch?v=408aL-KP7OI
 43. « Coronavirus: les personnes âgées encore confinées « plusieurs mois » en Europe ? », Belga/ RTL, 12 avril 2020. https://www.rtl.be/info/monde/europe/coronavirus-les-personnes-agees-encore-confinees-plusieurs-mois-en-europe–1211275.aspx
 44. « As Minister of Health, Tedros was able to form a close relationship with prominent figures including former American president Bill Clinton and the Clinton Foundation and the Bill and Melinda Gates Foundation ». Cf. page anglophone de Wikipédia pour Tedros Adhanom https://en.wikipedia.org/wiki/Tedros_Adhanom
 45. « Les généreux donateurs de l’OMS orientent-ils sa politique? », RTS, 30 mai 2017. https://www.rts.ch/info/economie/8660012-les-genereux-donateurs-de-l-oms-orientent-ils-sa-politique-.html
 46. « L’entité responsable de l’initiative pour un nouveau vaccin contre le coronavirus est la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), une organisation parrainée et financée par le Forum économique mondial (WEF) et la Fondation Bill et Melinda Gates. » Cf. CHOSSUDOVSKY,M., « Après le confinement, un programme mondial devaccination contre le coronavirus… », Mondialisation.ca, 25 mars 2020. https://www.mondialisation.ca/apres-le-confinement-un-programme-mondial-de-vaccination-contre-le-coronavirus/5643302
 47. « Event 201. The Johns Hopkins Center for Health Security in partnership with the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation hosted Event 201, a high-level pandemic exercise on October 18, 2019, in New York, NY. The exercise illustrated areas where public/private partnerships will be necessary during the response to a severe pandemic in order to diminish large-scale economic and societal consequences. Cf. page officielle de l’Event 201, a global pandemic exercise : http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
 48. ANCHORSZ., « Gates Foundation bets big on Moderna’s mRNA technology », DDN-news, mars 2016. http://www.ddn-news.com/index.php?newsarticle=10450ETHERINGTON, D., « A second potential COVID-19 vaccine, backed by Bill and Melinda Gates, is entering human testing », Techcrunch, 6 avril 2020. https://techcrunch.com/2020/04/06/a‑second-potential-covid-19-vaccine-backed-by-bill-and-melinda-gates-is-entering-human-testing/« Bill Gates. Des millions pour le fabricant de vaccins CureVac, Handelsblatt, 5 mars 2015. https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bill-gates-millionen-fuer-impfstoff-hersteller-curevac/11465836.html?ticket=ST-3555508-C5lu2Ngwtlf1WPNE7cKr-ap5« Curevac, dans laquelle a investi Bill Gates a hauteur de 20%, se lance dans la course au développement d’un vaccin contre le Covid-19. » Cf. DE MEEÛS,D., « Nous avons un plan structuré en vue du vaccin contre le Covid-19 », La Libre, 9 avril 2020. https://www.lalibre.be/planete/sante/jean-stephenne-gsk-bone-therapeutics-bill-gates-nous-avons-un-plan-structure-en-vue-du-vaccin-contre-le-covid-19-coronavirus-5e8e0e3c7b50a6162b10dab4
 49. KELLEY,A., « Bill Gates Bill Gates says a coronavirus vaccine will first go to health care professionals », The Hill, 19 mars 2020. https://thehill.com/changing-america/well-being/prevention-cures/488483-bill-gates-says-a-coronavirus-vaccine-will-first
 50. BOWMAN,N., « Bill Gates: Mass gatherings might not return until we get coronavirus vaccine », Mynorthwest, 2 avril 2020. https://mynorthwest.com/1799307/bill-gates-mass-gatherings-coronavirus-vaccine/?
 51. « Pour éviter une deuxième vague, le confinement doit durer jusqu’à ce qu’un vaccin soit largement disponible, estiment des scientifiques dans la revue médicale Lancet ». Cf. « Covid-19. Le confinement doit durer jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé, estiment des scientifiques », CNews, 9 avril 2020. https://www.cnews.fr/monde/2020–04-09/le-confinement-doit-durer-jusqua-ce-quun-vaccin-soit-trouve-estiment-des
 52. COLDEWEY,D., « Bill Gates addresses coronavirus fears and hopes in AMA », Techcrunch, 18 mars 2020. https://techcrunch.com/2020/03/18/bill-gates-addresses-coronavirus-fears-and-hopes-in-ama/
 53. Page officielle de ID2020. https://id2020.org/alliance
 54. « Le système, décrit dans la revue «Science Translational Medicine», n’a pour l’instant été testé que sur des rats mais les chercheurs, financés par la Fondation Bill et Melinda Gates, espèrent les tester sur des humains en Afrique dans les deux prochaines années, dit à l’AFP la coautrice Ana Jaklenec, ingénieure biomédicale de MIT. Les ingénieurs ont passé beaucoup de temps à trouver des composants à la fois sûrs pour l’organisme, stables et capables de durer plusieurs années. » Cf. « Le carnet de vaccination sous la peau se précise », 20min.ch, 19 décembre 2019. https://m.20min.ch/ro/news/monde/story/Le-carnet-de-vaccination-sous-la-peau-se-precise-25961994
 55. FIELD,M., « Bill Gates backs $1bn plan to cover earth in video surveillance satellites », The Telegraph, 19 avril 2018.https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/04/19/bill-gates-backs-1bn-plan-cover-earth-video-surveillance-satellites/
 56. BOERO,A., « Coronavirus : Bill Gates va faire construire des usines pour fabriquer les 7 vaccins les plus prometteurs », Clubic, 5 avril 2020. https://www.clubic.com/coronavirus/actualite-890793-coronavirus-bill-gates-construire-usines-fabriquer-7-vaccins-prometteurs.html[57] VANBRUSSEL,E., « Bill Gates commande une grande étude sur le coronavirus à… Louvain (KUL)», Business AM, 4 mars 2020. https://fr.businessam.be/bill-gates-commande-une-grande-etude-sur-le-coronavirus-a-louvain/
 57. VANBRUSSEL,E., « Bill Gates commande une grande étude sur le coronavirus à… Louvain (KUL)», Business AM, 4 mars 2020. https://fr.businessam.be/bill-gates-commande-une-grande-etude-sur-le-coronavirus-a-louvain/
 58. BERNANOS,G., La France contre les robots, Bègles, Le Castor Astral (coll. Galaxie), mise à jour en 2017, p. 38.

Espace membre

Leden