Externe bijdrage

Open brief aan de ministers van Volksgezondheid*.

Geachte heer of mevrouw,

Als minister van Volksgezondheid zult u ervan op de hoogte zijn dat vaccins tegen covid19 zich in experimentele fase III bevinden, waaronder het Cominarty-vaccin (Pfizer), dat tot maart 2023 in experimentele fase III zal blijven.(1)

U weet ook dat wanneer een nieuwe medische behandeling op de markt wordt gebracht, de goedkeuring ervan onderworpen is aan 3 experimentele fasen, met name voor vaccins, waarvoor over het algemeen ongeveer tien jaar nodig zijn, om te garanderen dat het middel niet slechter is dan de ziekte (baten/risicobalans).

In flagrante strijd met het meest elementaire voorzorgsbeginsel zijn al uw door de media gepubliceerde interventies duidelijk: u pleit ondubbelzinnig voor de verplichting tot inenting tegen Covid19, en in die verwachting stelt u regels in (opgezet als wetten) om het onvermijdelijk te maken.

Niemand vandaag de dag, noch u, noch de farmaceutische bedrijven, noch de wetenschappers, hebben de noodzakelijke kennis achteraf die kan garanderen dat deze vaccins veilig en zonder gevaar zijn.

Ondanks de bewezen leugens van de farmaceutische bedrijven die ons 95% werkzaamheid beloofden, is het nu officieel en erkend dat een gevaccineerd persoon de ziekte kan oplopen en overdragen, net als een niet-gevaccineerd persoon.

De farmaceutische bedrijven verzekerden ons ook dat deze Covid19-vaccins « de veiligste ter wereld » zijn. Ook dit is een valse bewering die in het geheel niet overeenstemt met de realiteit van de cijfers.

Op 23 september 2021 is een ontwerpresolutie ingediend (ref. B9-0475/2021)(2) Dit voorstel is gebaseerd op de onbetwistbare officiële bevindingen van het Europees Geneesmiddelenbureau, dat op 18 september 2021 954.001 bijwerkingen had geregistreerd, waarvan 75.000 ernstig waren en ernstige neurologische effecten veroorzaakten, en 5.781 tot de dood leidden. Deze cijfers nemen voortdurend toe en volgens vele getuigenissen ter plaatse liggen de werkelijke cijfers veel hoger dan die welke officieel worden gemeld.

In het licht van deze alarmerende situatie en bij wijze van voorzorgsmaatregel moet dringend een moratorium op vaccinatie worden ingesteld. U hebt niet alleen een morele en politieke verantwoordelijkheid, maar ook een strafrechtelijke, gezien de ernst van de gevolgen van deze inenting tegen Covid-19.

Sinds het begin van deze crisis hebt u alleen maar een beroep gedaan op dezelfde deskundigen (waarvan sommigen zichzelf hebben uitgeroepen), zonder u zorgen te maken over hun onafhankelijkheid van de farmaceutische bedrijven. Deze « deskundigen » zeiden van alles en nog wat en deden meestal catastrofale voorspellingen die nooit uitkwamen, waardoor een pathologische angst en diep moreel lijden onder de bevolking ontstond.

Het is nu van essentieel belang dat er een echt openbaar debat plaatsvindt, waarbij onafhankelijke deskundigen worden betrokken, alsmede artsen, wetenschappers, psychologen, advocaten, enz. die geen banden hebben met of dienstbaar zijn aan de farmaceutische bedrijven.

Wanneer gaat u eindelijk dit tegenstrijdige debat organiseren?

Uw verantwoordelijkheid voor bijwerkingen van vaccinatie

Aangezien de Europese Commissie niet wilde dat farmaceutische bedrijven verantwoordelijk werden gesteld voor(3), rust deze verantwoordelijkheid op u. Wij dringen er daarom op aan dat u publiekelijk uw verantwoordelijkheid erkent voor eventuele bijwerkingen, waaronder overlijden, na de injectie van een van de covid19-vaccins.

Ik dank u bij voorbaat voor het lezen van deze brief en ik verzeker u, mevrouw, mijnheer, van onze bijzondere hoogachting.

Belgische burgers

*Gestuurd aan 320 ontvangers (ministers, parlementsleden, parlementsleden, enz.). 

Notes et références
  1. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section
  2. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B‑9–2021-0475_FR.html
  3. Notons que les députés européens n’ont pas eu accès aux contrats pendant les négociations.

Espace membre

Leden