OPEN BRIEF AAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD

Mr. President,


Ik maak mij al lang zorgen over het probleem van de elektromagnetische vervuiling en de gevolgen daarvan voor levende wezens, in het bijzonder voor de mens.

Reeds in 1994 was ik de initiatiefnemer van het standpunt van het Europees Parlement ten gunste van de strikte toepassing van het voorzorgsbeginsel met betrekking tot de blootstelling aan niet-ioniserende elektromagnetische straling, een standpunt dat door hetzelfde Parlement in 1998 opnieuw is bevestigd.

Ik merk op dat de wetenschappelijke literatuur de laatste jaren is verrijkt met talrijke publicaties waarin de aanzienlijke risico’s voor de menselijke gezondheid van regelmatige blootstelling aan gepulseerde microgolfstraling met zeer lage frequentie worden bevestigd. En dit bij blootstellingsniveaus ver onder de wettelijke limieten en te laag om enige verhitting van het weefsel te veroorzaken.

De veronderstelling dat niet-thermische effecten onschadelijk zijn, is naar mijn mening definitief ontkracht!

Bovendien impliceert de ontplooiing van 5G, het telecommunicatienetwerk van de vijfde generatie, dat voor 2019 in Brussel is gepland en dat in België, Europa en de rest van de wereld zal worden verspreid, een verhoogde blootstelling aan microgolfstraling en, wat nog zorgwekkender is, aan straling in het millimetergolfbereik, op hoge niveaus gezien de proliferatie van antennes die voor deze technologie nodig is.

Er is nog niet genoeg bekend over het effect van millimetergolven om te kunnen stellen dat het gebruik ervan voor 5G zonder risico is voor de menselijke gezondheid.

Met dit in het achterhoofd luidde een groot aantal internationaal erkende deskundigen in 2017 en opnieuw in 2018 de noodklok.

In september 2017 hebben meer dan 170 wetenschappers en artsen uit 37 landen hun ernstige bezorgdheid geuit over de voortdurende en universele toename van de blootstelling aan elektromagnetische velden van draadloze technologieën en de Europese Unie opgeroepen elke uitrol van 5G op te schorten totdat is bewezen dat de technologie veilig is voor de Europese bevolking, met name zuigelingen, kinderen, zwangere vrouwen en het milieu.

In april 2018 riep de International Society of Doctors for Environment (ISDE) op tot eenzelfde moratorium, op grond van het voorzorgsbeginsel. Zij hekelt het experiment waartoe op Europees niveau is besloten en dat bestaat uit het testen van het 5G-netwerk in veel Europese steden (waaronder Brussel) op frequenties boven 6 GHz, vóór de invoering van de typische 5G-frequenties, boven 30 GHz (millimetergolven).

Ter ondersteuning van deze bewering citeert het ISDE voorlopige wetenschappelijke gegevens over blootstelling aan straling bij frequenties boven 30 GHz:

- Verandering van genexpressie ;

- Verhoogde huidtemperatuur ;

- …] Verandering van celmembraanfuncties en neuromusculaire systemen ;

- Vermogen om de synthese te moduleren van eiwitten die betrokken zijn bij ontstekings- en immunologische processen, leidend tot mogelijke systemische effecten.

Tot slot is zeer recent, eind 2018, een internationale oproep gedaan aan de VN, de WHO, de Europese Unie, de Raad van Europa en de regeringen van alle landen op het internet om de uitrol van 5G op land en in de ruimte een halt toe te roepen ( www.5gspaceappeal.org) van artsen, wetenschappers en leden van milieuorganisaties die dringend oproepen tot stopzetting van de uitrol van het 5G-netwerk, ook vanaf ruimtesatellieten.

Naast de gevolgen voor de menselijke gezondheid wordt in hun betoog ook ernstige schade aan bacteriën en insecten genoemd.

Ik heb deze oproep persoonlijk met enthousiasme medeondertekend.

Ik weet niet of de Hoge Raad voor de Volksgezondheid door deze standpunten is uitgedaagd en of hij zich over deze kwestie heeft gebogen.

Ik wil dit des te sterker benadrukken omdat recente publicaties (2018) nieuwe gegevens opleveren die een extra argument vormen tegen permanente blootstelling aan millimetergolven.

In september 2018 vestigen Neufeld en Kuster(1) de aandacht op het feit dat draadloze apparaten die werken in brede frequentiebanden, boven 10GHz, gegevens uitzenden in bursts van milliseconden tot seconden. Hoewel de waarden voor temperatuur en vermogensdichtheid binnen de veilige grenzen voor continue blootstelling liggen, kunnen deze uitbarstingen leiden tot temperatuurpieken in de huid van blootgestelde personen. Dit kan resulteren in permanente weefselschade.

In februari 2018 toonden Betzalel et al.(2) aan dat zweetklieren, die een helixstructuur hebben in de bovenste lagen van de huid, kunnen fungeren als antennes voor millimetergolven. Het gevolg is een aanzienlijke verhoging van de specifieke absorptiesnelheid voor deze golven.

Ten slotte, en nog steeds in 2018, brengen Thielens et al.(3) verslag uit over hun werk aan vier insectenpopulaties die zijn blootgesteld aan straling met frequenties van 2 GHz tot 120 GHz.

Alle insecten vertoonden een sterke frequentie-afhankelijkheid van het stroomverbruik. Alle insecten vertoonden een algemene toename van het geabsorbeerde vermogen boven 6 GHz.

Dit kan leiden tot veranderingen in het gedrag, de fysiologie en de morfologie van insecten in de loop van de tijd.

Ik denk dat al deze elementen een voldoende uitdaging vormen om een zorgvuldig onderzoek van het dossier door de specialisten van uw instelling en een oproep tot voorzichtigheid aan de politieke leiders te rechtvaardigen.

De geschiedenis van de laatste decennia heeft ons geleerd dat het voor de volksgezondheid beter is om vooraf vraagtekens te zetten bij het vrijkomen van potentieel gevaarlijke technologieën dan achteraf met de gevolgen daarvan te worden geconfronteerd.

Ik hoop dat u gevoelig zult zijn voor mijn argumenten en ik hoop dat u mijn oprechte groeten zult aanvaarden.

Paul Lannoye

Doctor in de natuurwetenschappen

Erelid van het Europees Parlement

Voorzitter van de Grappe

Notes et références
  1. Neufeld E, Kuster N., Systematic Derivation of safety Limits for Time-Varying 5G Radiofrequency Exposure Based on Analytical Models and Thermal Dose . Health Phys. 2018.
  2. Betzalel N et al, The human skin as a sub-THz receiver – Does 5G pose a danger to it or not ? Environ. Res. 2018.
  3. Thielens et al., Exposure of insects to Radio-Frequency Electromagnetic fields from 2 to 120 GHz , Scientific Reports Volume 8, Article number 3924 , 2018.

Espace membre

Leden