Onze kinderen mogen geen proefkonijnen zijn voor de farmaceutische industrie

Persbericht van GRAPPE van 18 mei 2021

De campagne ter bevordering van een algemene vaccinatie tegen Covid-19 wordt geïntensiveerd ten koste van de meest elementaire voorzichtigheid ten aanzien van de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Er komen steeds meer berichten waarin kinderen worden aangespoord zich te laten vaccineren. De Duitse Medische Vereniging beveelt bijvoorbeeld verplichte vaccinatie aan voor kinderen vanaf de kleuterschool vanaf het begin van het schooljaar 2021–2022.

Wij menen dat het tijd is om een beroep te doen op de Belgische gezondheidsautoriteiten en de regering om tot rede te komen.

In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat de vaccins die thans aan volwassenen worden toegediend, experimentele vaccins zijn waarvoor klinische proeven van fase 3 aan de gang zijn. Daarom is voor deze vaccins tot dusver alleen een voorlopige vergunning voor het in de handel brengen verleend. Met andere woorden, iedereen die zich vandaag laat vaccineren, neemt voor het grootste deel onbewust deel aan een testcampagne van wereldklasse.

De realiteit van vandaag is dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn en dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de veiligheid, de doeltreffendheid en zelfs het nut van vaccinatie tegen covidose zoals die nu al op grote schaal wordt toegepast.

Over de veiligheid van vaccins.

  • De risico’s van levensbedreigende coagulopathie, die reeds zijn geregistreerd in het Amerikaanse VAERS-systeem voor de melding van ongewenste voorvallen en het Europese equivalent daarvan, Eudravigilance, zijn door de gezondheidsautoriteiten ten onrechte gebagatelliseerd.
    Reeds op 10 maart heeft de vereniging « Artsen voor de ethiek van coviden » het EMA (Europees Geneesmiddelenbureau) opgeroepen de goedkeuring in te trekken voor het gebruik van genetische vaccins, die alle betrokken zijn bij(1).
  • Bovendien zijn er geloofwaardige redenen om aan te nemen dat diezelfde vaccins de vruchtbaarheid, de dracht en de voortplanting kunnen schaden. Deze kwestie zou op zijn minst grondig moeten worden onderzocht alvorens het risico te nemen een hele generatie te steriliseren(2).
  • (3)Ten slotte is er nog een ander potentieel verwoestend effect van vaccinatie, namelijk immuunontwijking, waardoor mutanten ontstaan die twee potentiële effecten hebben, namelijk een jongere bevolking besmetten en meer sterfgevallen veroorzaken dan wanneer geen vaccinatie had plaatsgevonden(4).

Over de doeltreffendheid van vaccins

Het is bekend dat, althans voor de oorspronkelijke stam van het virus en de eerste varianten die ontstonden, het risico van ernstige coviditeit voor jongeren en nog meer voor kinderen zeer gering is. Het essentiële criterium voor de doeltreffendheid zou derhalve de vermindering van de overdracht van het virus door besmette personen zijn.

De door de vaccinproducenten uitgevoerde proeven waren echter niet bedoeld om de vermindering van het risico van overdracht te meten(5). Het is dus niet bekend of vaccins deze overdracht voorkomen of aanzienlijk verminderen.

Hoewel wordt gehoopt dat het merendeel van de gevaccineerden zonder gevolgen zal herstellen, kan niet worden voorspeld hoeveel van hen een vertraagde immuunpathologie zullen ontwikkelen.

In tegenstelling tot de optimistische verklaringen van veel van de meest gepubliceerde deskundigen, is er geen zekerheid dat de huidige vaccins werkelijk doeltreffend zijn.

Over het nut van vaccins.

Het risico op sterfte door Covid 19 bij kinderen is ongeveer 0,002%. Het is dan ook volstrekt ongerechtvaardigd kinderen en zelfs adolescenten in te enten tegen een ziekte die hen niet bedreigt.

Tenzij wij het moreel aanvaardbaar achten om kinderen de rol van proefkonijn te laten spelen, zonder dat zij enig voordeel voor hun gezondheid kunnen verwachten, verklaren wij dat de inenting van kinderen tegen Covid 19 verboden moet worden en dat het de plicht van de ouders is deze te weigeren

Voor de Grappe
Pierre Stein, voorzitter
Paul Lannoye, PhD in fysische wetenschappen

Grappe ASBL — Rue Raymond Noël 100 — 170 Bois de Villers
081 23 09 69
www.grappebelgique.org info@grappebelgique.org

Notes et références
  1. https://dortors4covidethics.medium.com Lettre ouverte urgente de médecins et de scientifiques à l’Agence européenne des médicaments concernant les problèmes de sécurité des vaccins Covid-19 — 10 mars 2021.
  2. Dr Janci Chunn Lindsay, biologiste moléculaire et toxicologique. Audition devant le Comité consultatif Vaccination des CDC à Atlanta. www.jennifermargulis.net
  3. Idem.
  4. Vanden Bossche, G https://dryburgh.com/wp-356content/uploads/2021/03/GeertVandenBosscheOuvertLettreOMSMars62021.pdf
  5. Idem.

Espace membre

Leden