Ons recht… is niet onderhandelbaar

Notre Bon Droit (NBD) is het resultaat van een ontmoeting tussen Isabelle, een verpleegster uit Pont-à-Celles, en Stella, een Europese advocate die in Brussel woont. Isabelle, die ons dit interview gaf, had eind maart 2020 ingezien dat er een gapende kloof bestond tussen de alarmerende toespraken van de regering, die door de media werden doorgegeven, en de realiteit op het terrein: « Waar is de pandemie? Zij protesteerde snel tegen het klimaat van angst dat tot doel had de burgers ertoe te brengen de batterij maatregelen te aanvaarden die een inbreuk vormden op hun fundamentele vrijheden. Zowel in haar professionele omgeving als op sociale netwerken probeert zij mensen gerust te stellen over de reële maar beperkte schadelijkheid van het virus, en te waarschuwen voor de beveiligingsdrift. Stella van haar kant doet dezelfde vaststelling op Europees niveau, waar zij een ander verontrustend fenomeen vaststelt: op enkele uitzonderingen na — waaronder Zweden — spuien de meeste lidstaten van de EU hetzelfde discours om paniek en verbijstering te zaaien, en nemen zij vaak dezelfde maatregelen  » die de rechtsstaat en de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers sinds het begin van deze ongekende crisis in gevaar hebben gebracht . De twee vrouwen besluiten dan hun krachten te bundelen om beter weerstand te kunnen bieden. Begin 2021 hebben zij NBD opgericht om de burgers te informeren over hun grondrechten, om de nationale en Europese beleidsmakers te waarschuwen en om gerechtelijke stappen te ondernemen ten voordele van zoveel mogelijk mensen (in tegenstelling tot de « Class Actions » in de Verenigde Staten, laat de Belgische wet geen collectieve gerechtelijke stappen toe). Zij worden omringd door juristen, advocaten in Belgisch en Europees recht, en tientallen wetenschappers, onderzoekers en artsen, zowel Belgische als Europese, om hun acties uit te voeren. Met een uitgebreide website(1) en meertalig, een dynamisch Facebook-forum en een YouTube-kanaal, groeit het publiek van NBD snel. De nieuwsbrief heeft momenteel 20.000 abonnees. « We kunnen ons aantal actieve volgers op alle netwerken schatten op 40.000 . Daarnaast breidt NBD uit in Frankrijk en Québec, en is het ook op Europese schaal actief, via NBD Europe. Een van de eerste acties van NBD betreft bijvoorbeeld de contracten tussen de Europese Commissie en farmaceutische bedrijven inzake vaccins. Het is van belang op te merken dat de overeenkomstsluitende partijen België als hun jurisdictie hebben gekozen. Nadat de NBD dankzij klokkenluiders kopieën had verkregen van deze contracten die onder het voorwendsel van « zakengeheim » (!) voor het publiek en het Europees Parlement waren verborgen, ontdekte zij dat de Commissie ermee had ingestemd de groepen van elke verantwoordelijkheid te ontheffen indien deze vaccins ondoeltreffend of schadelijk zouden blijken. Dankzij een grondige juridische analyse door het advocatenkantoor Debandt heeft NBD echter aangetoond dat deze clausules naar Belgisch recht als oneerlijk worden beschouwd en derhalve nietig moeten worden verklaard. De NBD heeft derhalve de vice-eerste minister en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid gewaarschuwd, die zich des te ongeruster moeten hebben gevoeld omdat België, evenals de andere Lid-Staten, perfect op de hoogte was van de inhoud van de contracten, aangezien de Raad de Commissie vooraf een onderhandelingsmandaat had gegeven en nadien met de definitieve tekst had ingestemd. Na ontkenning van het bewijs weigert Frank Vandenbroucke echter elke dialoog met de NBD. Na een kortstondig optreden op Bel-RTL sloegen de deuren van de media bovendien dicht voor de vereniging, die niet in staat was om zelfs maar het kleinste witte kaartje in de kranten te publiceren. 

In plaats van zich te laten ontmoedigen, is de vereniging van plan een beroep voor te bereiden tegen de Europese contracten voor de aankoop van covid-vaccins en zich te verzetten tegen het Europese digitale certificaat. Zowel op nationaal als op Europees niveau voert het burgeracties, waaronder een briefcampagne tegen de Pandemiewet in België en een campagne om Europarlementariërs bewust te maken van de juridische en wetenschappelijke kwesties rond het Europees digitaal certificaat. Optimistisch is Isabelle van mening dat de druk van het publiek op de pandemiewet heeft gewerkt, want terwijl de regering de wet in het voorjaar had willen aannemen, zal de stemming worden uitgesteld tot diep in juli, wanneer de publieke aandacht is gericht op de overstromingen. Tegelijkertijd legt de uitvoerende macht een « Covid Safe Ticket » (CST) op via een samenwerkingsovereenkomst tussen de federale regering en de gefedereerde entiteiten. Dit CST werd toen voorgesteld als in staat om opnieuw evenementen te organiseren voor meer dan 5.000 personen (toen 1.500). Concreet gaat het in de zomer van 2021 om slechts drie evenementen: de festivals Tomorrowland en Pukkelpop en de Grand Prix van Spa-Francorchamps. Twee, in feite, omdat de organisatoren van Tomorrowland het evenement liever afgelasten dan naleven. De NBD is van meet af aan van mening dat « de uitvinding van deze enorme gasfabriek in feite een paard van Troje is om toegang te krijgen tot alle persoonsgegevens, en dus tot ieders digitale identiteit, met volledige miskenning van de RGPD(2) « . Het door de NBD ingestelde beroep werd door de rechter verworpen met een merkwaardig argument: hoewel de rechter het ermee eens was dat de maatregel onevenredig was en inbreuk maakte op de vrijheden, bekrachtigde hij niettemin het CST omdat het volgens hem « ofwel dat is, ofwel een terugkeer naar opsluiting », wat geen wetenschappelijke basis heeft. 

Helaas werd de analyse van het « paard van Troje » snel bevestigd: in september stemden het Brusselse en het Waalse parlement voor de uitbreiding van de genoemde CST tot cafés, restaurants, bioscopen, theaters, enz. ! Maar natuurlijk, allemaal voor een beperkte tijd, toch? Al degenen die slechts een beperkt vertrouwen hebben in deze laatste belofte van de autoriteiten zullen erop gebrand zijn de NBD te helpen en, indien zij over de middelen beschikken, in te gaan op haar oproep om fondsen ter ondersteuning van onze « wankelende democratie ».(3) NBD: De NBD, die uitsluitend op basis van vrijwilligers werkt, heeft moeite om de nodige financiële middelen te vinden voor haar rechtszaken, zowel op Belgisch niveau als bij het Europese Hof van Justitie. Alle nodige informatie is beschikbaar op haar website, die ook duidelijke « toolkits » per land bevat om de burgers te informeren over juridische, wetenschappelijke en gezondheidskwesties. 

Interview door S. Kimo 

Claire Cordel
Notes et références
  1. https://notrebondroit.be/
  2. Depuis 2018, l’Union européenne s’est dotée d’un Règlement général sur la protection des données (RGPD) dont l’objectif est d’accroître la protection des personnes concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel.
  3. Terme utilisé par The Economist, l’hebdomadaire anglo-saxon de référence, pour désigner la Belgique en 2020.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.