Laten we 5G niet vergeten

In de huidige onrust mogen we het zwaard van Damocles, 5G, niet vergeten. Hieronder volgt een samenvatting van het persbericht dat is uitgegeven door de vereniging Procès 5G France, gevolgd door een artikel dat destijds is gepubliceerd in speciale uitgave nr. 5, « 5G, face au conte de fée, le compte des faits ».

De Association Procès 5G France heeft een rechtszaak aangespannenmet de hulp van 500 burgers van over de hele wereld om in mei 2020 voor de Parijse rechtbanken te verschijnen. Het doel was om een gerechtelijke beoordeling of onafhankelijk onderzoek te krijgen naar de impact van 5G-technologie op de gezondheid, het milieu en onze individuele vrijheden.

Er is een hoorzitting gepland op dinsdag 30 januari 2024 om 9.30 uur bij het Franse Hof van Cassatie (Ile de la Cité, Parijs), die door iedereen kan worden bijgewoond.

De vereniging streeft ernaar deze belangrijke kwestie terug te brengen deze belangrijke kwestie 5G zal de invoering van bevolkingscontrole mogelijk maken, vergelijkbaar met de methode die in bepaalde Chinese steden wordt gebruikt en bekend staat als « sociaal krediet ». In plaats van een eenvoudige technische beslissing, zou de toepassing ervan bijdragen aan een grote omwenteling van al onze westerse filosofische principes. Het kan daarom niet sluipenderwijs worden opgelegd zonder eerst het onderwerp te zijn van een groot publiek debat. en zonder voorafgaande grondige beoordeling, ondanks het feit dat er al officiële documenten zijn gepubliceerd die de schadelijke effecten van deze technologie aantonen op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Suscite een innovatieve jurisprudentie in het Land van de Verlichting, die in het buitenland verspreid zou worden zou een andere overwinning zijn..

Deze nieuwe ‘normaliteit’ is onnatuurlijk, discriminerend, antidemocratisch en zelfs schuldinducerend/infantiliserend en roept steeds meer weerstand op. Aan de ene kant geven bepaalde supranationale en ongekozen organisaties (zoals de WHO, het Economisch Forum in Davos en de VN) zichzelf willekeurig extreme bevoegdheden; tegelijkertijd verzekeren ze ons met een grote mediahype dat alleen autoritaire dwang het mogelijk zal maken om « de planeet te redden » en terug te keren naar « veiligheid », « vrede » en « gelijkheid ». Aan de andere kant staan het grote publiek en een groeiend deel van de wetenschappelijke gemeenschap steeds wantrouwiger tegenover het verband tussen de uitdagingen van de wereld van vandaag en de mondiale technocratische projecten die geacht worden deze uitdagingen aan te gaan.

Ondanks dit verzet en de aanzienlijke beschavingsreikwijdte van het wereldwijde project, worden mensen ongewild in de richting van de « Vierde Industriële Revolutie » geslingerd. We zijn dus getuige van de invoering van buitensporig beleid op het gebied van « duurzame ontwikkeling », « gezondheid » en « veiligheid » dat, zo wordt ons verteld, onlosmakelijk verbonden is met een strikte digitale controle van bevolkingen en dieren, zoals het geval is met alle « koolstof »-pasprojecten, digitale paspoorten/identiteiten, het ‘pandemie’-verdrag van de WHO, aanvallen op huiskatten en ‑honden, die te vervuilend zouden zijn, en op koeien, die men van plan is te maskeren, en tot slot een hele reeks maatregelen die de vrijheid van meningsuiting ernstig ondermijnen, waaronder die van wetenschappers.

Tegelijkertijd benadrukken de bevolkingsgroepen die aan dit toezicht worden onderworpen hun groeiende verzet tegen dit maatschappelijke project. Vooral in Frankrijk waren de traumatische ervaringen tijdens de covid voor velen een waarschuwing voor de realiteit van een technocratische controlemaatschappij (bijv. de verplichting voor Fransen om hun eigen toestemming te tekenen om hun huis te verlaten en de poging om een gezondheids- en vaccinatie-‘pas’ op te leggen zonder welke een leven als normale burger onmogelijk zou zijn). In deze context wordt 5G door een groeiend deel van de mensen gezien als het essentiële instrument voor het creëren van een « digitale gevangenis ». Tot slot hebben deze experimenten aangetoond dat het onmogelijk is om buitensporige controle te combineren met een welvarende en vreedzame samenleving.

Er moet ook worden opgemerkt dat de voorstanders van dit grootschalige digitaliseringsproject het steeds moeilijker vinden om aan te tonen dat technologieën die zoveel energie en niet-hernieuwbare materialen verbruiken de oplossing zijn voor de opwarming van de aarde. Hun argument is des te paradoxaler als het gaat om technologieën die de weg vrijmaken voor buitensporig consumentisme. Een duidelijk teken van deze paradox is de proliferatie van beursaanbevelingen die speculeren op de explosie van de kosten van de niet-hernieuwbare grondstoffen die nodig zijn voor deze technologieën.

Er worden steeds meer rechtszaken aangespannen om overheden of commerciële bedrijven aansprakelijk te stellen voor schade die wordt veroorzaakt door producten die illegaal aan de bevolking worden opgelegd (waaronder bepaalde elektromagnetische golven). Advocaten baseren hun argumenten steevast op het niet respecteren van het voorzorgsprincipe, het gebrek aan proportionaliteit en het ontbreken van effectstudies voordat het product op de markt wordt gebracht.

Contact: https: //www.helloasso.com/associations/proces-5g-france/adhesions/adhesion
Direct mail: proces5gfrance@gmail.com

5G, een compendium van technologisch imperialisme

De technocratie wil de absolute controle over wereldzaken. Haar verlangen om alles te controleren, om alles winstgevend te maken door de markt uit te breiden tot elke hoek van de menselijke activiteit, bereikt het toppunt van buitensporigheid. Deze dorst om alle gebieden te veroveren waar een beetje menselijkheid nog probeert te schuilen, uit zich op duizend manieren, maar er is één technologie die dit verlangen naar totale overheersing op voorbeeldige wijze belichaamt: de vijfde generatie standaarden voor draadloze telecommunicatie, het alomtegenwoordige 5G, waarvan de zendantennes overal geïnstalleerd kunnen worden. 

We zeggen het u, we zeggen het u, we zeggen het u keer op keer: u kunt niet wachten tot 5G er is, want daarmee kunt u in één of twee seconden een film downloaden op uw smartphone (die u anderhalf uur zal kosten om te bekijken). Nee ? Betekent dit dat u nog geen slaaf bent van de verslaving aan hypergeconnecteerde technologieën? Maak je geen zorgen, we zullen alles doen om ervoor te zorgen dat je bezwijkt aan deze andere epidemie…

Het probleem met deze mensen, die doof willen blijven voor de sirenenzang van de grenzeloze techno-wetenschappelijke vooruitgang, is dat zij verzet organiseren dat de expansie van het neoliberale model afremt. Zo zijn er de elektro-hypersensitieve personen die meer of minder ernstige symptomen ontwikkelen en die steeds talrijker worden ten gevolge van de intensivering van het alom aanwezige bad van elektromagnetische golven. De WHO beschrijft deze patiënten als slachtoffers van « idiopathische omgevingsintolerantie toegeschreven aan elektromagnetische velden » (IEI-CEM). Het sleutelwoord is idiopathisch, wat betekent « ziekte of symptoom waarvan de oorzaak niet kan worden vastgesteld ». Zelfs als ze echte symptomen hebben, zal men zeggen dat het waarschijnlijk niet van 5G of andere elektromagnetische golven komt, dat het « in hun hoofd zit »… Hypochonders die naar de psychiatrie moeten. Ons immuunsysteem, dat bijzonder waardevol is in deze pandemische tijden, zal ook door de golven worden aangetast. En alle andere tegenstand tegen 5G om gezondheidsredenen zal worden weggewuifd met dezelfde oude techniek van twijfel zaaien: de promotors van wijdverspreide hyperconnectie hebben genoeg middelen om huurlingenwetenschappers te vinden die de studies die de ernstige gezondheidsgevaren van een teveel aan elektromagnetische golven aantonen, in diskrediet zullen brengen. Zelfs als honderden wetenschappers petities ondertekenen waarin ze aandringen op de toepassing van het voorzorgsprincipe, verandert er niets: de megamachine heeft haar 5G-offensief gelanceerd en zal er, net als bij tabak of asbest, alles aan doen om de gezondheidsschade die deze « vooruitgang » zal veroorzaken zo lang mogelijk te verbergen. 

Maar er zijn ook mensen die geen maatschappijmodel willen waarin de mens niet langer autonoom is, maar wordt gestuurd, bemoederd en gekleineerd door algoritmen en machines die alles voor hen zullen doen. Zij hebben begrepen dat 5G een onmisbaar instrument is voor de uitbreiding van de maatschappij van totale controle en technocratische overheersing ten dienste van de machtigen. De promotoren van 5G zullen er dus alles aan doen om deze naar hun zin iets te lucide mensen in diskrediet te brengen, en zij zullen niet beknibbelen op de middelen. Deze tegenstanders zullen achterlijken, obscurantisten, bio-conservatieven worden genoemd. Maar omdat hun argumenten rationeel en goed onderbouwd zijn, overtuigen zij steeds meer mensen die andere waarden waarderen dan het almaar toenemende comfort van technologie-afhankelijkheid. Onze elektromagnetische tovenaarsleerlingen bedenken dus een slimme manipulatie: zij zullen de tegenstanders laten zeggen wat zij niet zeggen. Dus als zij vraagtekens zetten bij het gebruik van 5G om iedereen te volgen en, vooral deze dagen, potentiële dragers van het Covid-19 virus, is de implicatie dat zij zeggen dat 5G de oorzaak van de epidemie is. Aangezien zij de controle hebben over de mainstream media, zal deze leugen wijd verspreid worden en zullen de goede mensen geloven dat deze tegenstanders beslist gek zijn en dat er niet naar hen geluisterd moet worden…


Ondanks deze goed georchestreerde strategie van de multinationals achter deze adoratie voor 5G, blijft de gewenste consensus nog steeds uit. Dus gebruiken we ook het argument dat transhumanisten gebruiken: « OK, wat wij voorstellen is niet erg goed, maar als we het niet doen, zullen de perfide Chinezen of de Amerikaanse miljardairs van Silicon Valley ons inhalen in de race voor wereldheerschappij en zullen we achterblijven en ‘digitale kolonies’ worden ». Dit argument is aangevoerd door dokter Strangelove Laurent Alexandre en door de « netwerksocioloog » Manuel Castells, die vorig jaar al uitkeek naar de komst van 5G en met een briljant idee kwam om met de « Chimerica » om te gaan: « En toch zijn de mogelijkheden immens. Waarom zouden we 5G niet gebruiken om wat we de welvaartsstaat noemen in Europa te ontwikkelen?Le Soir, 19 juni 2019). Zonder zich zorgen te lijken maken, gaf hij verder toe dat de cocktail van golven « een maximale verzadiging zou bereiken »! Aangezien veel van onze medeburgers weinig zin hebben om de autoritaire levensstijl van het Rijk van het Midden of de ieder-voor-zich-levenstijl van Uncle Sam over te nemen, is ook dit argument niet erg overtuigend. De hypothetische terugkeer naar de verzorgingsstaat is een even demagogisch als ongewenst verkoopargument, aangezien deze historische politieke vorm ook een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de industriële en bureaucratische beschaving die wij kennen en ondergaan.

Dan blijven sluwheid en kracht over. Geconfronteerd met een publieke opinie die zich steeds meer verzet tegen het valse discours van de profeten van het geluk door zich te onderwerpen aan technieken die worden opgelegd zonder de mening van de burgers te vragen, moeten wij snel vooruitgang boeken. Daarom worden adviescomités opgericht om het beleid te adviseren. Deze zullen bestaan uit wetenschappelijke deskundigen die, toevallig, meestal afkomstig zijn van de multinationals die 5G promoten. En aangezien politici zelden wetenschappers zijn, zullen zij zich gemakkelijk laten misleiden door degenen die veel banen beloven door de groei van nieuwe objecten: autonome elektrische auto’s, miljarden verbonden objecten die, dankzij het « onmisbare » 5G, domme mensen zullen bevrijden van alle enigszins concrete taken die zij nog moeten uitvoeren. Allen zullen koningen zijn… lui. 

In het besef dat hoe meer mensen geïnformeerd zijn, hoe meer ze 5G en zijn wereld zullen verwerpen, proberen deze promotors de shockstrategie-techniek toe te passen die Naomi Klein als een urgente zaak beschreef: profiteren van de ontzetting van mensen tijdens een crisis (in dit geval de Covid-19 pandemie) om hun pionnen heimelijk vooruit te helpen. Zo probeert het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) « voorlopige » normen goedgekeurd te krijgen om 5G mogelijk te maken, hoewel alleen een volledige regering dit kan doen. Evenzo wilde Proximus in 30 gemeenten quasi-5G « experimenten » lanceren, met enige aanpassing van 4G. Gelukkig heeft Louvain-la-Neuve, gevolgd door anderen, deze frauduleuze manoeuvre verboden, waardoor de onkuise telefoonmaatschappij, waarvan de Belgische staat meerderheidsaandeelhouder is, zich heeft teruggetrokken. Bedrijven zonder scrupules durven alles, zo herken je ze. 

Geconfronteerd met het vermogen om onwaarheden te versterken via reclame en de in het technologische systeem geïntegreerde media, hebben de tegenstanders van dit topje van de ijsberg van het technologisch imperialisme, 5G, een stem die nauwelijks wordt gehoord. Zij hebben alleen feiten en argumenten (wetenschappelijk, politiek, ethisch) om zich te verzetten tegen de stoomwals van valse beloften van de handelaars in verbonden illusies, die slechts handlangers zijn in dienst van het meest ongebreidelde produktivisme.

Alain Adriaens en Bernard Legros


Espace membre

Leden