Kairos n°14 — Politiegeweld

Politiegeweld in het nieuws

De gedragscode van de politie schrijft voor dat agenten « erop toezien dat de politie niet betrokken is bij criminele activiteiten ». eerbiedigen en trachten te waarborgen dat de individuele rechten en vrijheden en de waardigheid van eenieder worden geëerbiedigd, met name door ervoor te zorgen dat het gebruik van juridische dwang altijd wordt overwogen en beperkt blijft tot hetgeen strikt noodzakelijk is « De politie Service Act vereist dat dezelfde officieren bijdragen aan de  » democratische ontwikkeling van de samenleving « .

Voor iedere waarnemer van de politieke, sociale en gerechtelijke actualiteit lijkt het duidelijk dat de naleving van deze uitspraken op zijn zachtst gezegd aan een zekere incartescentie onderhevig is bij bepaalde politieambtenaren in het Koninkrijk België.

In dit dossier zullen wij een reeks vaststellingen doen over het politiegeweld, dat welig tiert in de sociale bewegingen en tegenover migranten, maar dat ook dagelijks voor iedereen aanwezig is, uit het zicht en achter de muren van de politiebureaus. Wij zullen ook initiatieven en instrumenten presenteren om deze situatie tegen te gaan.

Het Observatorium voor politiegeweld (ObsPol), dat is opgericht door de Ligue des droits de l’Homme, vierde onlangs zijn eerste verjaardag, een gelegenheid voor Kairos om het in zijn bladzijden te verwelkomen. In een eerste tekst, getiteld« Dissent undermined » (blz. 10–11), vertellen leden van ObsPol over enkele van de recente repressieve gebeurtenissen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de noodzaak om het Waarnemingscentrum op te richten. Wij zullen kunnen zien hoe in onze hedendaagse sociale geschiedenis de democratische grondrechten van vergadering en demonstratie grotendeels worden betwist.

Terwijl de laatste hand aan dit verslag werd gelegd, werden de bevindingen in dit document verder bevestigd. Op 15 mei leidde een door de D19-20 Alliantie georganiseerde demonstratie tegen de Transatlantische Partnerschapsovereenkomst (TPA) tot 250 arrestaties. Vakbondsleden, gemeenschapsactivisten en parlementsleden werden gearresteerd enkel en alleen omdat zij waren gekomen en hadden geprobeerd uit te spreken dat zij het niet eens waren met dit verdrag en de Europese zakentop die het in het Egmontpaleis aan het bespreken was. Zwermen politieagenten, in uniform en in burgerkleding, tientallen politiepakken, brandweerauto’s, enz… Dit alles zonder enige reden! Wat zijn de kosten van dit soort intimidatieoperaties tegen de demonstranten van de Europese economische orde?

In het volgende artikel« De burgermaatschappij organiseert zich » (blz. 12–13) geven zij een overzicht van de — soms rotsachtige — omstandigheden waaronder het Waarnemingscentrum van start is gegaan, en van het totale gebrek aan controle dat de politie geniet. Hoewel er enkele instanties bestaan, zoals het bekende Comité P, zijn deze meestal ondoeltreffend en beperken zij zich tot het registreren van klachten en het produceren van onvolledige en soms dubieuze statistieken. ObsPol presenteert ook een eerste evaluatie, na iets meer dan een jaar van zijn bestaan.

Om de observatie van de toestand van het politiegeweld in België voort te zetten, presenteren wij vervolgens het artikel« Staatsgeweld tegen migranten: de stem van de onzichtbaren » (blz. 14–15), waarvoor wij leden van « Getting the voice out » hebben ontmoet. Door contacten te leggen met de gedetineerden in de centra voor vreemdelingen, verspreidt deze groep haar boodschap naar de buitenwereld en stelt zij de realiteit voor die zich afspeelt op deze plaatsen en bij hun « uitgang »: op de luchthavens en in de vliegtuigen bij de uitwijzingen van het Belgisch grondgebied. Hun website weerspiegelt deze realiteiten, die door de Belgische autoriteiten in het duister worden gehouden.

Aan de hand van deze verschillende artikelen kunnen we zien dat politiegeweld vaak verband houdt met migratiekwesties, en meedogenloos gericht is tegen buitenlanders en mensen in België die het Europese beleid tegen migranten in vraag willen stellen. We staan echt voor de zwarte piet van onze politieke systemen, zowel de Belgische als de Europese.

Vervolgens stellen wij een ontmoeting voor met Mathieu Beys, advocaat en lid van ObsPol, die zijn boek voorstelt, een « juridisch en praktisch handboek » voor iedereen:« Welke rechten in de omgang met de politie?(blz. 16–17). Dit boek, dat in maart van dit jaar is verschenen, is in vele opzichten onmisbaar, niet in de laatste plaats omdat het juridische kwesties voor iedereen toegankelijk maakt, in duidelijke taal, zoals dat altijd het geval zou moeten zijn voor zaken die pretenderen ons leven in de samenleving te regelen. De auteur van het handboek sluit dit dossier af met een quiz (blz. 18)« Kent u de bevoegdheden van de politie en uw rechten in geval van interventie? Test je kennis!

Aan het eind van het dossier zullen drie Kairos-lezers via een wedstrijd een exemplaar van het boek « Welke rechten heeft de politie? Laat het bekend worden!

De artikelen gaan vergezeld van korte fragmenten van getuigenissen, die integraal beschikbaar zijn, onder meer op de websites van het Obervatoire des violences policières: www.obspol.be en van Getting the voice out: www.gettingthevoiceout.org/

Espace membre

Leden