Interview met Alain Escada, voorzitter van Civitas België

Waarschuwing van Kairos:

Sinds het voorjaar van 2020, na de afkondiging van de algemene mobilisatie en het gebruik van het wapen van de angst om te proberen de nieuwe gezondheidsorde op te leggen, brengt de regering haar tegenstanders stelselmatig van alle kanten in diskrediet. Daartoe nemen zij, gesteund door de overgrote meerderheid van de zogenaamde massamedia, hun toevlucht tot de technieken die zijn ontwikkeld tijdens de wereldoorlogen en totalitaire regimes van de 20e eeuw. In plaats van in een open democratisch kader te debatteren over de mogelijke verdiensten van hun beleid, is het gemakkelijker hen te vervloeken met zogenaamd beruchte etiketten. De « verraders van het vaderland », « Judeo-Bolsjewieken » en andere « kapitalistische hydra’s » werden gevolgd door beschimpingen van « samenzweerders », « smekelingen van extreem-rechts » en andere « verwarringzaaiers ». Met hetzelfde doel gebruiken de mainstream media deze vage en overkoepelende etiketten om al hun tegenstanders over één kam te scheren. Zo wordt bij demonstraties altijd de nadruk gelegd op die paar spectaculair geënsceneerde gefilmde beelden van botsingen tussen een handjevol misdadigers en de politie om te suggereren dat de demonstranten geweld goedpraten. Ook de weinige vlaggen waarmee Civitas-aanhangers, die actief aan de demonstraties deelnemen, zwaaien, worden regelmatig door diezelfde media belicht om de vermeende infiltratie van katholiek extreem-rechts aan de kaak te stellen. 

Tegenover een dergelijk amalgaam heeft Kairos besloten elk a priori ostracisme af te wijzen, maar integendeel de dialoog met Civitas aan te gaan. Dit is een paradoxale exercitie van onze kant, want hoewel wij elkaar regelmatig ontmoeten bij grote zondagse evenementen, ontwikkelen wij ons in zeer verschillende intellectuele en politieke werelden en in werkelijkheid kennen wij elkaar nauwelijks. Door Alain Escada, de voorzitter van Civitas, aan het woord te laten, proberen wij de filosofie en de politieke standpunten van deze beweging te begrijpen, los van karikaturen en vooroordelen. Een dergelijke uitwisseling zou ons in staat moeten stellen vast te stellen wat onze convergenties zijn, waarvan sommige voortvloeien uit hetzelfde verzet tegen de gezondheidsdictatuur, maar ook wat onze fundamentele verschillen zijn, die zeer uitgesproken zijn, zoals dit interview duidelijk aantoont.

Na dit eerste debat wil Kairos een reeks interviews houden met andere onderdelen van het verzet tegen de vrijheidsberovende maatregelen. Het gaat er dus om te weigeren a priori iemand uit te sluiten op grond van de karikaturen en beruchte etiketten van de regeringspropaganda, maar ook, door onze respectieve standpunten te verduidelijken, het amalgaam van diezelfde propaganda te bestrijden.

Kairos: Hallo Alain Escada, je bent sinds 2012 voorzitter van Civitas, een beweging die in 1909 in Frankrijk is ontstaan. Wat is je beweging? Waarom en hoe beledigingen aan zijn adres te ontzenuwen?

Alain Escada: Civitas is een beweging die de traditionele katholieke waarden wil bevorderen en de strijd aanbindt met de globalistische machine. Wij werken hier al enkele jaren aan, te beginnen in Frankrijk en trachtend het in de gehele Franssprekende wereld te ontwikkelen. Vandaag zijn er Civitas-afdelingen in België, Zwitserland en Québec, en binnenkort ook in Spanje. Het gaat verder dan het strikt Franstalige gebied, het Civitas-model is populair in andere landen. Ik denk dat we een gemeenschappelijke vijand hebben, het globalisme, waartegen vele Europese katholieken zich volgens hen op internationale schaal moeten organiseren. Maar om ons in diskrediet te brengen, geven de media er de voorkeur aan ons te definiëren…

K: …extreem rechts, nationalistisch?

A. E. : Civitas definieert zichzelf niet als uiterst rechts. Aan de andere kant, Katholiek, absoluut. In België hebben we een commentator, een zogenaamde deskundige die in alle media opduikt en die het monopolie heeft om te zeggen wie extreem rechts is en wie niet, het is Manuel Abramowicz. In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat hij sinds zijn vroege jeugd een communistische activist is geweest. Het is net alsof je een directeur van Bayer Monsanto vraagt te zeggen wat goed en niet goed is op het gebied van voedsel!

Het is niet omdat hij communist is, dat hij niet kan denken, toch?

A. E.: Ik zeg niet dat hij niet kan denken. Ik zeg alleen dat als je begint met een persoonlijk politiek prisma, de analyse die je maakt duidelijk niet neutraal of objectief is, maar militant. Hij is de media-expert…

K: … die heel weinig kritiek heeft, het moet gezegd, op de media, omdat hij erin opgenomen is.

A. E.: Ja, dat is het. Er zij aan herinnerd dat hij gedurende verscheidene jaren werd betaald door het Centrum voor Gelijke Kansen, een bureau dat rechtstreeks afhankelijk is van het kabinet van de Eerste Minister. Kan Abramowicz een rebel genoemd worden? Het is rechtstreeks verbonden met de staat. Voor deze mensen is het dus duidelijk dat iedereen die de officiële waarheid, het regeringsbeleid of het globalisme betwist, op de een of andere manier een extremist is. En zij zullen systematisch proberen alle actoren van het protest met elkaar in verband te brengen om hen als extremisten te bestempelen. Dus deze tv-experts hebben geen krediet en zijn onbetrouwbaar. Ik neem aan dat ik geen linkse ben. Maar ik ben ook van mening dat het debat tussen links en rechts vandaag de dag totaal achterhaald is. We moeten al die oude patronen uit de 18e eeuw doorbreken. Vandaag is het enige dat de machthebbers kan afschrikken juist dat alle actoren in de opstand tegen deze Nieuwe Wereldorde over de intelligentie beschikken om met elkaar te praten, samen te werken en te convergeren tegen een gemeenschappelijke vijand. Als het volksprotest erin slaagt mensen van Civitas, heel links, onafhankelijken, arbeiders, werklozen, gesluierde moeders en Afrikaanse studenten bijeen te brengen, dan zullen de autoriteiten sidderen!

K: We zouden eerder in een verticale dan in een horizontale strijd verwikkeld zijn…

A. E.: Absoluut! Dit zou een dynamiek zijn die zich eindelijk bovenal bekommert om het algemeen belang. Want in dit geval zijn we allemaal slachtoffers van de Nieuwe Wereldorde, ongeacht onze achtergrond.

K: Wat zou je zeggen tegen Manuel Abramowicz? Hij beschuldigt je ervan extreem rechts te zijn…

A. E.: Maar wat is extreem rechts? Dan zou ik hem vragen of het echte extremisme vandaag niet aan de macht is.

K: Wat wij noemen het extreme centrum.

A. E.: Ja. Vandaag de dag is totalitarisme een regeringsvorm. Hebben we ooit gezien dat een zogenaamde extreem-rechtse politieke macht de middelen heeft om op te leggen wat de Belgische, Franse, Duitse, Canadese, Australische en Nieuw-Zeelandse regeringen aan hun bevolkingen hebben opgelegd? Opsluiting en verplichte inenting, wat in strijd is met de Code van Neurenberg. Ik herinner u eraan dat het vaccin nog in een experimenteel stadium is, dus dit is helemaal te gek! Wanneer ik zie hoe demonstraties worden onderdrukt, hoe censuur wordt uitgeoefend, hoe opsporingsinstrumenten worden gebruikt, hoe digitale toepassingen worden gebruikt, hoe politici ons vertellen hoe we ons thuis moeten gedragen, wanneer we onze vrienden of familie ontvangen, wanneer ons wordt verteld met hoeveel mensen we aan tafel mogen zitten, ook met Kerstmis, wanneer sommige ministers, met name in Duitsland, wanneer sommige ministers, vooral in Duitsland, zelfs zo ver zijn gegaan dat ze seksualiteit hebben gedicteerd in tijden van Covid, wanneer oude mensen in bejaardentehuizen of in ziekenhuizen zijn achtergelaten om te sterven, zonder dat familieleden hen konden bezoeken, dan spijt het mij, maar als dat geen extremisme is, geen compleet totalitarisme, dan moet u mij nog eens uitleggen wat de definitie is van extremisme en totalitarisme. Voor mij zijn extremisme en totalitarisme vandaag aan de macht. Totalitarisme is juist de inmenging van de staat in elke hoek van ons bestaan. En hier zijn we dan, het is de ergste van alle gruwelen. Hoe kunnen wij, als een bevolking die geacht wordt wakker te zijn, toegeven dat onze ouders, onze grootouders als gevangenen opgesloten zitten in ziekenhuizen of bejaardentehuizen, zonder dat wij hen kunnen gaan omhelzen, hen kunnen omhelzen voor hun laatste uur geslagen heeft. Is er iets verachtelijker dan dat?

K: Zou u bereid zijn tot een debat met Manuel Abramowicz of anderen?

A. E.: Ik ben bereid om met iedereen te debatteren, ik heb geen taboes.

K: De uitnodiging is uit! Bij Kairos willen we debat creëren, maar dat is op dit moment gewoon niet mogelijk. Op uw site presenteert Civitas zich als een politieke beweging die de soevereiniteit, de nationale en christelijke identiteit van België verdedigt, geïnspireerd door de sociale leer van de Kerk, het natuurrecht en de patriottische, morele en beschavingswaarden die onontbeerlijk zijn voor de nationale wedergeboorte. Kun je ons meer vertellen?

A. E.: In de eerste plaats zijn wij katholiek, maar wij herkennen ons op geen enkele manier in het discours dat vandaag door het Vaticaan wordt gevoerd. En voor ons is de analyse heel duidelijk. De bewoner van de pauselijke troon is een agent van de Nieuwe Wereldorde. Vandaag durft paus Franciscus te zeggen dat vaccinatie een daad van liefde is. Kan iets nog absurder zijn als je weet waar het Big Pharma om te doen is bij zijn pogingen verplichte vaccinatie op te leggen met het bijbehorende ontvolkingsprogramma? Toen Bill Gates en zijn stichting protocollen ondertekenden met Afrikaanse landen om hen te gebruiken als testterrein voor vaccins met elektronische opsporing? Dat zou genoeg moeten zijn om je te doen realiseren dat er een echt Machiavellistisch plan achter zit. Deze paus en dit Vaticaan 2022 worden echt gecontroleerd door de Nieuwe Wereld Orde. Ik herinner me dat in de WikiLeaks lekken naar voren kwam dat bisschoppen en kardinalen worden gesponsord door de stichting van George Soros, een van de meest invloedrijke globalistische miljardairs, samen met Bill Gates. Het modernistische Rome heeft niets te maken met katholieke waarden.

K: Het zijn vertegenwoordigers van de macht…

A. E.: Ja, er was een infiltratie in de Katholieke Kerk om al haar werkingen over te nemen.

K: Het was al bekend dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden samengewerkt…

A. E.: Er zijn verschillende interpretaties van de geschiedenis, maar vandaag de dag is het Vaticaan een vector van de Nieuwe Wereldorde. Dit is niet het soort katholicisme dat wij verdedigen. Om terug te komen op de soevereiniteit: wij zijn van mening dat alle naties van de wereld over hun eigen lot moeten kunnen beslissen zonder afhankelijk te zijn van supranationale machten. Vandaag is het algemeen bekend dat geen van de Europese naties de macht heeft om zijn lot in eigen handen te nemen door zijn eigen leiders. Onder meer de Europese instellingen dicteren hun de regels. En dan is het project een wereldregering waarvan men ons wil doen geloven dat zij beter in staat zou zijn algemene besluiten te nemen voor het welzijn van allen. Ik ben een localist, ik geloof dat de politieke macht zo dicht mogelijk bij de burgers moet liggen. Ik voel veel meer voor een politieke vertegenwoordiger op gemeentelijk niveau dan voor een politieke vertegenwoordiger op nationaal niveau. En ik voel me veel dichter bij een politieke vertegenwoordiger op nationaal niveau dan bij een politieke vertegenwoordiger op Europees niveau, en nog meer dan bij een vertegenwoordiger van de wereldregering.

K: Bestaat niet het gevaar dat men met de waarden van soevereiniteit en nationale identiteit de « fascist », de echte, terugvindt, al was het maar indirect?

A. E.: Een nationale identiteit, nogmaals, wat houdt dat in? Wie wil zijn tradities, gebruiken of land niet behouden? Ik heb Afrikaanse vrienden. Het is duidelijk dat als ik bij hen ga eten, ik een Afrikaans gerecht wil eten, geen hamburger van McDonald’s. Ik praat met Afrikanen, Marokkanen en anderen die aan mij worden voorgesteld. Noch zij, noch ik willen een uniforme wereld waarin wij allen gereduceerd zouden zijn tot het consumeren van dezelfde produkten en het herhalen van dezelfde enkele gedachte. Ik ben twee en een half jaar opgeleid in politieke filosofie door een Gabonese priester, Abbé Ndong Ondo. Hij heeft me duidelijk geen blank supremacisme geleerd als drijvende kracht in de politieke filosofie! En ik wil er terloops op wijzen dat ik in een volledig multiculturele wijk woon, ik heb buren van allerlei origine met wie ik heel goed kan opschieten. En deze mensen weten dat ik anti-globalisatie standpunten heb. Wij leven in perfecte gemoedelijkheid, wij debatteren, wij wisselen uit, wij nodigen elkaar regelmatig uit en dat levert geen enkel probleem op. Maar ik ben van mening dat het ergste scenario het globalistische scenario is, dat erop gericht is ons allemaal uniform te maken, ons allemaal grijs te maken, hetzelfde junkfood te eten, dezelfde kleren te dragen, een unipolaire wereld van het Orwelliaanse type aan te hangen. De rijkdom van de planeet ligt in haar diversiteit, in het feit dat ieder zijn gewoonten, tradities, identiteit, terroir, culinaire en linguïstische bijzonderheden behoudt. Ik ben er niet voor dat iedereen Engels spreekt door middel van een gestandaardiseerde nieuwe taal, noch ben ik er voor dat iedereen Coca-Cola drinkt en een slechte hamburger eet, naar dezelfde muziek luistert en dezelfde kleren draagt.

K: Om terug te komen op extreem-rechts, denkt u niet dat het als een karikatuur wordt gebruikt door de politieke macht en het globalisme? Echter, er is een echte extreem rechtse…

A. E.: Natuurlijk is er extreem rechts. Maar ik denk dat de huidige stroming, belichaamd door Civitas, het slechtste scenario is voor de autoriteiten, zolang we bereid zijn het klassieke patroon te doorbreken.

K: Je wordt ook geïnstrumentaliseerd. Op RTBF zie je de hele tijd Civitas-vlaggen in de demonstraties. Om in diskrediet te brengen.

A. E.: We gaan er niet over klagen! Ik denk dat de intelligentie van het publiek is om te zeggen « wie kan het wat schelen wat de media zegt? Als je praat met mensen die hebben begrepen dat de media tegen hen liegen over de gezondheidssituatie en dergelijke, zullen zij tot de conclusie komen dat de media ook tegen hen liegen over de politieke, economische, sociale en religieuze analyse. De media staan in dienst van de macht, behalve de alternatieve media, natuurlijk. En dus laten we stoppen met hen te vertrouwen. Ik zeg het nogmaals, breek uw televisies want het zijn instrumenten van mentale manipulatie. Civitas was de eerste beweging in Frankrijk en België die grootschalige campagnes voerde om te waarschuwen tegen de gezondheidsdictatuur. Wij hebben dus een legitimiteit om bij de demonstraties aanwezig te zijn, omdat wij tot de eersten behoorden die financiële middelen bijeenbrachten om duizenden affiches te plakken, tienduizenden pamfletten te verspreiden, om de mensen te waarschuwen voor de mondialistische tirannie onder het mom van gezondheid.

K: Het is vreemd dat activisten die beweren van extreem-links te zijn en tegen extreem-rechts gekant zijn, te vinden zijn in media als RTBF, RTL,  Le Soir, La Libre Belgique die ze helemaal niet bekritiseren.

A. E.: Voor mij is er geen rebellie onder deze mensen, hoewel zij zich voordoen als rebellen. Het zijn hulpmilities van de regering.

K: De demonstratie van 23 januari, waaraan honderdduizenden mensen hebben deelgenomen, had een groot succes moeten worden. Maar er gebeurde iets vreemds, de demonstranten waren verdeeld.

A. E.: Er was op die dag een sterke organisatie, met uitrusting en organisatie, en veel financiële middelen.

K: Het verliep zoals gewoonlijk, d.w.z. mensen maakten de gebruikelijke reis van het Gare du Nord naar het Jubelpark, vreedzaam. Mensen van alle leeftijden.

A. E.: En van alle sociale achtergronden.

K: Deze keer niet alleen Vlamingen, Walen en Brusselaars, maar ook Fransen, Polen en Zwitsers. En weer hetzelfde scenario bij aankomst op het Jubelpark: schurken aan de kant van Schuman. De organisatoren vroegen om de demonstratie te stoppen, maar veranderden tien minuten later van mening. Maar het was te laat, de schade was al aangericht, velen waren al vertrokken. De politie duwde het tuig het park in!

A. E.: Vanaf Schuman duwden de agenten de demonstranten naar de top van het park. En bij het luchtmuseum van het Jubelpark gingen een reeks brandweerwagens en een politie-inzet al snel over in een gewelddadige repressie. Ik vroeg waarom wij op deze manier waren achtervolgd, aangezien de politie aan de kant van Schuman ervoor had gekozen de demonstranten naar zich toe te duwen in plaats van hen te achtervolgen, en vervolgens de demonstranten wegjoeg waar de politievoertuigen waren verschenen, waardoor de mensen het Jubelpark niet konden verlaten. Er was iets dat totaal inconsistent leek. En toen ik ambtenaren van de politie vroeg om uitleg over het besluitvormingsproces, kreeg ik te horen dat zodra de organisator van de demonstratie, Tom Meert, toegeeft dat hij nergens controle over heeft, de politie het groene licht heeft. Het is echter de organisator van de demonstratie die moet proberen de demonstratie zo lang mogelijk onder controle te houden, in plaats van de demonstranten in de steek te laten. Daarnaast is het ook de verantwoordelijkheid van de organisatoren om voor een goed geplaatste veiligheidsdienst te zorgen. Ik denk dat een van de grootste tekortkomingen zich voordeed toen de massa demonstranten het Jubelpark binnentrok, zonder de aanwezigheid van de aan de Schumann-zijde gepositioneerde veiligheidsdienst van de demonstratie, om te laten zien dat er sprake was van een totale disassociatie met de relschoppers die de confrontatie met de politie aangingen.

K: De vereniging Ensemble pour la liberté, die de vorige betogingen organiseerde, werd in de media ook als extreem-rechts voorgesteld.

A. Het is zo praktisch! We zijn allemaal extreem rechts, dat is het klassieke patroon. Ik herinner me dat de demonstratie van 9 januari, georganiseerd door Ensemble pour la Liberté, goed verlopen is. En toen verscheen Tom Meert met zeer, zeer ruime financiële middelen om zich op te dringen als de organisator van het grote evenement op 23 januari. Vreemd genoeg weigerde hij in te gaan op de door het Ensemble pour la Liberté aangeboden besteldienst, misschien omdat hij het een onbetamelijke organisatie vond. Ik weet het niet. Maar in de tussentijd zouden deze 140 stewards van het Ensemble pour la Liberté misschien nuttig zijn geweest, als zij goed gepositioneerd waren geweest, om deze nieuwe manipulatie, die een voortijdig einde maakte aan de demonstratie van 23 januari, te voorkomen.

K: Waar denk je dat deze mensen die organiseren vandaan komen? Die uit het niets opduiken als activisten en in banken werken? Ik vraag me af: wie krijgt het recht om demonstraties te organiseren? Wat is uw standpunt over dit idee?

A. E.: Het is zeker dat wanneer ik zie dat tot dan toe onbekende organisatoren plotseling opduiken in een proces dat nochtans op 21 november, de datum van de eerste grote demonstratie, en vervolgens van regelmatige demonstraties was begonnen, ik verbaasd ben.

K: Met een Nederlandse militie…

A. E.: Ja, de demonstratie van 23 januari was afhankelijk van een massaal Nederlandse organisatie. Al deze reuzenschermen, de vrachtwagens, de geluidsinstallatie die een rockconcert waardig is, het is allemaal zeer dure apparatuur die die dag rechtstreeks uit Nederland kwam.

K: En een platform…

A. E.: … reusachtige, bewakers om de stand te omsingelen, een bedrijf gespecialiseerd in communicatie kwam uitgerust met drones en meerdere camera’s. Wij zijn echt in zeer grote globale budgetten. Tom Meert heeft een zakenachtergrond; ik zeg niet dat alle zakenmensen de Nieuwe Wereldorde dienen, maar het doet je wel vragen stellen wanneer je een organisator ziet die uit het niets is gekomen en de organisatoren verdringt die de vorige protesten naar behoren hadden geleid. Een organisator met veel geld die een reusachtig evenement aankondigt en beroemdheden uit heel Europa laat komen, zoals Professor Péronne, Alexandra Henrion-Caude, Richard Boutry en vele anderen, om vervolgens niet te doen wat nodig is om hen tot de menigte te laten spreken.

K: Er waren zelfs dansers.

A. E.: Het organisatieschema was, voor mij, volledig in de war. Iedereen die de vorige demonstraties tegen de gezondheidsdictatuur heeft gevolgd, weet dat het nooit mogelijk was langer dan een uur te spreken zonder dat de politie eerst ingreep met gas, traangas en brandpompen. En op de 23e koos de organisator er anderhalf uur lang voor om alleen tweederangs artiesten voor te stellen, met alle respect voor degenen die de vloer betraden, en dansers die we hadden kunnen missen. Alle beroemdheden die stonden te wachten, werden aan de zijlijn achtergelaten, zij bewogen zich rond zonder te kunnen spreken, terwijl het publiek op hen wachtte. Voor mij is het een rampzalig beheer!

K: Het is dat op dit moment de macht nog alles controleert. Hij heeft alles onder controle.

A. E.: Macht is vaak verschillende stappen vooruit.

K: Niet te vergeten het Vrijheidskonvooi, bijvoorbeeld.

A. E.: De Europese versie was een compleet fiasco. Was het omdat de initiatiefnemers onbekwaam waren of bedreigd werden of een mengeling van dit alles, in ieder geval was uiteindelijk wat een gigantische bijeenkomst uit heel Europa had moeten zijn, in wezen een paar honderd Fransen die in Brussel werden achtergelaten in een naamloze puinhoop. Pas op voor manipulators die glorieuze beloften doen over mobilisaties tot het bittere eind om vervolgens te deserteren en degenen die hun vertrouwen in hen hebben gesteld in totale wanorde achter te laten.

Maar nogmaals, het is aan de mensen om het heft in handen te nemen, om te investeren in specifieke acties.

K: Zoals de Gilets jaunes?

A. E.: Van het Gilets Jaunes type en van alle soorten! Ik denk dat de enige manier om de Nieuwe Wereld Orde te ondermijnen is om veelzijdig op te treden. Petities en demonstraties zijn in volle gang, maar zij zullen geen invloed hebben op een macht die over politiemacht en bewakingssystemen beschikt. Er komt dus een tijd dat je op alle fronten creatief moet zijn. Ik denk dat we een economische boycot nodig hebben, mobilisaties van vrachtwagenchauffeurs die door de week moeten plaatsvinden en niet alleen in het weekend. De multinationals die deze macht en tirannie ondersteunen, moeten worden ondermijnd. We moeten de Europese politieke topconferenties door elkaar schudden, hen dwingen terug te krabbelen en hun grote bijeenkomst af te gelasten.

K: We kunnen een beetje teruggaan naar het religieuze. In  Charlie Hebdo staat dat Civitas oproept tot intrekking van de wet op de scheiding van kerk en staat en tot herinvoering van het katholicisme als staatsgodsdienst.

A. E. : Ik moet zeggen dat Camus, de Charlie Hebdo journalist, op dit niveau geen onzin uitkraamt, maar het is in de interpretatie van wat het betekent dat hij volledig liegt. Wij zijn inderdaad voorstander van een terugkeer, zowel in Frankrijk als in België, naar een unie tussen Staat en Kerk. Uiteraard is dit op dit moment een zuiver theoretische lijn, want dit project is gebaseerd op het idee dat de staat en de kerk weer in goede handen zijn. Zolang de staats- en kerkelijke macht in handen is van de volgelingen van het globalisme, is het duidelijk van geen belang. De facto kan men zelfs zeggen dat er reeds een unie van Kerk en Staat bestaat, maar dan op basis van mundialistische doelstellingen en dus precies het tegenovergestelde van wat Civitas wil. Ik wil van meet af aan duidelijk stellen dat, in tegenstelling tot wat Charlie Hebdo schreef, het herstel van het katholicisme als staatsgodsdienst geenszins zou betekenen dat iedereen verplicht zou zijn katholiek te worden.

K: En dat het katholieke geloof superieur is aan andere.

A. E: Het zou nog steeds een bevoorrechte situatie betekenen, die verband houdt met onze geschiedenis, maar die vooral zou betekenen dat in deze configuratie de Kerk en de Staat zouden trachten samen te werken om er onder meer voor te zorgen dat de wetten rechtvaardig, ethisch en moreel zijn. Iedereen kan begrijpen dat het beter zou zijn wetten te onderwerpen aan een ethische en morele eis, in plaats van aan materialistische belangen, meestal in het voordeel van multinationals, bankiers en speculanten.

K: De Kerk, maar niet alleen; de Staat zou ook naar andere actoren kunnen luisteren…

A. E.: Hoe dan ook, zelfs indien er een einde zou komen aan de scheiding tussen Kerk en Staat, betekent dat niet dat de Staat geen andere gesprekspartners meer zou hebben, zelfs niet indien dat alleen de beroepscategorieën zouden zijn die de fundamentele gesprekspartners zijn van een goed georganiseerde samenleving. Maar vandaag heb ik geen vertrouwen in de vakbonden, want zij zijn agenten van het systeem. Dit blijkt uit het feit dat verschillende beroepscategorieën onder dreiging van ontslag tot vaccinatie worden veroordeeld en geen steun krijgen van de vakbonden.

K: De vakbonden van leraren vragen zelfs om een snellere vaccinatie van hun leden!

A. E.: Dit is een goede gelegenheid om het bewustzijn over de ware aard van vakbonden te vergroten. Veel vakbonden hebben enorme fortuinen en werken samen met werkgevers, die sommige van de grote vakbondsevenementen financieren. Ik denk dat het beter is om contacten per beroepscategorie te hebben.

K: Ik zou het willen hebben over immigratie, abortus, het homohuwelijk, adoptie door deze paren, zaken die Civitas tot een extreem-rechtse beweging maken. Laten we beginnen met immigratie.

A. E.: Ik zal proberen zeer pedagogisch te zijn in mijn denken, tegenover de karikaturen van de media. Vandaag denk ik dat iedereen — autochtone Belg, autochtone Fransman of persoon van allochtone afkomst — redelijkerwijs kan begrijpen dat de immigratie die sinds de jaren 1970 door de topwerkgevers wordt georganiseerd, deel uitmaakt van het plan van de Nieuwe Wereldorde.

K: Om de lonen te breken…

A. E.: Om de lonen te breken, om goedkope arbeidskrachten te krijgen, om voetgangers te hebben die gedwongen kunnen worden om naar believen te werken. En vandaag moeten we zien hoe de massa-immigratie naar Europa verloopt…

K: …door de Bolkestein Richtlijn, onder andere.

A. E.: Ja, en door de rol van George Soros en zijn Open Society Foundation, waarover regelmatig wordt bericht in grote media als Der Spiegel — dus het is geen samenzwering. Zijn stichting stelt honderden miljoenen euro ter beschikking om de immigratie van niet-Europeanen naar Europa te vergemakkelijken. Is dit gewoon filantropie, volgens jou? Immigratie op een dergelijke schaal is alleen maar goed voor uitbuiters, mensenhandelaars, pooiers, huisbazen in sloppenwijken en multinationale bedrijfsbazen. Ik denk dat de Derde Wereld zijn elites nodig heeft om thuis te blijven.

K: Elites die het Westen heeft uitgebuit. Het Jubelpark is een mooi symbool.

A. E.: Afrika heeft een enorm potentieel, en niet alleen vanwege zijn uitzonderlijke natuurlijke hulpbronnen. Het heeft geen zin voor Afrikaanse academici om in Europa te zijn in plaats van in Afrika; het is zowel hersenspoeling als arbeidsdwang. Maar niet alle Afrikanen in Europa zijn academici, er zijn veel jonge mannen die hierheen komen en die volgens mij in hun eigen land nuttiger zouden zijn. Het organiseren van massale ontworteling helpt niemand.

K: Als het proces momenteel door de werkgevers wordt gecontroleerd, hoe zit het dan met de slachtoffers, de migranten zonder papieren die hier kinderen hebben? De andere oplossing, die door extreem-rechtse bewegingen wordt bepleit — hen naar huis sturen — houdt geen rekening met een zeker menselijk lijden.

A. E.: Dit alles moet het voorwerp zijn van een grote samenwerking tussen verschillende landen en volkeren. Vandaag de dag zeggen veel Afrikaanse landen dit. Zij zouden graag zien dat de mensen die naar Europa zijn gemigreerd, naar hun land terugkeren om bij te dragen aan de interne ontwikkeling. Dit is het punt waarop de media de analyse vertekenen door immigratie voor te stellen als iets geweldigs, alsof iedereen geluk kan vinden in ons eldorado en alsof er in hun landen niets interessants te doen is. De media zeggen dat de Afrikaanse cultuur geweldig is, zij laten ons naar Afrikaanse muziek luisteren, zij prijzen Afrikaanse artiesten, die volkomen respectabel zijn, maar waarom laten zij ons dan geloven dat de Afrikanen in eigen land geen voldoening konden vinden en het noodzakelijkerwijs hier moeten vinden. Voor mij is dit collectieve, georganiseerde ontworteling. Het is mogelijk een plan te hebben over meerdere jaren, of zelfs decennia, om een intelligente remigratie te organiseren. Het zou niet zo zijn dat militaire vrachtwagens immigrantenbuurten binnenrijden om razzia’s te organiseren van mensen die met parachutes naar hun land van herkomst worden teruggebracht. Het is in ieders belang om dit door de globalisten georganiseerde immigratieproces te stoppen. Dat zou veel beter zijn voor iedereen, voor de ontwikkeling van vele landen, voor het behoud van hun tradities en ook van de onze. Ik kan u naar bijeenkomsten brengen waar ik spreek, met een grotendeels uit immigranten en moslims bestaand publiek, dat uiteindelijk het punt dat ik maak op een veel meer onderbouwde manier begrijpt en het ermee eens is dan in het gesprek dat wij nu voeren.

K: Dient deze « open samenleving » niet om het neokolonialisme te verbergen, het feit dat wij deze landen nodig hebben?

A. E. : Als wij deze landen ontdoen van zowel hun hersenen als hun armen, van de jonge generatie die van essentieel belang is voor hun herstel, dan laten wij het gehele terrein van de economische besluitvorming over aan de multinationals, die Afrika zullen uitbuiten, zijn leiders zullen corrumperen en de Afrikanen zullen voorschrijven hoe zij hun landen moeten besturen. Ik vind dat iedereen meester van zijn eigen huis moet zijn, elke natie moet zijn soevereiniteit terugkrijgen. Het probleem is natuurlijk dat de macht in handen is van corrupte leiders die een oogje dichtknijpen voor de uitbuiting van hun volk.

K: Ik interviewde een Burkinabe die tien keer geprobeerd had de Middellandse Zee over te steken. En tegen het einde van de 10ᵉ tijd, was hij geslaagd. Toen ik hem vroeg of, indien Thomas Sankara aan de macht was gebleven, hij daar in België zou zijn, antwoordde hij ontkennend. Hij keerde uiteindelijk terug naar huis, omdat hij hier El Dorado niet vond.

A. E.: Dat is een punt dat echt moet worden benadrukt: er zijn immigranten die naar huis terugkeren. Dit scenario moet echt worden uitgelegd en aangetoond dat het niet karikaturaal, noch racistisch, noch haatdragend is om mensen voor te stellen dat zij moeten weigeren uniform te worden in deze globale wereld, dat zij hun identiteit moeten behouden.

K: Je zei aan het begin van het interview dat je in een multiculturele buurt woont. Vraag je je buren om in te pakken en naar huis te gaan?

A. Ik zeg niet dat ze naar huis moeten gaan. Maar wanneer zij mij vertellen hoe slecht zij het met dit bedrijf voorhebben, nodig ik hen uit daarover na te denken: is uw aanwezigheid hier noodzakelijkerwijs de juiste keuze?

K: Misschien wel, als hun land vernietigd is…

A. E.: Wij mogen de karikatuur van de media niet in stand houden: niet alle landen van zwart Afrika zijn in oorlog, noch de landen van Latijns-Amerika, noch Turkije, noch de Maghreb. De media verkopen ons immigratie voortdurend als het resultaat van oorlogen, terwijl dit meestal niet waar is. Immigratie is in de eerste plaats economisch. Het echte antwoord is de ontwikkeling van hun landen van herkomst, niet hen te doen geloven dat Europa een eldorado is dat de ongelukkigen van de hele planeet zal kunnen opnemen en hun fatsoenlijke huisvesting, aanvaardbare werkgelegenheid en gedroomde vrijetijdsbesteding zal kunnen bieden, wat een groot bedrog is.

K: Op dit moment wappert er een LGBTQI+ vlag voor het hoofdkantoor van Pfizer in Elsene, naast de vlag van het Rode Kruis. Het wordt zeker gefinancierd door Soros. Ik zou nu graag van u horen over de onderwerpen abortus, PMA, GPA, homohuwelijk en adoptie.

A. E. : Nogmaals, het is niet onze bedoeling een zedenpolitie op te richten, maar wij zijn van mening dat het huwelijk reeds 2000 jaar, in alle beschavingen, in alle uithoeken van de planeet, wordt beschouwd als de vereniging van een man en een vrouw. Het is een antropologische realiteit, omdat alleen deze vereniging ons in staat stelt op natuurlijke wijze kinderen te krijgen en de mensheid in stand te houden. Maar plotseling, in de afgelopen decennia, hebben dezelfde globalisten die op veel gebieden anarchie hebben georganiseerd, aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van een uiterst machtige lobby genaamd de LGBTQI+ lobby. Het is de moeite waard om erover na te denken. Er is een verband met het plan van de globalisten. Kijk naar de LGBTQI+-propaganda in Afrika, Latijns-Amerika, Oost-Europa, gesteund door de ambassades van de VS, het VK, Canada — de uiterst invloedrijke naties in het globalistische proces — de Open Society, de stichtingen van Bill Gates, Mark Zuckerberg, enz. Nogmaals, ik kom altijd terug op dit begrip van soevereiniteit. Een land heeft het recht te oordelen dat LGBTQI+-propaganda op scholen of het homohuwelijk niet tot zijn gewoonten behoren. Het zijn altijd de globalistische krachten die deze soevereiniteit trachten te verhinderen en deze globalistische visie op wat de nieuwe seksualiteit, de nieuwe moraal, het nieuwe gezin zou moeten zijn, willen opdringen en ons vragen tolerant te zijn. Wanneer een Franse programmadirecteur van de televisie zegt dat er geen plaats meer is voor blanke mannen boven de 50 om programma’s te presenteren, is dat een bewijs dat de processen in feite volledig zijn omgekeerd en dat nieuwe discriminatie is gelegitimeerd. En dit is niet onschuldig. Het is niet uit tolerantie, het is niet uit liefde voor de naaste. Achter dit alles zit een plan — ik weet dat ik weer voor samenzweringstheoreticus zal worden uitgemaakt — er is een plan van de globalisten dat erop gericht is alle grondslagen van de beschaving te ondermijnen om van ons totaal ontwortelde wezens te maken, wezens zonder God, zonder vaderland, zonder familie en zonder welomschreven geslacht, gereduceerd tot de staat van volgzame consumenten en morgen transhumanisten.

K: Nogal wat psychoanalytici hebben het erover, met name Jean-Pierre Lebrun in gesprek met Charles Melman in een recent boek. Zij leggen uit dat het verlangen om anders dan zichzelf te zijn, altijd heeft bestaan. Maar het probleem is dat we nu verlangen haalbaar maken. Het aantal kinderen van tieners in Groot-Brittannië dat een geslachtsverandering aanvraagt, neemt toe. Nogmaals, net als bij extreem-rechts moet over dit soort zaken worden gedebatteerd.

A. E.: Wij moeten ons over dit onderwerp uitspreken om aan te tonen in hoeverre er achter de officiële waarheid in werkelijkheid tragische situaties schuilgaan die zich vermenigvuldigen omdat de mensen worden misleid en gemanipuleerd.

K: Alexandre de Croo, Young Global Leader, was in Johannesburg om de loftrompet te steken over »  gelijkheid « In een opzwepende toespraak, verwees hij naar Bill en Melinda Gates. We spraken over de banden tussen Pfizer en de LGBTQI+-bewegingen, en natuurlijk over gendergelijkheid. Sommigen waarschuwden dat het toekennen van dezelfde rechten aan degenen die besluiten met elkaar te trouwen, of het nu vrouwen of mannen zijn, de deur zou kunnen openzetten voor andere rechten zoals GPA. In India en de Verenigde Staten zijn spermabanken zeer succesvol, zelfs bij vruchtbare koppels, die de embryo’s selecteren… Kunnen we spreken van eugenetica?

A. E.: Ja, helemaal. Er zijn bedrijven die kinderen « kant en klaar verkopen », zou men kunnen zeggen, waarbij sommige van deze bedrijven de kopers zelfs de mogelijkheid bieden om de kenmerken (kleur ogen, haarkleur, enz.) van het kind dat zij gaan verwerven te kiezen als een gewone handelswaar.

K: Tijdens de inperking werden baby’s aan de grenzen vastgehouden in een soort kinderproductieboerderij.

A. E. : Ja, waaruit eens te meer blijkt dat er achter de karikatuur van Civitas belangrijke debatten schuilgaan die vandaag onmogelijk worden gemaakt. Omdat de media, onder het bevel van de Nieuwe Wereld Orde, maar één manier van denken willen. Men zal ons zeggen dat wij enerzijds de vrouwen moeten verdedigen, dat wij moeten strijden tegen de commodificatie van hun lichaam, tegen de prostitutie in ons land. Aan de andere kant doen we het tegenovergestelde, we maken vrouwen tot handelswaar door middel van GPA. En georganiseerde immigratie heeft nog nooit voor zoveel prostitutienetwerken gezorgd.

En Jacques Attali had dit cynisch goed uitgelegd. Deze globalistische agent is nu van mening dat zijn kant al gewonnen heeft, hij durft een hele reeks maatregelen te onthullen die in de toekomst genomen zullen worden. En het probleem is dat het niet veel mensen alarmeert, behalve een wakkere minderheid, en dat we niet genoeg kunnen terugveren om het te voorkomen. Dit alles is diep kwaad.

K: Een LGBTQI+ vlag voor het hoofdkantoor van Pfizer in Brussel is geweldig!

A. E.: Het moet de collusie aantonen, dat dit alles niet natuurlijk is, dat deze lobby niet plotseling is ontstaan na 2000 jaar geschiedenis van onze beschavingen. Laten we teruggaan naar het draagmoederschap. Achter dit schema willen sommigen eigenlijk seksualiteit loskoppelen van voortplanting. Het idee dat seksualiteit alleen recreatief mag zijn en dat voortplanting volledig kunstmatig moet worden. De volgende stap is de kunstmatige baarmoeder en transhumanisme.

K: Waarom wil je geen zedenpolitie die mensen vertelt wat ze in bed mogen en moeten doen?

A. We zijn hier niet om te controleren wat mensen in hun slaapkamers doen. Maar dit betekent niet dat wij totale losbandigheid moeten bevorderen, want anders zal de samenleving pedofilie en zoöfilie uiteindelijk als respectabele opties aanvaarden.

K: Ik wil graag terugkomen op enkele punten ter afsluiting. Het dodental door covid wordt overschat door de media en de regering. De uitvinder van de PCR-test heeft zelf gezegd dat deze test niet betrouwbaar is. PCR testen is de achilleshiel van deze crisis. De president van Tanzania, bijvoorbeeld, heeft monsters van papaja’s en geiten laten testen en het laboratorium heeft deze positief bevonden.

A. E.: Dat schreven wij in onze folder, en daarom werden wij door de RTBF als « samenzweringstheoretici » aangemerkt. Maar wat wij hebben geschreven is vrij officieel. Kijk maar in de Tanzaniaanse media. Het toeval wil dat de president van Tanzania, die de door de Bill Gates Foundation aan zijn land aangeboden vaccins weigerde, op een nogal merkwaardige manier is overleden nadat hij meer dan een week bijna van het publieke toneel was verdwenen, en dat zijn vervanger vervolgens van de WHO een persbericht kreeg waarin zij haar benoeming verwelkomde.

K: Vaccinsterfte is dramatisch. Maar ik herinner me dat Alexander De Croo in een persconferentie zei dat er in België slechts één bewezen bijwerking van het vaccin was. Zij die anderen als leugenaars voorstellen zijn zelf de grootste leugenaars.

A. E.: De media zijn niet neutraal of objectief. Zij trachtten het door Civitas in België verspreide pamflet volledig in diskrediet te brengen. De argumenten die de RTBF aanvoert zijn echter echte argumenten, maar er valt niet over te discussiëren. Het is ten strengste verboden deze kwesties te bespreken. De RTBF organiseert regelmatig debatten op woensdagavond, soms over onderwerpen die verband houden met covid. Er wordt natuurlijk gesproken over alle gezondheidsmaatregelen, altijd om het officiële beleid te legitimeren. RTBF beweert stem te geven aan verschillende tendensen. Over de gezondheidspas, de QR-code en de verplichte vaccinatie voor verzorgers hadden zij verschillende verenigingen geraadpleegd en hun gevraagd mensen naar de set te sturen om te debatteren. En de vereniging Ensemble pour la Liberté, die een Nederlandstalige meerderheid heeft, had voorgesteld dat ik hun vertegenwoordiger zou zijn bij dit Franstalige debat. Antwoord van de RTBF: er is geen sprake van dat wij het woord live aan de heer Escada geven. Het spijt me, maar als ik een idioot ben, als alles wat ik zeg absurd, vals en onsamenhangend is, moeten ze blij zijn mij het woord te geven en mij live belachelijk te maken.

K: We hebben u het woord gegeven, we zullen het aan anderen geven. Wij nodigen Manuel Abramowicz officieel uit om te komen debatteren met Alain Escada. Ben je klaar om het te doen?

A. E.: Absoluut. Ik heb u aan het begin van dit programma gezegd dat ik bereid ben met iedereen te debatteren. De rijkdom van intelligentie is in staat zijn om te spreken.

Interview door Alexandre Penasse, januari 2022.

Espace membre

Leden