Ik beschuldig!

verkoudheid, winter, zorgen, geneeskunde, gezondheid, apotheek, pijn, drug, recept, anti pijn, pillen, verslaving, apotheek, tabletten, griep, slecht, medisch, ziek, ziekte, infectie, griep, hoest, drugs, virus, antibioticum, medicatie, behandeling, gezondheidszorg, drogist, apotheker, genezen, ziekte, dosis, ongezond, Capsules, ziekte, hoofdpijn, farmaceutisch, onwel, symptoom, niezen, verkoud hoofd, medicatie, aspirine, gezondheidszorg, Farmaceutisch geneesmiddel

Brief van Dr Colignon aan de Orde van Geneesheren

Brussel, 20 december 2021,

Mr. President van de Orde van Henegouwen,
Leden van de onderzoekscommissie,

Dr. Michèle Gérard, een specialist infectieziekten die dicht bij Yves van Laethem staat in het CHU Saint-Pierre, heeft een klacht tegen mij ingediend bij de Ordre des médecins. De klacht, die op 20 maart 2021 werd ingediend, werd op 5 mei 2021 ontvangen door het Bureau van de Raad, dat op 12 mei 2021 besloot het onderzoek te openen. Ik word daarom uitgenodigd om op 18 januari 2022 om 20.00 uur te verschijnen op de zetel van de Ordre du Hainaut, Boogschuttersstraat 6b, 7000 Bergen.

De klacht luidt als volgt:

Deze juridisch indigente verklaring lijkt op een « mug » brief aan de redacteur. Het bevat echter strikt accurate informatie die enigszins moet worden uitgebreid.

OP IVERMECTIN:

Ik pleit schuldig. Ik schrijf ivermectine voor, in combinatie met hydroxychloroquine en azithromycine, na een grondige anamnese, een zorgvuldig mondeling contact met de patiënt en, zo nodig, na een klinisch onderzoek.

Het advies dat ik geef over de behandeling van Covid is allesbehalve afwijkend, aangezien het gebaseerd is op studies die niet vervuild zijn door belangenconflicten. Deze studies — die ik in mijn stukken presenteer — zijn niet zo zwak als de RCT’s waarbij een blinde arts, niet wetend wat hij doet, negeert wat hij meet en voor hard geld een blanco cheque aan de industrie ondertekent.

Ik denk dat dokter Gérard en alle artsen die deze vroegtijdige ambulante behandelingen niet hebben voorgeschreven en zich ertoe hebben beperkt de angsten van hun patiënten te kalmeren met paracetamol tot ze stikken, zich niet eeuwig zullen kunnen verschuilen achter het schild van een incompetente regering en door belangenconflicten gecompromitteerde deskundigen om deze onaanvaardbare verlating van het schip te rechtvaardigen.

OVER VACCINATIE :

Ik pleit schuldig! Ja, ik ben anti-vaccin… Maar helemaal niet in de zin die Dr. Gerard, die mijn opmerkingen met ondraaglijke lichtheid heeft onderzocht, impliceert. Ik heb net zo gestudeerd als zij, met een diploma dat net zo goed moet zijn als het hare. Ik weet wat een RNA-virus is, ik weet wat een epitoop is, ik weet wat een vaccin is. Sommige vaccins zijn wonderen van de wetenschap.

Hoewel moet worden gezegd dat de SARS-vaccins verre van wonderen zijn, heb ik nooit vraagtekens geplaatst bij hun slechte werking, maar wel bij de illegale en immorele wijze waarop zij worden toegepast.

IK BESCHULDIG! IK BESCHULDIG « HET VACCINATIEPLAN VAN HET RIEKEN NAAR TOTALITARISME ».


Dokter Philippe Boxho, ondervoorzitter van de Nationale Orde en professor in de deontologie aan de Universiteit van Luik, een dokter die de hoogste trede van het deontologisch podium in België bekleedt, zal mij dit plagiaat vergeven. Ik kon het plezier niet weerstaan om dit aforisme van hem te lenen. Ik ben het volledig eens met zijn standpunt, dat duidelijk werd verwoord in de avondkolommen van 2 maart 2021.

Eén punt blijft echter onduidelijk. Dr. Boxho benadrukte in dit interview dat hij niet sprak namens de Orde van Geneesheren, maar als professor in de deontologie aan de Universiteit van Luik. Waarom deze merkwaardige oratorische voorzorgsmaatregel alvorens aan de journalist op een toon die dicht bij vertrouwen ligt te onthullen: « wat er op dit ogenblik gebeurt is afschuwelijk »!


Om welke duistere reden laat een onderwerp dat een arts die ondubbelzinnig uit naam van zijn Alma Mater spreekt, « met afschuw vervult », hem hopeloos zwijgen wanneer hij de zetel van Pontifex Maximus bij de Nationale Orde bekleedt?

Gaf de Orde bevelen? Wie heeft de Orde bevolen te zwijgen? Zijn degenen die beweren dat de heer Benoît Dejemeppe elke ethische discussie over de gezondheidscrisis belemmert ook samenzweerders, of verkondigen zij in de stilte van de wandelgangen een waarheid die in de officiële kringen niet op haar plaats is?


IK BESCHULDIG!
IK BESCHULDIG DE STAAT VAN HET SCHENDEN VAN DE LEER, WET EN MORAAL

Dr. Gerard voegde bij zijn brief een screenshot van mijn website waarop ik schreef dat de gezondheidscrisis werd beheerd door clowns! Ik geef toe, op dit punt, dat ik niet gematigd genoeg was. Dus ik verontschuldig me aan de clowns die dit niet verdienden

Door de bepalingen van het vaccinatieplan schendt de Staat :

  • Koninklijke Besluiten nrs. 78 en 79 van 10 november 1967
  • De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van patiënten
  • Artikel 458 van het Wetboek van Strafrecht
  • Artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek,
  • Resolutie 2361 van de Raad van Europa, enz.

En de Orde zwijgt! 

Ik bevestig en kwalificeer alle aanklachten die Dr. Gerard tegen mij heeft ingediend. Ik zal de verantwoordelijkheid voor hen nemen, namens mijn patiënten, zodat ze nooit meer als honden behandeld worden. Op mijn website vindt u een geactualiseerde pagina waar alle archieven zijn opgenomen. Hier kunt u al mijn standpunten over de crisis lezen.

Ja, mijnheer de Voorzitter, ik zal er zijn op 18 januari om 20.00 uur… Niet om mezelf te verdedigen, maar om mijn patiënten te verdedigen, om het hoge idee dat ik van mijn beroep heb te verdedigen en om te voorkomen dat onze toch al haveloze democratie in de misselijkmakende sloten van de toekomstige wereld terechtkomt, zoals Jacques Attali terecht heeft beschreven in « Fraterniteiten — Een nieuw Utopia », waarin hij beweerde dat  » als de markt zou zegevieren over de democratie, zou hij de wetenschap in richtingen sturen die de mensheid zouden bedreigen.

Daartoe zult u ervoor zorgen dat mijn meest fundamentele rechten worden geëerbiedigd, overeenkomstig uw nota inzake tuchtprocedures:

om te weten:

  • Het recht om geconfronteerd te worden met de aanklager, namelijk Dr. Michèle Gérard.
  • Het recht te verzoeken om het horen van getuigen, namelijk het horen van Dr. Philippe Boxho, vice-voorzitter van onze Nationale Orde.
  • Het recht om andere getuigen op te roepen, indien nodig.
  • Het recht op aanwezigheid van een magistraat tijdens het voorbereidend onderzoek en de debatten, om de wettigheid van de procedure te controleren.
  • Het recht om een kopie van mijn hoorzitting te ontvangen, of beter nog een opname ervan.

En ten tweede, gezien het grote belang van het onderwerp dat zal worden besproken, en aangezien u meer transparantie wenst in de eerste fase van de tuchtprocedures in een project om de Orde te hervormen, zou ik u nederig willen vragen om de heer Alexandre Penasse, een journalist, toe te staan aanwezig te zijn.

Wat mij betreft, aangezien transparantie voor mij even belangrijk is als voor u, zal ik aan deze journalist, een van de weinigen die in België vrij is gebleven, de inhoud van al onze uitwisselingen meedelen, van welke aard ook.

Met vriendelijke groet

Alain Colignon

Espace membre

Leden