HET RTBF RELAIS VAN HET « BELGISCH NUCLEAIR FORUM »?

De donderpreken van de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Electrabel over zijn wens om 2 of 3 kernreactoren van 10 tot 20 jaar te verlengen, hebben heel wat reacties uitgelokt in de media, de politieke wereld en natuurlijk van de hand van de « expert » in energie, ingenieur en professor aan de universiteit van Luik, Damien Ernst. Een herinnering aan de goede woorden van Johnny Thijs, uitgesproken in de krant Le Soir van 5 september, die echter preciseert dat « het aan de politici is om te beslissen « :

- Naar mijn bescheiden mening moeten wij, als wij ons willen houden aan de geleidelijke afschaffing van kernenergie, ons afvragen of dit tegen 2025 haalbaar is. »

- En als ik kijk naar het effect van een verlenging op de continuïteit van de voorziening, op de CO2-uitstoot en op de prijzen, denk ik dat mijn zaak wel meevalt.  »

Natuurlijk moet men niet verwachten dat de waarheid uit de mond van deze pas gepromoveerde nucleaire wetenschapper komt, net zo min als uit die van de eerder genoemde ingenieur, een bevestigd nucleair wetenschapper. Hoe kan men zich namelijk voorstellen dat de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening van een land wordt gewaarborgd met reactoren die logischerwijs steeds zwakker worden, gewoon omdat ze verouderd zijn, met als gevolg dat de gemiddelde bezettingsgraad de laatste jaren 70 % bedroeg in plaats van de 90–95 % die voor dit type reactoren normaal wordt geacht. Bovendien moet men wel een kort geheugen hebben om zich niet te herinneren dat twee van de drie oudste reactoren, D1 en D2, vorig jaar tien maanden lang zijn stilgelegd wegens een lek in het primaire circuit.

En hoe zit het met die onzin over kernenergie die goed is om de CO2-uitstoot te verminderen? Voor één 1 GW-reactor is de winning van ongeveer 200.000 ton uraniumerts per jaar nodig. Na de winning van het erts vergen ook de processen van vergruizing, raffinage, verrijking en fabricage van de splijtstofstaven veel energie en zijn dus ook een bron van broeikasgasemissies. Ter vergelijking: een windmolenpark heeft alleen wind nodig als « brandstof ».

Wat de « prijs » betreft, kernenergie is altijd duurder geweest dan andere vormen van elektriciteitsproductie en zal dat ook altijd blijven, zoals onlangs is gebleken uit het volgende  studie van een Duits economisch onderzoeksinstituut Dit gaat uiteraard ten koste van het betalende varken, de burger.

Verontrustender is dat het er ook op lijkt dat de waarheid niet van de mainstream media zal komen. Dit is bijvoorbeeld wat de RTBF zegt in zijn nieuws van de dag:  » Kernenergie is vandaag de dagonmisbaar voor de opwekking van elektriciteit  » en rechtvaardigt deze uitspraak door het vlammende schema van de « energiemix » van september te tonen, onverbiddelijk:  » 60,5% voor nucleaire elektriciteit in september . Men vergeet dat kernenergie de « basis » van de voorziening vormt: zij heeft voorrang op andere bronnen, kerncentrales produceren altijd tegen hun maximale capaciteit op dat moment, aangezien het niet mogelijk is hun vermogen te moduleren. Zozeer zelfs dat Electrabel onze buren soms betaalt om onze overtollige elektriciteitsproductie op te vangen of om onze autosnelwegen bij klaarlichte dag te verlichten. Ondanks dit aanzienlijke voordeel dat aan kernenergie wordt toegekend, is de realiteit dat de Belgische kernenergie de afgelopen 7 jaar slechts 37–38% van het verbruik heeft gedekt, ver verwijderd van de 60,5% die door de journalist van de RTBF wordt vermeld. Deze verspreking zal ons niet verbazen als we de bron van de aangehaalde gegevens controleren, niemand minder dan het « Belgian Nuclear Forum », het communicatieorgaan van de nucleaire lobby dat bekend staat om de miljoenen euro’s waarover het elk jaar beschikt voor zijn propagandacampagnes (zie het beeld uit het TV-journaal hiernaast waar de vermelding « Nuclear Forum » zeer discreet verschijnt).

Dit artikel is een uittreksel van de  www.findunucleaire.be/echo.htm

Francis Leboutte

Voorzitter van de vzw Fin du nucléaire

Espace membre

Leden