Het is tijd om de vreugde van het leven te herontdekken

- GRAPPE persbericht — 

Geconfronteerd met de impasse waarin de regering en haar medische deskundigen ons hebben gebracht bij het beheer van de gezondheidscrisis, verwacht de Grappe van de politiek dat zij de schadelijke en ondoeltreffende strategie die momenteel van kracht is, ter discussie stelt en dat zij een algemene gezondheidsdoelstelling aanneemt. Een samenleving zonder contact met burgers onder huisarrest achter schermen is onleefbaar en onmenselijk.

Grappe, een vereniging voor permanente educatie die een echt ecologisch beleid wil bevorderen, vraagt om een snelle reactie van de politieke wereld en een terugkeer naar de cultuur van het debat en de eerbiediging van de democratische regels. Om dit te bereiken:

1. De Grappe dringt aan op een dringende evaluatie van de gezondheidsrelevantie van de huidige vrijheidsbeperkende maatregelen.

Een visie op gezondheid die uitsluitend gericht is op de bestrijding van het SARS-COV19 coronavirus is reductionistisch en daarom verkeerd. Het is tijd om rekening te houden met alle aspecten van gezondheid, of het nu gaat om geestelijke, emotionele, sociale of spirituele gezondheid.

Veel van de huidige vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden omschreven als infantiliserend, onsamenhangend of onbegrijpelijk, zonder enig bewijs van hun doeltreffendheid voor de gezondheid.

Burgers hebben recht op dit bewijs, als het bestaat.

In ieder geval heeft de Grappe, overeenkomstig haar pedagogische taak en haar democratische opvatting over de werking van de maatschappij, een kritische analyse gemaakt van de keuzen die het afgelopen jaar zijn gemaakt. In samenwerking met onafhankelijke deskundigen en andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld wordt gewerkt aan een evaluatie van de gevolgen van deze keuzes op gezondheids‑, ecologisch, sociaal en democratisch gebied.

2. Voor de onmiddellijke toekomst stelt de Grappe voor om de opheffing van de vrijheidsbeperkende maatregelen zo spoedig mogelijk te programmeren.

De verstrekking van financiële giften aan de sectoren die als het meest behoeftig worden beschouwd, is nuttig maar ontoereikend. Er moet worden gezorgd voor een snelle heropening van de sociale ontmoetingsplaatsen en voor de hervatting van de culturele, sportieve en politieke activiteiten, alsmede van de horeca en de zogenaamde contactberoepen. Het geestelijk, psychologisch en sociaal welzijn en het levensevenwicht van elk individu staan op het spel.

3. De Grappe is ook van mening dat het koste wat kost voorkomen van de circulatie van het virus een utopieis.

Het is legitiem om te denken dat de verspreiding van het virus kan worden beperkt; het is onrealistisch en contraproduktief om op deze strategie te vertrouwen en het einde van het proces afhankelijk te maken van een algemene vaccinatie van de bevolking.

Er zijn veel redenen om vraagtekens te zetten bij deze doelstelling van wijdverbreide vaccinatie:

- De veiligheid van de vaccins die tot nu toe op de markt zijn gebracht, is twijfelachtig. Met name de messenger RNA-vaccins van Pfizer en Moderna zijn ontsnapt aan de wettelijke verplichting om hun effect op het menselijk genoom en het milieu te beoordelen door middel van een afwijking die op 15 juli 2020 in allerijl door het Europees Parlement en de Raad is ingevoerd om de vergunningsprocedure te versnellen.

- Er is geen wetenschappelijk geval ideerd bewijs dat vaccins doeltreffend zijn om overdracht van het virus te voorkomen ;

- De drie vaccins waarvoor reeds een vergunning is verleend, lopen vertraging op bij de levering, waardoor de gebrekkige strategie van de Europese autoriteiten nog verder wordt ondermijnd.

De huidige propaganda voor vaccinatie is niet verenigbaar met het beginsel van geïnformeerde toestemming van patiënten, dat door de Belgische wet en internationale verdragen wordt voorgeschreven.

In dit verband zij gewezen op de herinnering die de Vergadering van de Raad van Europa op 27 januari heeft uitgesproken:  » de Vergadering dringt er derhalve bij de leden en de Europese Unie op aan : (…) met het oog op een hoog niveau van aanvaarding van vaccins : (…) ervoor te zorgen dat de burgers worden geïnformeerd dat vaccinatie NIET verplicht is en dat niemand onder politieke, sociale of andere druk wordt gezet om zich te laten vaccineren als hij of zij dat persoonlijk niet wenst.  »

In die zin is de aanneming van een wetsontwerp betreffende de oprichting van een gecentraliseerde gegevensbank en het feit dat deze gegevens aan derden kunnen worden meegedeeld, niet geruststellend. De gegevensbeschermingsautoriteit zelf beschouwt dit als een aanzienlijke inbreuk op het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Het is al maanden bekend wie tot de risicopopulatie behoort. Concentratie op deze bevolkingsgroep en voorlichting om risicosituaties te vermijden is de juiste aanpak. Anderen, vooral jongeren, toestaan op verantwoorde wijze een normaal leven te leiden met passende hygiënische maatregelen is een realistische, intelligente en respectvolle keuze, in tegenstelling tot de keuze die ons vandaag op autoritaire en politionele wijze wordt opgelegd.

4. De cluster stelt dat preventie en passende ambulante zorg de beste antwoorden zijn om de risico’s van Covid te verminderen en ziekenhuisopname te vermijden.

Naast een gezonde levensstijl en een gezonde voeding op basis van verse producten, kunnen vitamine D- en zinksupplementen het immuunsysteem versterken en ziekten voorkomen of de negatieve gevolgen ervan verminderen.

Protocols voor ambulante behandeling die als doeltreffend en goedkoop worden erkend, worden voorgesteld door artsenverenigingen en individuen die onafhankelijk zijn van de farmaceutische industrie.

De Grappe roept de gezondheidsautoriteiten en alle huisartsen op kennis te nemen van deze protocollen, die met name door de verenigingen AIMSIB en Reinfo covid* zijn gepubliceerd, en in alle vrijheid de beste manier van behandelen te kiezen.

De Grappe roept op tot een weigering om een hygiënistische dictatuur in stand te houden die even inefficiënt is als schadelijk voor iedereen.

Pierre Stein, voorzitter, Martine Dardenne, ere-senator en secretaris, Paul Lannoye, ere-parlementslid en bestuurslid

——————————————————————-

*https://reinfocovid.fr/

https://www.aimsib.org/

Espace membre

Leden