GEZONDHEIDSBELEID: LATEN WE AMBITIEUZER ZIJN!

Onafhankelijke gedachtes wegnemen, consensus opleggen, feiten zoeken

Aanbevelingen van de MoLiPop Cirkel

[De volgende tekst heeft mijn verbeelding gekruist. Maar als je nadenkt over het huidige « gezondheids »-beleid, kun je je afvragen: heb ik in gedachten geen ideeën vastgelegd die in werkelijkheid door anderen zijn bedacht? Vanuit neoplatonisch oogpunt is de hypothese verdedigbaar. Dus, deze MoLiPop cirkel kon bestaan (ondanks zijn stomme naam). Ik geef deze tekst dus door zoals hij is, d.w.z. zoals hij door mijn verbeelding is gegaan, van een nog onbekende bron…

Satirische tekst van Daniel Zink

[Introduction des auteurs hypothétiques] Met zijn naam verwijst de MoLiPop Circle naar drie grote persoonlijkheden, drie van onze belangrijkste inspiratoren: de vader van de Europese Unie Jean Monnet; de grote journalist Walter Lippmann; de illustere filosoof Karl Popper. Wij zijn een denktank die leden van de elites van de vrije wereld bijeenbrengt, die de leiders van onze samenlevingen willen inspireren. De volgende aanbevelingen hebben betrekking op de ongekende kans die door de coronaviruscrisis wordt geboden. De kans is gedeeltelijk benut, maar er moet meer worden gedaan. Alleen te verdelen onder de meest burgerlijk gezinde actoren.

1. Een einde maken aan individueel denken

De WHO beschouwt aarzeling over vaccinatie als een van de grootste bedreigingen voor de menselijke gezondheid. 1 Dat is uitstekend, want aarzeling ten aanzien van institutionele keuzes is noodzakelijkerwijs een teken van een zekere mate van onafhankelijk denken, een activiteit die inherent schadelijk is. Maar we moeten het idee veralgemenen en de risico’s aan de kaak stellen die het autonome denken inhoudt voor onze wereld als geheel. Want een dergelijke denkwijze leidt onvermijdelijk tot fragmentatie, terwijl er juist zo’n behoefte is aan eenheid en solidariteit, vooral in het licht van de pandemie. Laat ons dus het individuele denken voorstellen als iets dat zich kan verspreiden als een virus, een destructieve infectie. Een daad die precies in die richting gaat: praten  » epidemie van niet-ingeënte mensen « zoals Alexander De Croo deed2 Het is een goede zaak dat dit zinnetje zich over de hele wereld heeft verspreid, onder politici en de media (en laten we het niet zien als een epidemie van bullshit!)3 Laten we zulke slogans vermenigvuldigen!

2. De echte tegenstanders aanpakken

De gevaarlijkste autonome denkers zijn zij die het meest rigoureus zijn, het meest genuanceerd: p. Bijv. degenen die vaccins niet principieel afwijzen, die het gevaar van een virus niet bagatelliseren, enz. Zij moeten systematischer worden voorgesteld als personen die er alleen op uit zijn zichzelf in de media te promoten. Aan de andere kant zijn degenen die vervallen in sensatiezucht en overdrijving onze onbewuste bondgenoten; hun betogen moeten worden uitgelicht en vermengd met de woorden van onze rigoureuze tegenstanders, om ze door middel van een amalgaam in diskrediet te brengen. (En als deze overdreven toespraken ontbreken, laten we ze dan maken!) Laten we ook de verwarring van tegenstanders van gezondheidswetten met extreem-rechts versterken. Gerechtvaardigde links, sinds het weigeren van een vaccin p. Conservatief zijn is bijvoorbeeld achteruitkijken en anti-progressief zijn. Laten we de slogan lanceren: « Ze beginnen met het weigeren van een vaccin, ze zullen eindigen met het stemmen voor een nieuwe Hitler!

3. Een winstgevende consensus opleggen

Wat moet bovenal beschermd worden tegen individuele gedachten? Consensus. Of liever, de keuze van een consensus, en van degene die het meest winstgevend zal zijn. Want zoals Lippmann ons leerde, is de overgrote meerderheid van de burgers niet in staat de werkelijkheid te begrijpen; zij leven in visies van dingen die weinig met de werkelijkheid te maken hebben. De kunst is om deze visies zo vorm te geven dat ze winstgevend zijn; dit kunnen we voornamelijk doen via de media 4. Het gaat er dus om onze consensus te vormen en vervolgens op te leggen, hetgeen de enige manier is om orde te scheppen in de maatschappij, om haar te behoeden voor de chaos die wordt teweeggebracht door de individuele gedachten van de massa’s.

4. Duidelijk de bronnen van vooruitgang aanwijzen

Om van de juistheid van deze zienswijze overtuigd te raken, behoeft men slechts te denken aan de door onze elites gepropageerde projecten en de ontvangst daarvan door de massa’s, alsmede aan de ideeën die vaak de irrationele sympathie van deze massa’s opwekken. De progressieve doelstellingen zijn allemaal afkomstig van de elite van onze landen: 5 en 6G, GMO’s, industriële landbouw in het algemeen, kernenergie, oorlogen om onze dominantie te handhaven (en slim gecombineerd met humanitaire doelstellingen), enz. Voordat zij worden heropgevoed, verzet de massa zich gewoonlijk tegen dergelijke programma’s en doelstellingen, vanwege archaïsche instincten. Bovendien wordt een groot deel van deze massa’s afgeleid door op het verleden gerichte nostalgie : aantrekkingskracht voor de produkten van de boerenlandbouw, belangstelling voor grootmoedermiddelen of remedies uit achterlijke culturen, neigingen tot onderwijs dat niet door technologie wordt ondersteund, enz.

5. Focus op de meest actuele kansen

Momenteel worden met name rendabele doelstellingen nagestreefd op het gebied van de gezondheid, die zich weliswaar voordoen als oplossingen, maar de economie — of althans de beste actoren daarvan — bevorderen. (Onze kleine verkozen politici zijn zich hier waarschijnlijk niet erg van bewust, maar zij volgen het voorbeeld van de mainstream media, geïnspireerd door ons). In concreto gaat het om de vaccinatie-oplossing (zo winstgevend voor de gezondheidsindustrie), opsluiting, telewerken, enz. Want, zoals de oprichter en voorzitter van het Economisch Wereldforum opmerkte, het virus is een kans om te bevorderen wat hij de vierde industriële revolutie noemt: robotisering, wijdverspreide verbinding, het internet van dingen (dankzij 5G), de verwezenlijking van kunstmatige intelligentie 5. De door een virus gerechtvaardigde sociale distantie is inderdaad een godsgeschenk om de ontwikkelingen te bevorderen die juist deze distantie in de hand werken (vermijden van nabijheid van collega’s dankzij videoconferenties, vermijden van de behoefte aan menselijke arbeidskrachten dankzij robots…) Toch zijn deze ontwikkelingen noodzakelijk voor de verdere evolutie en een werkelijk rationeel beheer van onze samenlevingen (wij komen hierop dadelijk terug).

6. Handhaving van de instellingen

Wat bij uitstek onze consensus draagt en verdedigt, zijn onze instellingen — of onze instellingen, met een hoofdletter « I ». (Europese Commissie, Raad van Europa…). Zoals de grote Jean Monnet zei: « Een zekere morele kracht moet aan allen worden opgelegd: het is die van de regels die gemeenschappelijke instellingen geheimhouden boven individuen 6″. Deze superioriteit over individuen moet met kracht worden erkend in de media, in het onderwijs en in de cultuur in haar geheel. Laten we, net als de grote Popper, pleiten voor de ontwikkeling van « ...instellingen [pour] een social engineering (…) [pour] een rationalisering van de samenleving, (…) een echte planning gecontroleerd door de rede 7″.

7. Geen « belangenconflicten », maar symbiose!

Om onze consensus af te dwingen, moeten deze instellingen machtig zijn. Een van de voorwaarden om deze macht te bereiken is samenwerking met de meest invloedrijke spelers, die in staat zijn een groot aantal medewerkers, vooral wetenschappers, te kopen. We boeken vooruitgang op dit gebied, maar we moeten het tempo opvoeren. De zogenaamde gezondheidsnoodsituatie is een godsgeschenk voor het begrip « belangenconflict ». Het moet geleidelijk worden vervangen door positieve uitdrukkingen. Ten eerste is het goed om, zoals Sophie Wilmès heeft gedaan, te spreken over de behoefte aan « privacy », wat de banden met de industrie betreft 8. Maar we zullen het moeten hebben over het belang van samenwerking, van partnerschappen. Deze regels uit de New York Times, onder de kop « Bill Gates, Covid-19 and the Fight to Vaccinate the Planet « , wijzen de weg:  » De miljardair werkt samen met de WHO, farmaceutische bedrijven en verschillende NGO’s om het coronavirus over de hele wereld, ook in de armste landen, te temmen. Zullen ze slagen? 9« Samenwerking met farmaceutische en andere groepen, partnerschap, en, zou men kunnen zeggen, symbiose ; zo’n woord is nodig.

8. Burgerschap als geloof in consensus.

Er is behoefte aan een duidelijk en vastberaden concept van burgerschap. Een burger is iemand die vertrouwen heeft in de consensus van onze instellingen. De huidige crisis heeft ons een heel eind in die richting gebracht, door de aandacht te vestigen op de ondersteunende houding van degenen die voor vaccinatie kiezen en op de onverantwoordelijke en egoïstische houding van anderen, en op de afwijkende wetenschappers die hun keuzes rechtvaardigen. Maar er is meer nodig: degenen die de consensus in twijfel trekken moeten naar behoren worden gekarakteriseerd, zelfs op juridisch niveau; naast het reeds veelgebruikte etiket van samenzweringstheoretici moeten zij worden erkend als negationisten en revisionisten; dit geldt met name voor iedereen die op het idee komt de officiële cijfers van de slachtoffers van covid-19 in twijfel te trekken 10het aantal besmettingen, de doeltreffendheid van PCR-tests en vaccins, en natuurlijk het aantal slachtoffers van deze laatste (ook al wordt hun aantal volgens sommige studies sterk onderschat) 11 als men de vooruitgang en het burgerschap dient, telt men niet mee, of telt men niets mee) 12. De mogelijkheid zal worden geboden tot reïntegratie in het burgerschap door middel van deconstructie en rechtzetting van verkeerde visies. Daartoe zullen wij centra kunnen oprichten voor permanente educatie, voor intensieve bewustmaking. In deze (gesloten) centra, op de hoogste plateaus van de Ardennen, zouden gedurende enkele jaren opleidingen worden georganiseerd, p. Zo zouden de lichaamsbeweging van gemeenschapswerk in de natuur en de frisse lucht van de winter in het bijzonder een nuttige begeleiding van de opleiding zijn, die een gezonde geest in een gezond lichaam bevordert.

9. Feitenneukers worden

In feite kan men, zoals hierboven uiteengezet, verder gaan dan Lippmann. Zoals Popper en zijn leermeester Kant hebben aangetoond, is alle kennis uiteindelijk een illusie. De conclusie die we moeten trekken is dat « feiten » er niet toe doen; en daarom moeten we de nadruk leggen op datgene wat onze consensus rechtvaardigt, en de andere « feiten » ongegeneerd diskwalificeren. Ook hier gaat het de goede kant op, maar er kan nog meer worden gedaan, b.v. sites voor feitencontrole doen veel; maar te vaak is er nog sprake van een zekere bezorgdheid over de « feiten » die worden verwerkt; deze houding moet volledig worden overwonnen. Laten we de logica van de feitencontrole tot zijn logische conclusie nemen en er pure feitenneukerij van maken! (En natuurlijk fact-marketing voor onze consensus). Laten we ongegeneerde feitenneukers worden!

10. Gewetens, natuur, lichamen, volkeren beheren

Het is tijd om een einde te maken aan de belangrijkste obstakels voor vooruitgang. Wij moeten de mensen doen aanvaarden dat het geheel door onze instellingen moet worden beheerd. Robert McNamara (voormalig minister van defensie van de VS) schreef:  » Vitale besluitvorming (…) moet aan de top blijven van de (…) De echte bedreiging voor de democratie komt van (…) een gebrek aan beheer (…) Subbeheer (…) is de realiteit laten regeren door een andere kracht dan de rede13. « Ja, het is de totaliteit van de werkelijkheid die, vanuit de hoogte van onze samenlevingen, moet worden beheerd: alle burgers en hun geweten, de natuur, de lichamen, de weerbarstige volkeren. De huidige crisis leent zich zo goed voor het idee dat zowel de natuur als levende lichamen reservoirs zijn voor virussen en bacteriën, waaruit blijkt dat onze instellingen het recht moeten hebben om rechtstreeks in te grijpen in organismen (met name door vaccinaties). Hetzelfde geldt voor het geweten, want de huidige noodsituaties tonen aan dat eensgezindheid in onze grote media noodzakelijk is. Wat de andere volkeren betreft, laten we denken aan de Afrikaanse landen die het waagden onze vaccinaanbiedingen te negeren… 14 (we hebben ons zeker ontdaan van een aantal van de verantwoordelijken 15). Als we het weer over de natuur hebben, laten we ons dan inspireren door de lijsten van de WHO met wereldwijde bedreigingen voor de gezondheid, die voornamelijk dingen uit de natuur bevatten, namelijk virusziekten. Geen woord, in deze bedreigingen, gelukkig, over pesticiden, kernenergie, 5G, productivisme, neo-koloniale oorlogen…16 Het beheer moet gebeuren met alle middelen van de technologie: de produkten van onze grote gezondheidsbedrijven, fytosanitaire produkten, de media en de culturele sfeer verenigd rond onze consensus, de gewapende wapens van onze instellingen — zoals de NAVO -, enz. Alleen op die manier zal een verenigde, vreedzame en hygiënische wereld tot stand komen. Het ultieme instrument hier is de Kunstmatige Intelligentie, de synthese en het hoogtepunt van alle evolutie, oneindig superieur aan elke natuurlijke of individuele « intelligentie ».

11. Een uniek centrum van de grote symbiose

Last but not least 17 De macht die nodig is om deze nog steeds onderbeheerde wereld te beheren, kan alleen worden bereikt door een politiek partnerschap, rond de « onmisbare natie », onze grote broer in het Westen. Laten we, net als Popper, « de open samenleving en de vooruitgang van de nieuwe ideeën van imperialisme, kosmopolitisme en egalitarisme » bevorderen . Ja, je leest dat goed! Popper, de progressieve bij uitstek, gooit imperialisme, kosmopolitisme en egalitarisme op één hoop! Ook Kant zag heil in een verbond rond een machtige staat (en gelukkig niet in het grappige idee van een dialoog van onafhankelijke geesten en vrije volkeren):  » als het een geluk was dat een even machtig als verlicht volk een republiek kon vormen (…) er zou dus een centrum zijn voor deze federatieve alliantie (…) en deze alliantie kon dus ongevoelig en oneindig worden uitgebreid18. « Dit volk kan alleen de « onmisbare natie » zijn, zijn regering moet het centrum worden van de genoemde symbiose; dan zal een almachtig en alomtegenwoordig bestuur geboren worden, de grote manager die de hele natuur, alle individuen, alle volkeren zal onderwerpen. Maak gebruik van alle mogelijkheden van de huidige crisis, om uw inspanningen te verdubbelen op de weg naar dit hoogste ideaal!

En bovenal :

Sluit je nooit aan bij het Verzets- en Vrijheidsnetwerk(https://resistancelibertes.be)

Koop dit boek in geen geval: Covid-19: Beyond Censorship, Grappe/Kairos, 2021.

Beperk uw lectuur tot burgerauteurs zoals vermeld in onze aanbevelingen; vermijd absoluut libertarische denkers zoals Bakhunin en zijn Revolutionaire CatechismusRudolf Steiner en zijn Filosofie van de vrijheidSylvia Perez-Vittoria en haar Manifest voor een XXIe boeren eeuwen allerlei andere leden van de as van het kwaad ideeën.

MoLiPop Cirkel

1https://www.sciencesetavenir.fr/sante/hesitation-vaccinale-une-des-10-menaces-sur-la-sante_130973

2https://www.rtbf.be/info/societe/detail_cette-epidemie-devient-une-epidemie-des-non-vaccines-les-mots-du-premier-ministre-pourraient-etre-contreproductifs-on-risque-de-raidir-cette-population?id=10844350;

3https://www.pharmazeutische-zeitung.de/die-pandemie-der-ungeimpften-129255/; https://www.dw.com/en/joe-biden-its-a-pandemic-of-the-unvaccinated/av-58702624; https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2021/11/04/europa-y-estados-unidos-sufren-la-pandemia-de-los-no-vacunados/

4 Voor een goede synthese van deze ideeën van Lippmann (met vele citaten), zie met name een passage uit het volgende boek (in het Duits, maar binnenkort verkrijgbaar in het Frans:) Lüders, M., Die Scheinheilige Supermacht, C. H. Beck, 2021, p. 54 e.v. De auteur is helaas kritisch, maar leden van ons kaliber zullen verder kunnen gaan dan dat.

5 Klaus Schwab & Thierry Malleret, The Great Reset, Forum Publishing, 2020 (ook in het Frans: Covid-19: la Grande Réinitialisation), p. 115 in het bijzonder.

6 Jean Monnet, Mémoires, Fayard, 1976, p. 558.

7 Karl Popper, De open samenleving en haar vijanden — Deel 2 — Hegel en Marx, Seuil, 1979, p. 161.

8https://www.levif.be/actualite/belgique/malaise-entre-sophie-wilmes-et-un-journaliste-de-kairos/article-normal-1277983.html

9https://www.nytimes.com/fr/2020/11/25/world/americas/bill-gates-vaccin-coronavirus.html

10 Een bijzonder veelzeggend voorbeeld is het hoofdstuk The Demography of Covid or Facing Perilous Choices, in Covid-19: Beyond Censorship, Grappe/Kairos, 2021.

11 Waaronder dit: https: //www.regulations.gov/comment/CDC-2021–0089-0024; artikel waarin de resultaten van deze studie worden gepresenteerd: https: //www.notre-planete.info/actualites/4849-vaccins-COVID-19-risques-morts. Zie ook, met betrekking tot iets oudere situaties: https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1615747/; https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

12 Over al deze onderwerpen zal de verantwoordelijke burger de brutaliteit van wetenschappers en andere subversieve analisten kunnen zien in het hierboven genoemde boek, Covid-19: voorbij de censuur.

13 Robert McNamara, The Essence of security, Harper and Row, 1968, blz. 109 sq. Geciteerd door N. Chomsky in What Role for the State, Écosociété, 2005, p. 34.

14https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/coronavirus-en-tanzanie-non-au-vaccin-oui-a-la-medecine-traditionnelle-clament-les-autorites_4283699.html; https://www.lalibre.be/international/afrique/2021/08/30/oppose-au-vaccin-felix-tshisekedi-promeut-des-produits-anti-covid-congolais-a-berlin-DPUG5YYL3BAJ5LUIQYCOCPTKEA/; https://www.lepoint.fr/afrique/pourquoi-l-afrique-se-mefie-encore-du-vaccin-anti-covid-19–04–02-2021–2412659_3826.php

15https://www.bbc.com/afrique/region-56441449

16https://www.who.int/features/2018/10-threats-global-heath/fr/; https://unric.org/fr/les-10-menaces-pour-la-sante-mondiale-en-2019-selon-loms/

17 Sorry voor de stinkende uitingen van Atlantisch kolonialisme (net als booster, trouwens); het is de MoKaPop-kring die aan het woord is, niet ik, DZ.

18 Immanuel Kant, Philosophical Essay on Perpetual Peace [1795], Fischbacher, 1888, p. 21.

Espace membre

Leden