Een verontrustend ontwerpdecreet dat op woensdag 2 februari in het Waalse parlement in stemming zal worden gebracht

Op woensdag 2 februari 2022 is een ontwerpdecreet inzake gezondheidsbevordering(1) zal ter bespreking en stemming worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van het Waalse parlement. Dit ontwerp-besluit is reeds besproken in het Comité Volksgezondheid. Ter gelegenheid van deze debatten heeft de PTB de pers gewaarschuwd voor de « Waalse pandemiewet » die zich zou verschuilen achter de schijn van een eenvoudige technische wijziging van het huidige decreet(2). Volgens de leider van de PTB-fractie in het Waalse parlement, Germain Mugemangango, bevat dit ontwerpdecreet van minister Christie Morreale (PS) heimelijk bepalingen die het voorwerp zouden moeten uitmaken van een « echt debat » en hoorzittingen met deskundigen, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van de werknemers vóór het Parlement(3). Maar dit brede debat is duidelijk niet gepland. Volgens Mathilde Vandorpe (cdH) is een heel deel van deze tekst ontoelaatbaar(4) !

Volgens de PTB en cdH zijn de artikelen 17 tot en met 21 (hieronder in het kort weergegeven) problematisch, omdat zij van invloed zijn op de rechten van de burgers. Wat de PTB betreft, moeten deze 5 artikelen uit het ontwerp-besluit worden geschrapt.

Artikel 18 bepaalt immers dat de regionale gezondheidsinspecteurs, de artsen of de bevoegde verpleegkundigen toezien op en, indien nodig, voorzien in te eisen dat een persoon die ervan wordt verdacht op korte termijn aan een levensbedreigende ziekte te lijden OF de symptomen van een ernstige epidemische aandoening te vertonen, de nodige tests ondergaat en, in voorkomend geval, een passende medischebehandeling, preventief of curatief. In de eerste plaats zij erop gewezen dat het epidemische karakter niet noodzakelijk wetenschappelijk hoeft te zijn vastgesteld(5). Deze bepaling doet vragen rijzen in verband met de mensenrechten. De kwestie van de toestemming van de patiënt is in deze tekst niet duidelijk, en evenmin wordt het recht om de dood op persoonlijk niveau te aanvaarden geëerbiedigd. Anderzijds lijkt het niet uitgesloten dat, indien de verplichte vaccinatie op federaal niveau wordt verworpen, deze zonder discussie door middel van dit decreet kan worden opgelegd. Het lijkt er ook op dat we met dit decreet het tijdperk van de verplichte behandeling willen binnengaan, een onevenredigheid die de Raad van State heeft vastgesteld, gezien het recht om medische behandeling te weigeren.

Volgens dit artikel 18 zullen diezelfde inspecteurs, artsen of verpleegkundigen, wier prerogatieven zeer ruim en slecht omschreven zijn, de afzondering van deze patiënten in een ziekenzaal, thuis of op een andere geschikte plaats kunnen gelasten. Zij zullen ook het recht hebben om de huizen van deze mensen te betreden en zelfs om de lokalen te desinfecteren. De Raad van State beschouwt dit als een inbreuk op de onschendbaarheid van de woning. Naar de mening van zowel de PTB als de cdH dient deze maatregel beperkt te blijven tot een vermoeden van ernstig en dreigend gevaar. Inspecteurs, artsen of verpleegkundigen hebben krachtens dit ontwerp-decreet ook het recht om beroepsactiviteiten en het frequenteren van gemeenschappen tijdens de periode van besmettelijkheid te verbieden. Aangezien de lijst van ziekten en ziekteverwekkers waarop deze maatregelen betrekking hebben echter niet is vastgesteld, het begrip besmettelijke ziekte niet is gedefinieerd en het epidemische karakter van de ziekte niet onmiddellijk hoeft te worden aangetoond, kunnen risico’s van misbruik niet worden uitgesloten!

Hoewel er reeds bepaalde maatregelen bestaan in geval van besmettelijke ziekten, verruimt dit ontwerp-decreet de bevoegdheden van de hygiëne-inspecteurs en met name die van de Waalse regering indien deze het nodig acht een noodtoestand op gezondheidsgebied uit te roepen. Artikel 19 geeft de Waalse regering immers het recht om bij decreet de noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid af te kondigen en bepaalde uitdrukkelijk omschreven maatregelen te nemen, alsmede « alle andere noodzakelijke maatregelen ».(6)Bovendien is de Commissie bezorgd over de noodzaak om maatregelen te nemen die niet noodzakelijkerwijs gerechtvaardigd zouden zijn door andere wetenschappelijke of democratische instanties, zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Liga voor de rechten van de mens. Voor de cdH hebben dergelijke maatregelen iets weg van « bijzondere bevoegdheden »: hier wordt een doos van Pandora geopend, die mogelijke inbreuken op bepaalde grondrechten rechtvaardigt, zoals de Raad van State heeft opgemerkt, en die mogelijke inbreuken op de rol van het Parlement en de democratische werking toelaat. De PTB heeft het over een « paradigma verschuiving »!

Artikel 20 voorziet in sancties (boetes, gevangenisstraf) voor eenieder die de beslissingen van inspecteurs, artsen en verpleegkundigen niet respecteert of hun werk belemmert. Artikel 21 voorziet in soortgelijke sancties voor eenieder die de uitvoering van regeringsbesluiten niet naleeft of belemmert.

Artikel 17 beschrijft de aard van de persoonsgegevens die van deze patiënten moeten worden verzameld: naam, voornaam, geboorteplaats en ‑datum, NISS, geslacht, fysiek adres, contactgegevens, beroep, activiteiten, bezochte gemeenschappen, pathologie, klinische voorgeschiedenis, behandelingen, risicopersonen in de entourage, besmettingsbron, enz. Volgens de PTB levert dit artikel problemen op in verband met de bescherming van persoonsgegevens. In de federale pandemiewet hebben hoorzittingen met deskundigen geleid tot wijzigingen in een soortgelijk oorspronkelijk artikel.

Volgens de cdH is ook artikel 16 problematisch, aangezien dit artikel de Waalse regering toestaat aan de minister van Volksgezondheid de bevoegdheid te delegeren om een lijst op te stellen van infectieziekten en ziekteverwekkers die onder de bepalingen van de artikelen 18 tot en met 21 vallen: elke ziekte die levensbedreigend is en een epidemisch risico inhoudt, moet voortaan, zelfs voordat zij wetenschappelijk is gevalideerd, onder de aandacht van de diensten van het AViQ worden gebracht(7)Dit gebeurt onder het mom van het bevorderen van een beter reactievermogen. Voor de CDH mogen de exorbitante bevoegdheden die bij dit decreet aan de hygiëne-inspecteurs worden toegekend, niet afhangen van een door één enkele minister opgestelde lijst: dit opent de deur voor mogelijk antidemocratisch misbruik in de nabije of verder weg gelegen toekomst. Het valt nog te bezien of en hoe dit artikel zal worden gewijzigd.

Vooralsnog heeft de Commissie werkgelegenheid, sociale zaken en volksgezondheid met 7 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 1 onthouding, de aanneming van dit (op 18 januari in de commissie gewijzigde) ontwerp-besluit door de voltallige vergadering aanbevolen.

Dit ontwerpdecreet is een van de vele pogingen die de laatste maanden zijn ondernomen om bepaalde grondrechten, waaronder de verplichting tot behandeling en de schending van de woning, te ondermijnen. De gevolgen op korte, middellange en lange termijn van het openen van deze doos van Pandora zijn eindeloos en worden niet zo vaak gefantaseerd: Verplichte specifieke behandelingen en verbod van andere behandelingen (met inbegrip van misschien natuurlijke behandelingen of behandelingen die in de openbaarheid zijn gekomen) volgens door de Staat (en de lobby’s) vastgestelde criteria; verdwijning van de vrijheid van verzorging voor zichzelf en zijn kinderen; isolatie op andere plaatsen dan thuis of in het ziekenhuis; verbod om te werken of gemeenschappen te bezoeken voor mensen die drager zijn van besmettelijke ziekten (hoe zit het met mononucleosis, hepatitis B, HIV, enz.? ); verplichte vaccinatie vanaf de geboorte voor de potentieel oneindige lijst van ziekten waarvoor vaccins (inclusief mRNA) worden ontwikkeld of zullen worden ontwikkeld; intrekking van de sociale rechten van personen die weigeren de door de overheid opgelegde « sanitaire » maatregelen te aanvaarden, hetgeen op termijn ook zou kunnen leiden tot intrekking van de sociale rechten van rokers, zwaarlijvigen, inactieven en andere onvoorzichtigen die de ziekenhuizen verstoppen en de overheidsfinanciën belasten… vóór de afschaffing van elke vorm van sociale bescherming! Zoveel totalitaire maatregelen ten gunste van particuliere belangen onder het mom van een vooruitstrevend recht op gezondheid: is dit werkelijk de reden waarom wij op deze partijen hebben gestemd, deze parlementsleden hebben gekozen en deze ministers hebben aangesteld?

RECTIFICATIE EN PRECISIE (04.02): in de zin« de lijst van ziekten en ziekteverwekkers waarop deze maatregelen betrekking hebben, wordt niet opgesteld « , « Niet vastgesteld » is een slechte keuze, « niet gesloten » is juister: er bestaat inderdaad een lijst van aangifteplichtige ziekten, maar deze lijst is open, wat niet abnormaal is, maar als we daar nog aan toevoegen dat het begrip infectieziekte niet gedefinieerd is (zie doc. 796 (2021–2022) nr. 1, blz. 9, art. 16) en het feit dat dit artikel 18 betrekking heeft op elke ziekte die levensbedreigend is en een epidemisch risico inhoudt, zelfs voordat zij wetenschappelijk is gevalideerd, kunnen risico’s van misbruik niet worden uitgesloten. Voorts lijkt het van belang erop te wijzen dat de allerlaatste alinea van dit artikel geen feiten bevat, maar een persoonlijke mening over mogelijk toekomstig misbruik, zodra bepaalde deuren zijn geopend.

Notes et références
  1. Projet de décret modifiant le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la promotion de la santé et la prévention (Doc. 796 (2021–2022) N° 1 à 4). Voir Le Parlement de Wallonie (parlement-wallonie.be).
  2. Pour le PTB, le décret sur la promotion de la santé cache une « loi pandémie wallonne » – Le Spécialiste (lespecialiste.be)
  3. Un décret  « pandémie » wallon se cache-t-il derrière un texte plus anodin? – La Libre ; Pour le PTB, le décret sur la promotion de la santé cache une « loi pandémie wallonne » – Le Spécialiste (lespecialiste.be).
  4. Compte-rendu intégral de la séance publique de la Commission emploi, action sociale, santé du 18 janvier 2022, C.R.I.C. N° 102 (2021–2022), p. 35. Voir Le Parlement de Wallonie (parlement-wallonie.be).
  5. Compte-rendu intégral de la séance publique de la commission emploi, action sociale, santé du 18 janvier 2022, C.R.I.C. N° 102 (2021–2022), p. 52.
  6. Contrairement à la loi pandémie fédérale qui prévoit une liste de mesures bien définies.
  7. Compte-rendu intégral de la séance publique de la commission emploi, action sociale, santé du 18 janvier 2022, C.R.I.C. N° 102 (2021–2022), p. 33.

Espace membre

Leden