DRINGEND! Gezondheidspaspoort

Het « gezondheidspaspoort »-project van de Europese Commissie zal waarschijnlijk zonder debat of amendementen in het Europees Parlement worden goedgekeurd!

De Europese Commissie heeft onlangs haar twee ontwerp-verordeningen betreffende het gezondheidspaspoort, of « digitaal groen certificaat », ingediend.

Omdat de Commissie « haast » heeft, heeft zij de leiders van de fracties verzocht deze verordeningen op de agenda van de volgende plenaire vergadering van het Europees Parlement te plaatsen, zodat er zonder amendementen over kan worden gestemd en zonder dat ze in de Commissie milieubeheer (comENVI) worden besproken (« versnelde procedure »), zoals normaal het geval zou moeten zijn. 

Het is dringend noodzakelijk dat zij vóór die datum worden verzocht niet toe te geven aan de druk van de Commissie en hun taak als parlementsleden te vervullen door de tekst zorgvuldig te bestuderen en ervoor te zorgen dat deze wordt gewijzigd waar de inbreuken op de vrijheden van de burgers buitensporig lijken.

Wij stellen voor dat u zich vóór donderdagochtend per e‑mail richt tot de in deze fase van de procedure verantwoordelijke leden van het Europees Parlement en daarbij het volgende bericht schrijft (aan te passen aan uw wensen):

Geadresseerden (leden van het Europees Parlement)

pascal.canfin@europarl.europa.eu, bas.eickhout@europarl.europa.eu, cesar.luena@europarl.europa.eu, dan-stefan.motreanu@europarl.europa.eu, anja.hazekamp@europarl.europa.eu, peter.liese@europarl.europa.eu, jytte.guteland@europarl.europa.eu, nils.torvalds@europarl.europa.eu, silvia.sardone@europarl.europa.eu, bas.eickhout@europarl.europa.eu, alexandr.vondra@europarl.europa.eu, silvia.modig@europarl.europa.eu, juanfernando.lopezaguilar@europarl.europa.eu, maite.pagazaurtundua@europarl.europa.eu, pietro.bartolo@europarl.europa.eu, emil.radev@europarl.europa.eu, birgit.sippel@europarl.europa.eu, jeroen.lenaers@europarl.europa.eu, sophie.intveld@europarl.europa.eu, annalisa.tardino@europarl.europa.eu, terry.reintke@europarl.europa.eu, tineke.strik@europarl.europa.eu, nicola.procaccini@europarl.europa.eu, cornelia.ernst@europarl.europa.eu, saskia.bricmont@europarl.europa.eu michele.rivasi@europarl.europa.eu, marie.toussaint@europarl.europa.eu, damien.careme@europarl.europa.eu, patrick.breyer@europarl.europa.eu

Voorbeeldbrief

24 maart 2021

Betreft: Dringende oproep tot verwerping van de « fast-track »-procedure voor de behandeling van de ontwerpverordening inzake het « digitaal groen certificaat

Leden van het Europees Parlement, aanstaande donderdagochtend (25 maart 2021) wordt u gevraagd te stemmen over de procedure voor de behandeling van de twee ontwerpverordeningen van de Europese Commissie inzake het « digitale groene certificaat ».

Deze projecten zijn ongetwijfeld een van de belangrijkste beslissingen die u tijdens uw ambtstermijn zult nemen. Daarom dring ik er bij u op aan de optie van een versnelde herziening, zoals gevraagd door de Europese Commissie, te verwerpen. Dit project van een « digitaal groen certificaat », ook al wordt het slim voorgesteld als een middel om onze vrijheid van verkeer uit te oefenen, betekent namelijk een inmenging zonder voorgaande in onze fundamentele vrijheden, omdat het indirect leidt tot het opleggen van COVID-19 aan de overgrote meerderheid van de Europeanen, die gezond zijn en niet zullen sterven, hetzij een vaccin waarvan niemand weet « of het asymptomatische besmetting en overdracht van het virus voorkomt », en zelfs niet of het een blijvende bescherming tegen de ziekte biedt (zoals in de inleidende opmerkingen bij de ontwerp-verordening staat), hetzij ontelbare screeningstests (dit certificaat zou in ons collectieve leven talloze malen moeten worden overgelegd): vervoer, plaatsen van cultuur en onderwijs, restaurants, winkelcentra, enz.).

In de ontwerp-verordening staat ook dat mensen die COVID-19 al hebben overwonnen, na een positieve PCR-test nog maar maximaal 180 dagen als immuun worden beschouwd, zonder dat deze vertraging wordt toegelicht. De feitelijke toestand van hun immuniteit, die kan worden gemeten aan de hand van de lymfocyten of antilichamen die in hun bloed circuleren, zal dus niets uitmaken. Terwijl tot nu toe geen enkele toepassing voor « tracering » of « opsporing » verplicht werd gesteld, zal dit « groene certificaat », dat als een onmisbare sesam is opgevat, de Lid-Staten in staat stellen deze verplichte controle van al onze verplaatsingen en consumptiegewoonten in te voeren, zonder dat het mogelijk zal zijn zich daartegen te verzetten.

Met dit « groencertificaat »-project wordt dus een apartheidsmaatschappij gecreëerd, waarin gezonde burgers die weigeren zich te onderwerpen aan het door de Commissie en bepaalde Lid-Staten voorgestelde hygiënische dictaat, gediscrimineerd en uit de samenleving verbannen zullen worden. Of u nu besluit dit ontwerp te amenderen of te verwerpen, het is van het grootste belang dat u het serieus in overweging neemt en een niet te rechtvaardigen noodsituatie verwerpt.

Ik dring er derhalve bij u op aan de verantwoordelijkheden die u door uw mandaat als verkozen vertegenwoordiger draagt, ten volle op u te nemen en een overhaaste behandeling van deze twee ontwerp-verordeningen af te wijzen,

Ik dank u voor uw waakzaamheid en groet u, mevrouw, mijnheer, 

Espace membre

Leden