DIT IS GEEN VOETGANGERSGEBIED

Relais de la lutte par Gwenaël Breës

Illustré par :

Op 29 juni wordt begonnen met de uitvoering van « het grootste voetgangerscentrum van Europa » en het nieuwe verkeersplan. Meer dan ooit gaat de stad Brussel vooruit. Maar pas op: dit is geen voetgangersgebied… 

Het Platform Pentagone verenigt bewoners, winkeliers, arbeiders, gebruikers en verenigingen voor wie een aangename, levendige en aantrekkelijke stad in de eerste plaats een doorleefde stad is. Zonder het concept te betwisten 

van de voetgangers in de stad, stellen zij de voornamelijk toeristische, evenementen- en commerciële roeping van het project van de Stad Brussel ter discussie, dat in plaats van een herschikking van het openbaar vervoeraanbod, voorrang geeft aan de autobereikbaarheid. Hier volgen uittreksels uit het handvest van het Platform Vijfhoek, waarin wordt gepleit voor een herinrichting van dit voetgangersgebied ten behoeve van de bewoners en handelaars van het stadscentrum en hun levenskwaliteit. Dat wil zeggen, door de overlast te verminderen in plaats van te vergroten. 

Ja tegen een gedeelde openbare ruimte die de levenskwaliteit van de bewoners verbetert! 

Nee tegen de privatisering van de openbare ruimte! 

Het Pentagon Platform wil een gedeelde openbare ruimte die de verscheidenheid aan publieken, functies, gebruiks- en reiswijzen en de veiligheid respecteert. Het gebruik van de openbare ruimte die door een voetgangerszone vrijkomt, moet worden geheroriënteerd. De privatisering van de openbare ruimte in het hypercentrum wordt gemeengoed en baart reeds zorgen (concessie van de openbare ruimte aan particuliere exploitanten met het oog op de organisatie van reclame en commerciële activiteiten). (…) 

Ja tegen een gevarieerd commercieel aanbod! Nee tegen de standaardisatie van het commerciële aanbod! 

(…) Vergelijkende studies op Europese schaal tonen aan dat de tenuitvoerlegging van dit type voetgangersgebied het specialisatieproces van de winkels versnelt en bijna uitsluitend restaurants (cf. rue des Bouchers), snoepgoed- en chocoladewinkels (cf. Grand Place), kleding- en schoenenwinkels (cf. rue Neuve) of parfumerieën bevoordeelt. Deze autovrije straten leiden tot de verdwijning van winkels die goederen verkopen die noodzakelijk zijn voor het dagelijks leven (…). Deze autovrije straten zijn gunstig voor grote ketens met franchisecontracten, maar ongunstig voor onafhankelijke, plaatselijke winkels en diensten. (…) 

Ja voor de verbetering van de luchtkwaliteit! Nee tegen meer vervuiling! 

Het eerste voordeel van de voetgangerszone moet zijn dat het autoverkeer in de Vijfhoek en op de binnenring wordt beperkt. Maar de voetgangerszone zoals die door de Stad Brussel is ontworpen (…) zal het autoverkeer aanmoedigen en de reeds zeer slechte luchtkwaliteit in het Brusselse Gewest nog verder verslechteren (…). 

Volgens de wetenschappelijke literatuur is het autoverkeer een van de belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging. Momenteel is langdurige blootstelling aan fijne (PM10) en zeer fijne (PM25) deeltjes het belangrijkste gezondheidsrisico als gevolg van luchtverontreiniging. Geschat wordt dat deze blootstelling leidt tot een vroegtijdige verslechtering van het leven met 1 tot 18 maanden in de Benelux. De effecten van luchtverontreiniging treffen vooral de ademhalingswegen (…) maar kunnen ook kankerverwekkend zijn (…). 

Ja tegen mobiliteit die het openbaar vervoer en actieve vervoerswijzen (fietsen, lopen) versterkt! 

Nee tegen de verhoging van de autodruk rond het hypercentrum! 

De aanleg van een miniring tussen de binnenring en het hypercentrum zal tot gevolg hebben dat de autodruk op alle wijken van de Vijfhoek hoog blijft, aangezien het verkeer dat momenteel gebruik maakt van de boulevards in het centrum, daarheen zou worden verplaatst. Erger nog, de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen langs deze miniring zal tot extra verkeersstromen leiden, doordat het nieuwe voetgangers- en winkelgebied er pal naast wordt bediend! (…) 

Ja voor toegankelijke woningen in het hele projectgebied! 

Nee tegen vastgoedspeculatie! 

De omvorming van de centrale boulevards tot een voetgangersgebied dat gewijd is aan evenementen en commerciële aantrekkingskracht, zal waarschijnlijk leiden tot een stijging van de huurprijzen in het hele gebied. De stad Brussel zegt dat ze een nieuwe « creatieve klasse » wil aantrekken in haar commerciële ontwikkelingsplan. Er zijn instrumenten nodig om de huurstijgingen te beheersen. Bovendien moeten de Régie foncière en het OCMW van Brussel zich er formeel toe verbinden de huurprijzen en de huidige bewoners te handhaven, ook in commerciële cellen, en te zorgen voor voldoende sociale huisvesting. (…) 

Ja tegen het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners! Nee tegen geluidsoverlast! 

Lawaai is de belangrijkste vervuiling van de zintuigen. Geluidsoverlast heeft vaak niet-omkeerbare gevolgen voor het gehoor (verminderd gehoor of zelfs doofheid), voor de slaap (bijna iedereen wordt wakker van een geluid van 70 dB), maar ook voor de cardiovasculaire of hormonale gezondheid, of voor de intellectuele ontwikkeling of gedragsstoornissen. Veel bewoners klagen al jaren over de ernstige overlast van mega-evenementen zoals de Plaisirs d’Hiver, het Brussels Zomerfestival, en de vele caféterrassen die ‘s avonds laat open zijn, vooral in Saint-Géry. Gezien deze ervaring is het vooruitzicht van een groot autovrij evenementengebied zeer problematisch. 

In het Brussels Gewest had in 2013 49% van de Brusselse bevolking (van 15 jaar en ouder) thuis last van minstens één van de bronnen van vervuiling (vooral lawaai, trillingen, luchtvervuiling, stank), tegenover 27% in het Waals Gewest en 23% in het Vlaams Gewest. (…) 

Ja tegen een echte openbare raadpleging en een grondige effectbeoordeling, zoals vereist door de Europese wetgeving en die het hele plan omvat! 

Nee tegen het gebrek aan debat en serieuze voorbereidende studies! 

Men kan zich voorstellen dat een project van een dergelijke omvang, met zulke grote gevolgen (niet alleen voor de rechtstreeks betrokken wijken, maar ook voor de hele regio en daarbuiten), het voorwerp is geweest van diepgaande voorbereidende studies en debatten met alle belanghebbenden. Dit is niet het geval! Integendeel,« we hebben alles omgekeerd gedaan » (Yvan Mayeur, burgemeester van Brussel)! De stad wil snel vooruitgang boeken en heeft de projecten vrijwel zonder voorbereidende studies goedgekeurd. (…) In strijd met de Europese wetgeving, die bepaalt dat stedenbouwkundige plannen moeten worden voorgelegd aan : 

- diepgaande milieu-effectbeoordelingsstudies, 

- en inspraak van het publiek in het prille begin van de
de procedure, d.w.z. « wanneer alle opties en oplossingen nog beschikbaar zijn », of met andere woorden « voordat het plan of programma wordt vastgesteld of aan de wetgevingsprocedure wordt onderworpen ». (…) 

Het Platform Pentagon gevecht doorgeven, meer info op www.platformpentagone.be

Espace membre

Leden