DEUS EX VACCINA

Na een jaar van veel publiciteit over pandemiebeheer is het langverwachte en bejubelde vaccin er eindelijk. Er zij op gewezen dat de term « vaccin » in het enkelvoud werd gebruikt en niet in het meervoud, hetgeen doet denken aan de deus ex machina uit de Griekse tragedies: een goddelijke interventie die plotseling een wanhopige situatie ontrafelt. De voorstanders van de technologie (onder het vaandel van het progressivisme) juichen uiteraard de komst toe van de wonderoplossing die een einde zou maken aan de epidemie die de planeet op zijn grondvesten doet schudden. Elke afwijking van dit denkkader ontlokt het gebruik van propagandistisch klinkende taal: « samenzwering », « covidiaan » of « geruststelling » (het laatste is naar mijn mening bijzonder gewelddadig, omdat het impliceert dat de Sinds wanneer is het betreurenswaardig om mensen in psychologische noodgewoon gerust te stellen?)

De farmaceutische industrie als geheel biedt vier soorten SARS-CoV-2-vaccin aan.

Twee zijn gebaseerd op « klassieke » technologieën die al bijna een eeuw in gebruik zijn en bestaan uit :

1) verzwakte virussen (bv. van bedrijven: Sinopharm, Sinovac), polyklonaal vaccin (d.w.z. gericht tegen verschillende componenten van SARS-CoV‑2).

2) virusfragmenten (bv. van bedrijven: Novavax), monoklonaal vaccin (gericht tegen slechts één component van het virus).

De andere twee zijn gebouwd met nieuwe « gen »-technologieën en bestaan uit :

3) viraal genetisch materiaal in de vorm van RNA, nooit eerder toegepast op de mens (bv. bedrijven: Pfizer/BioNTech, Moderna), monoklonaal vaccin.

4) een virale vector die viraal genetisch materiaal (RNA) van belang levert (in dit geval SARS-CoV‑2) (bv. bedrijven: AstraZeneca/Oxford, Johnson & Johnson), monoklonaal vaccin

Niet al deze vaccins zijn gelijk, en ze allemaal tezamen verwerpen zonder ze afzonderlijk te beschouwen zou even bekrompen zijn als de COVID-19 vaccinatie te beschouwen als een deus ex machina voor onze pandemie (of liever deus ex vaccina). Hoewel zij op verschillende technologieën zijn gebaseerd, hebben deze vaccins een aantal gemeenschappelijke kenmerken. De ontwikkeling van deze vaccins is bijzonder snel gegaan, aangezien de ontwikkeling van een nieuw vaccin jaren in beslag kan nemen (soms meer dan 10 jaar, volgens de WHO)(1). Wanneer nieuwe vaccins worden ontwikkeld, gaat immers een deel van de tijd verloren aan het wachten op diverse goedkeuringen, voorschriften en financiering, en een ander deel aan de ontwikkeling van de vaccintechnologie. In het geval van SARS-CoV‑2 konden deze twee fasen worden verkort, omdat enerzijds de gebruikelijke administratieve termijnen werden versneld en anderzijds het onderzoek naar deze nieuwe technologieën reeds vóór de komst van de pandemie was begonnen. Maar haastig vaccins maken is nooit ideaal, vooral wanneer het erom gaat de doeltreffendheid ervan en de omvang van de neveneffecten van nieuwe technologieën te evalueren. Dit geldt in het bijzonder voor dit virus, dat kenmerken heeft die het ontwerpen van vaccins ingewikkeld maken.

Twee belangrijke punten van zorg: doeltreffendheid van het vaccin en bijwerkingen

I. Doeltreffendheid

De doeltreffendheid van vaccins hangt niet alleen af van de biotechnologie, maar ook van de aard van het doelwit: het virus zelf. Een van de redenen waarom er geen langdurige vaccins bestaan tegen virussen die verkoudheid of griep veroorzaken, is dat deze virussen zich snel ontwikkelen. Dit is typisch het geval voor RNA-virussen (waarvan coronavirussen er één zijn). Naast mutaties (d.w.z. transformatie van de genetische code door « vergissing ») recombineren zij ook vaak (wat het equivalent is van genetische « uitwisselingen » tussen virussen)(2). Als coronavirussen in staat zijn te « pingpongen tussen diersoorten (waaronder de mens) »(3), dan is dat te danken aan dit vermogen om te transformeren.

Een monoklonaal vaccin (d.w.z. een vaccin dat slechts gericht is tegen één component van het virus) zal waarschijnlijk een korte levensduur hebben en beperkt zijn in de tijd door het optreden van een variant van SARS-CoV‑2. Een polyklonaal vaccin daarentegen biedt de gevaccineerden de mogelijkheid afweerstoffen te ontwikkelen tegen verschillende delen van het virus, waardoor het risico dat het virus (na evolutie) aan de kudde-immuniteit ontsnapt, kleiner wordt.

In het geval van de monoklonale vaccins tegen SARS-CoV‑2 is de doelcomponent het « spike »-eiwit (de bekende knoopvormige oppervlakte-eiwitten die op het oppervlak van het virus worden afgebeeld wanneer het wordt getekend). De strategische keuze van dit doelwit is gebaseerd op zijn immuunstimulerende aard. Dit eiwit wordt door het virus gebruikt om zijn gastheer te herkennen en is onderhevig aan mutaties, waarvan er reeds verschillende zijn gedocumenteerd(4). De hoop om dit virus uit te roeien gaat dus voorbij aan de volgende mogelijkheden:

 • muteert het spike-eiwit van het virus en wordt het vaccin ondoeltreffend. De nieuwe variant is net zo gevaarlijk als de vorige, zo niet erger;
 • Darwinistische selectiedruk werkt spike-onafhankelijke overdracht van het virus in de hand (een minder frequent, maar wel gedocumenteerd mechanisme(5));
 • het virus recombineert met een ander virus en zodanig verandert dat het aan het vaccin ontsnapt (een scenario dat des te gevaarlijker is als het om een ander epidemisch coronavirus gaat, zoals MERS-CoV(6));
 • het virus verdwijnt uit de menselijke gastheer (ideaal scenario) en « zoekt zijn toevlucht » in dierlijke reservoirs, waar het zich verder ontwikkelt. De terugkeer van een variant die aan het vaccin was ontsnapt, kon dus niet worden uitgesloten. Er zij op gewezen dat het onmogelijk is een zoönose (d.w.z. een infectie die wordt gedeeld tussen mensen en andere dieren) uit te roeien, tenzij alle gastheerdieren worden gevaccineerd of geëlimineerd.

De farmaceutische industrie stelt uiteraard een oplossing voor: de vaccins vernieuwen en de doses toedienen volgens een vaccinatiestrategie die erin bestaat verschillende keren per jaar een SARS-CoV-2-vaccin toe te dienen. Voor een prijs van 20 euro per dosis, tweemaal per jaar voor een markt die gericht is op een groot deel van de wereldbevolking, is dit inderdaad zeer interessant voor de industrie en voor beleggingsfondsen op de beurs. 500 miljard per jaar met financiële garanties waarover is onderhandeld (onder meer met de Europese Unie(7)).

II. Bijwerkingen

Bezorgdheid over bijwerkingen en tolerantie van moderne (RNA-)vaccins tegen COVID-19 wordt vaak weggewuifd door vastberaden techno-progressieven, die verwijzen naar klinische proeven. Weliswaar is een klinische proef (zoals die van Pfizer) met 38.000 mensen veelbelovend en kan van een bedrijf moeilijk meer worden verwacht, maar het is uiterst onwaarschijnlijk dat de resultaten even bemoedigend kunnen zijn wanneer zij worden toegepast op grotere aantallen van verscheidene orden van grootte. Hoewel het cijfer van 38.000 mensen hoog mag lijken, kan het nooit een diversiteit aan gezondheidsprofielen omvatten die gelijkwaardig is aan de bevolking waarvoor het vaccin bestemd is. De epidemie is wereldwijd en het percentage dat nodig is voor het verwerven van een collectieve immuniteit ligt volgens de WHO tussen ongeveer 60–70%.(8)Dit zou een theoretisch doel geven van ongeveer vijf miljard mensen, of een bevolking een miljoen keer meer dan in de proef van Pfizer (ervan uitgaande dat het aantal Hetwerkelijke aantal gevaccineerden zal waarschijnlijk lager liggen). Volgens de gegevens van Pfizer,(9), kreeg 0,6% van de gevaccineerden te maken met « ernstige ongewenste voorvallen » (vergeleken met 0,5% in de placebogroep). Maar 0,1% levensbedreigende bijwerkingen opgeschaald naar een miljard mensen zou een miljoen levens in gevaar brengen! Elke preventieve maatregel moet minder schadelijk zijn dan de ziekte in kwestie. De letaliteit van SARS-CoV‑2 (die schommelt rond 0,2%(10)) is echter bij lange na niet te vergelijken met die van de pest- of ebola-epidemieën. Is het te rechtvaardigen om al deze ernstige bijwerkingen te riskeren?

Aangezien de RNA-vaccintechnologie nieuw is, is het van het grootste belang dat zij wordt gevalideerd. Conventionele vaccins kunnen zeer snel worden gecertificeerd, aangezien hun technologie bekend is en dus geen problemen oplevert (dit is de reden waarom per jaar twee griepvaccins kunnen worden geproduceerd en gecertificeerd). Voor RNA-vaccins zou certificering zonder dezelfde fundamentele strengheid onjuist zijn. Het is vermeldenswaard dat degenen die beweren het voorzorgsbeginsel met barrièregebaren en maskers te zijn toegedaan, plotseling afwezig zijn in het debat!

Aan de lijst van reeds genoemde punten van zorg kunnen nog worden toegevoegd

 • de ondoeltreffendheid van dergelijke nieuwe virale vectorvaccins bij mensen die een natuurlijke immuniteit tegen de vector zelf zouden hebben (de vector is een « leeg » menselijk virus, gevuld met RNA dat codeert voor SARS-CoV-2-antigenen). Dit is een goedaardig, reëel probleem, maar een waar niemand zich druk over lijkt te maken (een probleem dat niet bestaat bij conventionele vaccins)
 • Een mogelijke recombinatie van het vector/SRAS-CoV-2-construct met natuurlijk(e) virus(sen). Dit is een veel ernstiger probleem. In wetenschappelijke kringen (en dit wordt een beetje technisch, maar kan interessant zijn voor sommige lezers met expertise op dit gebied), worden twee argumenten tegen deze bezorgdheid aangevoerd (i) genenuitwisselingen alleen plaatsvinden tussen virussen van hetzelfde type (tussen DNA-virussen en RNA-virussen, maar niet tussen deze twee categorieën) en (ii) een catastrofale gebeurtenis onwaarschijnlijk zou zijn. Het eerste argument is juist, maar er bestaan voorbeelden van uitwisselingen tussen RNA- en DNA-virussen en deze kunnen niet worden genegeerd(11). De tweede dialectiek, die erin bestaat angsten te verwerpen met het argument dat zelfs als er risico’s bestaan, deze zo onwaarschijnlijk zijn dat zij kunnen worden verworpen, toont de onverschilligheid van techno-progressieven ten aanzien van waarschijnlijkheidsberekeningen. Stelt u zich bijvoorbeeld eens voor dat uiteindelijk slechts één honderdste van de wereldbevolking wordt gevaccineerd, en dan nog maar twee keer per jaar. Dit zou nog steeds neerkomen op honderden miljoenen doses per jaar, waarbij in duizenden/miljoenen van onze cellen verschillende virusdeeltjes met het vaccin worden geïntegreerd, die allemaal in staat zijn om te transformeren… Het ongewenste voorval dat aanleiding zou kunnen geven tot een nanoscopisch monster van Frankenstein zou minder dan één kans op honderden miljarden moeten zijn.
 • Bij deze waarschijnlijkheid komt nog een andere, meer elementaire, maar absoluut cruciale voorwaarde: het feit dat een vaccin niet kan worden toegediend wanneer men actief besmet is. Bij het inspuiten van griepvaccins bijvoorbeeld moet de arts zich ervan vergewissen dat de patiënt geen drager is van het virus. Dit zou de deur wijd open zetten voor wilde recombinaties. Hebben de regeringen in hun vaccinatiestrategieën overwogen om mensen (ook asymptomatische) te screenen op SARS-CoV‑2 voordat zij het vaccin toedienen?

Het is vermeldenswaard dat degenen die beweren het voorzorgsbeginsel met barrièregebaren en maskers te zijn toegedaan, plotseling afwezig zijn in het debat!

Om deze redenen heeft de Brighton Collaboration (een wereldwijd non-profit vaccinveiligheidsnetwerk voor gezondheidswerkers) in 2016 richtsnoeren geformuleerd in navolging van de aanbevelingen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor het ontwerp van vectorvaccins. Deze aanbevelingen omvatten (i) het overzicht van de kennis in verband met virale recombinatie, (ii) de mate waarin deze gebeurtenissen tijdig plaatsvinden, (iii) onderzoek van de mechanismen die tot deze gebeurtenissen leiden en (iv) de vaststelling van waarborgen en methoden voor het opsporen van dergelijke ongewenste voorvallen(12). Zijn deze principes gerespecteerd?

Ons wordt verteld dat het voordeel van moderne vaccins, vergeleken met de klassieke, is dat zij kunnen worden gemoduleerd om zich aan te passen aan een veranderende situatie. Indien een bijzonder virulente variant zich plotseling zou verspreiden, zouden moderne vaccins dus in het voordeel zijn. Hoewel dit inderdaad juist is, hebben deze nieuwe vaccins die de immuniteit over-stimuleren en moduleren een groot nadeel ten opzichte van de meer traditionele vaccins: zij verstoren het immuniteitsevenwicht zelf. Het principe van deze genvaccins is onze eigen cellen te dwingen virusfragmenten te produceren (in plaats van ze in te spuiten) waartegen het lichaam immuun zal worden. Wanneer het onze cellen zijn die vreemde deeltjes produceren, is er een groter risico op een auto-immuunreactie die uitloopt op een anafylactische shock of afstoting van onze eigen cellen. In de praktijk weet men niet wat er zal gebeuren met een hele categorie patiënten, te beginnen met die welke lijden aan immuun- of endocrinologische pathologieën (men denke bijvoorbeeld aan Alzheimer-patiënten, diabetici van type I, reumatische en articulaire aandoeningen, de ziekten van Cushing of Addison, bepaalde schildklieraandoeningen, enz.) Dit vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de bevolking en verdient te worden onderzocht.

Er is nog een laatste punt van zorg met betrekking tot de wetenschap achter al deze vaccins (van alle soorten): dat van de vaccinatiestrategie. België heeft besloten voorrang te geven aan het vaccineren van risicogroepen, waaronder ouderen, en gezondheidswerkers. Terwijl de strategie voor deze laatste categorie mensen zinvol is, is zij minder zinvol voor ouderen. Het virus is alleen gevaarlijk voor bepaalde mensen met een zwak immuunsysteem. Het principe van vaccinatie is echter het stimuleren van het immuunsysteem en daarom zal het vaccin nooit doeltreffender zijn dan het immuunsysteem waarop het is gebaseerd… In Amerika zijn het de kinderen die tegen de seizoensgriep worden ingeënt, want ook al lijden zij niet aan de ziekte die door deze virussen wordt veroorzaakt, zij kunnen deze wel overbrengen. Het reageert echter goed op het vaccin en via kudde-immuniteit beschermt het degenen die niet goed reageren. Het vaststellen van een vaccinatiestrategie op basis van kwetsbare mensen die ook het meest aan auto-immuunrisico’s zijn blootgesteld, lijkt mij dan ook minder doeltreffend en meer een politieke communicatiebeslissing dan een wetenschappelijke.

Wat betreft andere redenen waarom ik voorzichtig zou moeten zijn met deze vaccins, beschrijft Paul Lannoye in zijn artikel duidelijk zijn kritische beoordeling van de uitvoering van deze vaccins en hun banden met de EU in « Over het vaccin. Noch samenzwering, noch blind geloof »(13). Ik nodig de lezer tevens uit het verslag van Dr. Vélot (moleculair geneticus aan de universiteit van Paris-Saclay en voorzitter van de wetenschappelijke raad van het CRRIGEN) te raadplegen(14)Een samenvatting hiervan wordt ook gegeven door Valérie Tilman in « Covid-19: Verslag van deskundigen over vaccins met gebruikmaking van GGO-technologieën: samenvatting van de nota van Dr. Vélot ».(15). Deze analyse, onafhankelijk van de mijne, tot dezelfde conclusies komt. Ook moet worden opgemerkt dat de eerste gegevens van de vaccinatiecampagne nu beschikbaar beginnen te komen en overeenkomen met onze bezorgdheid. Deze laatste bevestigde de werkzaamheid van het vaccin van Pfizer/BioNTech drie weken na de eerste dosis niet, wat in verschillende landen aanleiding was tot een herziening van het schema voor de tweede dosis(16).

Mijn opleiding in milieuvirologie heeft mij in staat gesteld de uiterst dynamische aard van virussen en hun voortplantingscycli te bestuderen. Zij zijn de meest overvloedige biologische entiteit op aarde en planten zich voort met een formidabele snelheid en vermenigvuldiging. Ze kunnen ons zowel doden als redden. Om mijn gezin en mijn dierbaren te beschermen, is het voor mij dus duidelijk dat we allemaal moeten worden ingeënt met de standaardvaccins. Maar zoals altijd moet je het verschil kennen tussen wat doeltreffend en veilig is en wat minder doeltreffend en veilig is. Eerlijke communicatie en een op normen gebaseerde aanpak zijn nodig. Het is merkwaardig dat niet alleen deze mededeling niet werd gedaan, maar dat door het dwingen van vaccins als de enige oplossing — vaccins zijn nooit curatieve therapieën — de autoriteiten zijn vergeten dat geneeskunde in de eerste plaats gaat om het behandelen van mensen… Wat gebeurt er met de huisartsenpraktijk, de eerste verdedigingslinie? We kunnen patiënten niet onderzoeken en de ernst van hun aandoening niet alleen via online consultatie en verzoeken om COVID-testen meten…Waar staan we met curatieve therapieën?

Kaarle P., gepromoveerd in Environmental Virology

Notes et références
 1. https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/vaccines-and-immunization/development-of-new-vaccines
 2. Quelques articles scientifiques au sujet de la recombinaison chez les virus à ARN et les coronavirus :Sanjuán R, Domingo-Calap P. Mechanisms of viral mutation. Cell Mol Life Sci. 2016 Dec;73(23):4433–4448. doi: 10.1007/s00018-016‑2299‑6. Epub 2016 Jul 8. PMID: 27392606; PMCID: PMC5075021.Worobey M, Holmes EC. Evolutionary aspects of recombination in RNA viruses. J Gen Virol. 1999 Oct;80 ( Pt 10):2535–2543. doi: 10.1099/0022–1317-80–10-2535. PMID: 10573145.Kumar N, Sharma S, Barua S, Tripathi BN, Rouse BT. Virological and Immunological Outcomes of Coinfections. Clin Microbiol Rev. 2018 Jul 5;31(4):e00111-17. doi: 10.1128/CMR.00111–17. PMID: 29976554; PMCID: PMC6148187.Banner LR, Lai MM. Random nature of coronavirus RNA recombination in the absence of selection pressure. Virology. 1991 Nov;185(1):441–5. doi: 10.1016/0042–6822(91)90795‑d. PMID: 1656597; PMCID: PMC7131166.
 3. https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2020/06/23/covid-19-ping-pong-animal-to-human-human-to-animal-animal-to-human-transmission-how-great-a-danger/?sh=19fe321f22f4 et https://www.kairospresse.be/article/lettre-ouverte-a-mes-collegues-dont-la-tache-est-de-soigner-des-personnes-et-non-des-chiffres
 4. https://www.nature.com/articles/d41586-020–02544‑6 etLi Q, Wu J, Nie J, Zhang L, Hao H, Liu S, Zhao C, Zhang Q, Liu H, Nie L, Qin H, Wang M, Lu Q, Li X, Sun Q, Liu J, Zhang L, Li X, Huang W, Wang Y. The Impact of Mutations in SARS-CoV‑2 Spike on Viral Infectivity and Antigenicity. Cell. 2020 Sep 3;182(5):1284–1294.e9. doi: 10.1016/j.cell.2020.07.012. Epub 2020 Jul 17. PMID: 32730807; PMCID: PMC7366990.Et https://www.the-scientist.com/news-opinion/south-african-sars-cov-2-variant-alarms-scientists-68317?utm_content=buffer4885d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
 5. Graham RL, Baric RS. Recombination, reservoirs, and the modular spike: mechanisms of coronavirus cross-species transmission. J Virol. 2010 Apr;84(7):3134–46. doi: 10.1128/JVI.01394–09. Epub 2009 Nov 11. PMID: 19906932; PMCID: PMC2838128.
 6. Baddal B, Cakir N. Co-infection of MERS-CoV and SARS-CoV‑2 in the same host: A silent threat. J Infect Public Health. 2020 Sep;13(9):1251–1252. doi: 10.1016/j.jiph.2020.06.017. Epub 2020 Jun 22. PMID: 32622797; PMCID: PMC7306724 et Banerjee A, Doxey AC, Tremblay BJ, Mansfield MJ, Subudhi S, Hirota JA, Miller MS, McArthur AG, Mubareka S, Mossman K. Predicting the recombination potential of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 and Middle East respiratory syndrome coronavirus. J Gen Virol. 2020 Dec;101(12):1251–1260. doi: 10.1099/jgv.0.001491. Epub 2020 Sep 9. PMID: 32902372.
 7. https://www.capital.fr/entreprises-marches/vaccins-contre-la-covid-lue-indemnisera-les-laboratoires-en-cas-deffets-secondaires-inattendus-1379072
 8. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in‑5/episode‑1 dans https://www.who.int/fr/news-room/q‑a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
 9. Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine (BNT162, PF-0730208) vaccines and related biological products advisory committee briefing document. Pour les données citées : Table 8, p. 46 https://www.fda.gov/media/144246/download?fbclid=IwAR3luk3uJ3zpFKwUJGHQyqvMiXXkOh7iKgNeoNFsxB_G7oxbB2vb2KxWrtg
 10. Ioannidis, J.P.A. « Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data » Bulletin of the World Health Organization. Article ID : BLT.20.265892;
  https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
 11. Stedman KM. Deep Recombination: RNA and ssDNA Virus Genes in DNA Virus and Host Genomes. Annu Rev Virol. 2015 Nov;2(1):203–17. doi: 10.1146/annurev-virology-100114–055127. Epub 2015 Sep 2. PMID: 26958913.
 12. Condit RC, Williamson AL, Sheets R, Seligman SJ, Monath TP, Excler JL, Gurwith M, Bok K, Robertson JS, Kim D, Michael Hendry R, Singh V, Mac LM, Chen RT; Brighton Collaboration Viral Vector Vaccines Safety Working Group (V3SWG). Unique safety issues associated with virus-vectored vaccines: Potential for and theoretical consequences of recombination with wild type virus strains. Vaccine. 2016 Dec 12;34(51):6610–6616. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.04.060. Epub 2016 Jun 23. PMID: 27346303; PMCID: PMC5204448.

Espace membre

Leden