De verdediging van Alain Colignon

Op dinsdag 7 december was Kairos aanwezig om de verschijning van Dr. Alain Colignon voor de Conseil d’Appel de l’Ordre des Médecins te verslaan. Terwijl er lange debatten werden verwacht, stelde de voorzitter van de Raad een procedurekwestie aan de orde die het besluit van de provinciale raad van Henegouwen, die de arts tot twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid had veroordeeld, ongeldig zou moeten maken. De advocaat van de verdediging heeft de zaak dus niet ten gronde kunnen bepleiten, maar heeft niet nagelaten twee cruciale punten aan de orde te stellen: 

1. De grieven tegen Dr. Colignon betreffen politieke en ethische beginselen en vallen derhalve niet onder de bevoegdheid van de Ordre des médecins. 

2. De wet op klokkenluiders, een Europese richtlijn die onlangs in Belgisch recht is omgezet, die Dr. Colignon, indien hij als zodanig wordt erkend, zou beschermen tegen elke disciplinaire of strafrechtelijke vervolging, maar die hem ook in staat zou stellen een klacht in te dienen en degenen te vervolgen die hem door hun woorden of daden zouden schaden. 

Dr. Alain Colignon en zijn advocaat wensen dat deze verdedigingsnota zo ruim mogelijk wordt verspreid. Het is inderdaad een uitgebreide analyse van deze Covid-19 politieke crisis.


Espace membre

Leden