DE UITROL VAN 5G MOET DRINGEND WORDEN STOPGEZET

De internationale oproep www.5gspaceappeal.org, ondertekend door 172.395 personen en organisaties uit 204 landen en gebieden, van 6 november 2019, wordt vandaag gericht aan de federale en regionale regeringen van België.
Over de hele wereld zullen deze week 204 landen en gebieden de oproep tot hun respectieve regeringen richten.

De uitrol van 5G, de5e generatie standaarden voor mobiele telefonie, op het land en in de ruimte is in veel landen aan de gang of wordt voorbereid. Tientallen 5G-telecommunicatiesatellieten zijn reeds gelanceerd door Amerikaanse bedrijven.

Deze nieuwe realiteit zal leiden tot ongekende milieuveranderingen op wereldschaal. Om het internet van de dingen (ivd) te implementeren, is de industrie van plan miljoenen 5G-antennes te installeren, één om de 50 tot 150 meter in stedelijke gebieden(1), en tienduizenden satellieten in een baan om de aarde te brengen. Volgens de prognoses zullen er in 2020 20 miljard aangesloten objecten (zenders) zijn, 30 miljard in 2022 en nog veel meer daarna(2): tot één miljoen objecten per vierkante kilometer zouden met elkaar kunnen communiceren.

Ondanks wijdverbreide ontkenning is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat de radiofrequente (RF) elektromagnetische velden (EMF)(3) die worden gebruikt door de reeds toegepaste draadloze communicatietechnologieën schadelijk zijn voor levende wezens. Meer dan 1.500 collegiaal getoetste wetenschappelijke studies(4) leveren klinisch bewijs alsook experimenteel bewijs van schade aan DNA, cellen en organen bij een grote verscheidenheid van planten en dieren. Epidemiologisch bewijs ondersteunt het standpunt dat de oorsprong van veel ziekten van de moderne beschaving, zoals kanker en de ziekte van Alzheimer, althans gedeeltelijk kan worden verklaard door elektromagnetische vervuiling.

Als de plannen van de telecomindustrie voor 5G werkelijkheid worden, zal geen levend wezen zich kunnen onttrekken aan permanente blootstelling aan kunstmatige RF-straling, waarvan nu al bekend is dat ze giftig is. De waarschijnlijke gevolgen van de proliferatie van 5G-satellieten zijn de ergste: aantasting van de menselijke gezondheid en de ecosystemen op wereldschaal, verstoring van de ionosfeer en de magnetosfeer met als gevolg een verandering van de elektromagnetische eigenschappen van de aarde, vernietiging van de ozonlaag en een toename van het broeikaseffect als gevolg van de verbranding van brandstof door raketten die satellieten vervoeren.

De technische kenmerken van 5G verschillen sterk van die van de bestaande technologieën en houden potentieel grotere gezondheidsrisico’s voor levende wezens in dan die van de vorige generaties (2G, 3G en 4G), om nog maar te zwijgen van het geconcentreerde vermogen van 5G-bundels, dat zou kunnen leiden tot plaatselijke en onmiddellijke blootstellingen die veel hoger zijn dan de huidige blootstellingen. Tot dusver zijn de gezondheids- en milieueffecten van 5G nog niet geëvalueerd. Het gebruik ervan is een grootschalig experiment op levende wezens. Bovendien is, in een klimaat- en sociale situatie waarin het dringend is om gezamenlijk op te treden om de toekomst van de mensheid veilig te stellen, een technologische overhaasting met projecten zoals 5G de slechtste weg.

Wij roepen de federale en regionale regeringen van België dan ook op om de uitrol van 5G op hun grondgebied stop te zetten. Gezien de bestaande wetenschappelijke studies en de tientallen oproepen van de medische wereld en specialisten op dit gebied(5)Het voorzorgsbeginsel moet voorrang krijgen. Anderzijds verbiedt de Code van Neurenberg experimenten op mensen die daar niet mee instemmen.

Wij roepen onze regeringen ook op om bij de EU, de Raad van Europa en de VN te pleiten voor een wereldwijd verbod op 5G-satellieten en op zijn minst op de uitstoot daarvan boven het Europese continent en de aangrenzende internationale wateren.

Er moet onmiddellijk actie worden ondernomen om alle levende wezens te beschermen overeenkomstig ethische voorschriften en internationale verdragen:

- Stop de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte ter bescherming van de mens, met name foetussen, kinderen, adolescenten en zwangere vrouwen, alsook andere levende wezens.

- Voldoen aan het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) en Resolutie 1815 van de Raad van Europa over EMV door burgers, waaronder leerkrachten en artsen, te informeren over de gezondheidsrisico’s van straling van draadloze technologieën en over hoe zij hun blootstelling kunnen beperken.

- Bekabelde telecommunicatienetwerken bevoordelen en implementeren in plaats van draadloze. Het gebruik van draadoplossingen aanmoedigen waar dat technisch mogelijk is, vooral in woningen, op werkplekken en op plaatsen waar kinderen, zwangere vrouwen en kwetsbare personen aanwezig zijn (crèches, kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen, enz.)

- Onmiddellijk — zonder inmenging van de industrie — internationale panels oprichten van onafhankelijke, conflictvrije wetenschappers die gespecialiseerd zijn in EMV en de gevolgen daarvan voor de gezondheid en het milieu, die nieuwe internationale veiligheidsnormen voor kunstmatige EMV zullen vaststellen waarbij rekening wordt gehouden met de biologische gevolgen van blootstelling voor alle levende wezens, niet alleen met de thermische gevolgen voor de mens.

- Onmiddellijk — zonder betrokkenheid van de industrie — internationale groepen oprichten van wetenschappers met deskundigheid op het gebied van EMV, gezondheid, biologie en atmosferische fysica. Zij zullen een alomvattend regelgevingskader ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de kosmische ruimte veilig is voor de mens en voor niet-menselijke wezens, rekening houdend met kunstmatige EMV’s, gassen en zwart roet afkomstig van raketmotoren, alsook met ruimtepuin dat van deze activiteit afkomstig is. Zij zullen een inventaris opmaken van de gevolgen voor de ozonlaag, de opwarming van de aarde, de atmosfeer en het leven op aarde. Zowel ruimtevaarttechnologie als terrestrische technologie moeten levensvatbaar zijn voor volwassenen, kinderen, dieren en planten.

Collectief om de uitrol van 5G te stoppen

Contact:

Notes et références
  1. Une antenne tous les 150 mètres par réseau (opérateur) pour la 5G en ondes millimétriques.
  2. www.ericsson.com/en/mobility-report/internet-of-things-forecast.
  3. Les radiofréquences (RF) sont les ondes ou champs électromagnétiques (CEM) couvrant les fréquences de 20 kHz à 300 GHz utilisées dans les télécommunications sans fil. Les micro-ondes constituent le sous-ensemble des ondes RF qui va de 300 MHz à 300 GHz.
  4. www.stop5g.be/studies.pdf ainsi que www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp.
  5. Quelques-uns des appels : — Un des premiers d’entre eux est l’appel de Freiburg de 2002 signé par plus de 1000 médecins demandant notamment la « réduction massive des valeurs limites, des puissances d’émission et des charges en ondes radio », un appel renouvelé en 2012 (www.freiburger-appell-2012.info).- Au 15 octobre 2019, 252 spécialistes des CEM de 43 pays avaient signé un appel adressé à l’ONU, l’OMS et l’UE. Ces scientifiques, qui tous ont publié des travaux de recherche évalués par des pairs sur les effets biologiques et sanitaires des CEM non ionisants et constituent la majorité des experts du domaine, réclament des limites d’exposition plus strictes et demandent que les impacts biologiques potentiels des technologies de télécommunication 4G et 5G sur les plantes, les animaux et les humains soient réexaminés (www.emfscientist.org).- Dans un appel adressé à l’UE le 13 septembre 2017, des scientifiques et médecins recommandent un moratoire sur le déploiement de la 5G jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été pleinement étudiés par des scientifiques indépendants de l’industrie. Au 17 septembre 2019, il y avait 253 signataires (www.5gappeal.eu).- L’appel des professionnels de la santé belges (2019) :www.hippocrates-electrosmog-appeal.be.

Espace membre

Leden