De kwestie van de bijwerkingen veronachtzaamd in het debat over de verplichte vaccinatie, ondanks de wetenschappelijke en burgerlijke samenvattingen die ter beschikking van het publiek zijn gesteld!

Onder de wetenschappelijke en ethische redenen tegen verplichte vaccinatie tegen covid-19 is de kwestie van de bijwerkingen een kwestie die evenzeer van belang is voor niet-gevaccineerden die de huidige vaccins weigeren, als voor gevaccineerden die de autoriteiten hebben vertrouwd of die geen andere keuze hadden dan zich te laten vaccineren omwille van professionele, familiale of sociale verplichtingen of druk.

Over deze kwestie van bijwerkingen zijn talrijke wetenschappelijke publicaties verschenen waarin dit of dat effect centraal staat: Meer dan 1000 wetenschappelijke studies over de gevaarlijkheid van Covid-19 vaccins | Covid-19 research (cv19.fr ), maar er zijn momenteel zeer weinig synthetische publicaties voor het grote publiek beschikbaar. Daarom kan het synthesewerk van de Franse doctor in de filosofie Mariane Borie niet worden genegeerd. Dit samenvattende werk, dat gebaseerd is op een groot aantal wetenschappelijke artikelen en artikelen voor het grote publiek, zal ongetwijfeld moeten worden bijgewerkt, verduidelijkt en aangevuld met nieuwe wetenschappelijke referenties (wat normaal is, aangezien de wetenschap elke dag evolueert), maar het is belangrijk de nadruk te leggen op de reikwijdte en het maatschappelijk nut van dit werk, dat op zijn minst de aandacht vestigt op het gebrek aan wetenschappelijke zekerheid over de veiligheid van vaccins, de vele aanwijzingen dat zij gevaarlijk zijn, en vooral de verwijtbare nalatigheid van de media, politici en officiële gezondheidsdeskundigen en ‑instellingen dat de risico’s en de voordelen van vaccins onbetwistbaar zijn.

De argumenten die Mariane Borie heeft ontwikkeld op basis van de studies waarnaar zij heeft verwezen, zijn de volgende: gezien de gegevens en studies die wijzen op het belang van de aan deze vaccins verbonden gezondheidsrisico’s op individuele maar ook op maatschappelijke schaal, gezien het ontbreken van een epidemiologische rechtvaardiging voor verplichte vaccinatie, het collectieve falen van vaccinatie en het schandaal van het verbod op vroegtijdige behandeling, Men kan aanvoeren dat verplichte vaccinatie onethisch en uit voorzorg is, en dat er sprake is van opzet om schade te berokkenen. De publikatie van dit samenvattende werk, dat voor iedereen toegankelijk is, plaatst de politici, de parlementariërs, de deskundigen en de instellingen voor hun verantwoordelijkheid: ook al kan dit document niet anders dan evolueren, worden verduidelijkt, gewijzigd, bijgewerkt en aangevuld met nieuwe wetenschappelijke referenties, hetgeen zeker zal gebeuren (het bij deze tekst gevoegde document heeft reeds enkele wijzigingen ondergaan sinds het vorige week online is gezet en latere wijzigingen zullen onder de aandacht van de Kairos-lezers worden gebracht), toch is het een uiterst waardevolle poging tot synthese, omdat het voor iedereen toegankelijk is, waarin de onevenredige risico’s worden gesuggereerd waaraan het anti-covixvaccinbeleid de bevolking blootstelt, en zij stelt alle politieke en wetenschappelijke actoren (ook op het niveau van Europese en internationale instellingen) die bijdragen tot de invoering van verplichte vaccinatie of een vaccinpas aan gerechtelijke procedures bloot, zowel in België als elders: Advocaten en toxicologen waarschuwen Franse senatoren: u kunt verantwoordelijk worden gehouden! — CovidHub.ch.

De synthese van Mariane Borie is niet de enige die beschikbaar is voor het grote publiek. Over hetzelfde onderwerp zijn de volgende door wetenschappers geschreven documenten nuttig:

In Covid-19 is de rol van de overheid niet langer om op te leggen, maar om nieuwe strategieën voor te stellen. Vaccinatie kan alleen worden overwogen op basis van vrije en geïnformeerde toestemming. — Onafhankelijk Wetenschappelijk Instituut (isis21.org) (ook gepubliceerd als carte blanche in Le Vif op 18/01/21) en zijn bijlage Cov19_vax_adverse_highlights_severe_VAERS.pdf — Google Drive welke concludeert dat de baten/risicoverhouding twijfelachtig is, althans voor de populatie jonger dan 50 tot 65 jaar zonder risicofactoren, zelfs met de deltavariant, en a fortiori met de omicronvariant. Deze nota is ook nuttig om te raadplegen Ethische en wetenschappelijke nota over verplichte vaccinatie van gezondheidswerkers en de bevolking in het algemeen — De blog #covidrationnel die blz. 3 t/m 6 wijdt aan de bijwerkingen van vaccins, en dit recente document Omicron, een game changer — De blog van de #covidrational die toont, na analyse van de nieuwe epidemische context in verband met omicron, de ongerechtvaardigdheid aan van verplichte vaccinatie en van een reeks andere maatregelen (zie conclusie) wegens het minimale effect van deze variant op de intensive care. Tenslotte, zullen we luisteren naar Dr Martin Zizi (1) op Bam! (2) en Kairos herinnert ons eraan dat de omicronvariant is 100 keer minder gevaarlijk dan H1N1 (de deltavariant is 4 keer minder gevaarlijk dan H1N1)Het gaat hier om een griep waarvoor de legitimiteit van een debat over verplichte vaccinatie en soortgelijke gezondheidsmaatregelen als die welke bijna twee jaar lang zijn genomen, nooit in twijfel is getrokken!

Het antivirale vaccin is noch « altruïstisch », noch « ondersteunend », aangezien het besmetting en overdracht niet voorkomt en volgens sommige wetenschappers de epidemie zelfs lijkt te hebben aangewakkerd, en bovenal gezonde mensen (waaronder jongeren) in potentieel ernstig gevaar brengt door een ziekte die over het algemeen niet erg dodelijk is (en zelfs minder dodelijk met de nu overheersende omicron-variant) en die hen niet ernstig zou treffen. De kwestie van de overbevolking van ziekenhuizen is in de eerste plaats een politieke kwestie: het gaat om de middelen die aan de sector worden toegewezen en die niet moet worden opgelost door inbreuk te maken op de grondrechten. Tenslotte schept de verplichte inenting met een experimenteel produkt onder het voorwendsel van het algemeen belang (een misleidend voorwendsel, want er zijn andere beleidsvormen mogelijk) een juridisch precedent en brengt een morele verschuiving op gang die niet zonder gevolgen zal blijven voor andere vraagstukken waarvoor individuele toestemming vereist is: het algemeen belang (d.w.z. het belang van allen) zou dus vereisen dat individuele toestemming een grondbeginsel blijft. Vaccinatie tegen covid-19 moet een vrijwillige keuze zijn.

Toegang tot de PDF van Mariane Borie:


Notes et références
  1. Ancien président du Comité d’éthique et de la Commission pour l’éthique médicale au sein du département de la Défense belge, en charge des relations avec l’Ordre des Médecins entre 1997 et 2004, ancien Directeur scientifique et Chef de la Division Épidémiologie et Biostatistiques, chercheur en Biologie moléculaire et Biophysique ; il fut conseiller/expert pour les autorités belges, l’UE et l’ONU.
  2. https://www.kairospresse.be/interview-du-professeur-martin-zizi/; Pr Martin Zizi — Fin de crise… Trilogie épisode 1 — BAM! Belgian Alternative Media

Espace membre

Leden