De Gezondheidspolitie

In zijn meesterwerk « 1984 » beschrijft George Orwell een wereld die meer en meer lijkt op de wereld die wij tegemoet gaan.

Er zullen niet veel mensen meer zijn die oprecht geloven dat wij in een echte democratie leven, als wij dat ooit al waren: particratie is het einde van de democratie, niet haar voorwaarde. Alleen de loting geeft een reëel, bewegend en vrij beeld van een bevolking.

In deze dictatuur is de waarheid belichaamd in een ministerie van Waarheid, namelijk onze Uitvoerende macht, die Justitie heeft gesmoord, die zich er nauwelijks tegen kan verzetten, en het Parlement, dat stemt zoals de Uitvoerende macht vraagt. Wonder van de particratie, doorgegeven door de gesubsidieerde media. De Sovjets wisten, door Pravda te lezen of naar Radio Moskou te luisteren, dat het allemaal propaganda was.

Het Ministerie van Waarheid is nooit meer dan een klein onderdeel van het Grote Wereldcomplot, gezien door de ogen van de antiheld van James Bond, de heer Klaus Schwab, de Mozes van de Grote Reset. De Sarastro van de Nacht van de Nieuwe Wereldorde, van de Ordo ab Chaos.

Ditzelfde Ministerie van de Waarheid kan rekenen op effectieve steunpunten, waaronder de Belgische Orde van Geneesheren. Schaamteloos, de laatste gaat ver buiten zijn gebied van ethiek. In 2021 heeft hij zich opgeworpen als vestingbroeder van wat hij mooi de « wetenschappelijke consensus » noemt, zich verschuilend achter de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en ook Sciensano. De WHO is een filiaal geworden van de gangsters van de familie Vil Gates/Rockefeller, wat waarschijnlijk iets te opvallend is om nog als neutrale en geloofwaardige referentie te kunnen dienen.

Het is dan ook interessant te kijken naar Sciensano, dat het begrip « gezondheid » in dit land in zijn greep heeft, en als legitimatie dient van onze dierbare regering. Moeten wij eraan herinneren dat laatstgenoemde op 31 maart werd veroordeeld omdat hij gedurende meer dan een jaar zowel de wet als de grondwet met voeten had getreden? En laat het doorgaan!
De maskerade, het verbod op hydroxychloroquine en meer in het algemeen het verbod op elke serieuze behandeling van COVID 19 hebben de vernietiging van het sociale weefsel, een grote economische crisis en de opoffering van de jeugd mogelijk gemaakt. Wachtend op beter…


Een bewonderenswaardig resultaat dat niet had kunnen worden bereikt indien de regering niet het voordeel had gehad van een « garantie » in de politieke en administratief-wetenschappelijke machinerie die Sciensano is.

Deze nobele instelling wordt volledig gecontroleerd door de regering, die haar directeuren naar believen benoemt en ontslaat. Dus, « de stem van zijn meester ». Normaal. Het werd geleid door een dierenarts die bekend stond om zijn grote bekwaamheid in menselijke virologie. Het schijnt echter dat deze laatste niet geheel voldeed en moest worden vervangen. Dit werd gedaan door de heer Christian Léonard.

Als arts heb ik de heer Leonard, professor Leonard, ondervraagd over de precieze samenstelling van de vaccins die in omloop worden gebracht en die door de regering en de Medische Vereniging worden beschouwd als het enige adequate antwoord op deze nieuwe plaag, die tussen 0,05% en 0,15% van de sterfgevallen veroorzaakt… zelfs op basis van verdraaide statistieken en wetenschappelijke literatuur, die nu volledig door Big Pharma worden geregisseerd

Prof. Leonard liet me per aangetekende brief weten dat mijn vraag impertinent was. Het slot van zijn brief in antwoord op mijn vraag is een mengeling van ambtenarenidiotie en paternalistische minachting, alles verpakt in een sfeer van openlijk geheim.

Dit is het einde van zijn brief; de voorafgaande paragrafen zijn totaal oninteressant, geschreven in apparatsjik-stijl, met cirkelredeneringen en verwijzingen, wat allemaal de norm schijnt te zijn voor Sciensano.

(…)

Ewat de precieze samenstelling van deze vaccins betreft, zie ik niet in hoe deze informatie - zeer technisch en deels geheim - zou kunnen helpen om « licht te werpen verlichting « Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat de toestemming van de patiënt wordt verkregen. Het lijkt mij dat u voorop loopt bij het bevorderen van de gezondheidsvaardigheden van de patiënt en het geven van vorm en inhoud aan hun geïnformeerde toestemming, hen doorverwijzen naar een wetenschappelijke site lijkt mij niet in overeenstemming met de medische ethiek.
Tenslotte, wat betreft mijn betrekkingen met de Koninklijke Academies voor Geneeskunde en Wetenschap,
Ik vrees dat u niet voldoende op de hoogte bent van onze overeenkomsten om uw mening over deze zaak te kunnen geven. (…)

In het Frans dat hij zo slecht beheerst als zijn zenuwen, laat hij merken… dat hij niets wil laten merken. Professor Leonard is niet geïnteresseerd in de eerbiediging van de wet. Het is waar dat hij geen dokter is, gelukkig.

Maar laten we niet vergeten dat we hier zijn in een tak van het Ministerie van Waarheid…

Professor Leonard negeert de wet op de patiëntenrechten van 2002, op grond waarvan artsen een aantal vragen moeten beantwoorden om geïnformeerde toestemming van de patiënt te verkrijgen. Deze vragen betreffen onder meer het nut en de bijwerkingen van de voorgestelde behandeling. Aangezien het om « zeer technische en deels geheime » informatie gaat, zullen artsen en patiënten het moeten doen met de zekerheden van Big Pharma en zijn plaatselijke vertegenwoordiger, Sciensano. Dit is erg geruststellend…

Vooral degenen die het geluk hebben gehad te kunnen profiteren van het wondertje van Astra Zeneca, dat door onze regering en haar Sciensano-machinerie tot leven is gebracht.
Proost, gevaccineerde dames en heren!

Het is niet duidelijk dat de begunstigden van de stormloop van Pfizer en Moderna in de komende maanden en jaren veel te vieren zullen hebben. In ieder geval zullen zij recht hebben op nieuwe « vaccinaties », aangezien de Indiase varianten reeds buiten het bereik vallen van de bescherming, die door de eerste vaccinatieronde zou zijn verleend.

Professor Leonard is zich niet bewust van zijn grote talent voor publiek vermaak in deze sinistere klucht. Net zoals de regering zich verschuilt achter Sciensano, die zich op haar beurt tracht te verschuilen achter de Koninklijke Belgische Academie voor Geneeskunde, … die de ondoorzichtigheid van Sciensano’s operaties voortdurend aan de kaak stelt.

De nu voor de hand liggende rol van professor Leonard (het enige transparante in Sciensano) is het optrekken van dikke schermen tussen het vulgaire publiek, medisch of niet, geweven uit het weefsel van « overeenkomsten » en « geheimen ».

Dit is de respectabele instelling waarachter helaas ook artsen hun toevlucht zoeken, vrijwillig of onvrijwillig, als de woordvoerders van wat alleen maar een inquisitie kan worden genoemd, met haar brandstapels voor degenen die het wagen het Ministerie van Waarheid in twijfel te trekken.

Orwell noemde de gewapende vleugel van de laatste de ‘Gedachtenpolitie’.
In harmonie met de Orde komt hier het Comité van Openbare Veiligheid van 1793 terug, met zijn gewapende arm, de procureur Fouquier-Tainville: « De Republiek heeft geen wetenschappers nodig ». Aanklager Fouquier-Tainville was dus een voorloper van de « wetenschappelijke consensus »: hij werd zelf in 1795 terechtgesteld.

Dit is allemaal heel logisch, historisch gezien. Er zij evenwel op gewezen dat voor het bereiken van dergelijke resultaten de actieve en duurzame medeplichtigheid vereist is van een actor die doorgaans wordt ontzien: de kiezer. Deze laatste moet ook haar overweldigende aandeel in de verantwoordelijkheid voor de huidige ramp niet vergeten.

In 2021, heeft het Ministerie van Waarheid een « Gezondheidspolitie »: Sciensano.

Geen wonder, Professor Leonard is geen dokter, zelfs geen wetenschapper. Hij is een getrainde agent.

Iemand die weet hoe te gehoorzamen en gehoorzaamd te worden… Een uitstekende keuze van de regering.

Dokter Yves Couvreur

Lid van Reinfocovid

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.