Brief van Grappe aan leden van het Europees Parlement over het vaccinpaspoort

Mrs. en Mr. parlementslid, 

Op 28 april wordt u dringend verzocht te stemmen over de ontwerpverordening tot invoering van een digitaal groen certificaat voor de Europese burgers (COM (2021) 130).


Het doel van dit project is niet, in tegenstelling tot wat het beweert, het vrije verkeer van burgers in de Europese ruimte te vergemakkelijken. Onder het voorwendsel van harmonisatie legitimeert zij het recht van elke lidstaat om een scheiding te organiseren tussen degenen die ermee instemmen de zogenaamde « controles » te ondergaan en degenen die dat niet doen.
Zij die niet in goede gezondheid verkeren, en legaal, en het niet aanvaarden.


Wij vragen u het ongekende belang in te zien van de stem die u wordt gevraagd uit te brengen en dit project te verwerpen.
Tegen hen die geloven, zeker te goeder trouw, dat het mogelijk is het te wijzigen, het aanvaardbaar te maken door een of andere verbetering, zeggen wij dat zij in een verderfelijke val lopen.


Met deze verordening wordt immers een nieuwe maatschappij in het leven geroepen, die volstrekt onverenigbaar is met de waarden die in de Europese Verdragen en het Handvest van de grondrechten zijn verankerd, een maatschappij van toezicht, sociale controle en discriminatie. Dit project is verderfelijk omdat het inspeelt op de angst voor een pandemie die perfect kan worden beteugeld door een preventiecampagne die gericht is op de versterking van het immuunsysteem van elk individu en op de verstrekking van therapeutische middelen die bij de eerste tekenen van de ziekte als doeltreffend worden erkend. Voorbeelden zijn hydroxychloroquine en ivermectine, geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze
met geringe of zelfs te verwaarlozen bijwerkingen.


Deze geneesmiddelen hebben slechts één nadeel: zij worden niet langer beschermd door een octrooi en zijn dus niet langer van financieel belang voor de farmaceutische bedrijven, die zich in de eerste plaats laten leiden door winstbejag. De Europese Commissie (met de deskundigen die haar adviseren), ideologisch geëngageerd door een techno-wetenschappelijke visie op het algemeen welzijn, heeft een wetgevingsinstrument ontworpen dat hun ten dienste staat en dat ons allen opsluit in een wereld die gedomineerd wordt door multinationals en ons de rol toebedeelt van hersenloze consumenten ten dienste van de groei.


Ter ondersteuning van onze aanklacht tegen dit verkapte project van het vaccinpaspoort vestigen wij ook de aandacht op de irrelevantie van de criteria die ten onrechte worden voorgesteld als wetenschappelijke garanties voor de gezondheid en de onbesmettelijkheid van de certificaathouder.

 1. Op vaccins tegen virussen. Recente gebeurtenissen hebben ons herinnerd aan een feit dat vakkundig onder de pet is gehouden om het proces van massavaccinatie van de bevolking te versnellen: experimentele vaccins waarvoor (ten onrechte) een voorlopige vergunning voor het in de handel brengen is verleend, aangezien de klinische proeven van fase 3 nog aan de gang zijn. De ernstige bijwerkingen die zich hebben voorgedaan bij twee van de vier vaccins waarvoor deze vergunning is verleend (die van Astra Zeneca en Johnson & Johnson), hebben aangetoond dat het EMEA de risico’s had onderschat.
  In een door een grote groep vooraanstaande artsen en wetenschappers ondertekende verklaring*(1) worden de beweringen van het Europees Geneesmiddelenbureau betwist, dat de bezwaren van de groep in een op 1 maart verzonden open brief heeft verworpen(2).
  Het EMEA beschouwt stollings- en bloedingsproblemen als minder ernstige en zeldzame voorvallen, en concludeert dat de baten/risicoverhouding van deze vaccins goed is vastgesteld. Volgens deze Artsen voor Covid-ethiekgroep zijn de geregistreerde gevallen van levensbedreigende cerebrale veneuze trombose (CVT) na vaccinatie waarschijnlijk slechts het topje van een enorme ijsberg. Dit maakt vaccinatie en coronavirus gevaarlijk voor jonge en gezonde leeftijdsgroepen, voor wie Covid-19 zonder vaccinatie geen wezenlijk risico vormt.
  Ook al staan wij sceptisch tegenover deze uitdagende verklaring, toch lijkt het ons duidelijk dat wij haar ernstig moeten nemen en de situatie onbevooroordeeld moeten analyseren in plaats van overhaast over te gaan tot een veralgemeende inenting, laat staan dat wij er de sesam van moeten maken voor een nieuwe verworven vrijheid.
  Evenmin kunnen wij voorbijgaan aan het goed gedocumenteerde probleem van het onvermijdelijke verschijnen van besmettelijker of zelfs agressievere varianten zoals de P1-variant (bekend als Braziliaans), waartegen de huidige vaccins reeds ondoeltreffend lijken te zijn. Ten slotte mag niet uit het oog worden verloren dat vaccinatie de gevaccineerde weliswaar in eerste instantie beschermt, maar niet voorkomt dat het virus zich verspreidt. Tenzij we blind zijn voor een realiteit die al zeer zichtbaar is, lopen we het risico gevangen te zitten in een even gevaarlijke als nutteloze logica van vaccinconsumptie, voor de grotere winst van farmaceutische multinationals en de bevrediging van groeifetisjisten
  economisch.
 2. Op PCR testen. In principe is vaccinatie natuurlijk niet nodig, op voorwaarde dat regelmatig PCR-tests worden uitgevoerd, die moeten garanderen dat de geteste persoon niet besmettelijk is als het resultaat negatief is. De PCR-test kan weliswaar in korte tijd een diagnose stellen bij een zieke, maar de relevantie ervan voor asymptomatische personen is meer dan twijfelachtig.
  Het gepubliceerde protocol voor de opsporing en diagnose van 2019-nCov dat momenteel in gebruik is, is punt voor punt onderzocht door een groep onafhankelijke onderzoekers, die hebben geconcludeerd dat de RT PCR-test voor SARS-COV2 10 gebreken vertoont
  belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen op moleculair en methodologisch niveau. Als gevolg daarvan leidt de test tot veel vals-positieve resultaten(3). Hoe kan deze test in deze omstandigheden worden gebruikt als criterium van niet-contagiositeit? Onder hen zijn de voormalige vice-voorzitter en wetenschappelijk directeur van de firma Pfizer, Michael Yeadon, en Dr. Wolfgang Wodarg, voormalig voorzitter van de Gezondheidscommissie van de Raad van Europa.
 3. Op bewijs van herstel. Het bewijs van genezing is het derde element van het certificaat, gebaseerd op het aantonen van antilichamen. Het certificaat kan worden verlengd op voorwaarde dat de betrokkene een analyse kan voorleggen waaruit de aanwezigheid van deze antilichamen blijkt. Het is absurd en wetenschappelijk ongeldig om het feit te negeren dat veel wereldberoemde klinische immunologen hebben aangetoond dat ongeveer 30% van de mensen al immuun is voor de ziekte zonder dat zij noodzakelijkerwijs specifieke antilichamen hebben. Kortom, het is duidelijk dat wordt voorgesteld een uitgebreid hygiënisch systeem van sociale controle en toezicht op de persoonsgegevens van elke Europeaan op te zetten, zonder de minste garantie van doeltreffendheid voor de volksgezondheid. Daarom verzoeken wij u dringend een dergelijk project, dat een ongekende democratische en sociale achteruitgang zou betekenen, te verwerpen.

Pierre Stein, voorzitter van de vzw Grappe Belgique
Paul Lannoye, doctor in de wetenschappen, voormalig ondervoorzitter van de commissie volksgezondheid van het Europees Parlement, en voormalig voorzitter van de Groene fractie, stichtend lid van de Grappe.

Notes et références
 1. https://doctors4covidethics.medium.com : Communiqué de presse du 7 avril 2021.
 2. https://doctors4covidethics.medium.com : Lettre ouverte urgente de médecins et de
  scientifiques à l’Agence européenne des médicaments concernant les problèmes de sécurité
  des vaccins Covid-19 — 10 mars 2021.
 3. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra et al. : Rapport d’analyse Corman-Drosten et
  al. Eurosurveillance 2020 ; 27 novembre 2020.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.