Kairos nr. 48

Het totalitarisme komt pas volledig tot uiting wanneer het zijn volledige potentieel heeft ontplooid, d.w.z. wanneer zijn begin zich tot het einde heeft ontwikkeld. Maar de uitkomst ervan is nooit het onmiddellijke resultaat van een verschijnsel en hangt altijd af van een context. Enerzijds vervallen wij dus niet van de ene dag op de andere in een totalitarisme — wat het zeer verderfelijk maakt omdat wij het vaak pas beseffen als het te laat is — en anderzijds zouden de huidige en nooit eerder geziene politieke maatregelen van bijna alle regeringen ter wereld in een andere context tot heel andere individuele en sociale reacties hebben geleid. Het is immers door een complexe wisselwerking tussen de handelingen van degenen die beslissen en de reacties — of het gebrek daaraan, wat uiteindelijk ook een reactie is — van degenen die gehoorzamen dat een politieke orde tot stand komt. Het een kan niet los worden gezien van het ander: als politieke besluiten reëel worden, dan is dat omdat zij worden aanvaard. 

Sinds het begin van de consumptiemaatschappij heeft er een vreemde collusie plaatsgevonden tussen de ontwerpen van de politieke oligarchie en de aspiraties van de burgers. Wij hebben dus aanvaard dat ons leven onderworpen is aan een imperatief dat indruist tegen het gezond verstand en de moraal, namelijk dat alles ondergeschikt wordt gemaakt aan het geld, in een diep ongelijke maatschappij waarin de onderdaan zijn of haar sociale positie meestal steunt op de steeds hernieuwde hoop meer te verkrijgen. De massamaatschappij heeft ons veranderd in oplichtende subjecten die, in ruil voor het genot van bezit, aanvaarden dat onze straten bezaaid zijn met reclame, dat radio en televisie gereduceerd zijn tot commerciële propaganda-apparaten, dat banen meestal zinloos zijn, gereduceerd tot loontrekkers die ons in staat stellen ons te schikken naar de massaconsumptie, om zo de frustraties te verlichten die door dit vacuüm worden teweeggebracht. We noemen onszelf graag vrij, maar  » Voor een groot deel worden wij bestuurd, onze geest wordt gevormd, onze smaak wordt gevormd, onze ideeën worden geopperd door mensen van wie wij nog nooit hebben gehoord. Dit is het logische gevolg van de wijze waarop onze democratische samenleving is georganiseerd « .(1)

Groei, groei, groei. Is dit ons lot? La Boétie, die de gebruikelijke litanie van « wij kunnen niets doen, zij zijn te sterk » omkeerde en ons eraan herinnerde dat « tirannen alleen maar op de been zijn omdat wij op onze knieën zitten », gaf al zijn kracht aan de mogelijkheid om de loop van de geschiedenis te veranderen. Deze omkering van het oorzakelijk verband — de oorzaak van de tirannie is niet langer de kracht van de tirannen, maar de zwakte van hen die hen dienen (wij dus) — is inderdaad uiterst realistisch, en daarom hoopvol. Het besef van onze collectieve capaciteiten om een einde te maken aan het lijden en in te grijpen in de loop van ons leven, impliceert echter dat de maatschappij waarin wij geboren zijn, door ons niet wordt opgevat als iets natuurlijks dat niet kan worden veranderd, als een ongrijpbaar gegeven. Deze naturalisatie van het sociale (die tot uiting komt in het « we kunnen niets doen, het is nu eenmaal zo »), alsof dit sociale niet het resultaat zou zijn van keuzes, strijd en beslissingen, is echter diep wijdverbreid. 

Maar de context is er : nadat wij onze vrijheid hebben ingeruild voor de illusoire zekerheid die de staat ons biedt op voorwaarde dat wij zijn regels aanvaarden, waaronder in de eerste plaats die van ons hele leven werken en consumeren, hebben velen van ons niet langer de geest en de kracht om te weigeren. Zij zijn bang voor iets anders en verkiezen het ergste dat hun wordt voorgeschoteld boven het onbekende waarvan zij de architecten zouden kunnen zijn; zij laten zich liever leiden dan dat zij de leiding over hun eigen leven nemen. Zij hebben junk food, vervuilde steden, stress en depressie, pesticiden, klotebanen, ellende naast onfatsoenlijke rijkdom aanvaard, waarom zouden zij dan niet aanvaarden om hun leven te beperken tot een kloppend hart? We zijn al zo beroofd van zingeving, geleerd te sterven aan onze manier van leven, dus waarom zouden we niet accepteren dat een niet-geleefd leven te verkiezen is boven een heel leven, vrij en vervuld, maar waarin men het risico loopt te sterven aan coviditeit — een zeer kleine kans als die er ooit is geweest? Paradox,  » Want als wij het bestaan zijn menselijke vermogens of datgene wat ons menselijk maakt ontnemen en het herindelen in een aartsarme en sanitaire definitie van het leven, gereduceerd tot het simpele fysiologische feit van het leven, waarom zouden wij er dan naar streven het te « redden » of het « koste wat het kost » in stand te houden? « (2).

De betekenis die wij aan ons leven geven, en die afhangt van de luciditeit van onze kijk op de samenleving, betekent dat de bedoelingen achter de kritiek op de absurde en onrechtvaardige maatregelen die de regeringen « tegen » covid-19 nemen, meervoudig zijn. Er is de restauranteigenaar, de kapper, de barman die heel terecht hun baan terug willen, « zoals voorheen ». Anderen willen echter noch de dystopie van Covidian, noch de « wereld vóór », omdat zij menen dat de eerste slechts een voortzetting is van de tweede: in beide is informatie geprivatiseerd, bepalen grote economische groepen, zoals de farmaceutische multinationals, de politieke keuzes, en zijn de dominante spelers corrupt. Wij weten dat wij niet langer in een democratie leven, dat de aanvaarding van het oxymoron van de representatieve democratie haar reeds van alle grondslagen heeft beroofd. 

Hoop in een situatie van wanhoop kan groot zijn. De ijver van de autoriteiten om de bevolking tot ongerechtvaardigde maatregelen te dwingen, hun weigering van elk tegensprekelijk debat, het politiegeweld om andersdenkenden de mond te snoeren, de minachting van de politici jegens de burgers, de vermeende « tegenmachten »(3) De rol van de massamedia als een instrument van angst, controle en het fabriceren van instemming… Dit alles kan worden gebruikt als hefboom voor een intelligente, geconstrueerde opstand die het mogelijk zal maken in te zien dat covid-19 een wereldwijde « crisis » is, in zijn medische betekenis: « Een moment in een ziekte dat wordt gekenmerkt door een ondergane en meestal beslissende verandering, ten goede of ten kwade ».(4)

Deze wereld is ziek, deze periode is beslissend, het is aan ons om te willen dat de verandering ten goede is. 

Alexandre Penasse

Notes et références
  1. Edward Bernays, Propaganda, p. 9, cité dans « La société de l’indécence. Publicité et genèse de la société de consommation », Stuart Ewen, Editions Le retour aux sources, 2014, p.129.
  2. La déraison sanitaire ? Le covid-19 et le culte de la vie par-dessus tout, Alexandra Laignel-Lavastine, Le Bord de l’eau, 2020, p. 11–12.
  3. Telle l’Association des Journalistes professionnels (AJP), syndicat des journalistes en Belgique, qui depuis nos questions en conférence de presse et les censures du gouvernement, ne prend aucunement notre défense.
  4. Le Petit Robert.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Espace membre

Leden