Kairos 53

Enkele gedachten over de aanhoudende ramp 

De oproep tot haat van hoofdredacteur Francis Van de Woestyne van het dagblad La Libre, dat alleen in naam vrij was(1)De uitspraak dat het ook het gebrek aan burgerzin van de anti-vaxers is dat de dood veroorzaakt, « deze egoïsten [qui] zijn de objectieve bondgenoten van het virus geworden « , is een goed voorbeeld van de « ergernis » van de media die de realiteit waarin wij ons vandaag bevinden, heeft gevormd. Deze nieuwe weldoeners van de mensheid, die de monstruositeiten van dit systeem decennia lang zonder blikken of blozen hadden aanvaard, begrepen niet dat totalitarisme pas na de feiten publiekelijk wordt gedefinieerd. In de huidige actie zijn extremisten helden, die pas in schande zinken als ze verloren hebben. In de overtuiging dat zij gelijk hebben, stellen zij geen grenzen aan hun doelstellingen en vertrappen zij alle fundamentele waarden onder het paradoxale voorwendsel deze te verdedigen. Dit doet ons denken aan de televisiehitserij van Emmanuel Lechypre, die op BFMTV zijn haat uitsprak tegen de niet-gevaccineerden:  » Je wordt onder dwang ingeënt. Ik laat je door twee agenten naar het inentingscentrum brengen. Je moet achter hen aangaan met je tanden en met handboeien als het moet! « .

De handboeien, ze hadden ze al aan onze hoofden vastgemaakt, nu wilden ze ze aan onze polsen vastmaken. De onwetendheid die zij decennialang in de hoofden van de mensen hadden gecultiveerd, waarbij met name de school werd gedegradeerd tot de opleiding van niet-kritische burgers maar van arbeiders-consumenten, volstond niet langer tegenover het verzet tegen de diktaten van Covid. We weten al hoe ze een karikatuur hebben gemaakt van al diegenen die zich verzetten tegen de « gelukkige globalisering », van stakers tot gele hesjes. Tegenover elkaar staand, waren het dezelfde mensen die tegen je praatten. 11 miljoen team  » en  » Zij waren het die aan de ene kant het sociale verband en de grondslagen van onze menselijkheidondermijnden , gewapend met de mediatak die de illusie van consensus probeerde te wekken, en die ons liet geloven dat wij de enigen waren die tegen het officiële verhaal in dachten. Zij die ons dagelijks in gevaar brachten, durfden nu te beweren dat de niet-gevaccineerden een risico vormden voor het leven van anderen. Eenheid was slechts een reclame slogan voor hen. Zoals de persvrijheid of de democratie: als zij er zoveel over spraken, was dat om ons te doen vergeten dat zij slechts een hinderpaal waren op de weg naar de onverzadigbare macht. 

Olivier Maroy, lid van de Franse Gemeenschap, overloper van de RTBF, getrouwd met een presentatrice van de openbare TV-zender, heeft Kairos meermaals een vod genoemd, een « zogenaamde krant « , midden in een parlementaire commissie, zonder dat men zich daaraan stoorde. Waar zijn de media toezichthouders? Afwezig. Beledigingen, mishandelingen en vergassingen door de politie worden voor deze laatsten (zoals de Vereniging van Beroepsjournalisten) pas feiten wanneer zij de media treffen waarvan zij de enige vertegenwoordigers zijn: die van de macht. Dit is normaal, want je hoeft alleen maar te kijken naar de samenstelling van hun raad van bestuur. 

Maar « ergernis » is in feite een understatement, want de mainstream media konden alleen nog maar in een staat van ergernis verkeren wanneer de mensen hun ketenen niet voelden en braaf de producten bleven consumeren die zij in hun pagina’s aanprijzen. De situatie verandert wanneer het volk opstaat, terwijl de politieke en mediamachten graag zouden zien dat het volk zou blijven zitten. Ze zijn niet geïrriteerd, daarom zijn ze « borrelen » (dixit Olivier Maroy(2)), bang dat ze van hun voetstuk vallen, gedegradeerd, geïrriteerd dat hun recht om met dezelfde stem te spreken, de stem die uit deze verschillende kanalen komt, in twijfel wordt getrokken Zij zijn deenigen die zij elke dag proberen te voeden, gepresenteerd als democratisch, weloverwogen, neutraal en redelijk. Maar zij bestendigen slechts de gevestigde orde. 

Het was in het parlement waar de journalist, nu parlementslid, zetelde dat zij op 2 februari hun orders verder zetten en 45 tegen 18 stemden voor een ontwerpdecreet tot wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Volksgezondheid, in een op zijn zachtst gezegd vreemde haast, terwijl de « pandemie » op zijn einde liep(3) en dat de Omicron variant, gelijk aan de gewone verkoudheid, niets overbelast behalve de slijmvliezen. In dit ontwerp-decreet, dat wordt beschouwd als een « pandemiewet » die op lokaal niveau wordt vastgesteld, zal de Waalse regering alleen kunnen beslissen om de noodtoestand uit te roepen. Regionale hygiëne-inspecteurs  » zullen medische behandeling kunnen opleggen aan een persoon die « ervan verdacht wordt  » op korte termijn aan een levensbedreigende ziekte te lijden of die de symptomen van een epidemische ziekte vertoont, zonder enige wetenschappelijke evaluatie(4). Als alternatief kan de « verdachte » verzoeken om afzondering en/of om stopzetting van de beroepsuitoefening; « de in lid 1 bedoelde regionale gezondheidsinspecteurs, artsen of verpleegkundigen hebben het recht elke plaats te betreden die is bezocht door de persoon of personen die aan een besmettelijke ziekte lijden of door de dieren die besmet zijn of waarvan vermoed wordt dat zij besmet zijn (.…) en « zo nodig »: ontsmetting van mogelijk besmette voorwerpen en lokalen; isolatie, behandeling en, zo nodig, doding en verbranding van besmette of verdachte dieren, in samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(5) « enz. 

Christie Morreale, de minister van Volksgezondheid die het initiatief nam tot het decreet, stroopt in antwoord op bezorgde burgers haar mouwen op:  » Ten slotte bevestigt dit ontwerpdecreet enerzijds de rechten van patiënten door hun recht om een behandeling te weigeren formeel te erkennen, op voorwaarde dat andere maatregelen de afwezigheid van besmetting waarborgen. « De persoon kan dus de behandeling weigeren, tenzij de overheid van mening is dat er geen andere zijn, zoals bij Covid… Wie zei iets over verplichte vaccinatie? 

Er is geen parlement meer, er zijn kamers om de besluiten van een uitvoerende macht te bekrachtigen, met parlementariërs die meestal vol van zichzelf zijn, boven het kleine volk verheven, ver verwijderd van het algemeen belang, de besluiten van de Partij napratend zonder enige mening. Wat zal er van deze politieke ectoplasma’s terechtkomen zodra voldoende mensen toegang hebben tot het recept van deze crisis en begrijpen dat de media en de politici de belangrijkste ingrediënten hebben geleverd? Politici hebben de situatie van de ziekenhuizen laten verslechteren, zowel voor als na het Covid-tijdperk. De ironie, maar ze zitten er niet ver naast, is dat hun preoccupatie met de Ander die sterft aan Covid, hen niet de wil heeft gegeven om het openbare ziekenhuis te helpen, terwijl Alexander De Croo ons vertelde dat hij 4 miljard had geïnvesteerd, er nog steeds bedden zijn gesloten, maar vooral, na de kunstmatige verzadiging van bepaalde ziekenhuizen, als gevolg van het feit dat de huisartsen niet de vrijheid hebben gekregen om te behandelen, zijn de verzorgers ten einde raad. De zeer burgerlijke gewoonte om in het voorjaar van 2020 op het balkon te applaudisseren, puttend uit dezelfde logica als het wintergoed geweten voor de daklozen die het hele jaar door sterven, is geen teken van eenheid, maar van verdeeldheid. 

Men moet koste wat het kost een ander verhaal aanbieden, laten zien hoe mooi het leven is, terwijl zij een nachtmerrie-wereld voor ons klaarmaken die wij weigeren. Dus zeg nee, en verenig je. In vreugde. 

Alexandre Penasse

Espace membre

Leden