Kairos nr. 40

ALLEN TEGEN EXTREMISME? 

Het zal « veel tijd vergen om de beweegredenen van de extremistische en populistische stemming te begrijpen en er antwoorden op te vinden », aldus L’Echo in een artikel getiteld « Marée noire ». Terwijl de media zich op deze maandagochtend na de verkiezingen verbazen over de resultaten en het hebben over een « tsunami » (« Deux Belgique », in Le Soir), herhaalt de maritieme metafoor dezelfde litanie, die dezelfde gevolgen zal hebben. De extremistische stem is het gevolg van tientallen jaren « extremistisch » beleid van het centrum, van de traditionele partijen die er meer op uit zijn hun steun te verzekeren aan de grote fortuinen, de werkgevers en de multinationals, en van de georganiseerde verarming van de arbeidersklasse. Moeten we het nog zeggen? Ja, zo lijkt het, want de media, aanhangers van de status quo, doen weer alsof ze het niet begrijpen. 

Waar politici, gesteund door antiracistische verenigingen, hebben geprobeerd om vreemdelingenhaat uitsluitend het resultaat te laten zijn van een individuele, niet in de context gesitueerde onaangepastheid, is de angst voor de ander, in de geesten die niet hebben geleden onder de stuiptrekkingen van de mondialisering, iets geworden dat volledig losstaat van de economische omstandigheden van het bestaan: « Blijf van mijn maat af ». Het was noodzakelijk de naaste lief te hebben, zelfs als het sociaal-economisch beleid werkte om precariteit en dus haat te creëren. En terwijl de plaatselijke ellende in de ellende van de immigranten de oorzaak van haar situatie zag, werd de hoofdstad verzekerd dat zij met rust zou worden gelaten. Win-win zoals ze zeggen. Het zou zich dus kunnen blijven verspreiden en de laatste gebieden van verzet tegen de cultus van winstbejag, individualisme enovermoed aanvallen. Geen tweede weg meer, maar één toekomst. Geen akkoord? Er is geen uitweg. Het was dus niet meer mogelijk te zien of te zeggen dat de extreem-rechtse stem vooral een stem was van verzet tegen een systeem dat niet meer wist te voorkomen dat het kwaad aanrichtte. Het oproepen van beelden van de Tweede Wereldoorlog reduceerde de bevolking van extreem-rechts tot die nazi’s met kaalgeschoren hoofden en Combat Shoes, voor wie wij natuurlijk, het moet gezegd, geen empathie of respect hebben. 

Dus we worden weer het « allemaal verenigd tegen … » spel gespeeld. Nog niet zo lang geleden was het terrorisme, nu zal het extreem rechts zijn. Principe van oorlogspropaganda. Dit zal, met enige kennis van de grondbeginselen van de betrekkingen tussen groepen, enig effect hebben op de manier van denken over coalities, van het definiëren van wat extreem is, en derhalve van het waarnemen van zichzelf, van zijn groep en van de ander. Want « zich verenigen tegen  » betekent altijd dat men zich definieert in termen van gelijkenissen, al was het maar in termen van wat ons samenbrengt, namelijk het gemeenschappelijk verzet tegen een ander. Homogenisering van onze groep (de endogroep: de « anti-fachos ») en de andere groep (de exogroep: « de fachos »), waarbij elke entiteit identiek zou zijn in haar samenstelling, maar beide zeer verschillend van elkaar. Welnu, wij kunnen heel goed tegen het fascisme zijn en tegelijkertijd gekant zijn tegen kapitalistische personen of groepen die beweren anti-fascistisch te zijn; omgekeerd kunnen wij niet systematisch alle dialoog sluiten met een persoon die voor extreem-rechts stemt, onder het voorwendsel dat dit hem of haar noodzakelijkerwijs als een racist identificeert. De kwestie is complexer en wordt bevroren door deze stereotiepe realiteit, waarin de sociale lagen die het best in staat zijn om de relatie met de ander te begrijpen, misschien niet degenen zijn die wij denken:  » De bovenlaag, de facto beschermd door sociale status, inkomen en/of hun woon- en opleidingskeuzes [zij die zich de grens met « de ander » kunnen veroorloven, zoals Christophe Guilluy zegt], Horen zij waarschijnlijk de complexiteit van de relatie met de « ander »? Het is de arbeidersklasse die het vraagstuk van de verhouding tot de ander concreet aanpakt; zij heeft geen geschiedenisles en nog minder een morele les nodig om te begrijpen dat geweld moet worden vermeden. De arbeidersklasse, ongeacht haar afkomst, weet dat de relatie met de ander ambivalent is: broederlijk maar ook tegenstrijdig. Ze weten dat je ‘s morgens racistisch kunt zijn en ‘s middags broederlijk. In deze context blijkt het moraliserende discours van de bovenlaag, dat erop gericht is het « beest » weer op het rechte pad te brengen, ondoeltreffend. Deze wens om een multiculturele samenleving te creëren waarin de « nieuwe mens » geen enkele afkomst zou erkennen, wordt op bijzonder kwetsende wijze gevoeld door individuen die dagelijks proberen om te gaan met duizend en één etnisch-culturele kwesties en daarbij proberen om niet te vervallen in haat en geweld. In werkelijkheid is het de arbeidersklasse die deze multiculturele samenleving opbouwt in tegenspoed, alleen en zonder instructies. « .(1)

Cynisme dicteert ook dat partijen het contract winnen om de schade te herstellen die zij hebben helpen veroorzaken, aangezien zij degenen zijn die nu zullen ze ons vertellen hoe te denken en het juiste te doen. spervuur van ‘anti-democraten’. De Hervormingsbeweging (MR), de Belgische Partij van de Arbeid demoniseren zonder argumenten, zal van hen die ons zullen uitleggen wat democratie is, wanneer hun de « socialistische » partij en andere hervormers, heeft vernietigt de arbeidersklasse en veroorzaakt de voortdurende verwoesting van de middenklasse. Hun cordon sanitaire is slechts een scherm voor hun ongezonde beleid. Kortom, de traditionele partijen, of zij nu of ze extreem-rechts haten of niet, het nodig hebben, spelen als een een negatieve reflectie van wat ze zijn. 

Het zou dus aangewezen zijn het begrip « extreem » te heroverwegen, zoals Alain Deneault ons in een interview heeft gezegd:  » Extremisme in de politiek is ten onrechte in verband gebracht met de plaats van de cursor op de links-rechts as. Terwijl extremisme, in morele zin, veel meer verwijst naar een houding die bestaat uit het onverdraagzaam zijn tegenover wat niet van jezelf is. Het extreme midden bestaat uit onverdraagzaamheid tegenover alles wat niet past in deze uiteindelijk zeer nauwe agendasetting van het oligarchische programma dat ik noemde. Het is een centrum dat weinig te maken heeft met de links-rechts politieke as, in die zin dat het een centrum is dat er niet zozeer naar streeft om op die as te staan als wel om haar af te schaffen, en om een visie op de dingen voor te stellen als de enige geldige. Het uiterste centrum moet dus niets anders dulden dan dit discours dat zich willekeurig voordoet als behorend tot het centrum. Waarom het centrum? Omdat zij zichzelf niet zal presenteren als radicaal, destructief, imperialistisch, in veel opzichten gewelddadig. Maar in plaats daarvan presenteert het zichzelf als evenwichtig, als pragmatisch, als normaal, als waar, als eerlijk, als evenwichtig, als redelijk, als rationeel enzovoort « .(2)

Daarom, onder het voorwendsel van de bestrijding van de extreme Juist, vergeet de echte vijand. 

Alexandre Penasse

Notes et références
  1. Christophe Guilluy, La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires, Flammarion, 2014, p. 77–78.
  2. Kairos avril-mai 2017.

Espace membre

Leden