Kairos nr. 38

Tienduizenden gele hesjes die al drie maanden lang in heel Frankrijk demonstreren, ondanks het politiegeweld, de felle repressie en de gevolgen daarvan voor honderden demonstranten (demonstranten met oogletsels, verminkingen, diverse trauma’s); duizenden studenten die staken in Zweden, Zwitserland, België…; « marsen voor het klimaat » die zowat overal herhaald worden. Dit wijst erop dat we in een ongekende periode leven, misschien wel de meest veelbelovende in termen van echte verandering sinds mei 1968? Maar het is ook het moment waarop zich een ommekeer zal voordoen die ofwel gekenmerkt zal worden door controle van het volk over de toekomst, ofwel door een ongekende technocratische controle. 

Het is duidelijk dat er sinds 1968 heel andere krachten aan het werk zijn: Aan de ene kant een economische wereld die machtiger is dan ooit, eigenaar van de belangrijkste massacommunicatiemiddelen en invloed uitoefenend op alle politieke beslissingen in een unipolaire wereld waar het gebod van groei nu het enige lijkt te zijn waaraan ze kunnen gehoorzamen, terwijl de onstuimige stormloop sinds 1968, toen « alles nog mogelijk was », de aarde heeft doen vergaan als nooit tevoren in 50 jaar; Anderzijds een versnipperde samenleving met een verstedelijkte, hervormingsgezinde en geweldloze middenklasse, tegenover een precaire en vernederde bevolking, de eerste slachtoffers van de mondialisering, deze « rednecks » waarvan de karikatuur door de Dechiens en Canal+ in de hoofden van de middenklasse is gegrift. 

De mediapolitieke verliefdheid op de klimaatbetogers contrasteert met de morsigheid en neerbuigendheid van diezelfde mensen tegenover de gele hesjes en zegt veel over de perceptie van het verschillende risico dat deze bewegingen voor de autoriteiten inhouden. Deze ongelijke behandeling markeert de klassengrens die de propaganda ons had doen vergeten, door het sociale conflict decennialang te reduceren tot « wij » en de « buitenwijken », een analyse die behoorlijk onschadelijk is omdat zij beperkt blijft tot de « culturele » sfeer. Deze zelfde grens komt terug om je te bijten wanneer je, in de hoop een vriend, familie of collega te vinden met een gemeenschappelijke visie op dit formidabele populaire momentum aangeboden door de gele vesten, als enige antwoord mimetische onzin krijgt, ware grammofoons van BFMTV of RTBF, met  » de gele vesten zijn nog steeds gewelddadig « . Men kan alleen maar bevoorrecht of opdringerig zijn om de reactie van een gehavend volk op geweld te verminderen. 

Natuurlijk weten wij dat de technieken om de massa te beïnvloeden beproefd zijn en nu op het toppunt van hun doeltreffendheid zijn. Achter de « openheid » van de politici voor de « eisen » van de klimaatbetogers(1) gaat dus niets anders schuil dan een recuperatietactiek die erop gericht is een volksprotest te annexeren in een kant-en-klaar project dat zonder de mensen in de hogere sferen van de kapitalistische macht bedacht is. De media-politieke bres wil het volk leiden naar de grote val van de « energietransitie » die captains of industry, politici en media ons nu al proberen te verkopen als de groene toekomst(2). Het is te hopen dat een deel van de klimaatbetogers de uitvlucht snel doorheeft, maar vooral dat de klimaatstrijd wordt verbonden met de strijd voor een menswaardig bestaan, dus groene vesten en gele vesten samen. Niet dit glasheldere rood waarin men zich concentreert op het verdelingsvraagstuk om het productievraagstuk beter te kunnen ontwijken, maar een moedige houding die nota neemt van de stand van zaken en een echt ecologisch en menselijk beleid garandeert. Als één punt in de strijd tegen de uitbuiting van de Aarde en van de Mens kan deze convergentie alleen maar leiden tot het besef dat de oplossing ligt in een radicale verandering van onze levensstijl, waarvan de vermindering van de produktie, en vervolgens van de consumptie, het grondbeginsel is. 

Het werk is gigantisch, een immensiteit waarvan de duizeligheid die het bij ons teweegbrengt voortkomt uit de paradox van een perspectief dat zowel geloofwaardig als hoogst onwaarschijnlijk is, zo ver gevorderd zijn wij in de chaos. Natuurlijk kunnen we de verontwaardigde kreten al horen van degenen die ons reduceren tot de enige vernietigers van hoop. Net als zij willen wij echter graag verandering, maar ons optimisme mag niet alles verhullen wat de revolutie die wij willen zien in de weg staat. De eensgezindheid van de klimaatoproepen, die door de Franse sterren in hun laatste pleidooi wordt herhaald (cf. « L’affaire du siècle »), staat in contrast met de stilte over de verantwoordelijkheden van het kapitalistische systeem en de wezens die het heeft voortgebracht, waarvan de wereld van de jetset en het Festival van Cannes de perfecte vertegenwoordiger is. Het gaat er niet om pessimistisch, negatief of ontmoedigend te zijn. Integendeel, het is noodzakelijk de antagonistische krachten, de wrijvingspunten, de tegenstellingen te identificeren die, indien zij niet worden overwonnen, het vermogen tot handelen zullen beperken. Het is geen kwestie van knikken en zeggen « zo is het genoeg », want dat kleine beetje betekent niet meteen dat we de goede kant op gaan. Integendeel, deze kleine stappen, ontdaan van elke kritiek op een maatschappij van consumptie, van spektakel, van altijd maar meer, zullen niet bijdragen tot verandering, maar zeer zeker een voorbode zijn van het ombuigen van legitieme aspiraties naar projecten die vooraf zijn uitgedacht door technocratische elites, waarvan het doel (steeds meer geld verdienen) en de gevolgen (vernietiging van de aarde en van levende wezens) hetzelfde zullen zijn. De mythe van de energie- en digitale transitie is daar een perfect voorbeeld van, bedacht door de elites om de continuïteit van het kapitalisme te verzekeren.

Wat wij willen zeggen is dat sommige hoop hopeloos is, de vrucht van illusies die gebouwd zijn op een zekere onwetendheid over de machtsverhoudingen, en dat wij « deze overwonnen wanhoop » die François Partant opriep, veel opwekkender zouden vinden. Alleen hij zal in staat zijn iets te geven.

Alexandre Penasse

Notes et références
  1. L’hypermédiatisation d’un véritable opposant au système dominant étant impossible (car lui étant contradictoire), ceux qui passent sont toujours indirectement ou directement, volontairement ou malgré eux, au service de l’ordre dominant. Voir « Quelques remarques sur Greta Thunberg et Extinction Rebellion », Nicolas Casaux, partage-le.com.
  2. Le Pacte national d’investissements stratégiques, préparé par des chefs d’entreprise et mis en œuvre par les politiciens, en est un exemple parfait.

Espace membre

Leden