Open brief aan de Nationale Raad van de Belgische Medische Vereniging

Illustré par :

-23 maart 2021. 

Dames en Heren, 

Tijdens zijn vergadering van 23 januari 2021 heeft de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren de ethische aspecten van het vaccinatieprogramma Covid-19 onderzocht. 

De verklaring die de Raad bij deze gelegenheid heeft afgelegd, was voor ons een ernstige uitdaging. 

Zowel inhoudelijk als formeel hebben wij fundamentele bezwaren tegen de boodschap die u onder het mom van deontologie aan de artsen geeft. 

Over de interpretatie van feiten en beleidsmaatregelen ter bestrijding van Covid-19. 

1 U bent verheugd over de maatregelen van de Belgische autoriteiten om de verspreiding van het virus te beperken… die u ontoereikend acht om het virus uit te roeien. Hoe kunt u zich zo’n doel voorstellen? Het virus uitroeien is duidelijk onhaalbaar, wat je niet kunt negeren. 

2 U stelt pertinent dat alleen de algemene vaccinatiecampagne dit hersenschimmen-achtige doel zal bereiken. Hoe kunt u een preventieve aanpak verwerpen die erop gericht is de natuurlijke immuniteit van elk individu te versterken en zo de impact te verzwakken van een virus dat zeker gevaarlijk is, maar dat alleen dodelijk is voor mensen met aanzienlijke co-morbiditeiten of hoogbejaarden? 

3 Uw scenario voor de hervatting van het normale leven impliceert een hoog percentage van vaccinatie van de bevolking. Wij hopen dat u zich ervan bewust bent dat deze voorwaarde betekent dat wij pas in de zomer van 2022 (!) een normaal leven zullen kunnen leiden, als alles volgens plan verloopt, wat verre van zeker is. Denkt u dat dit een realistische visie is die verenigbaar is met de volksgezondheid? Gezondheid gaat niet alleen over Covid-19. Met de aantasting van de geestelijke en morele gezondheid en de sociale schade moet veel meer rekening worden gehouden dan tot nu toe het geval is geweest. 

4 U zegt dat het succes van een vaccinatiecampagne sterk afhangt van het vertrouwen van de bevolking en de medische wereld in de voorgestelde vaccins. U hebt gelijk, maar gelooft u dat dit vertrouwen gerechtvaardigd is? Wij zijn van mening dat dit niet het geval is, vooral omdat de huidige vaccins experimenteel zijn en overhaast zijn ontworpen. Dit gebrek aan perspectief kan leiden tot ernstige neveneffecten en zelfs tot het ontstaan van recombinante virussen die gevaarlijker zijn dan het oorspronkelijke virus. 

5 U beschuldigt vaccinatiesceptici ervan het vertrouwen van het publiek in vaccinatie negatief te hebben beïnvloed en zo een uitbraak van ziekte te hebben veroorzaakt. Kunt u ons vertellen welke ziekten het zijn? En wat is de omvang van de uitbraak? Verontschuldig ons voor onze onwetendheid in deze zaak. In ieder geval mag er geen verwarring bestaan tussen kritiek op experimentele, haastig ontworpen vaccins en beproefde, reeds lang gebruikte vaccins tegen ernstige ziekten zoals polio. 

Over uw concept van ethiek en uw « waarschuwing » aan artsen die kritisch zijn over anti-Covid vaccinatie. 

In de eerste plaats zijn wij verbaasd over de cijfers die u noemt. Het blijkt dat 97% van de medische beroepsbeoefenaren bereid is het vaccin aan hun patiënten aan te bevelen. Wij leiden hieruit af dat 3% van de artsen door hun kritische houding of hun terughoudendheid ten aanzien van het vaccin een door de regering, de « autoriteiten » en de unanieme pers georkestreerde vaccinatiecampagne in gevaar kunnen brengen. 

Ofwel zijn uw cijfers onjuist, wat wij waarschijnlijk achten, ofwel is uw bezorgdheid buiten proportie en rechtvaardigt zij niet een dreigende oproep tot orde voor wie uw geloof in de deugden van de huidige Covid 19-vaccins niet deelt. 

Maar laten we naar de ethiek gaan. 

Wij denken dat uw boodschap niets te maken heeft met medische ethiek. Integendeel, het geeft blijk van een autoritaire, ontmenselijkte opvatting van de geneeskunde, die geen rekening houdt met de medische praktijk, die erin bestaat te behandelen met een zuiver geweten. 

De dokter moet, zoals u terecht zegt, een voorvechter van gezondheid zijn. Een arts die niet overtuigd is van de verdiensten van de Covid 19-vaccinatie, kan dit niet vertalen in een « voorstander van vaccinatie », zoals u bedoelt, zeker niet als er geen vertrouwen is, wat volgens ons volkomen terecht is. 

Uw dreigement om hard op te treden tegen de verspreiding van informatie die niet strookt met de huidige stand van de wetenschap, getuigt tevens van een totalitaire opvatting van wetenschappelijke kennis die wij zonder aarzelen omschrijven als wetenschappelijk obscurantisme. 

Tot slot willen wij u vragen naar uw stilzwijgen over de behandeling van patiënten met de eerste symptomen van Covid-19 door hun huisarts. 

De door « de autoriteiten » aanbevolen behandeling beperkt zich momenteel tot het voorschrijven van paracetamol; voedingssupplementen, zoals vitamine D en zink, zijn zeer nuttig, ook ter preventie, evenals het gebruik van geneesmiddelen die in de ambulante zorg doeltreffend zijn gebleken en weinig ernstige bijwerkingen hebben, zoals hydroxychloroquine en ivermectine. 

Op die manier zou overbevolking van ziekenhuizen worden vermeden en zou de medische ethiek, die zorg vereist, werkelijk worden gerespecteerd. 

Ik kijk uit naar een gemotiveerd antwoord van u. 

Voor de Grappe,
Pierre Stein, voorzitter en Paul Lannoye, stichtend lid. 

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Espace membre

Leden