NEPNIEUWS IS NIET HET EXCLUSIEVE DOMEIN VAN SOCIALE NETWERKEN

Illustré par :

De volgende tekst werd voor publicatie voorgesteld aan La Libre Belgique, die hem om redenen van redactioneel evenwicht heeft geweigerd (1). Het werd vervolgens voorgesteld aan Le Soir, die niet de moeite nam te reageren. Ik maak dus gebruik van het onthaal dat ik regelmatig van Kairos krijg om het bekend te maken. Ik heb de zwakte om te geloven dat het interessant is en … verontrustend.

Het is in de mode om de spot te drijven met de fantasievolle of ongefundeerde informatie die op de sociale netwerken rondgaat. Het is legitiem om verontwaardigd te zijn wanneer vals nieuws (het is moderner om nepnieuws te zeggen) wordt verspreid met het doel de publieke opinie te misleiden of te manipuleren.

Toch kan het verleidelijk zijn om uitspraken of commentaren die gebaseerd zijn op verifieerbare feiten of geloofwaardige studies en die het nadeel hebben dat ze het dominante discours tegenspreken, als nepnieuws (of zelfs samenzweringstheorieën) te bestempelen. Sommige journalisten weerstaan niet altijd de verleiding om amalgaam te gebruiken om een controversiële of politiek incorrecte stelling in diskrediet te brengen.

In deze periode waarin de fysieke deconfinitie begint, zou het betreurenswaardig zijn als er op verraderlijke wijze een andere opsluiting zou worden geïnstalleerd, die van het denken, waarvan de gevolgen dramatisch zouden zijn voor onze democratische werking. Dit zijn geen theoretische hypothesen, maar bevindingen die gemakkelijk kunnen worden geverifieerd. Al maandenlang worden in de pers enthousiaste toespraken en voorspellingen over de komst van 5G uit de telecommunicatie-industrie breed uitgemeten.

Het groeiend aantal gefundeerde kritische standpunten van burgerverenigingen en wetenschappers die zich zorgen maken over de mogelijke gevolgen van 5G voor het milieu, de gezondheid en het evenwicht op aarde, worden nauwelijks genoemd. Erger nog, wanneer dat wel het geval is, is het om ze meteen te onderwerpen aan de over het algemeen verachtelijke en minachtende mening van de woordvoerders van de industriële bien-pensance.

Een volgende stap werd onlangs gezet met een verklaring van Proximus CEO Guillaume Boutin, die het volgende zei om de veiligheid van de uitrol van 5G te bewijzen:  » Er zijn 30.000 studies over het effect van elektromagnetische straling van mobiele telefonie. Geen van hen geeft aan dat er een gezondheidsrisico zou zijn « . (Interview op 3 april in La Libre Belgique). De voorzitter van de Raad van Bestuur van Proximus, voormalig minister Stefaan De Clerck, heeft deze verklaring herhaald op de algemene vergadering van de groep (zie L’Echo van 16 april 2020). Dit is een grove onwaarheid. Ofwel de heren. Boutin en De Clerck verzinnen dingen zonder na te denken, of ze liegen op de meest cynische manier.

In ieder geval is dit nepnieuws met als doel de publieke opinie te misleiden. Dit is onaanvaardbaar van verantwoordelijke mensen in een openbare dienst. Dat de heren. Boutin en De Clerck stellen dat de wetenschappelijke literatuur niet toelaat de schadelijkheid van elektromagnetische straling in verband met mobiele telefonie te bevestigen, maar dat deze toch kan worden begrepen. Dit is helemaal niet waar, maar het is wel waar dat wetenschappers die dicht bij de industrie staan dit blijven verkondigen op basis van epidemiologische studies die zij als niet doorslaggevend beschouwen. Zij zouden tenminste enige referenties hebben om op terug te vallen, terwijl hun verklaring nergens op gebaseerd is.

Dit is des te ernstiger omdat deze zelfde verklaring blijkbaar minister Philippe De Backer inspireerde. In zijn antwoord op een recente parlementaire vraag (woensdag 6 mei 2020) zei hij:  » De gezondheidsaspecten van radiofrequenties en met name die welke in de mobiele telefonie worden gebruikt, zijn het voorwerp van diverse wetenschappelijke studies. Al meer dan 30 jaar worden talrijke studies uitgevoerd. De voortgang van deze studies wordt voortdurend gecontroleerd. Op basis van deze studies is geen verband aangetoond tussen de emissie van golven en enig gevaar voor de gezondheid, op voorwaarde dat deze emissies binnen de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen grenzen blijven.  »

De minister blijkt dus een trouwe woordvoerder van de telecommunicatie-industrie te zijn. Hij zou kennis moeten nemen van de vele wetenschappelijke publicaties die zijn beweringen tegenspreken. Hij zou ook nota moeten nemen van het verslag van de Hoge Raad voor de Volksgezondheid van 19 mei 2019, waarin met betrekking tot de blootstelling aan niet-ioniserende straling wordt erkend dat is aangetoond dat microgolfstraling werkt via activering van spanningsafhankelijke calciumkanalen, waardoor biologische effecten worden geïnduceerd op niet-thermische niveaus (d.w.z. onder de door de WHO aanbevolen grenswaarden, die alleen thermische effecten erkennen).

Bij regelmatige of, erger nog, voortdurende blootstelling kunnen deze biologische effecten leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid, met name voor kinderen en embryo’s.

Er zijn veel risico’s op gezondheidsschade vastgesteld:

  • cellulaire DNA schade;
  • cellulaire stress ;
  • veranderde genexpressie ;
  • neurologische aandoeningen, waaronder depressie en autisme;
  • hartstoornissen, waaronder tachycardie, aritmie en hartstilstand;
  • slaapstoornissen ;
  • onvruchtbaarheid en verminderde kwaliteit van het sperma;
  • kankers.

Bovendien doet de minister alsof hij niet weet dat 5G nieuwe frequentiebereiken (3,5 en 26 GHz) zal omvatten waarvoor biologische impactstudies zeldzaam zijn.

Wanneer wij het verlies van vertrouwen van het publiek in politici betreuren, moeten wij ons eerst afvragen wat de houding van diezelfde politici is. Vertrouwen moet eerst en vooral verdiend worden. Dit geldt ook voor de media. Het heersende technologisme heeft vele journalisten ertoe gebracht over te schakelen van kritisch denken naar geloof. Dit is met name interessant wanneer we geconfronteerd worden met cruciale maatschappelijke vraagstukken als de grootschalige invoering van 5G.

Paul Lannoye
Doctor in de natuurwetenschappen, voorzitter van Grappe.

Notes et références
  1. « Monsieur, Nous vous remercions pour l’envoi de votre texte que nous transmettons à notre journaliste qui couvre la 5G. Malheureusement, alors que nous recevons pour l’instant un nombre exceptionnel de textes, et que nous avons publié ces dernières semaines une majorité d’opinions opposées au développement de la 5G, nous ne pourrons donner suite à votre tribune dans nos pages Débats. Nous vous remercions pour votre compréhension, Bosco d’Otreppe pour les pages Débats ».

Espace membre

Leden