De gezondheid van vrouwen: met mate te consumeren?

Gezondheid: een recht of een plicht? Gaat het noodzakelijkerwijs om herhaaldelijk, regelmatig en voortdurend gebruik van geneesmiddelen? Maar welk medicijn? Het medicaliseren van gezonde lichamen om ons te beschermen tegen elk risico, elke ziekte, elke degeneratie… dit alles ten koste van de samenleving, het individu, het milieu?

Deze zaken gaan ons allemaal aan… en allen. Voor vrouwen, hun voortplantingsprocessen en levenscycli, doet de vraag zich ook voor in een context van mannelijke overheersing. Zal deze situatie in de komende jaren veranderen, gezien de vervrouwelijking van de medische beroepen? Het is moeilijk om met zekerheid ja te antwoorden!

Zonder de aanzienlijke vooruitgang te ontkennen die de medische wetenschap op het gebied van de gezondheid van vrouwen heeft geboekt, moet ook worden nagedacht over het juiste gebruik van deze ontdekkingen. Zijn wij erin geslaagd over dit laatste aspect een constructieve dialoog tot stand te brengen met de voornaamste belanghebbenden, de vrouwen?

Over deze kwesties wordt veel nagedacht. In België worden zij met name uitgevoerd in het kader van het Platform voor de bevordering van de gezondheid van de vrouw(1). De leden van dit platform hebben onder meer de volgende doelstellingen het bevorderen van de autonomie en de verantwoordelijkheid van vrouwen en mannen. Binnen deze ruimte voor reflectie en actie wordt een kritische lezing ontwikkeld van de kwesties die verband houden met de gezondheid van vrouwen en worden acties ondernomen om de eenzijdigheid en de pasklare oplossingen aan de kaak te stellen die worden voorgesteld door de dominante gezondheidssystemen, die vaak worden geleid door marktbelangen en ‑logica’s, waardoor er weinig of geen ruimte is voor de uitdrukking van de verwachtingen, verlangens en behoeften van vrouwen.

Met dit dossier, waarin de beschouwingen van verschillende leden van het Platform zijn gebundeld, wilden wij de aandacht vestigen op de facetten van de gezondheid van vrouwen die het voorwerp zijn van een soms gewelddadige en toch gebagatelliseerde overmedicalisering: vruchtbaarheidscontrole, bevalling en het einde van de menstruatie.

Voor elk van deze drie thema’s bevat de kritische lezing ook alternatieven, andere manieren van doen, die bestaan en in praktijk worden gebracht. Zodat de analyse kan leiden tot iets beters dan wat bekritiseerd wordt, wat de lezers uitnodigt.

Tenslotte bieden wij u de samenvattingen aan van twee studies, de ene over de mammotest en de andere over de vaccinatiecampagne tegen het humaan papillomavirus. Twee medische praktijken die als vanzelfsprekend worden beschouwd, door de overheid worden gepromoot en toch veel vragen oproepen voor de gezondheid van vrouwen.

Een bestand dat gedeeld moet worden zonder moderatie!

Paola Hidalgo, coördinator van het project.

Paola Hidalgo is afgevaardigde voor sociaal-politieke communicatie bij Laïque Bruxelles: www.bxllaique.be/

Notes et références

Espace membre

Leden